Робоча програма навчальної дисципліни п пз. 01 «вступ до фаху» шифр І назва навчальної дисципліниСкачати 250.04 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір250.04 Kb.
Луцький національний технічний університет
Кафедра екології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри____________В.В. Іванців
«___»____червня_____2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ППЗ.01 « ВСТУП ДО ФАХУ »

шифр і назва навчальної дисципліни


Спеціальність: 101 «Екологія»

(шифр і назва спеціальності)


Факультет екології та приладо-енергетичних систем

(назва факультету)


2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни « Вступ до фаху» для студентів спеціальності 101 «Екологія»

Розробник: Мисковець І.Я., к.г.н., доцент кафедри екології

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри екології

Протокол від ___ червня 2016 року № __

Завідувач кафедри екології _____________________ В.В. Іванців

Перезатверджено:

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

Завідувач кафедри екології _____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

Завідувач кафедри екології _____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

Завідувач кафедри екології _____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____

Завідувач кафедри екології _____________________

 к.г.н., доц. Мисковець І.Я.

 Луцький НТУ, 2016 рік


 1. Опис навчальної дисципліниНайменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань 10

Природничі науки

Нормативна


Спеціальність 101 «Екологія»

Модулів – 1Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Загальна кількість годин - 240

1-й


1-йЛекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 –4,

самостійної роботи

студента – 4-6Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

30 год.

6 год.

Практичні

30 год.

6 год.

Самостійна робота

60 год.

108 год.

Вид контролю: 1 семестр – залік


Примітка:

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%

для заочної форми навчання - 0,9%


2.Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1 Мета викладання дисципліни – це оволодіння студентами основами екологічних знань, основними принципами раціонального використання природних ресурсів, вивчення необхідних для подальшого навчання термінів, законів та понять сучасної екології.


2.2. Основні завдання вивчення дисципліни - ліквідація глобальної екологічної кризи сьогодення, ознайомлення студентів з основами вибраної професії, проблемами, що стоять перед сучасною екологічною наукою та можливими шляхами їх вирішення.

2.3. Вимоги до вмінь і знань студентівВ результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-основи теоретичних і практичних аспектів сучасної екології;

-основні поняття, терміни і фактори екологічних наук, основні

екологічні закони;

-структури природних оболонок Землі, закономірності їх

функціонування, кругообіг речовин, енергії і інформації;

- джерела забруднення навколишнього середовища і основні методи їх

нейтралізації;

-структуру управління в галузі охорони довкілля;

- основи правової бази сучасної екологічної політики у світі і в Україні.В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • вільно володіти екологічними термінами і поняттями;

 • виконувати екологічні узагальнення, екологічні прогнози розвитку окремих явищ і процесів;

 • проводити оцінку екологічного стану довкілля, його окремих елементів з урахуванням ступеня антропогенного впливу;

 • користуватись законодавчою і нормативною документацією;

 • здійснювати контроль за якістю навколишнього середовища.


 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. 1 семестр.

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Екологія, її предмет, обєкт і завдання.

Тема 2. Історія екології.

Тема 3. Екологічні дослідження в Україні.

Тема 4. Організаційно-правова основа екологічних досліджень в Україні.

Тема 5. Система екологічної освіти в Україні.

Тема 6. Роль екологічних знань у практиці інженера.

Змістовий модуль 2.


Тема 7. Світові екологічні проблеми.

Тема 8. Сучасна екологічна ситуація в Україні.

Тема 9. Екологічні проблеми Волині.

Тема 10. Еволюція взаємовідносин між людиною і природою.

Тема 11. Навколишнє природне середовище, як умова існування суспільства.

Тема 12. Прикладні напрямки екології,як засіб вирішення проблем навколишнього природного середовища.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п


с.р.

л

п

с.р.

1

2

3

4


5

6

7

8

9

1 семестр

Змістовий модуль 1.

Тема1. Екологія, її предмет, об’єкт і завдання

12

4

2

6

14

-

-

14

Тема2. Історія екології

10

2

4

4

18

2

2

14

Тема3. Екологічні дослідження в Україні

8

2

2

4

18

2

2

14

Тема4. Організаційно-правова основа екологічних дослід-жень в Україні

12

4

2

6

-

-

-

-

Тема5. Система екологічної освіти вУкраїні

10

2

4

4

12

-

-

12

Тема6. Роль екологічних знань у практиці інженера

10

2

2

6

-

-

-

-

Разом за змістовим

модулем 1

62

16

16

30

62

4

4

54

Змістовий модуль 2.

Тема7. Світові екологічні проблеми

10

2

2

6

14

-

-

14

Тема8. Сучасна екологічна ситуація в Україні

12

4

2

6

14

-

-

14

Тема9. Екологічні проблеми Волині

10

2

4

4

18

2

2

14

Тема10.Еволюція взаємовід-носин між людиною і природою

8

2

2

4

-

-

-

-

Тема11. Навколишнє природне середовище, як умова існування суспільства

8

2

2

4

-

-

-

-

Тема12. Прикладні напрямки екології, як засіб вирішення проблем навколишнього природного середовища

10

2

2

6

12

-

-

12

Разом за змістовим модулем 2

58

14

14

30

58

2

2

54

Усього годин:

120

30

30

60

120

6

6

108


4.Теми лабораторних занять - не передбачено програмою дисципліни.

6.Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Складові частини навколишнього середовища, як об’єкта досліджень екології. Забруднення довкілля – предмет першочергового дослідження. Шляхи оптимізації взаємовідносин у соціоекосистемах.

2/2Історія природи рослин і тварин. Дослідження біоценозів. Вплив умов середовища на організм.

2В.І.Вернадський та його вчення про біосферу і ноосферу. Вчення Г.М. Висоцького про лісову пертиненцію.

2Сучасні вчені-екологи про проблеми України.

2Кадастр природних ресурсів. Моніторинг лісів в Україні. Основні принципи екологічної політики в Україні.

2Екологічне право. Екологічний аудит. Екологічна експертиза

2Атестація спеціалістів, як засіб підвищення їх кваліфікації. Кількісний і якісний аналіз стану середовища.

Польові та камеральні роботи під час екологічних досліджень.2/2Проблеми урбанізації.

Проблема забруднення атмосферного повітря.2Проблема збереження видового різноманіття.

2Наслідки осушувальної меліорації. ЧАЕС – десятиліття після аварії.

Повені в Закарпатті – причини і наслідки.2Демографічна проблема.

2Проблема грунтів.

2Температура як екологічний фактор. Вплив лімітуючих

факторів на організм. Закон мінімуму. Земля як середовище життя.2Маловідходні і безвідходні технології. Біотехнології в сучасних умовах. Способи еколонізації виробництва.

2/2Маловідходні і безвідходні технології. Біотехнології в сучасних умовах. Способи екологізації виробництва.

2
Разом

30/6


7.Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин с/з

Практичне значення екологічних досліджень.

Види забруднень середовища. Властивості біосфери.4/8Визначні дати і події в історії екологічної науки. Екологічні дослідження на Волині. Природні та антропогенні забруднення біосфери.

4/8Природодослідницька еліта Волині.

Міжнародне співробітництво у сфері екологічних досліджень.4/8Правове забезпечення впровадження екологічної політики. Державні та громадські природоохоронні організації.

6/8Природоохоронні акції, їх роль у вихованні молоді. Екологічні олімпіади, як спосіб залучення учасників до наукових досліджень.

6/8Екологічний моніторинг

6/8Міжнародні природоохоронні програми. Екологічна Конституція Землі.

Державна програма навколишнього природного середовища6/8Прогнозування якості довкілля. Моделювання якості довкілля.

6/8Радіоактивне забруднення території. Проблеми аграрного сектору.

4/8Сучасний екологічний стан області

4/8Роль людини у природі. Глобальна екологічна криза. Організаційна і правова системи управління екологічною безпекою довкілля.

6/8Нетрадиційні джерела енергії. Шельфова зона, проблеми видобування.

4/10Електромагнітне забруднення. Екологія і здоров’я людини.

6/10
Разом

60/108


8.Індивідуальні завдання – не передбачено програмою дисципліни.
9. Методи навчання

Курс “Вступ до фаху” для напряму 6.040106 “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” читається протягом першого семестру.

Курс передбачає:


 • лекції ;

 • практичні заняття;

 • самостійну роботу студентів.10. Розподіл балів, які отримують студенти на заліку у 1 семестрі


Контроль

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

З

С

Поточний контроль

Модуль

КР


Поточний контроль

Модуль

КР
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6
Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т123


3


3


3


4


4


30


3


3


3


3


4


4


30


60


100Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

«Відмінно» – студент демонструє повні і глибокі знання навчального

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й

обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні

рішення в нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами,

аналізує причинно-наслідкові зв’язки.

«Добре» – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом

правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності.

«Задовільно» – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу,

але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у

відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу

конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні

положення та причинно-наслідкові зв’язки.

«Незадовільно» – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь,

умінь, навичок, науковими термінами.11. Методичне забезпечення

Назва бібліографічного джерела

1

2

1.

Ооснови екології. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей (доц.В.О.Волянський, ас. О.Ф.Картава – Луцьк, ЛДТУ, 2000 р.)

2.

Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Екологічна експертиза та проблеми її організації» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / О.Ф.Картава.- Луцьк, ЛДТУ, 2000р./

3.

Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Визначення радіоактивного забруднення навколишнього середовища та товарів народного споживання» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / О.Ф.Картава.- Луцьк, ЛДТУ, 2000р./

4.

4.


Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Визначення концентрації пилу в промислових викидах ваговим методом та вивчення способів їх очищення» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / О.Ф.Картава.- Луцьк, ЛДТУ, 2000р./

5.

Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Визначення концентрації шкідливих домішок в промислових викидах та вивчення методів їх очищення» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / О.Ф.Картава.- Луцьк, ЛДТУ, 2000р./

6.

Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Контроль якості води та способи очищення стічних вод» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / О.Ф.Картава, Л.І.Коробчук – Луцьк: ЛДТУ, 2002.- 15 с./

7.

Основи екології. Методичні вказівки до лабораторної роботи на тему: «Розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В.О.Волянський, О.Ф.Картава, – Луцьк: ЛДТУ, 2002.- 16 с./

8.

Екологія. Методичні вказівки до практичного заняття на тему: «Методи очищення стічних вод» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / О.Ф.Картава, Л.І.Коробчук– Луцьк: ЛДТУ, 2004.- 12 с./

9.

Вступ до фаху. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» заочної форми навчання / І.Я.Мисковець. - Луцьк: ЛНТУ, 2009. - 16 с./

10.

Вступ до фаху. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання

/ І.Я.Мисковець. - Луцьк: ЛНТУ, 2010. - 23 с./11.

Основи екології : навчальний посібник (на допомогу студенту). П.Й.Зіньчук, М.І.Зінчук, І.М.Мерленко. – Луцьк, 92 с.


12. Рекомендована література

Базова
Назва бібліографічного джерела

1

2

1.

Бачинський Г.О. Основи соціоекології . – К.: Вища школа, 1991.- 238 с.

2.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К.: Либідь, 2004.- 408 с.

3.

Добровольський В.В. Екологічні знаяння. – К.: ВД «Професіонал», 2005.- 304с.

4.

Злобін Ю.А. Основи екології. – К. : Лібра, 1998. – 248 с.

5.

Кучерявий В.П. Екологія .- Львів: Світ, 2001.- 500с.

6.

Мольчак Я.О., Герасимчук З.В., Мисковець І.Я. Річки та їх басейни в умовах техногенезу. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. – 336с.

7.

Мольчак Я.О., Фесюк В.О., Картава О.Ф. Луцьк : Сучасний екологічний стан та проблеми.- Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003.- 488 с.

8.

Одум Ю. Экология. Т.1,2. – М .: Мир, 1986.

9.

Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь- справочник. – М.: Просвещение, 1992.-320 с.

10.

Сытник К.М. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наукова думка. 1994. - 668 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка