Робоча програма навчальної дисципліни презентації в науково-технічній галузі (назва навчальної дисципліни) галузь знань 0201Скачати 155.83 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір155.83 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут ”

Кафедра __документознавства та української мови___


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

“______”______________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
презентації в науково-технічній галузі

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань __0201 «Культура»____________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки __0201 «Культура»_______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __7.020105 документознавство та інформаційна діяльність___

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Харків

2014 рікРобоча програма «Презентації в науково-технічній галузі» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

„___” ________, 20__ року - ____ с.

Розробники: к.філол.н. доц. каф. 703 Дмитренко Є.В.

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________________________________

_________________________________________________________________________________
Протокол від «26» червня 2014 року №11
Завідувач кафедри ____________________________________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«28» серпня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0201 Культура

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

0201 Культура

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність: 7.020105

Документознавство та інформаційна діяльність
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 126

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 7


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____спеціаліст________
14 год.

8 год.

Практичні, семінарські

14 год.

10 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

98 год.

108 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – ознайомити студентів з особливостями проведення презентацій в науково-технічній галузі, їх специфікою щодо текстового оформлення та механізмів проведення

Завдання:

- пояснити теоретичні засади підготовки та проведення презентацій в науково-технічній галузі, висвітлити їх специфіку; • приділити окрему увагу тим правилам укладання презентаційних текстів, добору демонстраційного матеріалу та проведення презентацій, знання яких забезпечить успішність подальшої професійної діяльності;

 • ознайомитися з новітніми комп’ютерними технологіями та програмним забезпеченням щодо оформлення та облаштування презентацій різних типів;

 • розвинути та вдосконалити навички публічного виступу, засвоїти психологічні та поведінкові особливості поводження в ситуації комунікації з цільовою аудиторією.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

— види презентацій, пріоритетні з них для науково-технічної галузі;— особливості формування презентаційного тексту для різних видів презентацій;

 • принципи укладання презентаційних текстів;

 • особливості підготовки та проведення презентацій в науково-технічній галузі;

— основне програмне забезпечення для створення презентацій ;
вміти:

 • аналізувати зміст та форму презентацій різних типів, виявляти їх специфіку в науково-технічній галузі;

 • укладати презентаційний текст;

 • формувати презентаційний лист, виступ, проспект;

— використовувати спеціальні програми для створення відео- та комбінованих презентацій;


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти підготовки та проведення презентацій у науково-технічній галузі
Тема 1. Презентації в науково-технічній галузі як навчальна дисципліна. Понятійний апарат. Предмет і об’єкт.

Тема 2. Різновиди презентацій.

Тема 3. Лінгво-стилістичні особливості текстів презентацій різних видів (виступів, листів, відеопрезентацій)
Змістовий модуль 2. Технологія підготовки та проведення презентацій.

Тема 4. Рекламний текст як різновид презентаційного тексту

Тема 5. Комп’ютерні програми для підготовки відеопрезентацій. Використання мультимедіа в презентаціях

Тема 6. Техніка проведення усних презентацій з використанням мультимедіа.

Тема 7. Психологічні та поведінкові аспекти проведення презентацій.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти підготовки та проведення презентацій у науково-технічній галузі

Тема 1. Презентації в науково-технічній галузі як навчальна дисципліна. Понятійний апарат. Предмет і об’єкт.
2

214

Тема 2. Різновиди презентацій.
2

214

Тема 3. Лінгво-стилістичні особливості текстів презентацій різних видів (виступів, листів, відеопрезентацій
2

214

Разом за змістовим модулем 1
6

642

Змістовий модуль 2. Технологія підготовки та проведення презентацій.

Тема 4. Рекламний текст як різновид презентаційного тексту
2

214

Тема 5. Комп’ютерні програми для підготовки відеопрезентацій. Використання мультимедіа в презентаціях
2


14

Тема 6. Техніка проведення усних презентацій з використанням мультимедіа.
2

214

Тема 7. Психологічні та поведінкові аспекти проведення презентацій
2

214

Разом за змістовим модулем 2
8

848

Усього годин

14

1498


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Різноплановість підходів до вивчення специфіки презентацій. Багатоманіття визначень та інтерпретацій поняття презентації.

2

2

Різновиди презентацій: виступи, буклети, проспекти.

2

3

Підготовка текстів презентацій видів діяльності промислового підприємства (інформаційний листок, проспект).

2

4

Аналіз рекламної продукції виробничих підприємств (проспекти, інтернет-сторінки) щодо ефективності та текстової вправності.

2

5

Використання «Пауер Поінт» для підготовки презентацій (вдосконалення навичок).

2

6

Розробка рекомендацій та інструкцій щодо технічного забезпечення презентацій. Відпрацювання техніки проведення презентацій з використанням проектора, екрана, комп’ютера.

2

7

Вдосконалення навичок публічного усного виступу з презентаційною промовою

2


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Аналіз понять «презентація», «презентаційний текст», «цільова аудиторія», «випадкова аудиторія», «ефективна презентація» в різних джерелах (словнику, підручниках, І-неті)

14

2

Порівняльна характеристика видів презентацій, їхня реалізація в різних галузях виробничої діяльності.

14

3

Розробка макету презентаційного тексту (листка, буклету, проспекту).

14

4

Аналіз ефективності рекламних текстів у ЗМІ. Розробка рекламного тексту для виробничого підприємства (за місцем практики).

14

5

Опрацювання та редагування відеопрезентацій до кваліфікаційних робіт бакалаврів.

14

6

Програми та технічні засоби для проведення інтернет-презентацій в режимі он-лайн-конференцій: порівняльний аналіз.


14

7

підготовка презентаційної промови: розробка макету відео презентації, тексту та відпрацювання навичок публічного виступу (усної презентації) на прикладі підприємств-баз практики.

14
Разом

988. Методи навчання

1. Інформаційно-рецептивний

2. Репродуктивний

3. Частково-пошуковий ( евристичний)

4. Дослідницький

5. Імітаційний


9. Методи контролю
1. Поточні письмові самостійні роботи

2. Модульні контрольні роботи

3. Звіт про виконання завдання для самостійної роботи

4. Екзамен
10. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест


сума

Поточне оцінювання

40

100

Модуль 1

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

0-5 б.

0-5 б.

0-5 б.

0-5 б.

0-5 б.

0-5 б.

0-5 б.

Самостійна робота

0-3 б.

0-3 б.

0-5 б.

0-3 б.

0-3 б.

0-3 б.

0-5 б.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

1. Робоча навчальна програма дисципліни «Презентації в науково-технічній галузі» (затверджена на засідання кафедри документознавства та української мови, протокол №_______ «» ___________ 2014р.)

2. Навчальні посібники:

Бердышев С.Н. Основы презентации / С. Н. Бердышев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009, с. 228.

3. матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів;

4. критерії оцінювання успішності студентів (Положення про кредитно-модульну систему);

5. Завдання для модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни «Презентації в науково-технічній галузі»

6. Екзаменаційні білети для семестрового контролю12. Рекомендована література

Базова

 1. Асмолова М.Л. Проведение презентаций. // [Текст]: / М.Л. Асмолова. – М.: Северо, 2003, с. 57.

 2. Арредондо Л. Презентационная речь, и ее основы.// [Текст]: / Л. Арредондо. - Челябинск: LTO, 1998, с. 59.

 3. Бердышев С.Н. Основы презентации. // [Текст] / С. Н. Бердышев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009, с. 228.

 4. Бендер П.У. Организация презентаций // [Текст]: / П.У. Бендер. – М.: Попурри, 2005, с. 64.

 5. Вагин И.О., П.С. Репинская. Элементы презентационной речи.// [Текст]: / И.О. Вагин. – М.: Феникс, с. 123.

 6. Вайсман Е.Д., Лазарева Г.В. Основы презентации. // [Текст]: Учебное пособие. / Е.Д. Вайсман. - Челябинск: ЧГТУ, 1997, с. 22.

 7. Вайссман Д. Подготовка презентаций. // [Текст]: / Д. Вайссман – М.: Вершина, 2008, с. 33-35.

 8. Гойхман О.Я. Организация и проведение презентаций // [Текст] / О.Я. Гойхман. – М.: ИНФРА-М, 2008, с. 120.

 9. Гусев Э.Б., Прокудин В.А. Презентационные выступления. // [Текст]: / Э.Б. Гусев. - М.: Дашкова, 2005, с. 24-34.

 10. Джей Э. Методика презентаций. // [Текст]: / Э. Джей. – М.: Амолфея, 1997, с. 27.

 11. Дитон С. Презентация. // [Текст]: / С. Дитон. – М.: Олимп-Бизнес, 2003, с. 97.

 12. Евстафьева В.А. Элементы и проведение презентации. // [Текст]: / В.А. Евстафьева. – М.: Просвещение, 2003, с. 78-81.

 13. Исмаил Ахмед. Разработка презентаций // [Текст] / Ахмед Исмаил. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.-109с.

 14. Карлащук В.И. Элементы подготовки презентации // [Текст] / В.И. Карлащук. М.: Омега-Л, 2003, с. 205.

 15. Нельке Клаудиа. Проведение презентаций // [Текст] / Клаудиа Нельке. – М.: Омега-Л, 2006, с.107.

 16. Турыгина С.В. Презентации // [Текст] / С. В. Турыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2009, с. 201.

 17. Лазарев Д.О. Презентация и презентационная речь. // [Текст]: / Д.О. Лазарев. - Пенза: АНАТА, 2008, с. 34.

 18. Пасмуров А.Н. Речь с элементами презентации. // [Текст]: / А.Н. Пасмуров. – М.: ИСИ, 2008, с. 45-50.

 19. Рафел М. Основы и разработки презентационных речей. // [Текст]: / М. Рафел. - Минск: Питер, 1996, с. 44.

20. Рейнольдс Г. Презентация и разработка. // [Текст]: / Г. Рейнольдс. – М.: ИСИ, 2007
Допоміжна

 1. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. М.: Изд-во стандартов, 1990.

 2. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М., 2001. – 270 с.

 3. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2002.

 4. Культура устной и письменной речи делового человека. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2000.

 5. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М.: Экономика, 1983.

 6. Мудров А.Н. Основы рекламной учебы. – М., 2006.

 7. Ребус, Б.М. Психологические основы делового общения. - М.: Типография ПЭМ, 2002.

 8. Самохина Т. С. Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и обстоятельств: Учебное пособие по профессиональной межкультурной коммуникации. – М., 2005.

 9. Таранов П.С. Приемы влияния на людей. – Симферополь, 1995.

 10. Фишер Р., Браун С. Путь к совместному успеху. СПб.: Академический проект, 1997. Томилов, В.В. Культура предпринимательства. - СПб.: Питер, 2000. - 359 с.

13. Інформаційні ресурси


 1. Подготовка презентаций (рекомендации) : [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.machinelearning.ru/wiki/index.php?

 2. Подготовка и использование презентаций в учебном процессе : [Електронний ресурс]. Режим доступу: belyk5.narod.ru/Present.htm‎

 3. Эффективная подготовка презентаций : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.luxoft-training.ru/kurs/effektivnaya_podgotovka_prezentatsiy.html

 4. Видео-учебник по созданию презентаций Prezi : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.skladchina.com/viewtopic.php?f=64&t=17025

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка