Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні дослідження європейських суспільств для студентів 2 року навчання «магістратури»Скачати 454.03 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації31.12.2016
Розмір454.03 Kb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології
КАФЕДРА МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДІВ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана з навчальнї роботи

к.соц.н., доцент Кузьменко Т.М.

«____» _________________ 2014 року.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціологічні дослідження європейських суспільств
для студентів
2 року навчання «магістратури» факультету соціології,

відділення “Соціологія”

шифр спеціальності 8.03010101


Київ – 2014

Робоча програма дисципліни «Соціологічні дослідження європейських суспільств»

для студентів напряму підготовки « Соціологія» 8.03010101

«____» ______________ 2014 року

Розробники : Ковтуненко Елліанна Станіславівна, доцент кафедри Методології та методів соціологічних досліджень, к.с.н., доцент

Робоча програма дисципліни «Соціологічні дослідження європейських суспільств» затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)

Протокол № .....від “....” 20___ року

Завідувач кафедри Методології та методів соціологічних досліджень

_____________________ ( А.П. Горбачик)

(підпис)

«_____» ___________________ 20___ року

Протокол № .....від “....” 20___ року

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії)1 ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)______

_____________________________________________________________________

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© Ковтуненко Е.С., 2014 рікВСТУП

Навчальна дисципліна «Соціологічні дослідження європейських суспільств»

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Соціально-психологічні науки» з напряму підготовки 8.03010101 «Соціологія».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю «Соціологія»

Викладається у 1-му семестрі 6 курсу в обсязі –90 год. ( 2,5 кредитів ECTS2) зокрема: лекції –22 год., семінарські заняття –22 год., самостійна робота 46 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна –заліком.

Метою дисципліни: з опорою на першоджерела, статистичні та соціологічні матеріали поглибити знання про поле теоретичних і практичних соціологічних досліджень у сучасних суспільствах Західної та Центральної Європи, більш докладно вивчити їх у порівняльній перспективі у межах процесів глобалізації та Євроінтеграції, співставити ці процеси з тими, що відбуваються в Україні; а також опрацювати можливості застосування цих знань у подальшій дослідницькій і аналітичній роботі.

Завдання :


 • порівняння стратегій та методологій соціологічного дослідження європейських суспільств;

 • критичне осмислення запропонованих концепцій і публікацій;

 • робота над вмінням аналізу, інтерпретації і створення наукових текстів з даної тематики;

 • вільно оперувати основними поняттями курсу – Євросоюз, Шенгенська зона, якість життя в Західній Європі, показники добробуту населення, глобалізація і т.д.

 • проводити соціологічний аналіз європейської країни, використовуючи моніторинг громадської думки.

Структура курсу:

Змістовний модуль 1. Соціологічна теорія та соціологічні дослідження сучасних суспільств Європи

Змістовний модуль 2. Окремі аспекти соціологічних досліджень європейських суспільств: порівняльний аналіз

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • особливості країн Західної Європи,

 • сучасні моніторингові дослідження громадської думки,

 • проблематику сучасних дискусій та порівняльних досліджень процесів Євроїнтеграції, розширення Європи,

 • історію створення та розпаду «суспільства радянського типу» в Європейському просторі.

вміти:

 • працювати з бібліографією та першоджерелами,

 • володіти статистичними пакетами обробки та аналізу даних,

 • на основі вторинного аналізу статистичних, соціологічних даних та знань з суміжних дисциплін узагальнювати, робити порівняльну характеристику, а також соціологічний аналіз європейських суспільств.


Місце дисципліни: Дисципліна «Соціологічні дослідження європейських суспільств» є нормативною дисципліною підготовки фахівців.


Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Соціологічні дослідження європейських суспільств» підготовлена для студентів спеціальності "Соціологія" є продовженням та узагальненням циклу курсів, що читаються на факультеті. Дана дисципліна ґрунтується на знанні таких дисциплін як «Математичні методи в соціології», «Методи соціологічного дослідження», «Програмування соціологічного дослідження», «Порівняльні соціологічні дослідження», «Соціологічні теорії суспільства».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 5 – 10. Обов’язковим для заліку є виконання 2 модульних контрольних робіт та презентації соціологічного аналізу європейської країни.

Складові

Кількість

за модуль

Макс. балів за одиницю

Загалом балів

Усна відповідь \ Рецензія

4

2

8

Доповнення

2

1

2

Письмова самостійна робота

1

10

10

Модульний контроль 1*

1

20

20
Змістовний модуль 1
40

Презентація

1

20

20

Доповнення

6

1

6

Модульний контроль 2 (контрольна робота)**

1

10

15

Змістовний модуль 2

40

Підсумковий контроль – залік

20

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з 2 модулів у семестрі та оцінки за залік

При простому розрахунку підсумкова оцінка складається:


Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Залік

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

40

40

20

100

ШКАЛА ВІДПОВІДНОСТІ

Кількість балів

Залік

Оцінка ECTS

90 -100

"відмінно"

A

85-89

"добре" („дуже добре”)

B

75 – 84

"добре"

C

65-74

"задовільно"

D

60-64

"задовільно" („достатньо”)

E

35-59

"незадовільно" (з можливістю повторного складання)

FX

1-34

„незадовільно” (з обов’язковимповторнимвивченнямдисципліни)

F
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка