Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання відносин державно-приватного партнерства для студентів магістратуриСторінка1/3
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

юридичного факультету

з навчальної роботи

____________ Лотюк О.С.

«__»__________ 2014 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства
для студентів магістратури (2-го року навчання)

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»
КИЇВ – 2014

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«__» ________ 2014 року – 32 с.
Розробник:

Вінник Оксана Мар’янівна,

професор кафедри господарського права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
Робоча програма навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» затверджена на засіданні кафедри господарського права

Протокол № __ від «___» ________ 2014 року


Завідувач кафедри господарського права ____________ Щербина В.С.

«___» ________ 2014 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету

Протокол № _____ від «___» ________ 2014 року


Голова науково-методичної комісії ____________ Безклубий І.А.

«___» ________ 2014 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук

при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 2014 року
Голова предметної комісії ____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 2014 року

© Вінник О. М., 2014

З М І С Т1. Передмова………………………………………………...……………….4
2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю…..……. 5

2.1. Поточний контроль ……………………………………………………...5

2.2. Модульний контроль …………………………………………………….5

2.3. Підсумковий контроль …………………………………………….........5


3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства»…................................................7
4. Зміст дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» за темами……………………………………………8

4.1. Змістовний модуль 1

4.1.1.Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки тестів…………………………………………………..8

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1………………......10

4.1.3. Модульне тестування 1……………………………………………….11

4.2. Змістовний модуль 2

4.2.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки тестів………………………………………………….12

4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2…………………..14

4.2.3. Модульне тестування 2………………………………………………15

4.3. Питання на екзамен ……………………………………………… …16


5. Література:

5.1. Нормативно-правові акти……………………………………………..18

5.2. Акти Європейського Союзу ………………………………………....21

5.3. Зарубіжне нормативно-правове регулювання відносин ДПП……...22

5.4. Література з питань ДПП

5.4.1 До всіх тем ……………………………………………………………23

5.4.2. Спеціальна література до змістовного модуля 1…………………..23

5.4.3. Спеціальна література до змістовного модуля 2…………………..28


6. Перелік скорочень….…………………………………………………...32


 1. Передмова

Вступ. Навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.

Нормативна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» викладається студентам другого курсу магістратури юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в І семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 години учбових занять (2 кредити за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS). З них на лекції відведено – 18 годин, на семінарські заняття – 16 години, на самостійну роботу – 38 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістовних модулів та двох модульних контрольних робіт (тестувань). Закінчується вивчення дисципліни іспитом в І-му семестрі.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є:

– опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо основних понять зазначеної дисципліни (державно-приватне партнерство/ДПП; державний партнер; приватний партнер; проект ДПП; угода ДПП; уповноважений орган з питань ДПП тощо);

– формування у студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів законодавства, що регулюють відносини ДПП, та літератури з правових питань ДПП; 2) виявлення та розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування зазначених актів законодавства; 3) розробки правових документів, що використовуються в практичній діяльності учасників відносин ДПП (договорів, що опосередковують відносини ДПП, установчих та внутрішніх документів акціонерних товариств за інституційної/корпоративної форми ДПП; позовів на захист інтересів відносин ДПП тощо).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення нормативної навчальної дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» на 2-му курсі магістратури закладає основу для використання студентами одержаних знань щодо опанування іншими господарсько-правовими дисциплінами (Проблеми господарського права, Проблеми господарського процесуального права та ін.) в процесі навчання за програмою підготовки «магістр», при проходженні переддипломної практики, при підготовці магістерської роботи та під час навчання в аспірантурі.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Нормативна навчальна дисципліна «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» оцінюється за кредитно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів: до першого входять 1-4 теми, до другого – 5-9 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною в кінці семестру.

2. Форми проведення поточного та підсумкового контролю

2.1. Поточний контроль

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде семінарські заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з цією програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, тестування, контрольні роботи, колоквіуми.

При поточному контролі під час семінарських занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований студентом у відповіді; активність при обговоренні питань семінарського заняття і систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань (казусів); експрес-контроль у формі тестів, письмових контрольних робіт, в т.ч. підсумкового модульного тестування; результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі у кожному змістовному модулі:Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка (в балах)

Усна відповідь

До 5 балів

Доповнення відповіді

До 3 балів

Експрес-опитування

До 2 балів

Самостійна робота

До 5 балів

Тестування (5 тестів)

До 5 балів

Індивідуальне завдання

(в т.ч. реферат)До 5 балів

Модульне тестування

До 10 балів

2.2. Модульний контроль

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовний модуль/ЗМ) проводиться на відповідному семінарському занятті після вивчення відповідного змістовного модуля (ЗМ1, ЗМ2). Підсумкова кількість балів за змістовні модулі визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка (бали) за модульне тестування.

Модульним тестуванням завершується вивчення матеріалу відповідного модуля. Модульне тестування складається з 10 тестів, які можуть бути оцінені до 10 балів.

Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку з господарського права (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні) додатково можуть отримати протягом семестру до 10 балів. При експрес-опитуванні на лекції кожна правильна відповідь оцінюється в 1-2 бали.2.3. Підсумковий семестровий контроль

Курс навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» завершується комплексним підсумковим модулем (контролем) у формі іспиту. Комплексний підсумковий контроль (модуль) максимально може бути оцінений в 60 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок: за кожний з двох модулів та підсумкового семестрового контролю (іспит) за наступною формулою:

Змістовний

модуль 1 (ЗМІ)
Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Комплексний підсумковий модуль (іспит)

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти

20%

k1=0,2


20%

k2=0,20


60%

K3=0,6


100%

20+20+60


Максимальна оцінка в балах

20

20

60

100

Оцінка (бали)

20

20

60

100


Шкала оцінювання

За шкалою університету (100-бальною системою)

Оцінка за національною шкалою та шкалою університету

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно


5


A

відмінно


85-89

добре


4

B

добре (дуже добре)75-84

C

добре


65-74

Задовільно

3

D

задовільно60-64

E

задовільно (достатньо)35-59

незадовільно

2

FX

незадовільно з можливістю повторного складання1-34

незадовільно

2

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

3. Навчально-тематичний план з дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства»Т е м а

Лекції

(к-ть год.)Семін.

заняття


(к-ть год.)

Самост.

робота


(к-ть год.)


Змістовний модуль 1.Основні поняття, що використовуються у відносинах ДПП. Регулювання та започаткування відносин ДПП, договірні моделі ДПП


Тема 1. Поняття та ознаки державно-приватного партнерство.

2

2

5

Тема 2. Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП

2

2

5

Тема 3. Започаткування ДПП

2

1

4

Тема 4. Реалізація проектів ППП

2

1

4

Модульне тестування 1


Змістовний модуль 2. Форми та моделі ДПП, зарубіжний досвід правового регулювання відносин ДПП


Тема 5. Форми та моделі ДПП


Тема 6. Концесійна модель ДПП

2

2

5

Тема 7. Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП

2

2

5

Тема 8. Корпоративна форма ДПП

2

2

5

Тема 9. Зарубіжний досвід регулювання відносин ДПП

2

2

5

Модульне тестування 2В С Ь О Г О :

18

16

38
4. Зміст дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства» за темами.
4.1. Змістовний модуль 1.

Основні поняття, що використовуються у відносинах ДПП. Регулювання та започаткування відносин ДПП, договірні моделі ДПП


4.1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки тестів.
Лекція 1. Тема: Поняття та ознаки державно-приватного партнерство (2 год.).

ДПП як нова форма співпраці носіїв публічних інтересів (держави, АРК, територіальних громад) з приватним бізнесом. Ретроспектива становлення ДПП.

Характерні ознаки ДПП.

Відносини ДПП: суб’єктний (державний партнер, приватний партнер) та об’єктний склад (проект ДПП, майно, на базі/з використанням якого реалізуються проекти ДПП), зміст (права та обов’язки партнерів).


Лекція 2. Тема: Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП (2 год.).

Функції, форми та види регулювання відносин ДПП.

Нормативно-правове регулювання відносин ДПП.

Державне регулювання відносин ДПП та його засоби. Система органів, що опікуються питаннями ДПП. Уповноважений орган з питань ДПП.

Саморегулювання відносин ДПП, його співвідношення з державними регулюванням. Засоби саморегулювання (договори, установчі та внутрішні документи, рекомендаційні акти).


Лекція 3. Тема: Започаткування ДПП та реалізація проектів ДПП (2 год.)

Порядок ініціювання відносин ДПП.

Підготовка до встановлення відносин ДПП: • виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними;

 • проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

 • прийняття рішення про встановлення відносин ДПП та проведення конкурсу з визначення приватного партнера;

 • порядок проведення такого конкурсу;

 • укладення угоди ДПП.

Лекція 4. Тема: Порядок реалізації проектів ДПП (2 год.).

Договірні відносини ДПП: види договорів, що можуть опосередковувати відносини ДПП; вимоги до їх змісту та форми; особливості угоди ДПП.

Надання підтримки приватному партнеру.

Вимоги до реалізації проектів ДПП та контроль за виконанням зобов’язань за угодою ДПП.

Наслідки невиконання/неналежного виконання зобов’язань щодо ДПП, договірних зобов’язань.
Семінарське заняття 1. Тема: Поняття та ознаки державно-приватного партнерство (2 год.).

ДПП як нова форма співпраці носіїв публічних інтересів (держави, АРК, територіальних громад) з приватним бізнесом.

Ключові ознаки ДПП.

ДПП та інші форми співпраці носіїв публічних та носіїв приватних інтересів: порівняльна характеристика.

Відносини ДПП: суб’єктний та об’єктний склад, зміст.
Завдання для самостійної роботи:


 • Визначити, чим відрізняється ДПП від інших форм співпраці держави/органів місцевого самоврядування з бізнесом;

 • Завдяки яким рисам ДПП набуло популярності і потребує спеціального правового регулювання?

 • Виявити переваги та ризики ДПП порівняно з іншими формами співпраці держави/органів місцевого самоврядування з бізнесом.

Семінарське заняття 2. Тема: Форми, види і засоби регулювання відносин ДПП (2 год.).

Функції, форми та види регулювання відносин ДПП.

Нормативно-правове регулювання відносин ДПП.

Державне регулювання відносин ДПП та його засоби.

Система органів, що опікуються питаннями ДПП. Уповноважений орган з питань ДПП.

Саморегулювання відносин ДПП, його співвідношення з державними регулюванням.

Засоби саморегулювання відносин ДПП.
Завдання для самостійної роботи:


 • Виявити причини спеціального регулювання відносин ДПП;

 • Визначити функції державного регулювання та саморегулювання відносин ДПП;

 • Порівняти засоби державного регулювання відносин ДПП та засоби саморегулювання цих відносин;

 • Дайте оцінку стану нормативно-правового регулювання відносин ДПП в Україні та виявіть проблеми такого регулювання, що потребують вирішення.

Семінарське заняття 3. Тема: Започаткування ДПП та реалізація проектів ППП (2 год.)

Порядок ініціювання відносин ДПП.

Підготовчі етапи встановлення відносин ДПП.

Укладення угоди ДПП.

Роль та система договірних зв’язків у відносинах ДПП.

Надання підтримки приватному партнеру.

Вимоги до реалізації проектів ДПП та контроль за виконанням зобов’язань за угодою ДПП.

Наслідки невиконання/неналежного виконання зобов’язань щодо ДПП, встановлених актами законодавства, та договірних зобов’язань.Завдання для самостійної роботи:

 • визначити причини та мету підготовчої роботи до встановлення відносин ДПП;

 • які, на Вашу думку, вимоги до приватного партнера мають бути закріплені на рівні Закону про ДПП?

 • визначити істотні умови угоди ДПП, акти законодавства, що їх визначають, а також пов’язані з цим проблеми правового регулювання;

 • систематизувати види підтримки, що надається приватному партнеру в процесі реалізації проектів ДПП;

 • систематизувати види негативного стимулювання у разі невиконання/неналежного виконання партнерами зобов’язань щодо ДПП.

4.1.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1:

 1. Поняття та функції державно-приватного партнерства.

 2. Ознаки державно-приватного партнерства як моделі спільного інвестування. Форми співпраці держави, територіальної громади з приватним бізнесом.

 3. Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави, територіальної громади з приватним бізнесом.

 4. Характерні ознаки державно-приватного партнерства відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство».

 5. Принципи здійснення державно-приватного партнерства.

 6. Сфери застосування державно-приватного партнерства.

 7. Об’єкти державно-приватного партнерства.

 8. Нормативно-правове регулювання відносин державно-приватного партнерства.

 9. Проблеми нормативно-правового регулювання відносин ДПП.

 10. Форми та засоби державного регулювання відносин ДПП.

 11. Органи, що забезпечують державне регулювання та управління у сфері ДПП.

 12. Співвідношення державного регулювання з саморегулюванням у відносинах ДПП.

 13. Форми та засоби саморегулювання відносин ДПП.

 14. Класифікація державно-приватних партнерств.

 15. Форми здійснення державно-приватного партнерства.

 16. Договірна форма державно-приватного партнерства.

 17. Ініціювання відносин державно-приватного партнерства.

 18. Аналіз здійснення ефективності партнерства та виявлення ризиків: роль у встановленні відносин ДПП та порядок проведення аналізу/виявлення ризиків.

 19. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

 20. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

 21. Визначення приватного партнера при здійсненні державно-приватного партнерства.

 22. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

 23. Угода ДПП: порядок укладення, істотні умови, контроль за виконанням.

 24. Проблеми правового регулювання договірних відносин ДПП.

 25. Види підтримки, що надаються приватному партнеру в процесі реалізації проектів ДПП та контроль за дотриманням умов її надання.

 26. Гарантії прав приватних партнерів.

 27. Негативне стимулювання у сфері ДПП.

4.1.3. Модульне тестування 1: складається з 5-10 тестів, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).

Зразки тестів:

Тест 1.

Які риси не притаманні ДПП?

А. Довгостроковість.

Б. Висока суспільна значущість проектів.

В. Багатосторонність партнерства.

Г. Справедливий розподіл між партнерами ризиків.Тест 2.

Організація конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення ДПП щодо об’єктів державної власності в сфері енергетики здійснюється:

А. Фондом державного майна України.

Б. Кабінетом Міністрів України.

В. Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Г. Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.


4.2. Змістовний модуль 2.Форми та моделі ДПП, зарубіжний досвід правового регулювання відносин ДПП


Лекція 5. Тема: Форми та моделі ДПП(2 год.)

Критерії класифікації ДПП.

Форми ДПП: договірна та інституційна.

Моделі ДПП залежно від характеру проекту ДПП: концесійна, державних закупівель та ін.

Моделі ДПП залежно від сфер встановлення відносин ДПП.
Лекція 6.Тема: Концесійне ДПП(2 год.)

Загальні засади концесійного ДПП.

Відмінність концесійного ДПП від суто концесійних відносин.

Особливості концесії в окремих сферах:

щодо автомобільних доріг;

у сфері ЖКГ;

в паливно-енергетичному комплексі.
Лекція 7.Тема: Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП(2 год.)

Основні засади державних закупівель.

Процедури, що застосовуються для укладення договору державних закупівель.

Договір державних закупівель.

Проблеми застосування державних закупівель у відносинах ДПП.
Лекція8.Тема: Інституційна/корпоративна форма ДПП(2 год.)

Поняття та ознаки інституційної форми ДПП.

Нормативно-правове регулювання відносин інституційного ДПП.

Започаткування інституційної форми ДПП.

Особливості управління проектами ДПП за інституційної форми партнерства.

Проблеми використання інституційного ДПП в Україні.


Лекція 9.Тема: Зарубіжний досвід регулювання відносин ДПП (2 год.)

Загальні засади правового регулювання відносин ДПП за кордоном.

Особливості правового регулювання відносин ДПП країн перехідної економіки:


 • досвід країн СНД;

 • досвід Балтії, Хорватії, Словенії, Польщі.

Специфіка правового регулювання відносин ДПП в країнах розвиненої ринкової економіки:

 • ЄС;

 • Канади та ін. країн.


Семінарське заняття 4.Тема: Форми та моделі ДПП (2 год.)

Критерії класифікації ДПП.

Форми ДПП: договірна та інституційна.

Моделі ДПП залежно від характеру проекту ДПП: концесійна, державних закупівель та ін.

Моделі ДПП залежно від сфер встановлення відносин ДПП.

Завдання для самостійної роботи:

 • Визначити мету та практичний сенс класифікації ДПП;

 • Виявити форми та моделі ДПП відповідно до Закону про ДПП;

 • Визначити, чи можна класифікувати залежно від характеру майнових відносин в ДПП.

Семінарське заняття 5. Тема: Концесійне ДПП(2 год.)

Загальні засади концесійного ДПП.

Критеріі розмежування концесійного ДПП і суто концесійних відносин.

Особливості концесії в окремих сферах:

щодо автомобільних доріг;

у сфері ЖКГ;

в паливно-енергетичному комплексі;

в інших сферах.

Завдання для самостійної роботи:

 • визначити, в якому порядку вирішується питання оформлення концесійних відносин як відносин ДПП;

 • виявити спільні риси ДПП та концесії;

 • чим концесійне ДПП відрізняється від суто концесійних відносин?

 • виявити фактори, що впливають на специфіку ДПП у певних сферах господарювання.

Семінарське заняття 6.Тема: Правові аспекти державних закупівель у відносинах ДПП (2 год.)

Основні засади державних закупівель.

Процедури, що застосовуються для укладення договору державних закупівель.

Договір державних закупівель.

Проблеми застосування державних закупівель у відносинах ДПП.

Завдання для самостійної роботи:

 • визначити, які види договірних відносин можуть опосередковуватися договором державних закупівель;

 • виявити проблеми правового регулювання, які ускладнюють застосування договору державних закупівель у відносинах ДПП;

 • напрацювати власні варіанти вирішення виявлених проблем.

Семінарське заняття 7. Тема: Інституційна/корпоративна форма ДПП(2 год.)

Поняття та ознаки інституційної форми ДПП.

Нормативно-правове регулювання відносин інституційного ДПП.

Започаткування інституційної форми ДПП.

Особливості управління проектами ДПП за інституційної форми партнерства.

Проблеми використання інституційного ДПП в Україні.


Завдання для самостійної роботи:

 • визначити переваги інституційного ДПП;

 • виявити можливості застосування інституційного ДПП відповідно до законодавства України;

 • напрацювати рекомендації вдосконалення правового регулювання відносин ДПП для забезпечення ефективного застосування інституційного ДПП.

Семінарське заняття 8. Тема: Зарубіжний досвід регулювання відносин ДПП (2 год.)

Загальні засади правового регулювання відносин ДПП за кордоном.Особливості правового регулювання відносин ДПП країн перехідної економіки:

 • досвід країн СНД;

 • досвід Балтії, Хорватії, Словенії, Польщі.

Специфіка правового регулювання відносин ДПП в країнах розвиненої ринкової економіки:

 • ЄС;

 • Канади та ін. країн.

Завдання для самостійної роботи:

 • виявити загальні тенденції регулювання відносин ДПП за кордоном та специфіку такого регулювання в окремих групах країн (розвинених ринкових відносин і перехідної економіки);

 • визначити правові механізми регулювання відносин ДПП, що застосовуються за кордоном, які доцільно врахувати при вдосконаленні правового регулювання цих відносин в Україні.


4.2.2. Контрольні запитання до змістовного модуля 2:

 1. Форми здійснення державно-приватного партнерства.

 2. Договірна форма державно-приватного партнерства.

 3. Концесійна модель договірного державно-приватного партнерства.

 4. Співвідношення концесії і державно-приватного партнерства.

 5. Ознаки концесійної діяльності.

 6. Характеристика об’єктів, що можуть надаватися в концесію.

 7. Порядок укладення концесійних договорів.

 8. Концесійний договір:сторони, вимоги до змісту та форми.

 9. Істотні умови договору концесії.

 10. Основні права та обов’язки сторін концесійного договору.

 11. Державні гарантії прав концесіонерів.

 12. Припинення дії договору концесії.

 13. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг.

 14. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

 15. Особливості концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

 16. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства.

 17. Основні засади державних закупівель.

 18. Процедури, що застосовуються для укладення договору державних закупівель.

 19. Договір державних закупівель.

 20. Проблеми використання договору державних закупівель у відносинах ДПП.

 21. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства.

 22. Гарантії прав приватних партнерів.

 23. Проблеми правового регулювання договірної форми державно-приватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.

 24. Інституційна/корпоративна форма державно-приватного партнерства.

 25. Проблеми застосування інституційного ДПП в Україні.

 26. Корпоративні та партнерські відносини: порівняльна характеристика.

 27. Проблеми правового регулювання інституційної форми державно-приватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.

 28. Особливості здійснення державно-приватного партнерства за правом Європейського Союзу.

 29. Основні тенденції регулювання відносин ДПП за кордоном.

 30. Порядок здійснення державно-приватного партнерства за правом країн СНД.

 31. Особливості правового регулювання відносин ДПП за законодавством країн Центральної Європи (Латвії, Словенії, Польщі, Хорватії).

 32. Проблеми правового регулювання відносин ДПП.

 33. Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства про ДПП

Модульне тестування 2: складається з 5-10 тестів, розроблених викладачем, який веде семінарське заняття у відповідній групі. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом (максимальна кількість балів за модульне тестування – 10 балів).

Зразки тестів:

Тест 1.

До процедур закупівель відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» не належать:

А. відкриті торги;

Б. запит цінових пропозицій;

В. торги з обмеженою участю;

Г. редукціон.


Тест 2.

Рішення щодо будівництва та/або експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії приймає:

А. Кабінет Міністрів України;

Б. уповноважений орган місцевого самоврядування;

В. уповноважений орган виконавчої влади;

Г. серед вищенаведеного немає правильної відповіді.4.3. Питання на екзамен

з дисципліни «Правове регулювання відносин державно-приватного партнерства»


    1. Поняття та функції державно-приватного партнерства.

 1. Ознаки державно-приватного партнерства як моделі спільного інвестування. Форми співпраці держави, територіальної громади з приватним бізнесом.

 2. Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави, територіальної громади з приватним бізнесом.

 3. Характерні ознаки державно-приватного партнерства відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство».

 4. Принципи здійснення державно-приватного партнерства.

 5. Сфери застосування державно-приватного партнерства.

 6. Об’єкти державно-приватного партнерства.

 7. Нормативно-правове регулювання відносин державно-приватного партнерства.

 8. Класифікація державно-приватних партнерств.

 9. Форми здійснення державно-приватного партнерства.

 10. Договірна форма державно-приватного партнерства.

 11. Ініціювання відносин державно-приватного партнерства.

 12. Аналіз здійснення ефективності партнерства та виявлення ризиків: роль у встановленні відносин ДПП та порядок проведення аналізу/виявлення ризиків.

 13. Прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства.

 14. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

 15. Визначення приватного партнера при здійсненні державно-приватного партнерства.

 16. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

 17. Поняття та зміст договорів, що опосередковують відносини державно-приватного партнерства.

 18. Види договорів, що опосередковують відносини державно-приватного партнерства.

 19. Порядок укладання договорів, що опосередковують відносини державно-приватного партнерства.

 20. Угода ДПП: сторони, вимоги до змісту та форми, особливості припинення.

 21. Контроль за виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства.

 22. Концесійна модель договірного державно-приватного партнерства.

 23. Співвідношення концесії і державно-приватного партнерства.

 24. Ознаки концесійної діяльності.

 25. Характеристика об’єктів, що можуть надаватися в концесію.

 26. Порядок укладення концесійних договорів.

 27. Концесійний договір:сторони, вимоги до змісту та форми.

 28. Істотні умови договору концесії.

 29. Основні права та обов’язки сторін концесійного договору.

 30. Державні гарантії прав концесіонерів.

 31. Припинення дії договору концесії.

 32. Особливості концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг.

 33. Особливості концесії об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності.

 34. Особливості концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

 35. Здійснення державних закупівель у рамках державно-приватного партнерства.

 36. Основні засади державних закупівель.

 37. Процедури, що застосовуються для укладення договору державних закупівель.

 38. Договір державних закупівель.

 39. Проблеми використання договору державних закупівель у відносинах ДПП.

 40. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства.

 41. Гарантії прав приватних партнерів.

 42. Проблеми правового регулювання договірної форми державно-приватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.

 43. Корпоративна форма державно-приватного партнерства.

 44. Корпоративні та партнерські відносини: порівняльна характеристика.

 45. Проблеми правового регулювання корпоративної форми державно-приватного партнерства в Україні та шляхи їх розв’язання.

 46. Особливості здійснення державно-приватного партнерства за правом Європейського Союзу.

 47. Порядок здійснення державно-приватного партнерства за правом країн СНД.

 48. Особливості правового регулювання відносин ДПП за законодавством країн Центральної Європи (Латвії, Словенії, Польщі, Хорватії).

 49. Проблеми правового регулювання відносин ДПП.

 50. Напрями вдосконалення вітчизняного законодавства про ДПП.


5. Література

5.1. Нормативно-правові акти:

 1. Конституції України вiд 28.06.1996  р. // ВВР України. – 1996. – № 30. –ст. 141 .

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України від 02.05.2003 р. – № 18. – ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – ст. 356.

 4. Закон України від 12.05.1991 «Про захист прав споживачів» // ВВР УРСР. – 1991. – № 30. – ст. 379.

 5. Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // ГУ. – 1997. – 20.03

 6. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України. – 1995. – № 15. – ст. 99.

 7. Закон  України вiд 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» // ВВР України. – 1992. – № 50. – ст. 676.

 8. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» (в редакції Закону від 14.09.2006 р.) // ВВР України. – 2006. – № 44. – ст. 432.

 9. Закон України від 26.11.1993 р. «Про Антимонопольний комітет України» // ВВР України. – 1993. – № 50. – ст. 472 .

 10. Закон України від 16.05.1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України» // ВВР України. – 1995.– № 21.– ст. 152.

 11. Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» // ГУ. – 1999.– 23 червня.

 12. Закон України від 16.07.1999 р. «Про концесії» // ГУ. – 1999. – 7 вересня.

 13. Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків »// ВВР України. – 2006. – № 22. – ст. 182.

 14. Закон України від 14.09.1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // ГУ. – 1999. – 12 жовтня.

 15. Закон України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (в ред. Закону від 15.01.2009 р. № 891-VI ) // ВВР України. – 2009. – № 25. – ст. 312.

 16. Закон Українивід 12.07.2001 року «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльності в Україні» // ОВУ. – 2001. – № 34. – стор. 1. – ст. 1577.

 17. Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність» // ОВУ. – 2002. – № 31. – ст. 1447.

 18. Закон України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» //ОВУ. – 2006. – № 13. – ст. 857.

 19. Закон України вiд 14.09.2006 р.  «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // ВВР України. – 2006. – № 45. – ст. 434.

 20. Закон України від 21.09.2006 «Про управління об’єктами державної власності» // ВВР України. – 2006. – № 46. – ст. 456.

 21. Закон України від 09.01.2007 «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки» // ВВР України. 2007. № 12. ст. 102.

 22. Закон  України вiд 25.06.2009  р. «Про наукові парки» // ВВР України. – 2009. – № 51. – ст.757 .

 23.  Закон України від 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель» // ВВР. – 2010. – № 33. – ст. 471.

 24. Закон України від 01.07.2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» // ВВР України. – 2010. – № 40. – ст. 527.

 25. Закон України від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне партнерство» // ГУ. – 30.07.2010 – № 140.

 26. Закон України від  07.10.2010 р. «Про Кабінет Міністрів України» // ВВР України. – 2011. – № 9. – ст. 58.

 27. Закон України від 21.10.2010 р. «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» // ВВР України. – 2011. – № 11. – ст.71.

 28. Закон України від 23.12.2010 р. «Про соціальний діалог» // ВВР України. – 2011. – № 28. – ст. 255.

 29. Закон України від 17.02.2011 р. «Про регулювання містобудівної діяльності» // ВВР України. – 2011. – № 34. – ст. 343.

 30. Закон України від  17.03.2011  р. «Про центральні органи виконавчої влади» // ВВР України. – 2011. – № 38. – ст. 385.

 31. Закон України від 08.07.2011 «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» // ВВР України. – 2012. – № 18. – ст. 157.

 32. Закон України від 08.09.2011 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // ВВР України. – 2012. – № 19–20. – ст. 166.

 33. Закон України від  09.12.2011  р. «Про Фонд державного майна України» // ВВР України. 2012. № 28. ст. 311.

 34. Закон України від 21.06.2012 р. «Про індустріальні парки» // ВВР України. – 2013. – № 22. – ст. 212.

 35. Закон України від 05.07.2012 р. «Про інститути спільного інвестування» // ОВУ. – 2012. – № 63. – стор. 62. – ст. 2569.

 36. Закон України від 10.10.2013 р. «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим» // ОВУ. – 2013. – № 87. – стор. 9. – ст. 3203.


Підзаконні акти:

Президента:

 1. Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, затв. Указом Президента України від 12.05.2011 р. № 583/2011 // ОВУ. – 2011 р. – № 39. – стор. 99. – ст. 1593.

 2. Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затв. Указом Президента України від 31.05.2011 р. № 634/2011 // ОВУ. – 2011. – № 41. – стор. 20. – ст. 1666.

КМУ:

 1. Методика оцінки майна, затв. постановою КМУ від 10.12. 2003 р. № 1891 (з наступними змінами) // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF.

 2. Морська доктрина України на період до 2035 року, затв. постановою КМУ від 07.10.2009 р. № 1307 // [Електронний ресурс] Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 3. Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, затвердженої постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 389 // ОВУ. – 2011. – № 28. – стор. 94. – ст. 1173.

 4. Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затв. постановою КМУ від 09.02.2011 р. № 81 // ОВУ. – 2011. – № 10. – стор. 56. –ст. 458.

 5. Методика виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затв. постановою КМУ від 16.02.2011 р. № 232 // ОВУ. – 2011. – № 18. – стор. 221. – ст. 769.

 6. Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затв. постановою КМУ від 11.04.2011 р. № 384 // ОВУ. – 2011. – № 28. – стор. 74. – ст. 1168.

 7. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затв. постановою КМУ від 11.04.2011 р. № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства» // ОВУ. – 2011. – № 28. – стор. 74. – ст. 1168.

 8. Постанова КМУ від 13.06.2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» // ОВУ. –2012 р. – № 56. – стор. 44. – ст. 2250.

 9. Про затвердження Методики оцінки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію: постанова КМУ від 12.11.2012 р.  1222 // ОВУ. – 2013. – № 76. – стор. 79. – ст. 2816.

 10. Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів: постанова КМУ від 14.08.2013 р.  715 // ОВУ. – 2013 р. – № 78. – стор. 38. – ст. 2899.

 11. Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка: постанова КМУ від 13.11.2013  835 // ОВУ. – 2013. – № 90. – стор. 52. – ст. 332.

 12. Розпорядження КМУ від 16.09.2009 р. № 1184-р «Про схвалення концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві» // ОВУ. – 2009. – № 78. – ст. 2620.

 13. Розпорядження КМУ від 05.04.2012 р. № 220-р «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» // УК. – 26.04.2012. – № 76.

 14. Розпорядження КМУ від 18.07.2012  514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд”// УК. –24.10.2012. – № 194.

 15. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні: Схвалена згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 р.  386-р // ОВУ. – 2013 р. – № 44. – стор. 79. – ст. 1581.

 16. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки: Розпорядження КМУ від 14.08.2013  739-р // ОВУ. –2013. – № 76. –стор. 291. – ст. 2831.

Відомчі акти

 1. Розпорядження Держфінпослуг  вiд 26.07.2005 р.  № 4380 «Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ» // ОВУ. – 2005. – № 33. – стор. 192. – ст. 2003.

 2. Розпорядження Держфінпослуг вiд 12.04.2007 р.  № 7153 «Про затвердження Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень // ОВУ. – 2007. – № 44. – стор. 269. – ст. 1816.

 3. Форма подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства, затв. наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 16.08.2011 р. № 40 // ОВУ. – 2011. – № 28. – стор. 74. – ст. 1168.

 4. Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційної пропозиції,інвестиційного проекту: Наказ Мінекономрозвитку України від 21.01.2013 р.  53 // ОВУ. –2013. – № 11. – стор. 96. – ст. 433.

 5. Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки: Наказ Мінекономрозвитку України від 12.12.2013 р.  1474 // ОВУ. – 2014. – № 7. – стор. 171. – ст. 225.

 6. Про затвердження форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та Інструкції щодо її заповнення: Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Заява [...] від 12.12.2013 р.  1475 // ОВУ. –2014. – № 7. – стор. 174. – ст. 226.

 7. Про затвердження Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії: Наказ Фонд державного майна від 12.03.2013 р. № 293 // ОВУ. –2013. – № 28. – стор. 338. – ст. 985.

  1. Акти Європейського Союзу:

 1. GREEN PAPER ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AND COMMUNITY LAW ON PUBLIC CONTRACTS AND CONCESSIONS // [Electronic resource] — Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0327:EN:NOT.

 2. Директива 2004/17/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. щодо координації процедур закупівель у суб'єктів, які функціонують у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг / Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors // [Electronic resource] — Way f access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT.

 3. Директива 2004/18/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про координацію процедур присудження державних контрактів на виконання робіт, на постачання та надання послуг / Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts // [Electronic resource] — Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:EN:NOT.

 4. Резолюція Європейського парламенту про умови державно-приватного партнерства та законодавство Співтовариства в галузі державних закупівель та концесій / European Parliament resolution on public-private partnerships and Community law on public procurement and concessions (2006/2043(INI)) // [Electronic resource] — Way of access : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0462+0+DOC+XML+V0//EN.

 5. Регламент (ЄС) 1370/2007 № Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про публічні послуги у сфері пасажирських перевезень залізницею та автомобільним транспортом і скасування постанови Ради (ЄЕС) №№ 1107/70 і 1191/69 / Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 | Official Journal L 315 , 03/12/2007 P. 0001 – 0013 // [Electronic resource] — Way of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:01:EN:HTML.

 6. THE EUROPEAN COMMISSION’S GUIDE TO SUCCESSFUL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS // [Electronic resource] — Way of access : [Electronic resource] — Way of access : http://www.epsu.org/IMG/pdf/EC-PPPs-crit-final.pdf
  1. Зарубіжне нормативно-правове регулювання відносин

  1. ÖPP-Beschleunigungsgesetz // http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96PP-Beschleunigungsgesetz.

  2. Закон Республіки Словенія «Про публічно-приватне партнерство» від 23.11.2006 р. (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT (ZJZP) // www.mf.gov.si/slov/javnar/53646- ZJZP_EN.pdf.

  3. Закон Хорватії від 24 жовтня 2008 р. «Про публічно-приватне партнерство": Act on Public Private Partnerships adopted by the Croatian Parliament at its session of 24 October 2008 // [Electronic resource] — Way of access : http://www.antikorupcija.hr/Default.aspx?sec=161

  4. Закон Латвії від 09.07.2009 р. «Про публічно-приватне партнерство» / Public–Private Partnerships Law, 9 July 2009 // [Electronic resource] — Way of access : http://www.ppp.lv/fetch_6625.html.

  5. PPP Services in Poland // [Electronic resource] — Way of access : http://www.publicprivatepartnership.pl/ppp_services.htm.

  6. Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» (с изменениями на 6 декабря 2010 года— [Electronic resource] — Way of access : //http://gov.spb.ru/law?d&nd=8442332&prevDoc=891808830.

  7. Концепция проекта Закона Республики Беларусь «О проектах государственно-частного партнерства в Республике Беларусь»: Мініистество єкономики Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 29 с. // http://www.ekonomy.gov.by/dadfiles/002072_664676_roncepcia.pdf/.

  8. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН: ЗАКОН 30 мая 2011 года № 398-з «ОБ УЧАСТИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ» // http://minpromrb.ru/upload/iblock/aaa/mcwtw%204.pdf.

  9. Проект Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» // http://www.slideshare.net/user_2013/ss-16827867.

  10. Проект № 238827-6 Федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации» // http://azord2.duma.gov.ru/main.nsf/SerchUd?Op..

  11. Проект Федерального закона «О государственно-частном...25 июн 2012 ... Проект Федерального закона «О государственно-частном партнерстве» (разработчик проекта акта: Минэкономразвития России) [Electronic resource] — Way of access : //www.consultant.ru : www.consultant.ru/law/hotdocs/19294.html/.

  12. Разработан законопроект, устанавливающий порядок реализации конкретных проектов в различных социально-экономических сферах путем объединения государственных и частных ресурсов и компетенций [Electronic resource] — Way of access : //http://www.consultant.ru/law/hotdocs/19294.html.


5. 4. Література з питань ДПП:

5.4.1. До всіх тем:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка