Робоча програма навчальної дисципліни соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу для студентівСкачати 461.11 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір461.11 Kb.
  1   2   3   4КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кафедра міжнародного бізнесу
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ


МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
для студентів
галузь знань 0302 міжнародні відносини
спеціалізація 8.03020601 міжнародний бізнес


КИЇВ – 2017

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра міжнародного бізнесу
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з навчальної роботи

______________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ


МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
для студентів
галузь знань 0302 міжнародні відносини
спеціалізація 8.03020601 міжнародний бізнес


КИЇВ – 2017

Робоча програма дисципліни «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» для студентів галузі знань 0302 міжнародні відносини, спеціалізації 8.03020601 міжнародний бізнес

«23» грудня 2016 року - 32с.

Розробники: д.е.н., професор Кредісов Анатолій Іванович

к.е.н., асистент Крикун Вікторія Андріївна
Робоча програма дисципліни «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» затверджена на засіданні кафедри міжнародного бізнесу
Протокол № 7 від « 23 » грудня 2016 року
Завідувач кафедри _________________________ Д.П.Расшивалов

(підпис)
« 23 » грудня 2016 року

©А.І. Кредісов, В.А. Крикун 2016 рік

© ______________________, 201_ рік

© ______________________, 201_ рік

Вступ

Навчальна дисципліна «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» є складовою програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціалізації 8.03020601 «Міжнародний бізнес», кваліфікації 2441.2 «економіст-міжнародник». Викладається на І курсі магістратури у 1-му семестрі в обсязі 108 год. (3,0 кредити ECTS), з них лекцій17 год., семінарів 34 год., самостійна робота студента 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.


Метою навчальної дисципліни «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» є формування у студентів уявлень про соціальні, правові, політичні, економічні, корпоративні, етичні та екологічні складові міжнародного бізнесу, аналіз та розуміння взаємозв’язків бізнесу та його зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.
Головними завданнями вивчення дисципліни «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» є: надання студентам теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення ситуаційного аналізу впливу соціальних, екологічних, етичних, політичних проблем на розвиток та функціонування бізнесу; опанування комплексом знань про специфічні елементи структури соціальних аспектів розвитку міжнародного бізнесу; розвинення вміння прийняття оптимальних рішень щодо корпоративної, соціальної діяльності в інтересах суспільства.
Структура курсу. Курс «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» складається з двох змістових модулів. Перший модуль присвячений вивченню основних теоретичних підходів, концепцій, інститутів соціальних аспектів розвитку міжнародного бізнесу. Другий змістовий модуль охоплює практичні питання, пов’язані з розглядом специфіки, особливостей таких елементів та складових соціальних аспектів міжнародного бізнесу як екологічна відповідальність, дотримання прав людини та працівника, соціальний маркетинг, етичні, моральні проблеми і соціальна відповідальність міжнародного бізнесу.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • суть та особливості соціалізації міжнародного бізнесу;

 • концепції соціальної відповідальності бізнесу;

 • поняття та зміст соціального капіталу;

 • особливості та завдання соціальної звітності у міжнародному бізнесі;

 • суть стандартів корпоративної соціальної відповідальності;

 • механізми та інструменти соціально відповідальних підходів до ведення бізнесу;

 • суть корпоративної соціальної відповідальність міжнародного бізнесу;

 • специфіку та особливості етичних цінностей сучасного бізнесу;

 • сутність екологічного менеджменту та відповідальності транснаціональних корпорацій;

 • специфіку соціальної відповідальність бізнесу перед працівниками;

 • поняття та особливості застосування концепції соціально-етичного маркетингу.


вміти:

 • застосовувати механізми та інструменти соціально відповідальних підходів до ведення бізнесу;

 • надавати висновки та рекомендації щодо вирішення проблем, пов’язаних з функціонуванням бізнесу під впливом різних соціальних факторів та зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів.


Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародного бізнесу: навчальна дисципліна «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» є складовою програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», поєднує у собі попередньо набуті знання студента з циклу фахових дисциплін, узагальнює та дає можливість практичного застосування базових теоретичних знань при розгляді практичних кейсів та ситуацій.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу» базується на базових дисциплінах спеціальності «Міжнародний бізнес», таких як «Міжнародний бізнес», «Історія економічних вчень», «Екологічний менеджмент в міжнародному бізнесі», «Менеджмент та маркетинг», «Бізнес-комунікації та паблік рілейшнз у міжнародному бізнесі», «Україна в міжнародному бізнесі».
Контроль знань здійснюється за модульно - рейтинговою системою. У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-8. Робота на семінарах (усні відповіді та доповнення) оцінюються максимально в 10 балів за семінар. Обов’язковим для іспиту є участь студентів у виконанні персональних або групових творчих аналітичних проектів, передбачених Робочою навчальною програмою, яка оцінюється максимально в 10 балів. Модульні контрольні роботи проводяться двічі на семестр по 10 балів кожен.


Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ2

Min. – 15 балів

Max. – 25 балів

Min. – 15 балів

Max. – 25 балів

Усна відповідь

5

10

5

10

Доповнення

2

2

2

2

Реферати

3

3

3

3

Творчі аналітичні проекти

510

Модульна контрольна робота 1

5

10Модульна контрольна робота 25

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 31 бал для одержання іспиту обов’язковим є перескладання модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Творчий аналітичний проект

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

15

15

5

25

60

Максимум

25

25

10

40

100Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

1 – 59

2

незадовільно
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка