Робоча програма навчальної дисципліни пп 11 системний аналіз суспільства галузь знань 0301 соціально-політичні наукиСкачати 359.74 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.05.2017
Розмір359.74 Kb.
  1   2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи
________________________________

“______”_______________2013 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП 3.11 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА
галузь знань 0301 – соціально-політичні науки
напрям підготовки 6.03.0104 – політологія
факультет філософський_


Львів – 2013
Робоча програма “Системний аналіз суспільства” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 6.03.0104 “Політологія”. “30” серпня 2013. – __ с.

Розробник: Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор кафедри теорії та історії політичної науки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету (Протокол від “30” серпня 2013 р № 1.)

Завідувач кафедри теорії та історії політичної науки


____________________ (проф.Денисенко В.М.)

“30” серпня 2013 року

Схвалено Вченою радою філософського факультету.

Протокол від “___” __________ 2013 року № _____

“ ” 2013 року Голова ________________ (проф.Мельник В.П.)

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.

Денисенко В.М., 2013.  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни„Системний аналіз суспільства”)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

2-йСеместр

Загальна кількість годин – 72

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


  1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета: засвоєння наукових знань про поняття «система» та «аналіз», сутність та методи системного аналізу в політології, а також можливості його застосування у розв’язанні політичних проблем.

Завдання: розглянути та проаналізувати сукупність методів, прийомів та алгоритмів застосування системного підходу в аналітичній діяльності

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: основні поняття теорії систем, історію виникнення та розвитку системного аналізу, основні методи та процедури системного аналізу,особливості системного моделювання в політології

вміти: досліджувати не тільки зв’язки та елементи системи, але й розглядати проблему у її взаємодії із зовнішнім середовищем та будувати узагальнені моделі політичної дійсності, що відображає всі фактори і взаємозв’язки реальної ситуації, що можуть проявитися в процесі здійснення політичного рішення


  1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

1. Поняття «система» та «аналіз» як базові категорії системного аналізу

1. Поняття «система» та «аналіз» як базові категорії системного аналізу

2

2

4


2. Історія виникнення та розвитку системного аналізу

2. Історія виникнення та розвитку системного аналізу

2

2

4


3 Сутність системного аналізу та специфіка його застосування в політологічних дослідженнях

3 Сутність системного аналізу та специфіка його застосування в політологічних дослідженнях

2

2

4


4 Основні методи та процедури системного аналізу

4 Основні методи та процедури системного аналізу

2

2

4


5 Особливості системного моделювання в політології

5 Особливості системного моделювання в політології

2

2

4


6 Синергетичний підхід в системному аналізі

6 Синергетичний підхід в системному аналізі

4

4

8


7 Застосування системного аналізу в процесі визначення та розв’язання політичних проблем

7 Застосування системного аналізу в процесі визначення та розв’язання політичних проблем.

2

2

4


8 Розвиток системного аналізу в Україні

8 Розвиток системного аналізу в Україні

2

2

4Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

1. Поняття «система» та «аналіз» як базові категорії системного аналізу

2. Історія виникнення та розвитку системного аналізу

3 Сутність системного аналізу та специфіка його застосування в політологічних дослідженнях

4 Основні методи та процедури системного аналізу

5 Особливості системного моделювання в політології

6 Синергетичний підхід в системному аналізі

7 Застосування системного аналізу в процесі визначення та розв’язання політичних проблем

8 Розвиток системного аналізу в Україні
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма
Усього

у тому числіл

п

Лаб

Інд

ср
1

2

3

4

5

6

7Модуль

Змістовий модуль 1.

1. Поняття «система» та «аналіз» як базові категорії системного аналізу
2

24
2. Історія виникнення та розвитку системного аналізу
2

24
3 Сутність системного аналізу та специфіка його застосування в політологічних дослідженнях
2

2


4
4 Основні методи та процедури системного аналізу
2

2


4
5 Особливості системного моделювання в політології
2

2


4
6 Синергетичний підхід в системному аналізі
4

4


8
7 Застосування системного аналізу в процесі визначення та розв’язання політичних проблем
2

2


4
8 Розвиток системного аналізу в Україні
2

2


4
Разом – зм. модуль1
18

1836
5. Тематика і завдання семінарських занять
Тема №1. Поняття «система» та «аналіз» як базові категорії системного аналізу
Визначення понять «система» та «аналіз». Основні характеристики поняття «система». Класифікація систем. Класифікація А.А.Богданова. Природні та штучні системи. Відкриті та закриті системи. Динамічні та статичні системи. Прості та складні системи. Характеристика складних систем. Соціальні та політичні системи.

Структура та організація систем. Типи структур системи: лінійні, ієрархічні, мережеві та матричні структури. Взаємодія системи та середовища.


Література:

1. Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980.

2. Блауберг И. В. Проблема целостности и системный подход. — М.:Эдиториал УРСС, 1997. — 446 с.

3. Богданов А.А. Тектология .- Кн. 1, 2 – М., 1989.

4. Глушков В.М. Кибернетика и социальное прогнозирование // Проблемы мира и социализма. – 1971– № 1. – С. 37-42.

5. Ивахненко А.Г. Моделирование сложных систем: информационный подход. – К.: «Наукова думка», 1987. - 136 с.

6. Добржанська О.Л. Конспект лекцій з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2004.- 67 с.

7. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К., 2007. – 544 с.

8. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование. ИМОАС, 2001. – 115 с.

9. Карташов В. А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. — М.: Прогресс-Академия, 1995.

10. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. — М.: Наука,1974. — 280 с.

11. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

12. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки. — М.: Наука, 1978. — 392 с.
Тема №2. Історія виникнення та розвитку системного аналізу
Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Основні напрямки системних досліджень. Основні етапи розвитку системних ідей. Визначення системності А.А. Богдановим (Малиновським). Концепція системного підходу Л. фон Берталанфі. Н.Вінер про управління системами. «Системний рух» у науковому знанні. Політологічне застосування системного підходу М. Вебером. Модель політичної системи Д. Істона. Структурно-функціоналістський підхід Г.Алмонда.

Концепції системного підходу Т.Парсонса, Р.Акофа, В.Афанасьєва, Дж. ван Гіга, І.Пригожина, І.Блауберга, О.Ланге, М.Месаровіча, А.Рапопорті, В.Садовського, А.Уємова, Е.Юдіна, Ю.Черняка, У. Ешбі та ін.


Питання для самоконтролю:

1. Загальна характеристика поняття «система».

2. Характеристика основних етапів становлення та розвитку

системного підходу.

3. Тектологія А.А.Богданова.

4. Концепція загальної теорії систем Л. фон Берталанфі.

5. Класифікація підходів до побудови теорії систем за

І.Блаубергом, В.Садовським, Е.Юдіним.


Література:

1. Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М.: Политиздат, 1980.

2. Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Систем. исслед.: Ежегодник. – М.: Наука, 1969. – С. 30-54.

3. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. — М., 1973.

4. Богданов А. А. Системная организация материи (из кн. “Всеобщая организационная наука (тектология)” // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение / Сост. П. В. Алексеев. — М.: Политиздат, 1990. — 528 с.

5. Винер Н. Кибернетика и общество / Пер. с англ. Е. Г. Панфилова; ред. и предисл. Э. Я. Кольмана. — М.: Изд-во иностр. лит., 1958. — 200 с.

6. Добржанська О.Л. Конспект лекцій з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2004.- 67 с.

7. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К., 2007. – 544 с.

8. Истон Д Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли. Т.2. М., 1997.

9. Мертон Роберт. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Под общ. ред. В. В. Танчера. — К., 1996.

10. Общая теория систем — об¬зор проблем и результатов. Системные исследования // Ежегодник. М.: Наука, 1969

11. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. — М., 1996.

12. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. — М., 1974.

13. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пос. — СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

14. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

15. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. — М.:Мысль, 1978.

16. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.
Тема №3. Сутність системного аналізу та специфіка його застосування в політологічних дослідженнях
Визначення понять «аналіз» та «системний аналіз». Системний аналіз політики та системний аналіз в політології. Методи політології. Системний підхід: системний аналіз і системний синтез в політології. Основні принципи системного аналізу в політології. Види системної діяльності: пізнання; аналіз; моделювання; конструювання; діагностика; оцінка.

Визначення поняття «політична система». Структура політичної системи.


Питання для самоконтролю:

1.Системний метод в політології.

2.Специфіка застосування системного аналізу в політології.

3.Співвідношення понять «системний аналіз в політології» та «загальна теорія систем».

4.Співвідношення системного аналізу політики та системного аналізу в політології.
Література:

1. Александров Н.Д., Сулимов В.Е. О некоторых методологических основах политологии // Социально-политические науки. – 1991. - №3.

2. Веймер Девід Л., Вайнінг Ейден Р. Аналіз політики: концепції і практика. – К., 2000.

3. Добржанська О.Л. Конспект лекцій з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.: ІМВ, 2004.- 67 с.

4. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование. ИМОАС, 2001. – 115 с.

5. Політичний енциклопедичний словник. За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка – К.: Генеза, 2004 . – 736с.

6. Політологія: історія та методологія / За ред.Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.

7. Пономаренко О. І., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995.

8. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пос. — СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

9. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2003. — 368 с.

10. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом исследовании // Общественные науки и современность. – 1996. - №2. - С.100-110.

11. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка