Робоча програма навчальної дисципліни судова експертиза технічного стану транспортного засобуСкачати 440.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір440.2 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут № 2

Кафедра криміналістичних експертиз
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник поліції

С.Д. Гусарєв

___ ___________ 2016 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  Київ – 2016 рік

  Робоча програма з навчальної дисципліни «Судова експертиза технічного стану транспортного засобу» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю «Право» (081) спеціалізація «Судова експертиза», ступеня вищої освіти магістра, за денною формою навчання.
Розробники програми:

  Свобода Є.Ю. – доцент кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

  Сидорчук А.М. – викладач кафедри криміналістичних експертиз навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри криміналістичних експертиз ННІ № 2 НАВС.


Протокол від ___ ____ 2016 року. № ___

Завідувач кафедри криміналістичних експертиз ННІ № 2 НАВС кандидат юридичних наук, доцент

_____________ Ю.Б. Комаринська

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від __. ____ 2016 року № __.
Голова науково-методичної ради __________С.Д. Гусарєв

© Свобода Є.Ю., Сидорчук А.М., 2016 рік

©НАВС, 2016.

1. Програма навчальної дисципліни

ВСТУП

Програму навчальної дисципліни «Судова експертиза технічного стану транспортного засобу» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю «Право» (081) спеціалізація «Судова експертиза».

Програма розрахована на фахівців, які мають базову вищу технічну освіту (закінчили спеціалізовані автомобільно-дорожні вузи та факультети зазначеного профілю).

Предметом вивчення дисципліни є загально-теоретичні положення експертизи технічного стану транспортного засобу, питання використання спеціальних знань при дослідженні технічного стану транспортних засобів, функціональність: кермового керування, ходової частини та шин, гальмівної системи, приладів електроосвітлення транспортного засобу та методики їх дослідження.

Система та структура програми побудована таким чином, щоб виробити в слухачів базові знання теоретичних основ і практичних навичок проведення експертизи технічного стану транспортного засобу як однієї із складових циклу професійної підготовки фахівців за спеціалізацією «Судова експертиза».Міждисциплінарні зв’язки: Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Спеціальна та криміналістична техніка, Трасологічні дослідження, Судова медицина, Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів, Криміналістична фотографія та відеозапис, Технічні засоби та методи криміналістичних досліджень, Криміналістичне слідознавство.

  Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

 1. Фактичні дані, що визначають технічний стан систем транспортних засобів.

 2. Методичні аспекти судової експертизи технічного стану транспортного засобу


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни «Судова експертиза технічного стану транспортного засобу» виробити в здобувачів стійку систему знань та вміння використовувати наукові рекомендації в практичній діяльності по дослідженню технічного стану транспортного засобу, тобто навчити здобувачів встановлювати фактичні дані, що визначають технічний стан систем транспортних засобів, а також впливають на безпеку руху, причини, час виникнення відмовлень (несправностей) і їхній вплив на подію.

Досягнення мети дисципліни базується на засвоєнні і використанні окремих положень кримінального процесу, криміналістики, спеціальної та криміналістичної техніки, природознавчих наук, а також експертної практики.

1.2.  Завдання вивчення дисципліни є засвоєння несправностей основних систем транспортного засобу, що впливають на безпеку дорожнього руху; часу виникнення несправностей в системах, що впливають на безпеку дорожнього руху; часу виникнення пошкоджень та руйнувань окремих деталей та вузлів систем, що впливають на безпеку дорожнього руху тощо.

Дисципліна «Судова експертиза технічного стану транспортного засобу» спрямована на:


 • вивчення положень законодавчих актів та нормативних документів, що стосуються експертної діяльності;

 • вироблення у слухачів основ професійного творчого мислення;

 • засвоєння понятійного апарату;

 • вивчення теоретичних положень експертизи технічного стану транспортних засобів;

 • практичне засвоєння методик проведення даного виду досліджень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо – професійної програми здобувачі вищої освіти магістр повинні:

знати

– будову транспортного засобу;

– будову основних систем транспортного засобу, що впливають на безпеку дорожнього руху;

– основні види несправностей систем транспортного засобу, що впливають на безпеку дорожнього руху;

– будову деталей, вузлів та агрегатів систем транспортного засобу, що впливають на безпеку дорожнього руху;

вміти

– виявляти несправності основних систем транспортного засобу, що впливають на безпеку дорожнього руху;

– встановлювати час виникнення несправностей в системах, що впливають на безпеку дорожнього руху;

– встановлювати час виникнення пошкоджень та руйнувань окремих деталей та вузлів систем, що впливають на безпеку дорожнього руху;

–  установити можливість виявлення несправності до моменту дорожньо-транспортного випадку;

–  виявити причинно-наслідковий зв’язок між виявленою несправністю і дорожньо-транспортною пригодою;

– виявити й установити обставини, пов’язані з технічним станом транспортного засобу, що сприяли або могли сприяти здійсненню дорожньо-транспортного випадку.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 180 годин / 6 кредитів ECTS.Мова навчання:українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри криміналістичних експертиз які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою nnipfekp_kke_n@naiau.kiev.ua
Структура навчальної дисципліни


  Розділ 1. Фактичні дані, що визначають технічний стан систем транспортних засобів.
  Тема 1. Теоретичні положення експертизи технічного стану транспортного засобу

Поняття, предмет, об’єкти та завдання експертизи технічного стану транспортного засобу.

Ціль та задачі дослідження технічного стану транспортного засобу. Сутність можливості дослідження специфічних об’єктів експертизи і полягає в наступному: установлення місця і характеру несправностей, що привели до відмови тієї або іншої системи; установлення причин і часу виникнення несправностей, їх впливу на виникнення ДТП; установлення можливості своєчасного виявлення несправностей водієм або посадовою особою, відповідальною за експлуатацію або ремонт транспортного засобу; установлення причинного зв’язку між виявленою технічною несправністю та наслідками, що настали (наїздом, зіткненням, перекиданням тощо).

Задачі експертизи технічного стану транспортних засобів. Відповідність стану систем транспортних засобів технічним вимогам на експлуатацію. Наявність (відсутність) несправностей. Причина і час виникнення несправностей. Можливість виявлення несправності до моменту дорожньо-транспортного випадку. Причинно-наслідковий зв’язок між виявленою несправністю і дорожньо-транспортною пригодою. Обставини, пов’язані з технічним станом транспортного засобу, що сприяли або могли сприяти здійсненню дорожньо-транспортного випадку.

Експлуатаційні параметри транспортного засобу. Керованість. Легкість керування. Ефективність гальмування на даній ділянці дороги. Здатність зберігати прямолінійний рух при екстреному гальмуванні. Повнота розгальмовування при відпусканні педалі гальма.

Основні методи, що використовуються при проведенні експертизи технічного стану транспортного засобу.

Тема 2. Функціональність рульового керування транспортного засобу

Діагностичні параметри рульового керування. Наявність або відсутність змін конструкції системи. Встановлення наявності зовнішніх пошкоджень вузлів та деталей. Наявність чи відсутність підтікання рідини або змазки. Встановлення працездатності гідроусилювача кермового механізму.


Тема 3. Функціональність ходової частини та шин транспортного засобу

Вплив технічного стану ходової частини на безпеку руху. Основні види несправностей ходової частини та трансмісії.

Маркування шин. Будова та робота стендів для балансування коліс. Будова шин. Види пошкодження шин.
Тема 4. Функціональність гальмівної системи транспортного засобу

Види технічних несправностей гальмівних систем транспортного засобу та їх причини. Гальмівна система з гідравлічним приводом. Види технічних несправностей гальмівних систем транспортного засобу та їх причини. Гальмівна система з пневматичним приводом. Види технічних несправностей гальмівних систем транспортного засобу та їх причини. Гальмівна система з пневмогідравлічним приводом. Види гальмівних систем з механічним приводом та види їх несправностей.


Тема 5. Функціональність приладів електроосвітлення транспортного засобу

Кількість, тип, колір, розміщення та режим роботи зовнішніх світлових приладівборів. Робота фар головного світла. Робота противотуманих фар, габаритів передніх та задніх ліхтарів, ліхтарів стоп-сигналу, покажчиків поворотів. Правильність установки приладів електроосвітлення.
  Розділ 2. Методичні аспекти судової експертизи технічного стану транспортного засобу


Тема 6. Методика дослідження технічного стану транспортних засобів

Об’єкти та предмет експертного дослідження транспортних засобів. Вимоги, яким повинна відповідати методика експертного дослідження технічного стану систем і елементів транспортних засобів: забезпечити можливість проведення досліджень систем на місці ДТП; забезпечити можливість проведення досліджень елементів систем з метою встановлення їх стану та ступеня працездатності; забезпечити можливість проведення поглиблених досліджень з’єднань і деталей з метою встановлення їхнього стану, причин і часу утворення несправності; передбачати чітко визначену послідовність у використанні методів, способів і прийомів досліджень з метою виключення можливості пропуску якої-небудь відмови або несправності, а також виключення ймовірності подальшого дослідження працездатних систем і можливості нанесення об’єктам дослідження додаткових (так званих аварійних) ушкоджень.

Методичний підхід до дослідження технічного стану транспортного засобу. Етапи дослідження. Методи визначення діагностичних параметрів при дослідженні технічного стану транспортного засобу. Тактика пошуку та оцінки несправностей. Несправності деталей транспортного засобу. Дослідження несправностей деталей транспортного засобу. Вплив несправностей транспортного засобу на виникнення ДТП. Причинний зв’язок між несправностями транспортного засобу та ДТП.

Особливості поглибленого дослідження технічного стану транспортного засобу.

Види діагностичних досліджень. Експрес-діагностика. Поелементна діагностика. Випадки проведення по елементної діагностики. Послідовність проведення поелементної діагностики. Основні положення технічної діагностика.
Тема 7. Методика дослідження рульового керування транспортного засобу

Експертне дослідження рульового управління транспортного засобу. Характерні несправності та їх причини. Діагностування рульового управління транспортного засобу. Вплив несправностей рульового управління на виникнення ДТП.


Тема 8. Методика дослідження ходової частини та шин транспортного засобу

Експертне дослідження ходової частини транспортного засобу. Характерні несправності та їх причини.

Вплив несправностей ходової частини транспортного засобу на виникнення ДТП.

Діагностика ходової частини. Діагностика окремих деталей та вузлів ходової частини транспортного засобу. Діагностика стану деталей, агрегатів транспортного засобу.

Діагностичне дослідження пошкоджень шин. Характерні ознаки елементів шин: протектор, боковина покришки, борта покришки, каркас покришки, брекер, камера. Основні ознаки пошкодження шин. Види пошкоджень (класифікація).
Тема 9. Методика дослідження гальмівної системи транспортного засобу

Експертне дослідження гальмівної системи транспортного засобу. Діагностування гальмівної системи.

Основні види несправностей гальмівної системи з гідравлічним приладом, методи їх виявлення.

Основні види несправностей гальмівної системи з пневматичним та пневмогідравличним приводом та методи їх виявлення.

Основні види несправностей гальмівної системи з механічним приводом та методи їх виявлення.

Вплив несправностей гальмівної системи на виникнення ДТП.


Тема 10. Методика дослідження приладів електроосвітлення транспортного засобу

Перевірка систем освітлення та сигналізації. Візуальне визначення працездатності приладів електроосвітлення та сигналізації. Визначення працездатності окремих деталей системи електроосвітлення після ДТП. Експертне дослідження приладів освітлювання. Характерні несправності та їх причини. Вплив несправностей приладів освітлювання транспортного засобу на виникнення ДТП.
2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти

Характеристика

навчальної дисципліни

(денна форма навчання)

Кількість кредитів ECTS – 8

Спеціальність «Право» (081) Спеціалізація «Судова експертиза»

Варіативна

Кількість розділів – 2

»

Рік підготовки: 1-й

Семестр: 2

Лекції – 14 год.

Ступінь вищої освіти магістр

Семінарські – 10 год.

Практичні – 56 год.

Загальна кількість годин – 240

Самостійна робота

160 год.


Тижневих годин для

денної форми навчання:

аудиторних – 1,5

самостійної роботи – 2Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання – 80/160


3. Структура залікового кредиту (тематичний план)

прямая соединительная линия 2Назви розділів і тем

Кількість годинденна формаВсього

у тому числі

Л

П

Сем.

С. р.

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Функціональність кермового керування транспортного засобу

30

2

6

2

20


Тема 2. Функціональність ходової частини та шин транспортного засобу

30

2

6

2

20


Тема 3. Функціональність гальмівної системи транспортного засобу

30

2

6

2

20


Тема 4. Функціональність приладів електроосвітлення транспортного засобу

30

2

6

2

20

Тема 5. Методика дослідження кермового керування транспортного засобу

32

2

8

2

20


Тема 6 Методика дослідження ходової частини та шин транспортного засобу

32

2

1020


Тема 7 Методика дослідження гальмівної системи транспортного засобу

32

2

1020


Тема 8. Методика дослідження приладів електроосвітлення транспортного засобу

24
4
20

Екзамен
Усього годин

180

14

56

10

100

4. Плани семінарських та практичних занять


  Тема 1. Теоретичні положення експертизи технічного стану транспортного засобу

Питання до семінарського заняття:

1. Поняття, предмет, об’єкти та завдання експертизи

2. Завдання експертизи технічного стану транспортних засобів.

3. Експлуатаційні параметри транспортного засобу.

4. Основні методи, що використовуються при проведенні експертизи технічного стану транспортного засобу.
Питання до практичного заняття:

1. Мета та завдання дослідження технічного стану транспортного засобу.

2. Сутність можливості дослідження специфічних об’єктів експертизи.


  3. Встановлення місця і характеру несправностей, що привели до відмови тієї або іншої системи.

  4. Встановлення причин і часу виникнення несправностей, їх впливу на виникнення ДТП;

  5. Встановлення можливості своєчасного виявлення несправностей водієм або посадовою особою, відповідальною за експлуатацію або ремонт транспортного засобу;

  6. Встановлення причинного зв’язку між виявленою технічною несправністю та наслідками, що настали (наїздом, зіткненням, перекиданням тощо).

Тема 2. Функціональність рульового керування транспортного засобу.

Питання до семінарського заняття: 1. Експертне дослідження кермового управління ТЗ. Характерні несправності та їх причини.

 2. Діагностування кермового управління ТЗ.

Питання до практичного заняття:

1. Діагностичні параметри рульового керування. Наявність або відсутність змін конструкції системи.

2. Встановлення наявності зовнішніх пошкоджень вузлів та деталей. Наявність чи відсутність підтікання рідини або змазки.

3. Встановлення працездатності гідроусилювача кермового механізму.

Тема 3. Функціональність ходової частини та шин транспортного засобу

Питання до семінарського заняття:

1. Експертне дослідження ходової частини ТЗ. Характерні несправності та їх причини.

2. Діагностування ходової частини ТЗ.


Питання до практичного заняття:

1. Вплив технічного стану ходової частини на безпеку руху.

2. Основні види несправностей ходової частини та трансмісії.

3. Маркування шин. Будова та робота стендів для балансування коліс. Будова шин. Види пошкодження шин.Тема 4. Функціональність гальмівної системи транспортного засобу

Питання до семінарського заняття:

1. Експертне дослідження гальмівної системи ТЗ.

2. Діагностування гальмівної системи.

Питання до практичного заняття:

1 Види технічних несправностей гальмівних систем ТЗ та їх причини. Гальмівна система з гідравлічним приводом.

2. Види технічних несправностей гальмівних систем ТЗ та їх причини. Гальмівна система з пневматичним приводом.

3. Види технічних несправностей гальмівних систем ТЗ та їх причини. Гальмівна система з пневмогідравлічним приводом.Тема 5. Функціональність приладів електроосвітлення транспортного засобу.

Питання до семінарського заняття:

1. Експертне дослідження приладів освітлювання.

2. Характерні несправності приладів освітлювання та їх причини.


Питання до практичного заняття:

1. Вплив несправностей приладів освітлювання ТЗ на виникнення ДТП.Тема 6. Методика дослідження технічного стану транспортних засобів.

Питання до семінарського заняття:

1. Об’єкти та предмет експертного дослідження транспортних засобів.

2. Методичний підхід до дослідження технічного стану транспортного засобу.

3. Особливості поглибленого дослідження технічного стану транспортного засобу.

4. Види діагностичних досліджень.


Питання до практичного заняття:

1. Опрацювання вимог, яким повинна відповідати методика експертного дослідження технічного стану систем і елементів транспортних засобів: забезпечити можливість проведення досліджень систем на місці ДТП; забезпечити можливість проведення досліджень елементів систем з метою встановлення їх стану та ступеня працездатності; забезпечити можливість проведення поглиблених досліджень з’єднань і деталей з метою встановлення їхнього стану, причин і часу утворення несправності; передбачати чітко визначену послідовність у використанні методів, способів і прийомів досліджень з метою виключення можливості пропуску якої-небудь відмови або несправності, а також виключення ймовірності подальшого дослідження працездатних систем і можливості нанесення об’єктам дослідження додаткових (так званих аварійних) ушкоджень.

2. Методи визначення діагностичних параметрів при дослідженні технічного стану транспортного засобу.

3. Тактика пошуку та оцінки несправностей.

4. Несправності деталей транспортного засобу.

5. Дослідження несправностей деталей транспортного засобу.  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка