Робоча програма навчальної дисципліни психологія вищої школи 2011Скачати 215.41 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір215.41 Kb.Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психологія вищої школи

2011


Психологія вищої школи. Робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів

(назва дисципліни)


Розробник: Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філос. н., доцент, завідувач кафедри психології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана ФранкаПРОГРАМА КУРСУ

Психологія вищої школи

для аспірантів, студентів та магістрантівЛьвів, 2011

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

2008Затверджено засіданням

кафедри психології

Протокол № 14 від 15.01.2011 рокуУклала

Софія Грабовська


Авторська редакціяВідповідальний за випуск

завідувач кафедри психології філософського факультету

Софія Грабовська
Технічне оформлення

Наталія Заходило


ПРОГРАМА КУРСУ

Психологія вищої школи

для аспірантів, студентів та магістрантів

Формат 60х84/16. Папір друк. № 3. Умовн. друк. арк. 1,3. Обл.-вид. арк. 1,3.


Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.


Навчально-виховний процес у вищій школі вимагає ґрунтовного психолого-педагогічного забезпечення, високої психологічної і педагогічної культури викладацького складу. Ситуація ускладнюється відсутністю у вищих навчальних закладах психологічної служби. Тому на викладачів психології покладаються також і функції психологів-практиків (такі як вивчення психологічних особливостей особистості студента і групи, допомога студентам в адаптації до навчання, до проживання в гуртожитку, вирішення проблем, що виникають в спілкуванні тощо). Важливою проблемою є розробка ефективних методик викладання у вищій школі, знання психології і тут може стати в нагоді. Особливої ваги набирають психологічні знання в процесі переорієнтації навчання з підходу, центрованого на викладачеві (коли викладач був центральною фігурою навчального процесу: видавав завдання, визначав обсяг матеріалу і напрямку навчального процесу, здійснював контроль за навчанням студентів тощо), до підходу, центральною фігурою якого стає студент, який навчається, актуалізуючи свій досвід, використовуючи знання колег, допомогу викладача, найновішу літературу, постійно вправляючись практично. Курс розрахований на 72 години аудиторних занять (36 годин лекційних та
36 годин практичних занять).
Цільова аудиторія: аспіранти 2-го року навчання університету, особи, що навчаються в магістратурі, студенти п’ятого курсу.
Мета курсу: ознайомити слухачів з психологічними особливостями діяльності студентів і викладачів в навчальному процесі в ВНЗ-і. Дати знання, вміння, навички з психології, які допомогли б майбутнім викладачам вищої школи виробляти ефективні методики викладання, результативно використовувати властивості психічних процесів, розвивати індивідуальні особливості особистості студентів, грамотно спілкуватись тощо.
По проходженні курсу слухачі повинні знати:

 • психологічну структуру і компоненти діяльності студентів і викладачів;

 • закономірності і властивості пізнавальних емоційно-вольових процесів;

 • вікові особливості розвитку студентів;

 • про структуру і розвиток особистості та її індивідуальні особливості;

 • основні механізми ефективного спілкування;

 • теорії сучасної психології, що дають можливість розробляти і впроваджувати ефективні методики викладання.

По проходженні курсу слухачі повинні вміти: • застосовувати одержані знання на практиці;

 • використовувати знання з психології вищої школи для розробки методики викладання їх фахових дисциплін;

 • визначати темперамент особистості, особливості уваги, пам’яті, мислення студентів і застосовувати ці знання для вдосконалення індивідуального підходу студентів;

 • сприяти легшій адаптації студентів до навчання;

 • планувати свою кар’єру і готувати до цього студентів.


2. ТЕМИ ЗАНЯТЬп/п

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

К-сть

години

Лекційний курс


1.

Предмет, завдання і методи психології вищої школи

2

2.

Вікові особливості студентської молоді

2

3.

Діяльність студента, діяльність викладача

4

4.

Мотивація діяльності студента і викладача

2

5.

Емоції, почуття, воля

2

6.

Особистість студента і викладача

4

7.

Індивідуальні особливості студента і його адаптація до навчання у ВНЗ-і

2

8.

Пізнавальна діяльність студентів

4

9.

Психологічні теорії як підґрунтя сучасних методик викладання у ВНЗ-і

2

10.

Психологічні засади інтерактивного навчання

2

11.

Спілкування у ВНЗ-і

4

12.

Студентська група: створення, розвиток, роль в навчальному процесі

4

13.

Планування часу і кар’єри

2
ЗАГАЛОМ

36

п/п

ТЕМИ ЗАНЯТЬ

К-сть

години

Семінарські (практичні) заняття

1.

Навчальні стилі та їхня корекція

6

2.

Вивчення навчальної мотивації студентів

6

3.

Використання психологічних теорій для створення ефективних методик викладання у ВНЗ-і

6

4.

Вироблення навичок ефективного спілкування

6

5.

Формування і розвиток студентської групи

6

6.

Поведінка викладача на лекції, відеотренінг

6
ЗАГАЛОМ

36
ВЕСЬ КУРС

72


3. ЛІТЕРАТУРА


 1. Булатова Л. А. Педагогика и психология высшей школы: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.

 2. Вопросы практической психодиагностики и психологического консультирования в ВУЗ-е / Под ред. Обозова Н. Н. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 210 с.

 3. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.

 4. Гірник А. Д. Основи психопедагогіки. – К., 1996. – 239 с.

 5. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 565 с.

 6. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 7. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. – Мн.: Вышейшая школа, 1998. – 346 с.

 8. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. – Кременчук, 2006. – 272 с.

 9. Ильин Е. П. Мотив и мотивация. – СПб.: Питер, 2000. – 486 с.

 10. Квинн В. Н. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 558 с.

 11. Нечаев Н. Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности. –
  М.: Мысль, 1988. – 298 с.

 12. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 13. Педагогика и психология высшей школы. / Отв. ред М.В.Буланова-Топоркина.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 526 с.

 14. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 15. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2007. – 336 с

 16. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебник. –
  М.: Тандем, 1999. – 351 с.

 17. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібн. для студ. вищих пе. нав. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 336 с.

 18. СлєпканьЗ.І. Наукові засади пелагогічного процессу у вищій школі. – К .: Вища школа, 2005. – 240 с.

 19. Смирнов А. Д. Педагогика и психология высшей школы. – М., 1996.

 20. Смирнов П. И. Психология высшего образования: От деятельности к личности.– М.: Академия, 2005. – 354 с.

 21. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Мысль, 1984. – 398 с.

 22. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т унів. «Україна», 2006. – 402 с.

 23. Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К: КСУ, 2004. – 176 с.


4. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
Тема № 1: Предмет, завдання і методи психології вищої школи (2 год)

Психологія вищої школи – галузь прикладної психології, педагогічної психології чи самостійна психологічна дисципліна?

Проблеми і завдання психології вищої школи. Методи дослідження та інтерпретації в психології вищої школи.
Тема № 2: Вікові особливості студентської молоді (2 год)

Вдосконалення психічних процесів в юнацькому віці і в молодості. Студентство як вікова та соціальна категорія. Новоутворення в психіці. Ідентифікація та соціально-рольове самовизначення студентів.

Адаптація першокурсників до умов навчання у вищій школі.

Чи варто студентів вчити вчитися?


Тема № 3: Діяльність студента, діяльність викладача (4 год)

Психологічна структура діяльності: мета, мотив, дія, знання, вміння, навички. Закономірності формування навичок.

Породження і корекція діяльності. Види і особливості діяльності студентів. Навчання як діяльність. Навчальні стилі: риси, обмеження, переваги. Визначення навчального стилю. Корекція навчального стилю. Механізми научіння.

Види і особливості діяльності викладача вищої школи: у навчальному процесі, у науковому дослідженні, у вихованні студентів.


Тема № 4: Мотивація діяльності студентів і викладачів (2 год)

Мотивація і стимули в навчальному процесі. Усвідомлені мотиви: потреби, інтереси, переконання, ідеали. Неусвідомлені мотиви: установки і потяги. Як виробити у студентів позитивну мотивацію до навчання і наукового пошуку. Винагороди та мотивація діяльності викладача. Задоволеність роботою та мотивація діяльності. Мотиваційний конфлікт. Вплив мотивації на ефективність діяльності студента і викладача. Мотивація досягнення успіху та запобігання поразок у діяльності студентів і викладачів.


Тема № 5: Емоції, почуття, воля (2 год)

Емоції і почуття у житті молодої людини. Емоційні стани та види почуттів. Вплив переживань на поведінку і діяльність учасників навчального процесу в ВНЗ-і. Саморегуляція при переживаннях. Кохання і навчання: як не зробити їх перешкодами одне для одного. Сесія не повинна приводити до дистресу.

Воля, вольова дія, вольова людина. Воля як чинник успіхів.
Тема № 6: Особистість студента і викладача
(4 год)

Структура особистості та її розвиток. Спрямованість особистості студента (викладача) та результативність навчального процесу. Розвиток особистості студента під час навчання у ВНЗ-і. Вплив особистості викладача на навчально-виховний процес у вищій школі.

Самосвідомість – “Я-концепція” та мотивація навчання студента в ВНЗ-і. Самооцінка та рівень домагань студентів, їхній вплив на ефективність навчання. Вибір життєвого стилю. Гендерні ролі та гендерні проблеми у вищій школі.

Тема № 7: Індивідуальні особливості студента і його адаптація до навчання у вищій школі (2 год)

Темперамент і темп та ритм навчальної діяльності. Вплив темпераменту на пізнавальні здатності студента. Темперамент у адаптації студента до навчання у вищій школі. “Притирка” темпераментів студентів і викладачів.

Характер як система індивідуальних особливостей особистості. Акцентуації характеру та психічне здоров’я. Чи впливає характер на результативність навчання?

Здібності – база для ефективного навчання. Загальні та спеціальні здібності та їхній розвиток в процесі одержання вищої освіти. Обдарованість, талант, геніальність. Чи має шанс людина стати генієм без вищої освіти?


Тема № 8: Пізнавальна діяльність студентів
(4 год)

Використання і врахування закономірностей і властивостей перцептивних процесів в процесі викладання у ВНЗ-і. Сприймання навчального матеріалу студентами. Типи сприймання і здатність до вивчення відповідних дисциплін.

Увага: властивості, види, механізми. Організація групової та індивідуальної уваги студентів в процесі навчання. Увага – запорука ефективного навчання.

Процеси і види пам’яті. Закономірності запам’ятовування, збереження, відтворення. Забування та боротьба з ним. Відтворення матеріалу на іспитах (заліках, контрольних роботах, колоквіумах тощо). Засоби та вправи для розвитку пам’яті.

Мислення в навчальному процесі у вищій школі. Проблема розуміння. Розв’язання задач і проблемних ситуацій. Пошук потрібної інформації. Розвиток мовлення студентів. Мовлення викладача.

Використання уяви студентів для підвищення ефективності їх навчання. Чи потрібно викладачу мати розвинену уяву?Тема № 9: Психологічні теорії як підґрунтя сучасних методик викладання у вищій школі (2 год)

Теорія поетапного формування розумових дій


П. Я. Гальперіна та її “методичні” можливості.

Когнітивно-біхевіоральний підхід до навчання.

Проблемне навчання: розв’язанню проблем можна навчити.

Програмоване навчання: засади, переваги, обмеження.

Інтенсифікація навчання: складніше, швидше, більшими порціями.

Модель взаємодії “учень-викладач” у навчальному процесі за К. Роджерсом.


Тема № 10: Психологічні засади інтерактивного навчання (2 год)

Підхід, центрований на студенті. Психологічне забезпечення методик, що використовуються в інтерактивному навчанні. Вплив інтерактивного навчання на особистісну, пізнавальну та емоційну сферу особистості студента. Що дає “взаємодія студентів” викладачу?


Тема № 11: Спілкування у вищій школі (4 год)

Параметри спілкування: перцептивний, інформаційний, інтеракційний. Класифікації видів спілкування. Особливості комунікаційного процесі у вищій школі (залежно від форми навчання). Рівні та механізми спілкування. Конфлікти у вищій школі: причини, анатомія, запобігання, розв’язання. Стилі поведінки в конфлікті. Процедури примирення. Необхідність створення психологічної служби вищої школи.


Тема № 12: Студентська група – створення, розвиток, роль в навчальному процесі (4 год)

Утворення та етапи та особливості розвитку студентської групи. Структура групи, ролі в групі. Проблема лідерства у групі. Вплив групи на особистість студента. Взаємодії та взаємовплив у групі. Продуктивність групової роботи у навчанні. Створення команди (колективу) в студентській групі.

Студент у гуртожитку: проблеми співжиття, допомога та контроль з боку викладачів, профілактика конфліктів.
Тема № 13: Планування часу і кар’єри (2 год)

Ефективний розподіл часу: проблема не лише студентів, а й викладачів. Дотримання режиму роботи та відпочинку в процесі навчання і здоров’я студентів. “Тактичне” і “стратегічне” планування майбутнього.

Вибір кар’єри. Працевлаштування. Задоволеність роботою. Зміна роботи (професії), перекваліфікація. Проблема безробіття. Спрямованість на успіх – важлива складова успіху.

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯТема № 1: Навчальні стилі та їх корекція (6год)

 1. Навчальні стилі: визначення, особливості, переваги, обмеження.

 2. Методика визначення навчальних стилів студентів.

 3. Корекція вад навчального стилю.


Методи роботи:

групова та індивідуальна робота. Робота з тестом “Навчальні стилі”. Рольові ігри, вирішення задач, ситуаційних вправ.


Література

 1. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.

 2. Гірник А. Д. Основи психопедагогіки. – К., 1996. – 239 с.

 3. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 565 с.

 4. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. – Мн.: Вышейшая школа, 1998. – 346 с.

 6. Квинн В. Н. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 558 с.


Тема № 2: Вивчення навчальної мотивації студентів (6 год)

 1. Мотивація до навчання: види причини.

 2. Стимули (заохочення і покарання) в навчальному процесі у вищій школі: за і проти.

 3. Методики вивчення навчальної мотивації студентів.


Методи роботи:

дискусія. Групова та індивідуальна робота. Ситуаційна вправа. Робота з тестами (“Потреби”, “Мотивація досягнення успіху”, “Навчальні інтереси” тощо).Література

 1. Булатова Л. А. Педагогика и психология высшей школы: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.

 2. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.

 3. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 565 с.

 4. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. – Мн.: Вышейшая школа, 1998. – 346 с.

 6. Ильин У. П. Мотив и мотивация. – СПб.: Питер, 2000. – 486 с.

 7. Квинн В. Н. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 558 с.


Тема № 3: Використання психологічних теорій для створення ефективних методик викладання в ВНЗ-і (6 год)

 1. Психологічні засади ефективного викладання.

 2. Відпрацювання методик викладання з врахуванням ідей (на базі) певних психологічних теорій.


Методи роботи:

дискусія, групова робота.


Література

 1. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.

 2. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. – Мн.: Вышейшая школа, 1998. – 346 с.

 4. Нечаев Н. Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности. –
  М.: Мысль, 1988. – 298 с.

 5. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 6. Педагогика и психология высшей школы. –
  Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 526 с.

 7. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебник. –
  М.: Тандем, 1999. – 351 с.

 8. Смирнов А. Д. Педагогика и психология высшей школы. – М., 1996.

 9. Смирнов П. И. Психология высшего образования: От деятельности к личности. – М.: Академия, 2005. – 354 с.

 10. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Мысль, 1984. –398 с.


Тема № 4: Вироблення навичок ефективного спілкування (6 год)

 1. Параметри спілкування.

 2. Види і рівні спілкування.

 3. Механізми спілкування.

 4. Спілкування без конфліктів.


Методи роботи:

рольові ігри, вправи, задачі.Література

 1. Вечер Л. С. Секреты делового общения. – Мн., 1996. – 357 с.

 2. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Знание, 1995. – 287 с.


Тема № 5: Формування і розвиток студентської групи (6 год)

 1. Формування групи, групові норми.

 2. Утворення “команди” (колективу).

 3. Групова динаміка. Кооперація, конформізм, конкуренція.

Методи роботи:

дискусія, вправи, рольові ігри, групова робота.


Література

 1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 565 с.

 2. Дьяченко М. И. Психология высшей школы. Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 3. Квинн В. Н. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 558 с.

 4. Педагогика и психология высшей школы. –
  Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 526 с.

 5. Смирнов А. Д. Педагогика и психология высшей школы. – М., 1996.

 6. Смирнов П. И. Психология высшего образования: От деятельности к личности. – М.: Академия, 2005. – 354 с.


Тема № 6: Поведінка викладача на лекції. Відеотренінг (2 год)

Домашнє завдання:

підготувати фрагмент лекції на 10 хв. Кожен учасник семінару читає свою “міні-лекції”. Ведеться відеозапис. Відеозапис проглядається і обговорюється групою.6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Аспіранти або студенти, які пропустили заняття, повинні опрацювати матеріал теми самостійно і звітувати за пропущену тему.
Форма контролю – об’єктивний іспит за тестами або іспит-есе за переліченими проблемами.


Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за традиційною п‘ятибальною системою

А – відмінно

90 – 100

Відмінно

5

В – дуже добре

81 – 89

Добре

4

С – добре

71 – 80

D – задовільно

61 – 70

Задовільно

3

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії

51 – 60

FX – незадовільно

25 – 50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0 – 24

FX означає: “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання.F означає: “незадовільно” – необхідна значна подальша робота; з такою оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії.


7. ПИТАННЯ НА ІСПИТ

курсу “Психологія вищої школи”


 1. Предмет психології вищої школи.

 2. Проблеми і завдання психології вищої школи.

 3. Чи потрібна у вищій школі психологічна служба?

 4. Вікові особливості студентської молоді.

 5. Чи правомірним є вживання терміну “студентський вік”?

 6. Адаптація першокурсників до навчання в ВНЗ-і.

 7. Як вчити студентів вчитися в ВНЗ-і?

 8. Види і особливості діяльності студентів.

 9. Навчальні стилі: риси, обмеження, переваги.

 10. Механізми научіння і навчальний процес в ВНЗ-і.

 11. Види і особливості діяльності викладача ВНЗ-у.

 12. Мотиви і стимули в навчальному процесі в ВНЗ-і.

 13. Мотивація навчання студентів.

 14. Вплив мотивації на ефективність викладацької діяльності.

 15. Вплив переживань на поведінку і діяльність учасників навчального процесу в ВНЗ-і.

 16. Воля, вольова дія, вольова людина.

 17. Чинники розвитку особистості студента.

 18. Роль особистості викладача в навчально-виховному процесі в ВНЗ-і.

 19. Темперамент в адаптації студента до навчання в
  ВНЗ-і.

 20. “Притирка” темпераментів студентів і викладачів.

 21. Вплив характеру на результативність навчання.

 22. Здібності – база для ефективного навчання.

 23. Загальні та спеціальні здібності та їх розвиток в процесі одержання вищої освіти.

 24. Врахування і використання закономірностей відчуття і сприймання в процесі викладання в ВНЗ-і.

 25. Сприймання навчального матеріалу студентами.

 26. Організація групової та індивідуальної уваги студентів під час навчання.

 27. Закономірності запам’ятовування, збереження і відтворення навчального матеріалу. 1. Творче мислення та ефективність навчання.

 2. Проблема розуміння і навчальний процес в ВНЗ-і.

 3. Розвиток мовлення студентів.

 4. Мовлення викладача: вимоги, способи вдосконалення.

 5. Теорія поетапного формування розумових дій
  П. Я. Гальперіна та її “методичні” можливості.

 6. Когнітивно-біхевіоральний підхід до навчання.

 7. Проблемне навчання: розв’язанню проблем можна навчити.

 8. Програмоване навчання: засади, переваги, обмеження.

 9. Інтенсифікація навчання: складніше, швидше, більшими порціями.

 10. Модель взаємодії “учень-викладач” у навчальному процесі за К. Роджерсом.

 11. Психологічне забезпечення методик, що використовуються в інтерактивному навчанні.

 12. Вплив інтерактивного навчання на особистісну, пізнавальну та емоційну сферу особистості студента.

 13. Параметри спілкування: перцептивний, інформаційний, інтеракційний.

 14. Класифікації видів спілкування.

 15. Особливості комунікаційного процесі у вищій школі (залежно від форми навчання).

 16. Рівні та механізми спілкування.

 17. Студентська група – створення, розвиток, роль в навчальному процесі.

 18. Утворення та етапи та особливості розвитку студентської групи. Структура групи, ролі в групі.

 19. Проблема лідерства у групі.

 20. Вплив групи на особистість студента.

 21. Взаємодії та взаємовплив у групі.

 22. Продуктивність групової роботи у навчанні.

 23. Створення команди (колективу) в студентській групі.

 24. Студент у гуртожитку: проблеми співжиття, допомога та контроль з боку викладачів, профілактика конфліктів. 1. Дотримання режиму роботи та відпочинку в процесі навчання і здоров’я студентів.

 2. “Тактичне” і “стратегічне” планування майбутнього.

 3. Вибір кар’єри.

 4. Працевлаштування. Задоволеність роботою. Зміна роботи (професії) перекваліфікація.


ЗМІСТ


1.

Вступ………………………………………….......

3

2.

Теми занять……….………………………………

5

3.

Література…………………………...……...…….

7

4.

Лекційний курс…………………………………...

9

5.

Практичні заняття………………………………..

14

6.

Система оцінювання……………………………..

18

7.

Питання на іспиті………………………………...

19
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка