Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного документування»Скачати 223.63 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір223.63 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра документознавства та української мови


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_______________________ Павленко В. М.

“______”______________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Основи мультимедійного документування»

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0201 «Культура»

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки 0201 «Культура»

(шифр і назва напряму підготовки)

Харків

2014 рікРобоча програма «Основи мультимедійного документування» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» „___” ________, 20__ року - ____ с.

Розробники:__________канд.філол. наук, доц. Медведь О.В.________

(автор, посада, наукова ступень та вчене звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _____________________________________

_________________________________________________________________________________
Протокол від «26» червня 2014 року №11
Завідувач кафедри ____________________________________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«28» серпня 2014 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0201 «Культура»

шифр і назва)За виборомНапрям підготовки

6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність:


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання розрахунково-графічна робота (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 126

6-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 15


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст18 год.

6 год.

Практичні, семінарські

18 год.

10 год.

Лабораторні– год.

Самостійна робота

90 год.

110 – год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: іспит
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни
    Мета – ознайомити студентів з різними формами кінофотофонодокументів, методами їх створення, реставрації та способами зберігання; підготувати до самостійної роботи з різними варіантами мультимедійних документів; дати можливість познайомитися з історією мультимедійного документознавства; зрозуміти та вивчити сучасний рівень питання, а також дати можливість орієнтуватися у найближчих перспективах цього напрямку сучасних інформаційних технологій.

Завдання:    – ознайомити студентів з різними формами кінофотофонодокументів, методами їх створення, реставрації та способами зберігання;

– підготувати до самостійної роботи з різними варіантами мультимедійних документів;

– дати можливість познайомитися з історією мультимедійного документознавства,

– зрозуміти та вивчити сучасний рівень питання, а також дати можливість орієнтуватися у найближчих перспективах цього напрямку сучасних інформаційних технологій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: - сутність сучасних мультимедійних технологій, як окремої науки, що має об'єкт, предмет і методологію дослідження;

- особливості основних розділів мультимедіа, тобто фотодокументів, фонодокументів, видео- та текстових документів, а також специфіку їх відтворення у єдиній цифровій формі;

- походження мультимедійних технологій документування, закономірності їх історичного розвитку;

вміти: - володіти прийомами та засобами створювання, зберігання та обробки основних типів мультимедійних документів;

- знати, розрізняти та аналізувати формати мультимедійних даних (зокрема - графіка, звук і відео);

- за допомогою сучасних прикладних програм (зокрема Paint, Adobe Photoshop, Movie Maker, Sound forge) редагувати та реставрувати фото- та фонодокументи;


  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Сутність та типологія технічних документів.

Тема 1. Мультимедійне документознавство, як навчальна дисципліна. Особливості сучасних мультимедійних технологій.

Предмет, мета та завдання курсу «Основи мультимедійного документування».

Загальне поняття про мультимедіа

Історія, основні етапи створення та розвитку мультимедійних технологій.

Цифрові технології – революція у кінофотофонодокуменуванні.

Мультимедійні терміни - фотодокумент, відеодокумент, відеофонограма, фотодокумент, кінодокумент, документ на мікроформі.

Класифікація й загальна характеристика кінофотофонодокументів -
за каналами сприйняття інформації, за способами документування інформації, за призначеного для сприйняття.

Тема 2. Фотодокументи - найважливіша складова мультимедійного документообігу.

Фотодокумент. Термін та його місце у мультимедійному документуванні.

Структура фотодокументів: фотонегатив, фотопозітив або фотовідбиток, голограма, слайд, стереослайд.

Історія фотографії. Камера-обскура, перші фото-проби Ж.Н’єпса, дагеротип, негативно-позитивний процес у фотографуванні, кольорове фото, стандарти фотокадрів, початок цифрового фото.

Класифікація фотодокументів в залежності від жанру і призначення, від прямої або зворотної тональності, за матеріалом носія інформації і т.д.

Практичні основи виготовлення і зберігання фотодокументів.

Фотографія (фотовідбиток), як складова фотодокументів.

Класифікація фотографій в залежності від цільового призначення, за


кольором зображення, за видами підкладки та матеріальної основи носія і т.д.

Діапозитиви та діафільми. Поняття. Структура. Відмінності.

Фототека, як систематизоване зібрання фотодокументів: фотографій, негативів або позитивів.

Фотоплівки. Класифікація по тональності, чутливості, розміру та кількості кадрів і т.д.

Міжнародні стандарти чутливості фотоплівки (ISO 5800:2001, ISO 6:1993, ISO 2240:2003).

Дифузійний фотографічний процес. Винахід компанії Polaroid.Тема 3. Цифрові технології запису, зберігання і обробки фотодокументів.

Цифрові фотодокументи – революційні технології документування.

Цифрові фотокамери. Принцип дії.

ПЗС- матриця. Термін, історія питання, характеристики.

Поняття пікселу. Головні характеристики цифрових фотокамер.

Цифрові технології обробки та реставрації фотодокументів в сучасному мультимедійному документообігу.

Глибина кольору. 8-бітній та 16-бітний колір . Структура Переваги та недоліки.

Тема 4. Голограма - як спеціальна форма обробки і передачі інформації.

Голографічних документ, як складова частина інформаційної середовища. Переваги голограми.

Історія та перспективи розвитку голографічних документів. Ультразвукова голографія.

Голографічних документи: поняття і типо-видовий склад.

Сучасна організація роботи з голографічних документами. Зберігання, обробка та застосування голографічного інформації
Голографічний диск (Holographic Versatile Disc), як найперспективніший носій інформації.

Тема 5. Фонодокументування - як спосіб отримання, обробки та зберігання інформації.

Поняття фотодокументу.

Фізика звукових коливань.

Звукозапис. Історія звукозапису – ноти (як перша спроба зафіксувати музичний ряд), фонограф Едісона, грамофони, патефони, електрофони, магнітофони, диктофони, цифрова звукозапис.

Основні методи звукозапису - механічна, магнітна, оптична і магніто-оптична та ін.

Грамплатівка. Класифікація грамплатівок за розміром (гігант, гранд, міньйон), за формою запису, за матеріалом і т.д.

Магнітний звукозапис. Магнітна плівка. Магнітні носії – касети, бобіни. Класифікація, структура.

Технології зберігання механічних та магнітних носіїв.

Оптичні диски. Класифікація, структура.

Сучасні способи виготовлення, програми обробки, формати зберігання фонодокументів.

Формати WAV та MP3, як найбільш поширені формати зберігання цифрових фонодокументів. MP3-плеєри. Переваги та недоліки.
Змістовий модуль 2. Виготовлення та зберігання науково-технічних документів.

Тема 6. Електронні та оптичні носії інформації у сучасному документознавстві.

Структура комп’ютерної пам’яті.

Оптичні диски.

Компакт-диск (CD) - основний носій інформації в системі мультимедійного документування. Історичні аспекти еволюції оптичних дисків.

Поняття та типо-видовий склад: CD-DA (Compact Disk Digital Audio), CD-ROM, CD-R (Compact Disk Read-Only Memory), CD-RW, відео-CD (Compact Disk Digital Video), Photo-CD та ін.

Класифікація за розміром, призначенням, структурою, об’ємом та ін.

Технології запису цифрової інформації та її зберігання на компакт-диску.

Прикладні програми по запису і редагування компакт-дисків

Технологія зберігання компакт-дисків.

Тема 7. DVD-диск - основний носій інформації в системі мультимедійного документування. Кіно- і фото- документування високої чіткості, новітні носії мультимедійної документації (Blue Ray, HD HVD тощо).

DVD-диск - основний носій інформації в системі мультимедійного документування. Історія створення. Класифікація: DVD-R та DVD + R, одношарові та двошарові диски, ємність, розмір та ін.

Структура DVD - IFO-файли, BUP-файли, VOB-файли.

Алгоритм стиснення MPEG. Стандарт MPEG-2.

DVD – RAM.
DVD-Audio – найперспективніший формат для зберігання фонодокументів.

Переваги формату DVD над іншими сучасними форматами.

Ємність різних DVD-носіїв.

Перспективи розвитку носіїв запису. HD-DVD, Bluе-ray, Голографічний багатоцільовий диск. Кіно-і фото-документування високої чіткості, новітні носії мультимедійної документації (Blue Ray, HD HVD) - в системі сучасного документообігу.Тема 8. Кінодокументування - як спосіб отримання, обробки та зберігання інформації.

Кінодокумент. Історія: брати Люм’єр, український засновник кіно А.А.Ханжонков, колір та звук у кіно, магнітний запис та стереозвук, новітні технології кіно 21-го сторіччя.

Основні види кінодокументів: кінофільм, негатив та позитив кінодокументу, контратипи, еталонна копія та ін.

Частота проекції та співвідношення сторін екрану.

Цифровий кінематограф (або «цифрове відео» - digital video).Інтернегатив (digital intermediate). Цифрові технології та спецефекти у кіно.

Інші види кіно: комунікативна система - телебачення і відео продукти; відео-арт – інсталяції; аматорські відеофільми (amateur video); комп'ютерне відео або ігри, Інтернет кіно та ін.Тема 9. Цифрові технології у кінодокументуванні.

Сучасні формати і варіанти виготовлення, використання і зберігання кінодокументів.

Класифікація та огляд відео-носіїв інформації - відеокасети, компакт-касети і т.д. Формати Betacam, SVHS, VHS, Digital 8, DV, HD і ін

Стандарти відео зображення PAL, SECAM, NTSC.

Відео стандартної чіткості SD та відео високої чіткості HD.
Сучасні (найбільш поширені) формати відео-файлів – AVI, VOB, MPG, FLV та ін.

Кіносценарій. Поняття про кіносценарії, як о документі.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Мультимедійне документування. Фотодокументування.

Тема 1. Мультимедійне документознавство, як навчальна дисципліна. Особливості сучасних мультимедійних технологій.

14

2

2

­
10

Тема 2. Фотодокументи - найважливіша складова мультимедійного документообігу.

14

2

2

­
10

Тема 3. Цифрові технології запису, зберігання і обробки фотодокументів.

14

2

2

­
10

Тема 4. Голограма - як спеціальна форма обробки і передачі інформації.

14

2

210

Тема 5. Фонодокументування - як спосіб отримання, обробки та зберігання інформації.

14

2

210

Разом за змістовим модулем 1.

70

10

10

­
50

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Електронні та оптичні носії інформації у сучасному документознавстві. Кінодокументування.

Тема 1. Електронні та оптичні носії інформації у сучасному документознавстві.

14

2

2

­
10

Тема 2. DVD-диск - основний носій інформації в системі мультимедійного документування. Кіно- і фото- документування високої чіткості, новітні носії мультимедійної документації (Blue Ray, HD HVD тощо).

14

2

2

­
10

Тема 3. Кінодокументування - як спосіб отримання, обробки та зберігання інформації.

14

2

2

­
10

Тема 4. Цифрові технології у кінодокументуванні.

14

10

Разом за змістовим модулем 2.

56

8

840

Усього годин


126

18

18

­
90


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Графічний редактор операційної системи Windows – Paint (Paint.net). Найбільш поширенні формати графічних файлів – PSD, TIFF, GIFF, JPEG, BMP, PN.

2

2

Графічний редактор Adobe Photoshop. Знайомство. Особливості програми. Векторна та растрова графіка. Кольорові моделі – RGB та CMYK.

2

3

Графічний редактор Adobe Photoshop. Інструменти виділення (геометричні фігури, ласо, швидке виділення).

2

4

Графічний редактор Adobe Photoshop. Знайомство. Інструменти: олівець, пензлик, штамп. Клонування зображення. Зачищення зображення від артефактів. Зміна розміру та орієнтації фотодокумента.

2

5

Графічний редактор Adobe Photoshop. Текст. Стилі та ефекти. Система кольорової корекції. Колоризація чорно-білих фотодокументів.

2

6

Графічний редактор Adobe Photoshop. Фільтри. Практичне розфарбування та реставрація чорно-білого фотодокументу.

2

7

Відео-редактор «Windows Movie Maker». Знайомство з програмою. Імпорт та експорт в «Movie Maker». Компресія відео. Найбільш поширені види компресії.

2

8

Відео-редактор «Windows Movie Maker». Фільтри та ефекти. Практичне створення слайд-шоу.

2

9

Звуковий редактор «Sound Forge». Знайомство з програмою. Імпорт та експорт звукових файлів. Основи редагування. Типи звукових файлів.

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сфери використання мультимедійних інформаційних технологій. У виробництві, в медицині, в науці, в освіті, у мистецтві, в області розваг та ін. Різновиди мультимедіа: Гіпермедіа (hypermedia, H-media), інтерактивна мультимедіа (interactive (multi) media) та ін.

10

2

Основні технічні засоби і рішення в області мультимедіа:
Мультимедіа-процесор (multimedia processor), мультимедійний ПК (MPC, Multimedia Personal Computer), MMX (MultiMedia eXtension, розширення мультимедіа) та ін.

10

3

Основні терміни мультимедіа: Інфотейнмент (Infotainment, INFOrmation),
аналоговий звук (analog sound), цифрова звукозапис (digital audio),
цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП; DAC, Digital-to-Analogue Converter) та аналого-цифровий перетворювач (АЦП) та ін.

10

4

Основні види комп’ютерної графіки: векторна, растрова, фрактальна, двомірна (2D), тривимірна графіка (3D), CGI графіка. Застосування, переваги та недоліки.

10

5

Колірні моделі комп’ютерної графіки. Колірна модель RGB; колірна модель CMYK; колірна модель Lab; колірна модель HSB. Структура, використання у графічних документах.

10

6

Тестування та аналіз прикладних програм для запису та редагування оптичних дисків.

10

7

Кодек, як програмне забезпечення, використовуване для стиснення та розпакування цифрового файлу мультимедіа. Кодувальник та декодер. Прийоми пошуків та використання необхідних кодеків. Аналіз переваг та недоліків найбільш поширених кодеків (зокрема MPEG-2, DivX, XviD та ін.).

10

8

Практична перекодування і зміна фонодокументів. Варіанти зберігання. Практична відцифровка СD. Переклад CD у формат MP3.

10

9

Носії майбутнього - HD, Blue-Ray, голограма, флеш-технології. Перспективи розвитку виготовлення, обробки та зберігання кінофотофонодокументів, більш ємних і швидких носіїв мультимедійних документів.

10
Разом

90

9. Індивідуальні завдання

Виконання розрахунково-графічної роботи з теми «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У КІНОДОКУМЕНТУВАННІ».Завдання: підготувати фотодокументи на задану тематику; за допомогою графічного редактору провести їх належну підготовку, відновлення кольору та реставрацію; за допомогою звукового редактору підготувати фонодокумент (аудіо-файл); використвуючи відео-редактор «Windows Movie Maker» змонтувати відеодокумент, та зберегти його у заданому медіа форматі.
10. Методи навчання

Наочно-ілюстративний метод, наочно-проблемний, наочно-практичний, наочно-дослідний.11. Методи контролю

Поточне опитування, модульні роботи.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


0–40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5Т6

Т7

Т8

Т9


0–5

0–5

0–5

0–5

0–50–5

0–5

0–5

0–5


Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано83-89

В

добре

75-82

С

65-74

D

задовільно

60-64

Е

36-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-35

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчальна програма курсу.

2. Робоча програма курсу.

3. Контрольні питання до іспиту.14. Рекомендована література

Базова

1. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – К.: Знания, 2006. – 459 с. – (Высшее образование XXI века).

2. Василевский, Ю. А. Цифровая фотография / Ю.А. Василевский. - М.: Норма, 1998. 245 с. 

3. Гедрович Ф.А. Цифровые документы: проблемы обеспечения сохранности // Вестник архивиста. № 1. 2004.

4. Ларьков Н.С. Документоведение. М.: Издательство АСТ, 2006. 427 с.

Левин, В. И. Носители информации в цифровом веке / В.И. Левин. - М.: Аспект Пресс, 2000. 344 с. 

5. Магидов В.М. О проблемах взаимосвязи архивоведения и источниковедения аудиовизуальных документов // Исторические записки. Теоретические и методологические проблемы исторических исследований. Вып. 1 (119). M., 1995. 198 с.

6. Рагойша, Г.А. Фотографическая регистрация информации: Химические аспекты / Г.А. Райгоша. - Минск, 1998. 244 с. 

7. С. Новосельцев "Мультимедиа - синтез трех стихий". Компьютер-Пресс, 7'91.

8. Боухьюз Г., Браат Дж., Хейсер А. и др. Оптические дисковые системы Principles of Optical Disc Systems. -- М.: Радио и связь, 1991. -- 280с. -- ISBN 5-256-00378-X

9. Марк Л. Чемберс. Запись компакт-дисков и DVD для «чайников» CD & DVD Recording For Dummies. -- 2-е изд. -- М.: Диалектика, 2005. -- 304с. -- ISBN 0-7645-5956-7

10. Дибкова Л.М. Інформатика та компютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академвидав, 2002

11. Иконников И., Леонтьев Б. Adobe Photoshop 5.0 для начинающих и не только. - М.: Познавательная книга плюс, 1999

12. Компьютерная графика. Энциклопедия. / В. Рейнбоу. - СПб: Питер, 2003.

Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов / А.Б. Сергиенко. – СПб : Питер, 2006. – 751 с.

13. Об электронных документах и электронном документообороте : Закон Украины : по состоянию на 22 мая 2003 г. / Верховная Рада Украины. – К. : Парламентское изд-во, 2003. – 16 с. – (Закон Украины).

14. Кузьмин И. В. Основы теории информации и кодирования : учеб. пособие / И. В. Кузьмин, В. А. Кедрус. - К. "Вища школа", 1986г. – 238 с.

Допоміжна

Александров В.В., Горский Н.Д. Представление и обработка изображений: Рекурсивный подход / В. В. Александров, Н. Д. Горский. - Л. : Наука, 1985. - 188 с.

16. Гашников С. Методы компьютерной обработки изображений / С. Гашников. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 784 с.

17. Назаров М.В. Методы цифровой обработки и передачи речевых сигналов / М. В. Назаров, Прохоров Ю. Н. - М. : Радио и связь, 1985. - 176 с.18. Коломова Н. Adobe Photoshop CS2. Экспресс-курс (+ CD-ROM) / Н. Комолова. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005 г. - 374 с.


15. Інформаційні ресурси
hi-edu.rue-books/xbook119/01/part-004.htm

do.gendocs.rudocs/index-12306.html…База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка