Робоча програма навчальної дисципліни сучасні методи хроматографії та електрофорезу для спеціальності 04010101 "хімія"Скачати 152.81 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір152.81 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра хімічної метрології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

___________________________

“______”_______________2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Сучасні методи хроматографії та електрофорезу

для спеціальності 7.04010101 “хімія”


Хімічного факульетету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни „Сучасні методи хроматографії та електрофорезу” для студентів за напрямом підготовки 6.040101 “Хімія”, спеціальністю 7.04010101 “Хімія”.

Розробники: Коновалова Ольга Юріївна, к.х.н., старший викладач кафедри хімічної метрології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри хімічної метрології

Протокол № __ від “ 2013 р.


Завідувач кафедри _______________________ О.І. Юрченко
“_____”___________________ 2013 р

Схвалено методичною комісією хімічного факультету


Протокол № від “ 2013 р.


“_____”________________2013 р.
Голова _______________________ О.І. Юрченко 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 2

Напрям підготовки

6.040101 “Хімія”денна форма навчання

за вибором
Модулів – 2

Спеціальність 7.04010101 “Хімія”


Рік підготовки:

V -й


Семестр

9 -й


Загальна кількість годин 80

Лекції

18 год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год

самостійної роботи студента – 2.5 год


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст


Практичні заняття

18 год.


Самостійна робота

44 год.


Вид контролю: поточний контроль;

екзамен

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: навчити студентів використовувати комплекс теоретичних засад та експериментальних засобів для проведення аналітичних та фізико-хімічних досліджень з використанням хроматографічних та електрофоретичних методів аналізу та методів пробопідготовки.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: теоретичні засади та принципи використання методів газової, рідинної та тонкошарової хроматографії, планарного та капілярного електрофорезу, які використовуються для розділення, ідентифікації та кількісного визначення, а також пробопідготовки органічних та неорганічних речовин.

вміти: обирати оптимальну систему методів пробопідготовки, розділення та кількісного визначення компонентів в складних об’єктах аналізу, виконувати експериментальні дослідження з використанням методів хроматографії та електрофорезу. 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Лекції

Тема 1. Хроматографічні методи аналізу: засади та класифікація. Основні параметри хроматографічного утримання.

Тема 2. Теорія хроматографічного розділення: теорія макроскопічних постійних, теорія теоретичних тарілок, теорія моментів. Критерії селективності та розділення.

Тема 3. Методи кількісного аналізу в хроматографії.

Тема 4. Газова хроматографія: газо-адсорбційна, газо-рідинна та капілярна газова. Апаратурне оформлення газохроматографічних методів. Якісний аналіз. Пробопідготовка в газовій хроматографії.

Тема 5. Рідинна хроматографія: адсорбційна, іонна, іонообмінна, іон-парна, міцелярна, адсорбційно-комплексоутворююча, ситова, афінна, хіральна. Апаратурне оформлення рідинних методів. Якісний аналіз. Пробопідготовка в рідинній хроматографії.

Тема 6. Планарні види хроматографії: тонкошарова і паперова.
Модуль 1. Практичні заняття

Тема 7. Хроматограф: устрій та робота з ним.

Тема 8. Хроматограма. Кількісні розрахунки.

Тема 9. Газохроматографічний аналіз.

Тема 10. Ідентифікація та напівкількісне визначення кофеїну в таблетках “Цитрамон-Дарниця” методом тонкошаровой хроматографії.
Модуль 2. Лекції

Тема 11. Електрофоретичні методи аналізу: історія розвитку, теоретичні засади, класифікація методів.

Тема 12. Традиційні (планарні) методи електрофорезу: обладнання, об’єкти аналізу, методи детектування та кількісного визначення.

Тема 13. Капілярний електрофорез. Міцелярна електрокінетична хроматографія.


Модуль 2. Практичні заняття

Тема 14. Приготування гелю з агарози для електрофорезу.Тема 15. Розділення синтетичних барвників методом гель-електрофорезу.


 1. Структура навчальної дисципліни

  Модулі і теми

  Кількість годин

  Денна форма

  Усього

  у тому числі

  л

  п

  лаб

  інд

  ср

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Модуль 1

  Тема 1

  3

  2


  1

  Тема 2

  3

  2


  1

  Тема 3

  3

  2


  1

  Тема 4

  3

  2


  1

  Тема 5

  3

  2


  1

  Тема 6

  3

  2


  1

  Тема 7

  5
  2  3

  Тема 8

  5
  2  3

  Тема 9

  5
  2  3

  Тема 10

  9
  4  5

  Разом за модулем 1

  42

  12

  10  20

  Модуль 2

  Тема 11

  3

  2


  1

  Тема 12

  3

  2


  1

  Тема 13

  3

  2


  1

  Тема 14

  7
  4  3

  Тема 15

  9
  4  5

  Разом за модулем 2

  25

  6

  8  11

  Підготовка до екзамену

  13

  13

  Усього годин

  80

  18

  18  44

 2. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 7. Хроматограф: устрій та робота з ним.

2

2

Тема 8. Хроматограма. Кількісні розрахунки.

2

3

Тема 9. Газохроматографічний аналіз.

2

4

Тема 10. Ідентифікація та напівкількісне визначення кофеїну в таблетках “Цитрамон-Дарниця” методом тонкошаровой хроматографії.

4

5

Тема 14. Приготування гелю з агарози для електрофорезу.

4

6

Тема 15. Розділення синтетичних барвників методом гель-електрофорезу.

4

6. Самостійна робота

Назва теми

Кількість

годин


Інд.р

Ср.

Тема 1. Хроматографічні методи аналізу: засади та класифікація. Основні параметри хроматографічного утримання.
1

Тема 2. Теорія хроматографічного розділення: теорія макроскопічних постійних, теорія теоретичних тарілок, теорія моментів. Критерії селективності та розділення.
1

Тема 3. Методи кількісного аналізу в хроматографії.
1

Тема 4. Газова хроматографія: газо-адсорбційна, газо-рідинна та капілярна газова. Апаратурне оформлення газохроматографічних методів. Якісний аналіз. Пробопідготовка в газовій хроматографії.
1

Тема 5. Рідинна хроматографія: адсорбційна, іонна, іонообмінна, іон-парна, міцелярна, адсорбційно-комплексоутворююча, ситова, афінна, хіральна. Апаратурне оформлення рідинних методів. Якісний аналіз. Пробопідготовка в рідинній хроматографії.
1

Тема 6. Планарні види хроматографії: тонкошарова і паперова.
1

Тема 7. Хроматограф: устрій та робота з ним.
3

Тема 8. Хроматограма. Кількісні розрахунки.
3

Тема 9. Газохроматографічний аналіз.
3

Тема 10. Ідентифікація та напівкількісне визначення кофеїну в таблетках “Цитрамон-Дарниця” методом тонкошаровой хроматографії.
5

Тема 11. Електрофоретичні методи аналізу: історія розвитку, теоретичні засади, класифікація методів.
1

Тема 12. Традиційні (планарні) методи електрофорезу: обладнання, об’єкти аналізу, методи детектування та кількісного визначення.
1

Тема 13. Капілярний електрофорез. Міцелярна електрокінетична хроматографія.
1

Тема 14. Приготування гелю з агарози для електрофорезу.
3

Тема 15. Розділення синтетичних барвників методом гель-електрофорезу.
5

Підготовка до екзамену
137. Методи навчання

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, планово-індивідуальна робота.


8. Методи контролю

Експрес контроль на лекціях, складання колоквіумів за темами практичних робіт, екзамен.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (екзамен)

Сума

Мо­дуль 1

Модуль 2

40

100

Т1-6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11- Т13

Т14

Т15

12 (ек.к.)

5 (к)

6 (к)

5 (к)

10 (к)

6 (ек.к.)

6 (к)

10 (к)

Для зарахування кожного модулю студент має набрати не менше, ніж 50% балів за всі види навчальної діяльності модулю. Для допуску до підсумкового семестрового контролю студент повинен набрати не менше 30 балів за поточний контроль. Екзамен вважається складеним, якщо студент набрав не менш ніж 20 балів.Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

10. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальні посібники, монографії, наукові статті.

3. Документація до програмного забезпечення.

4. Описи практичних робіт.

5. Комплект мультимедійних матеріалів до лекцій.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Сакодынский К.И. Аналитическая хроматография. М.: Химия, 1993. – 463 с.

 2. Конюхов В.Ю. Хроматография. М.: Лань, 2012. – 224 с.

 3. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам: Пер. с англ./ Под ред. О. Микеша. М.: Мир, 1982. – Ч. 1. – 400 с.

 4. Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам: Пер. с англ./ Под ред. О. Микеша. М.: Мир, 1982. – Ч. 2. – 381 с.

 5. Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика. Методы хроматографии и капиллярного электрофореза. М.: Техносфера, 2009. – 472 с.

 6. Рассел Ж., Корн Р. Жидкостная хроматография. В.: VSD, 2012. – 112 с.

 7. Хро­ма­то­гра­фия в тон­ких сло­ях / Под ред. Э.Шта­ля. М.: Мир, 1965. – 508 с.

 8. Poole C.F., Schuette S.A. Contemporary practice of chromatography. New York-Amsterdam-Oxford-Tokyo, 1984, - 708 p.

 9. Яшин Я.И. Фи­зи­ко-хи­мичес­кие ос­но­вы хро­ма­то­гра­фичес­ко­го раз­де­ле­ния. М.: Хи­мия, 1976. – 216 с.

 10. 13. Шатц В.Д.,Са­хар­то­ва О.В. Вы­со­ко­эф­фек­тив­ная жид­ко­ст­ная хро­ма­то­гра­фия. Ри­га: Зи­нат­не, 1988. – 390 с.

 11. Мо­ск­вин Л.Н., Ца­ри­ци­на Л.Г. Ме­то­ды раз­де­ле­ния и кон­цен­три­ро­ва­ния в ана­ли­тичес­кой хи­мии. Л.: Хи­мия, 1991. – 256 с.


Допоміжна

 1. Snyder L. R. Principles of Adsorption chromatography. New York: Academic Press, 1968. - 685 p.

 2. Сычев К.С. Практическое руководство по жидкостной хроматографии. М.: Техносфера, 2010. – 272 с.

 3. Alekseeva A.V., Kartsova L.A. Potencies of ligand-exchange capillary electrophoresis in the determination of biologically active substances // Jornal of analytical chemistry. – 2011. – Vol. 66. – P. 651-659.

 4. Хро­ма­то­гра­фия на бу­ма­ге / Под ред.И.М.Хай­са и К.Мачека. М.: ИЛ.,1962. – 851 с

 5. Бай­ер­ман К. Оп­ре­де­ле­ние сле­до­вых ко­личеств ор­га­ничес­ких ве­ществ. М.: Мир, 1987. – 462 с.

 6. Хен­шен А., Хуп­пе К.-П., Лот­шпайх Ф., Вель­тер В. Вы­со­ко­эф­фек­тив­ная жид­ко­ст­ная хро­ма­то­гра­фия в био­хи­ми­и. М.: Мир, 1988. – 680 с.

 7. Басова Е.М., Иванов В.М., Шпигун О.А. Мицеллярная жидкостная хроматография // Успехи химии. – 1999. – Т. 68, № 12. – С. 1083-1101.

 8. Куликов А.Ю., Логинова Л.П., Самохина Л.В. Мицеллярная жидкостная хроматография в фармацевтическом анализе и других областях анализа (обзор) // Фармаком. - 2004. - № 1. –С. 1-31.

 9. Berthod A, Garcia-Alvarez-Coque MC (2000) Micellar liquid chromatography. Marcel Dekker, New York

 10. Руководство по капиллярному электрофорезу. Перевод Р.Ш. Вартапетяна. Москва, Научный совет Российской академии наук по хроматографии, 1996 год.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка