Робоча програма навчальної дисципліни соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу для студентівСкачати 461.11 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір461.11 Kb.
1   2   3   4


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу
Тема 1. Міжнародний бізнес та суспільство (14 год)

Динаміка розвитку та стан міжнародного бізнесу. Сучасний об’єкт міжнародного бізнесу – світова економіка (товари, гроші, послуги, капітал, ноу-хау, робоча сила, технології). Середовище світового бізнесу. Сутність та еволюція середовища з середини ХХ ст. Особливості сучасного середовища світового бізнесу. Глобалізація економіки та її вплив на середовище бізнесу. Зв’язок між бізнесом та суспільством. Світові суспільні конфлікти у взаємозв’язку із бізнесом. Модель середовища бізнесу у складі секторів: соціального, економічного, політичного, технологічного, екологічного.

Інституціонально-ідеологічна модель (ІІМ) суспільної системи. ІІМ, як модель впливів та взаємозв’язків макросередовища бізнесу. Суспільні інститути та типи інституційної діяльності (економічна, політична, соціальна). Бізнесові інститути, урядові інститути, громадські інститути. Взаємозв’язок ідеології з інституціональною діяльністю. Економічна ідеологія. Політична ідеологія. Соціальна ідеологія. Основа суспільної системи (технологія та природне середовище). Взаємодія ідеологій, інститутів та основи суспільства. ІІМ – засіб для аналізу та розуміння міжнародних проблем.

Тема 2. Взаємодія бізнесу та уряду (13 год)

Бізнес і уряд в історичному розвитку цивілізацій. Функції уряду щодо бізнесу та їх національні особливості. Сутність урядового втручання в комерційну діяльність. Зміни в стосунках між бізнесом і урядом. Реакція, проакція, інтеракція (взаємодія). Передумови та сутність економічної інтеграції. Форми економічної інтеграції. Наслідки економічної інтеграції. Вплив інтеграції на ранки країн в статиці і динаміці. Регіональні пріоритети економічного співробітництва України з іншими країнами. «Геоекономіка» та «геополітика. Багатовекторна та одно векторна геоекономічна орієнтація. Особливість діяльності міжнародного бізнесу в Україні. Іноземні інвестиці в Україні: стан та можливості. Транснаціоналізація як складова глобалізації в Україні.

Неокласична економічна теорія фірми (М. Фрідман). Поведінкова або біхевіористська теорія фірми (Кірт і Марг). Теорія контрагента фірми – зображення ділових організацій, що існують і діють в мережі відносин з іншими соціальними групами і організаціями (Фрімам, Акофф, Бреннер, Кокран). Контрагенти та їх інтереси. Первинні та вторинні контрагенти. Глобальні контрагенти. Ідентифікація і систематизація контрагентів. Моделі контрагентів фірми та кооперативно-соціальної діяльності.
Тема 3. Соціальна відповідальність корпорацій – умова розвитку міжнародного бізнесу (13 год)

Визначення соціальної відповідальності корпорацій. Принципи соціальної відповідальності: законність, громадська відповідальність, управлінська обережність. Теорія Акермана про фази та спільні риси відповідальності міжнародних корпорацій. Фундаментальні процеси корпоративної соціальної відповідальності. Потенційні вигоди компанії від імплементації КСВ у свою діяльність. Внутрішні та зовнішні програми КСВ. Аспекти їх оцінки: 1) внутрішньокультурні і кроскультурні та 2) транскультурні, багатонаціональні і глобальні.Тема 4. Етика і соціальна відповідальність міжнародного бізнесу (13 год)

Еволюція концепцій бізнесу в суспільстві. Cтановлення етики бізнеса: від етики бідності (середньовічна християнська етика) до етики багатства (протестантська етика) – основні цінності і норми. Етичні цінності сучасного бізнесу: утилітаристська етика, деонтологічна етика, етика справедливості. Піраміда Керрола. Мікро- та макроетика. Причини, які спонукають компанії до соціальної відповідальності. Прибуток, ефективність і соціальна відповідальність. Юридична і соціальна відповідальність, співвідношення понять. Типи підприємців за відношенням до СВБ: «соціально безвідповідальний бізнес», «соціально безвідповідально-відповідальний бізнес», «імітатори», «недалекоглядні егоїсти», «традиціоналісти», «соціально відповідальне» підприємництво. СВБ малого і середнього бізнесу. Світові етичні стандарти. Етичні проблеми міжнародних корпорацій. Фактори, які впливають на вибір компанії робітниками. Підвищення показників етичності поведінки. Етика бізнесу на міжнародному рівні. Проблеми якості у сфері виробництва товарів і послуг. Корупційна взаємодія влади і бізнесу: причини, форми і шляхи подолання.Змістовий модуль 2. Основні напрямки розвитку соціальної відповідальності міжнародного бізнесу
Тема 5. Екологічна відповідальність бізнесу (13 год)

Сутність екологічного менеджменту транснаціональних корпорацій. Сучасні світові проблеми забруднення навколишнього середовища. Екологічні кризи і катастрофи. Міста-привиди. Підходи до розуміння взаємин людини і природи. Переваги ведення екологічно відповідального бізнесу. Індекс екологічної сталості – характеристика. Розвиток екологічної концепції бізнесу в Україні. Нормування якості навколишнього середовища. Екологічне ліцензування, сертифікація. Система екологічних стандартів. «Зелені» компанії світу і України.Тема 6. Соціальне підприємництво як форма розвитку соціального партнерства між державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором (13 год)
Теоретичні концепції соціального підприємництва і його роль у сучасному суспільстві: аналіз західного досвіду. Соціальне підприємництво, соціальна та корпоративна відповідальність. Загальна користь як результат інтеграції приватного інтересу. Престиж, суспільне служіння і реалізація творчого потенціалу. Талант і сиснтетичний характер підприємницької мотивації. Відношення православ’я до підприємництва. Релігіозно-етичні уявлення про підприємницьку діяльність на Сході. Протестантизм як ідейно-релігіозна основа західноєвропейського підприємництва. Концепція М. Вебера. Підприємницька мораль як компроміс між підприємницькими потребами і моральними принципами суспільства.

Методологія і технології соціального проектування у різних сферах життєдіяльності. Філантропія, благодійність і соціально орієнтоване підприємництво. Книга Л.Спит «Інтелект та милосердя в дії. Сім стовпів для соціальних підприємців» («Intelligence & Compassion in Action, The 7 Pillars for Social Entrepreneurship»). Соціальні інновації. Технології залучення ресурсів для рішення соціальних проблем клиєнтів та впровадження соціальних проектів. Соціальний маркетинг у діяльності соціальних організацій. Бізнес-планування у сфері соціального підприємництва. Раціональне прийняття рішень. Краудсорсинг проекту і соціальні ніші у диджитал-середовищі. Краудфандинг. Фінансування соціального підприємництва та показники ефективності роботи соціальних підприємств. Фінансова стабільність соціального підприємства. Правові аспекти соціального підприємництва.

Тема 7. Соціальний маркетинг в системі міжнародного бізнесу

(13 год)

Введення в соціальний маркетинг. Комерційний і соціальний маркетинг. Специфіка соціального маркетингу. Поняття соціального маркетингу. Історія виникнення соціального маркетингу. Основні функції, принципи, цілі і задачі соціального маркетингу. Концепція соціально-етичного маркетингу. Інструменти соціального маркетингу. Доброчинний маркетинг і його роль у соціально відповідальному бізнесі. Проведення та планування кампаній із доброчинного маркетингу. Потенційні вигоди для компаній від проведення соціального маркетингу. Соціальна реклама. 4P соціального маркетингу. Бренди, КСВ і репутаційний менеджмент. Соціальна активність як фактор формування репутації компанії.


Тема 8. Громадські інститути у взаємозв’язку з ідеологією і бізнесом (13 год)

Моделі соціально відповідального бізнесу – їх переваги та недоліки. Поняття культури і цивілізації. Типи розвитку цивілізації. Сучасні класифікації цивілізацій. Системи виміру світових культур і цивілізацій (Г. Хофстед, Р. Інглхарт, Ш.Шварц, М.Бонд та ін.). Зв’язок психологічних змін культур за Г. Хофстедом (індивідуалізм-колективізм, дистанція влади, уникнення невизначеності, чоловічність-жіночність) з економічними та політичними індикаторами розвитку суспільств. Виміри Р. Інглхарта (цінності виживання цінності самовираження; традиційні-секулярно-раціональні цінності) і їх наслідки для розвитку суспільства. Виміри цінностей Ш.Шварца (приналежність-автономія; ієрархія-рівноправність; майстерність-гармонія) і їх зв’язок з соціально-політичними індикаторами. «Соціальні аксіоми» М.Бонда і К.Леунга та їх соціально-економічні параметри. Вплив вимірів культур Ф.Тромпенаарса і Ч. Хампден-Тернера (універсалізм-партикуляризм, нейтральність-емоційність, конкретність-дифузність, доягнення-аскрипція, відношення до часу, відношення до навколишнього середовища) на особливості організаційної психології, культури і поведінки в різних країнах. Використання часу в різних культурах. Лінійний час. Циклічний час. Монохронні і поліхронні культури. Методи дослідження психологічних вимірів культур у крос-культурній організаційній психології. Значення культури для міжнародного бізнесу.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тематичний план лекцій і семінарських занять

п/п
Тема

Кількість годин

ЛекціїСемінари

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу

1.

Тема 1. Міжнародний бізнес та суспільство

2

4

8

2.

Тема 2. Взаємодія бізнесу та уряду

2

4

7

3.

Тема 3. Соціальна відповідальність корпорацій – умова розвитку міжнародного бізнесу

2

4

7

4.

Тема 4. Етика і соціальна відповідальність міжнародного бізнесу

2

3

8
Модульна контрольна робота 1.

-

1

-

Змістовий модуль 2. Основні напрямки розвитку соціальної відповідальності міжнародного бізнесу

5.

Тема 5. Екологічна відповідальність бізнесу

2

4

7

6.

Тема 6. Соціальне підприємництво як форма розвитку соціального партнерства між державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором

2

4

7

7.

Тема 7. Соціальний маркетинг в системі міжнародного бізнесу

2

4

7

8.

Тема 8. Громадські інститути у взаємозв’язку з ідеологією і бізнесом

2

4

7
Модульна контрольна робота 2.

-

2

-
Всього

16

34

58

Загальний обсяг 108 год., в тому числі:

Лекцій16 год.

Семінарів34 год.

Самостійна робота - 58 год.

Змістовий модуль 1.

Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу

Тема 1. Міжнародний бізнес та суспільство (14год)
Лекція 1. Міжнародний бізнес та суспільство (2 год)

Динаміка розвитку та стан міжнародного бізнесу. Сучасний об’єкт міжнародного бізнесу – світова економіка (товари, гроші, послуги, капітал, ноу-хау, робоча сила, технології). Середовище світового бізнесу. Сутність та еволюція середовища з середини ХХ ст. Особливості сучасного середовища світового бізнесу. Глобалізація економіки та її вплив на середовище бізнесу. Зв’язок між бізнесом та суспільством. Світові суспільні конфлікти у взаємозв’язку із бізнесом. Модель середовища бізнесу у складі секторів: соціального, економічного, політичного, технологічного, екологічного.Інституціонально-ідеологічна модель (ІІМ) суспільної системи. ІІМ, як модель впливів та взаємозв’язків макросередовища бізнесу. Суспільні інститути та типи інституційної діяльності (економічна, політична, соціальна). Бізнесові інститути, урядові інститути, громадські інститути. Взаємозв’язок ідеології з інституціональною діяльністю. Економічна ідеологія. Політична ідеологія. Соціальна ідеологія. Основа суспільної системи (технологія та природне середовище). Взаємодія ідеологій, інститутів та основи суспільства. ІІМ – засіб для аналізу та розуміння міжнародних проблем.
Семінар 1. Соціальні виміри глобальної трансформації бізнесу (2 год)

 1. Історія розвитку соціальної відповідальності: від Стародавніх часів (релігійна основа соціальної відповідальності, Біблія, Коран) до сьогодення:

  • Засновники концепції соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) – Г. Боуен і П. Друкер.

  • Противники СВБ (С.Фрідман).

  • Бізнес і соціальна відповідальність у 50-60х рр.

  • Зародження корпоративної соціальної відповідальності (70ті – 2000 роки).

  • Співвідношення понять соціальна відповідальність бізнесу і корпоративна соціальна відповідальність

 1. Поняття і визначення соціальної відповідальності бізнесу.

 2. Переваги соціально відповідального бізнесу

 3. Поняття соціального капіталу.


Семінар 2. Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу (2 год)

 1. Концепції соціальної відповідальності бізнесу:

 • Концепція «стейкхолдерів»: за Р.Фріманом (внутрішні і зовнішні стейкхолдери), Ньюбоулдом і Лоффманом і М. Мендлоу;

 • Концепція соціально відповідальних інвестицій – характеристика, приклади, статистика;

 • Концепція корпоративного громадянства, транснаціональне корпоративне громадянство (ТКГ)

 1. Транснаціональна соціальна відповідальність. Система Глобального договору ООН. Global Compact LEAD. Партнерство між бізнесом і державою, бізнесом і некомерційними організаціями.

 2. Сталий розвиток і глобальний бізнес. Індикатори.

 3. Соціальні фондові індекси – характеристика, приклади


Завдання для самостійної роботи (8 год):

Реферат (письмово, за вибором студента):

 1. Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу.

 2. Глобалізація економіки та її вплив на середовище бізнесу.

 3. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток, умови життя, здоров’я, освіту, навколишнє середовище, приплив інвестицій, розвиток інформаційних технологій.

 4. Взаємозв’язок структурних складових середовища міжнародного бізнесу.


Контрольні запитання та завдання:

 1. Проблеми гуманізації і соціалізації глобального розвитку.

 2. Історія становлення та розвитку соціальної відповідальності бізнесу.

 3. Перелічити концепції соціальної відповідальності бізнесу.

 4. Система Глобального договору ООН – поняття, завдання, принципи.


Рекомендована література до теми:

 1. Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность бизнеса на постсоветском пространстве. – М..:РГГУ, 2011. – 477с.

 2. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

 3. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепцій / Ю.Е. Благов; Высшая школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 272с.Тема 2. Взаємодія бізнесу та уряду (13 год)
Лекція 2. Взаємодія бізнесу та уряду (2 год)

Бізнес і уряд в історичному розвитку цивілізацій. Функції уряду щодо бізнесу та їх національні особливості. Сутність урядового втручання в комерційну діяльність. Зміни в стосунках між бізнесом і урядом. Реакція, проакція, інтеракція (взаємодія). Передумови та сутність економічної інтеграції. Форми економічної інтеграції. Наслідки економічної інтеграції. Вплив інтеграції на ранки країн в статиці і динаміці. Регіональні пріоритети економічного співробітництва України з іншими країнами. «Геоекономіка» та «геополітика. Багатовекторна та одно векторна геоекономічна орієнтація. Особливість діяльності міжнародного бізнесу в Україні. Іноземні інвестиці в Україні: стан та можливості. Транснаціоналізація як складова глобалізації в Україні.

Неокласична економічна теорія фірми (М. Фрідман). Поведінкова або біхевіористська теорія фірми (Кірт і Марг). Теорія контрагента фірми – зображення ділових організацій, що існують і діють в мережі відносин з іншими соціальними групами і організаціями (Фрімам, Акофф, Бреннер, Кокран). Контрагенти та їх інтереси. Первинні та вторинні контрагенти. Глобальні контрагенти. Ідентифікація і систематизація контрагентів. Моделі контрагентів фірми та кооперативно-соціальної діяльності.
Семінар 3. Соціальна звітність та стандарти корпоративної соціальної відповідальності (2год)


 1. Поняття та задачі соціальної звітності та аудиту.

 2. Міжнародні стандарти у сфері КСВ.

 3. Корпоративний соціальний звіт. Правила складання соціального звіту компанії.

 4. Міжнародні ініціативи у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Ініціативи ООН, кодекси поведінки, соціальна звітність і міжнародні стандарти.


Семінар 4. Взаємодія бізнесу та уряду (2 год)

Презентації студентських творчих аналітичних проектів та їх обговорення на тему: 1. Стосунки між бізнесом і урядом – найважливіша частина аналізу бізнесу і суспільства.

 2. Корпоративні соціальні ініціативи – майбутнє успішного бізнесу.

 3. Партнерство між бізнесом і державою, бізнесом і некомерційними організаціями.

 4. Регулювання соціальної сфери в умовах глобалізації бізнесу.


Завдання для самостійної роботи (7 год):

Реферат (письмово, за вибором студента):

 1. ТНК, міждержавні фінансово-промислові групи (МФПГ) та транснаціональні фінансово-промислові групи (ТФПГ) країн СНД.

 2. Теорія контрагентів компанії (фірми).

 3. Взаємозалежність фірми і її контрагентів.

 4. Регулювання соціальної сфери в умовах глобалізації бізнесу.

 5. Діяльність Фондів розвитку (Endowment Funds) у сфері науки та освіти


Контрольні запитання та завдання:

 1. Обрати соціальний звіт будь-якої компанії, проаналізувати його та зробити висновки.

 2. Перелічити міжнародні стандарти у сфері КСВ.

 3. Дати характеристику найвідомішим міжнародним кодексам поведінки.

 4. Нефінансова звітність міжнародних і українських компаній


Рекомендована література до теми:

 1. Коновалова Л.Н., Корсаков М.И., Якимец В.Н. Управление социальными программами компании /Под ред. Литовченко С.Е. — М.: Ассоциация менеджеров, 2003. — 152 с.

 2. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

 3. Корпоративная социальная ответственность: общественные ожидания. Потребители, менеджеры, лидеры общественного мнения и эксперты оценивают социальную роль бизнеса в России. /Под ред.: С.Е. Литовченко, М.И. Корсакова — М.: Ассоциация менеджеров, 2003. — 100 с.

 4. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепцій / Ю.Е. Благов; Высшая школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 272с.

 5. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.Тема 3. Соціальна відповідальність корпорацій – умова розвитку міжнародного бізнесу (13 год)
Лекція 3. Соціальна відповідальність корпорацій – умова розвитку міжнародного бізнесу (2 год)

Визначення соціальної відповідальності корпорацій. Принципи соціальної відповідальності: законність, громадська відповідальність, управлінська обережність. Теорія Акермана про фази та спільні риси відповідальності міжнародних корпорацій. Фундаментальні процеси корпоративної соціальної відповідальності. Потенційні вигоди компанії від імплементації КСВ у свою діяльність. Внутрішні та зовнішні програми КСВ. Аспекти їх оцінки: 1) внутрішньокультурні і кроскультурні та 2) транскультурні, багатонаціональні і глобальні.


Семінар 5. Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу (2 год)

 1. Корпоративна доброчинність – пробудження занепокоєння соціальною проблемою. Визначення, роль.

 2. Типові кампанії з просування доброчинності. Приклади в світі і в Україні. Вигоди від проведення корпоративної доброчинності.

 3. Корпоративна філантропія – поняття, роль, типові програми. Приклади. Потенційні вигоди від корпоративної філантропії.

 4. Найбільші благодійні фонди світу.

 5. Волонтерська робота в громадах. Поняття. Типові програми. Приклади. Вигоди для компанії від участі у волонтерській роботі.

 6. Інші соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу – врахування вимог безпеки та охорони довкілля, модифікація технологічних процесів, захист приватної інформації і т.і. Приклади.


Семінар 6. Корпоративна соціальна відповідальність міжнародного бізнесу: аргументи “за” і “проти” (2 год)

Презентації студентських творчих аналітичних проектів та їх обговорення на тему: 1. Управління соціальними програмами компанії.

 2. Корпоративна соціальна відповідальність міжнародного бізнесу: аргументи “за” і “проти”

 3. Соціальна відповідальність у контексті розвитку міжнародного бізнесу.

 4. Глобалізація економіки та її вплив на середовище бізнесу


Завдання для самостійної роботи (7год):

Реферат (письмово, за вибором студента):

 1. Інституалізація корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

 2. Найвідоміші благодійники світу та їх «проекти добра»

 3. Напрями соціальних програм компанії та їх типи.


Контрольні запитання та завдання:

    1. Перелічити види соціально відповідальних підходів до ведення бізнесу

    2. Типові кампанії з просування доброчинності.

    3. Вигоди для компанії від участі у волонтерській роботі.


Рекомендована література до теми:

 1. Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность бизнеса на постсоветском пространстве. – М..:РГГУ, 2011. – 477с.

 2. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства/Пер. з англ. С. Яринич. – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

 3. Коновалова Л.Н., Корсаков М.И., Якимец В.Н. Управление социальными программами компании /Под ред. Литовченко С.Е. — М.: Ассоциация менеджеров, 2003. — 152 с.

 4. Banerjee, Subhabrata Bobby. Corporate social responsibility: the good, the bad and the ugly / Subhabrata Bobby Banerjee. Edward Elgar Cheltenham, UK,Northampton, MA, USA – 2007 – 153 p.

 5. Corporate Social Responsibility in Europe. Rhetoric and Realities / Regine Barth, Franziska Wolff. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA – 2009 – 358 p.

 6. Global Practices of Corporate Social Responsibility /Samuel O. Idowu, Walter Leal Filho - Springer-Verlag, Berlin, Germany – 2009 – 508 p.

 7. Keinert, Christina. Corporate Social Responsibility as an International Strategy. Physica-Verlag, Heidelberg, Germany – 2008 – 153 p.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка