Робоча програма навчальної дисципліни основи ораторського мистецтва адвоката для студентівСкачати 167.73 Kb.
Дата конвертації13.11.2016
Розмір167.73 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
юридичний факультет
Кафедра нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи ораторського мистецтва адвокатадля студентів
напрям підготовки «Діяльність в сфері права». Клас 69.1:69.10

спеціальність 8.03040201 «правознавство»

спеціалізація «адвокатура»

КИЇВ – 2013

Робоча програма «Основи ораторського мистецтва адвоката»
для студентів напряму підготовки «Діяльність в сфері права», спеціальності «Правознавство».

«13» вересня 2013 року - 14с.


Розробники: Рабовська С.Я., асистент, к.ю.н

Робоча програма дисципліни «Основи ораторського мистецтва адвоката» затверджена на засіданні кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету


Протокол № 1 від “13.” вересня 2013 року
Завідувач кафедри нотаріального і виконавчого процесу та адвокатури

_____________________ (Фурса С.Я.)

«13» вересня 2013 року
Протокол № 1 від “13”вересня 2013 року

Схвалено науково - методичною комісією факультету


Протокол від «18» вересня 2013 року № 1/1
Голова науково-методичної комісії ____________________ (І.А. Безклубий)

«18» вересня 2013 року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету _________________________________________________________

_____________________ (З.О.Луцишин)

«_____» ___________________ 20__ року

© Рабовська С.Я., 2013 рікВСТУП

Навчальна дисципліна «Основи ораторського мистецтва адвоката»

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Право»

з напряму підготовки «Діяльність в сфері права». Клас 69.1:69.10, спеціальності - 8.03040201 «правознавство»


Дана дисципліна нормативна, за спеціальністю (спеціалізацією) «Адвокатура».

Викладається у І семестрі 2 курсу магістратури в обсязі – ___ год.( 1 кредит ECTS) зокрема: лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – ___ год. У курсі передбачено 1 змістових модулі та модульна контрольна робота. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – формування у студентів таких елементів професійного досвіду як навички підготовки і проголошення в суді переконливої промови та етики промови адвоката.

Завдання – полягає у вивченні історичного генезису судової риторики, дослідженні теоретичних та практичних аспектів змісту, процесу підготовки і побудови судової промови

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: вимоги, що ставляться до промови адвоката, основні принципи складання промови адвоката.

вміти: складати і проголошувати переконливу промову для обґрунтування і відстоювання правової позиції адвоката як представника чи захисника.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальний курс ґрунтується на загальних положеннях про судову систему, науки кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесів, на загальному вченні про судову риторику.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 15. Обов’язковим для заліку є отримання поточніх оцінок за роботу на семінарах, підготовка реферату та проголошення доповіді з тем дисципліни.

Оцінювання за формами контролю: (як приклад)
ЗМ1

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Усна відповідь

1

2

Доповнення

0,5

1

Реферат

1

2

Доповідь

2

3

Модульна контрольна робота 1

10

20

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання заліку обов’язково підготувати реферати з усіх тем курсу.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу ” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

іспит / залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

40

20

60

Максимум

60

40

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Історичні аспекти розвитку юридичної риторики (3 год.)
Генезис ораторського мистецтва за античних часів. Риторика Київської Русі. Юридична риторика від епохи просвітництва до нашого часу на українських Землях. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні на сучасному етапі.
Тема 2. Ораторське мистецтво як складник професійних якостей адвоката (4 год.)

Місце і роль ораторського мистецтва адвоката в реалізації принципу

змагальності сторін у судовому процесі. Етика промови адвоката. Психологічні особливості промови адвоката в суді.
Тема 3. Зміст захисної промови адвоката (3 год)

Вступна частина захисної промови. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка доказів.


Тема 4. Процес підготовки захисної промови (4 год)

Обґрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного. Обґрунтування цивільного позову та міри покарання. Заключна частина захисної промови


Тема 5. Складові промови адвоката (2 год)

Репліка адвоката. Акценти захисної промови.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Назва

1

Вступ.

Тема 1. Історичні аспекти розвитку юридичної риторики

3

3
2

Тема 2. Ораторське мистецтво як складник професійних якостей адвоката

4

4
3

Тема 3. Зміст захисної промови адвоката

3

3
4

Тема 4. Процес підготовки захисної промови

4

4
5

Тема 5. Складові промови адвоката

2

2Підсумкова модульна контрольна робота

ВСЬОГО

16

161
Загальний обсяг _____ год.2, в тому числі:

Лекцій – 16 год.

Семінари16 год.

Самостійна робота - ____ год.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ
Ораторське мистецтво адвоката: зміст, процес та складові промови
Тема 1. Історичні аспекти розвитку юридичної риторики – (3 год.)
Лекція 1. Історичний генезис мистецтва красномовства.

Семінар 1. – 3 год.

 1. Генезис ораторського мистецтва за античних часів.

 2. Риторика Київської Русі

 3. Юридична риторика від епохи просвітництва до нашого часу на українських землях.

 4. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні на сучасному етапі


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

Риторика Київської Русі

«Слово про Закон та Благодать» митрополита Іларіона.

«Слово» Кирила Туровського.Контрольні запитання та завдання

 1. Античні ритори.

 2. Красномовство слов»ян

 3. Видатні судові оратори ХІХ-ХХ ст.

 4. Жанри красномовства.

Рекомендована література:

    1. Античні риторики. – М., 1978

    2. Вомперський В.П. Русские риторики ХVII-XVIII вв.-М., 1988

    3. Маслюк Л.Д. Латиномовні поетики і риторики ХVII –Першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. –К.,1983

    4. Молдован А.М. «Слово о законе и благодати» Иллариона. –К., 1984

    5. Оратори Греции –М., 1936

    6. Стратий Л.В., Литвтнов В.Д., Андрушенко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии.-К., 1982.Тема 2. Ораторське мистецтво як складник професійних якостей

адвоката. – (4 год.)


Лекція 1. Місце і роль ораторського мистецтва адвоката в реалізації принципу

змагальності сторін у судовому процесі. Етика промови адвокатаЛекція 2. Психологічні особливості промови адвоката в суді.
Семінари 2,3. – 4 год.

1. Психологічні прийоми переконання в промові адвоката.

2. Прийоми впливу на судову аудиторію.

3. Необхідні якості оратора.

4. Структура промови адвоката
Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

Аргументаційна діяльність в судовій практиці.

Особливості аргументації та критики в юридичній практиці.

Контрольні запитання та завдання


 1. Невербальні прийоми впливу.

 2. Чинники підвищення майстерності публічного виступу.

 3. Умови переконливості судової промови.

 4. Спілкування із судовою аудиторією.

Рекомендована література:


    1. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить –М., 1990

    2. Ивин А.А. Основі теории аргументации.-М., 1997

    3. Рузавин Г.И. Логика и аргументація.-М., 1997

    4. Родос В.Б. Спор и полеміка. –М., 1989

    5. Сагач Г.М Живе слово полеміста.-К., 1991

    6. Хоменко І.В. Еристика: мистецтво полеміки:Навч. посібник.-К.:Юрінком Інтер,2001.

Тема 3. Зміст захисної промови адвоката . – (3 год.)
Лекція 1. Вступна і основна частини захисної промови.

Семінар 4,5. – 3 год.

1. Предмет захисної промови.

2. Види та функції захисної промови.

3. Підготовка захисної промови

4. Виклад фактичних обставин справи

5.Спрямованість і методика аналізу доказів.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)
Джерела переконливості

Захисні промови відомих адвокатів.Контрольні запитання та завдання

Визначення змісту захисної промови.

Побудова захисної промови

В яких справах доречний виклад фактичних обставин справи.

Послідовність викладення фактичних обставин справи.
Рекомендована література:


 1. Гиндин И.С. Риторика и проблемы структуры текста: Общая риторика. –М., 1986

 2. Молдован В.В. Мистецтво судової промови // Рад.право. – 1982. -№7

 3. Бондаренко П.С. Судова промова. –Львів, 1972

 4. Искусство речи на суде. –М., 1988

 5. Сергеич П. Слово адвокату: речи советских адвокатов по гражданським и уголовным делам.Тема 4. Процес підготовки захисної промови. – (4 год.)
Лекція 1. Обґрунтування кваліфікації злочину.

Лекція 2. Характеристика особи підсудного.
Семінари 6,7. – 4 год.

1. Правильна кваліфікація як гарантія здійснення правосуддя.

2. Аналіз кваліфікації злочину.

3. Важливість характеристики особи підсудного як складової захисної промови.

4.Підготовка частини промови адвоката про визначення збитків, завданих злочином.

5.Значення заключної частини захисної промови.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

Заключні частини судових промов відомих адвокатів.


Контрольні запитання та завдання

1. Аспекти характеристики особи підсудного в судовій промові адвоката.

2. Висновки захисника в судовій промові.

Рекомендована література:


 1. Риторика: загальна, судова, оперативна: підручниик для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / О. В. Рогожкин; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2008. - 248 с.

 2. Загурський О. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 17 с.

 3. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. - М., 1988.

 4. Судебные речи известных русских юристов. –М., 1958Тема 5. Складові промови адвоката. – (2 год.)
Лекція 1. Репліка адвоката. Акценти захисної промови.
Семінар 8. – 2 год.

1. Відмінність змісту реплік від змісту основних частин промов.

2. Сутність і значення репліки адвоката.

3. Мета і завдання захисної промови.


Завдання для самостійної роботи ( ___ год.)

Допустимі межі полеміки.

Виховний вплив захисної промови.

Контрольні запитання та завдання
1. Репліка адвоката як засіб переконання.

2. Альтернатива в промові захисника.


Рекомендована література:


 1. Гиндин С.И. Риторика и проблемы структуры текста: Общая риторика. –М., 1986

 2. Молдован В.В. Мистецтво судової промови // Рад. Право.-1982. -№7

 3. Бондаренко П.С. Судова промова. – Львів, 1972


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Аргументаційна діяльність в судовій практиці.

 2. Особливості аргументації та критики в юридичній практиці.

 3. Визначення змісту захисної промови.

 4. Побудова захисної промови.

 5. В яких справах доречний виклад фактичних обставин справи.

 6. Послідовність викладення фактичних обставин справи.

 7. Аспекти характеристики особи підсудного в судовій промові адвоката.

 8. Висновки захисника в судовій промові.

 9. Допустимі межі полеміки.

 10. Виховний вплив захисної промови.

 11. Репліка адвоката як засіб переконання.

 12. Альтернатива в промові захисника.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чикарькова М.Ю. Риторика загальна та судова: Навч.посібник. –К.: Юрінком Інтер,2002

 2. Вандишев В.М. Риторика: Навч. Посібник. –К.:Кондор 2003

 3. Єфтеньєв О. Г. Психологічні особливості судових дебатів у цивільному процесі. – Юридична психологія та педагогіка. - Київ, - 2009., - №1(5).

 4. Загурський О. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 17 с.

 5. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2003. - С. 20-44.

 6. Молдован В.В. Судова риторика: навч. посібн. / В.В. Молдован. - К., 2006.

 7. Молдован В.В., Кравець Р.С. Судова риторика: практикум: Навч посібник. –К.:Алерта, 2006

 8. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. Сергеич. - М., 1988.

Додаткова:


 1. Александров Д. О. Юридична психологія : навч. посіб. – Київ:» КНТ», - 2007. – С. 267-272.

 2. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде / Н.С. Алексеев, З.В. Макарова. - Л., 1989.

 3. Волков А. А. Основы риторики. - М., 2004.

 4. Володина С. И. К вопросу о юридической риторике и стилях судебной речи адвоката // Рос. юстиция. - 2006. - № 4. - С. 61-63.

 5. Гаспаров М. Л. Античная риторика как система // Античная поэтика. - М., 1991.

 6. Демосфен. Речи / Демосфен.- М., 1954.

 7. Екзистенційні виміри риторики: Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2006. – 187 с.

 8. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. - М., 1995.

 9. Кацавець Р.С. Ділова мова: сучасний вимір: підручник / Р.С. Кацавець. - К., 2008.

 10. Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів: навч. посіб. / Р.С. Кацавець. - К., 2007.

 11. Кони А.Ф. Избранное / А.Ф. Кони. - М., 1989.

 12. Культура и искусство речи. Современная риторика: для высш. и сред. учеб. заведений / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов н/Д: Феникс, 1995. - 576 с.

 13. Мамницький В. Принцип змагальності в цивільному судочинстві: Автореф. канд. дис. – Харків, 1995.

 14. Маркуш М. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2006.

 15. Матиевский М. Состязательная форма советского гражданского процесса // Советская юстиция. – 1984. – № 21.

 16. Перельман X. та ін. Новая риторика: трактат об аргументации // Язык и моделирование социального воздействия. - М., 1987.

 17. Платон. Собр.соч. в 4-х томах / Платон. - М., 1990.

 18. Право і лінгвістика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.: У 2-х ч. - Сімферополь: Доля, 2003.

 19. Прадід Ю. Ф. Вступ до юридичної лінгвістики: Навчальний посібник / 3а ред. чл.-кор. АПрН Ярмиша О. Н. - Сімферополь: Доля, 2002. - 104 с.

 20. Риторика: загальна, судова, оперативна: підручниик для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / О. В. Рогожкин; Донецький юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. - Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2008. - 248 с.

 21. Риторика: конспект лекцій / І. В. Тарасенко, О. М. Сахань; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 140 с.

 22. Риторика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. - К.: Вища школа, 2003. - 311 с.

 23. Риторика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. С. Спанатій. - К. : Ін Юре, 2008. - 143 c.

 24. Рождественский Ю. В. Теория риторики. - М., 1997.

 25. Сагач Г М. Риторика: Навчальний посібник для студентів серед. і вищ. навч. закладів. - вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. - С. 30.

 26. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації / Г.М. Сагач. - К., 1995.

 27. Современная деловая риторика: учеб.-метод. пособие / Т. В. Анисимова, Е. Г. Гимпельсон; РАО, Московский психолого-социальный ин-т. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. - 431 с.

 28. Сперанский М.М. Правила высшего красноречия / М.М. Сперанский. - М., 1973.

 29. Судова риторика: навч. посібник / В. В. Молдован; Міжнародний фонд «Відродження». - К.: Заповіт, 1996. – 319 с.

 30. Судова риторика: теорія і практика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Молдован; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2010 (Віддрук. в ЗАТ «Віпол», 2009) - 491 с.

 31. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Цицерон. - М., 1972.

 32. Якунін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якунін. - К., 1984.


Питання на залік 1. Генезис ораторського мистецтва за античних часів.

 2. Риторика Київської Русі

 3. Юридична риторика від епохи просвітництва до нашого часу на українських землях.

 4. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні на сучасному етапі

 5. Психологічні прийоми переконання в промові адвоката.

 6. Прийоми впливу на судову аудиторію.

 7. Необхідні якості оратора.

 8. Структура промови адвоката

 9. Предмет захисної промови.

 10. Види та функції захисної промови.

 11. Підготовка захисної промови

 12. Виклад фактичних обставин справи

 13. Спрямованість і методика аналізу доказів.

 14. Правильна кваліфікація як гарантія здійснення правосуддя.

 15. Аналіз кваліфікації злочину.

 16. Важливість характеристики особи підсудного як складової захисної промови.

 17. Підготовка частини промови адвоката про визначення збитків, завданих злочином.

 18. Значення заключної частини захисної промови.

 19. Відмінність змісту реплік від змісту основних частин промов.

 20. Сутність і значення репліки адвоката.

 21. Мета і завдання захисної промови.1 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари).

2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка