Робоча програма навчальної дисципліни організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції та зв’язок з громадськістюСторінка1/5
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра організації охорони громадського порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

____.__________ 2013 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ

за напрямом підготовки: / 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

спеціалізації «Право»
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх війську

Київ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни«Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» за напрямом підготовки «Правознавство»

Розробник:

Столбова В.В., доцент кафедри організації громадського порядку, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри організації охорони громадського порядку


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Начальник кафедри організації охорони

громадського порядку В. А. Куліков

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від « _____» _________2013 року №____.

___._________ 2013 Голова ________________ В.В. Чернєй

 Столбова В.В., 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 2,5

Галузь знань

«Право»

(6.0304)


Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу

Напрям підготовки:

Правоохоронна діяльність

(6.030402)


Модулів – 2

для підрозділів міліції громадської безпеки


Рік підготовки

Змістових модулів – 2Загальна кількість годин – 108.

Лекцій – 12; семінарських занять – 12 год.; практичних занять – 24 год.; самостійної роботи – 30 годСеместрЛекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
12 год.
Семінарські

12 год.
Практичні

24 год.
Самостійна робота та індивідуальна робота

30 год.
Вид контролю:
залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» є: набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей організації діяльності служби дільничних інспекторів міліції, формування вмінь та навичок щодо виконання функцій дільничних інспекторів міліції (ДІМ) та зв’язків цієї служби з громадськістю
Завданням вивчення дисципліни «Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» є: формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсант повинен:

знати:


1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулюють адміністративну діяльність служби ДІМ; завдання ДІМ щодо охорони громадського порядку і безпеки; види заходів адміністративного впливу, які застосовуються ДІМ під час виконання завдань з охорони громадського порядку;

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час адміністративної діяльності ДІМ; основні проблеми, які є актуальними для служби ДІМ у сфері охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки, а також напрями удосконалення діяльності служби ДІМ у конкретний період часу;

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації діяльності служби ДІМ; основні засади, методи, принципи, форми та специфіку діяльності ДІМ; порядок проходження служби, права та обов’язки ДІМ; порядок прийому громадян на дільниці, ведення профілактичної, розшукової та пошукової роботи; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення громадського порядку і безпеки; форми взаємодії ДІМ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час адміністративно-юрисдикційної діяльності ДІМ; основи забезпечення особистої безпеки в діяльності дільничного інспектора міліції;
вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративної діяльності служби ДІМ, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ДІМ.

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності дільничного інспектора міліції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають у дільничного інспектора міліції під час охорони громадського порядку і безпеки, спілкування з громадянами і правопорушниками.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання ДІМ; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І. Нормативно-правове регулювання взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю.

Тема 1. Правові основи та організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції.

Історія становлення служби ДІМ. Сучасне призначення служби дільничних інспекторів міліції. Правова основа діяльності служби дільничних інспекторів міліції. Нормативні акти МВС України, що регламентують діяльність служби дільничних інспекторів міліції. Система та структура служби дільничних інспекторів міліції.

Сили та засоби служби дільничних інспекторів міліції. Принципи діяльності служби дільничних інспекторів міліції. Завдання та функції служби дільничних інспекторів міліції. Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції в умовах реформування системи МВС. Департамент міліції громадської безпеки МВС України як основний суб’єкт управління службою дільничних інспекторів міліції. Розмежування повноважень ДГБ МВС України й інших суб’єктів управління службою дільничних на різних територіальних рівнях.

Вимоги до керівника служби дільничних інспекторів міліції. Порядок призначення на посаду й звільнення з посади керівника служби дільничних інспекторів міліції. Права та обов’язки керівників служби дільничних інспекторів міліції. Критерії оцінювання результатів діяльності керівників служби дільничних інспекторів міліції.Тема 2. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного існпектора міліції .

Індивідуальна профілактика правопорушень в діяльності дільничного інспектора міліції. Категорії осіб, яких бере на облік дільничний інспектор міліції. Підстави постановки на осіб облік дільничним інспектором міліції. Повноваження дільничного інспектора міліції щодо контролю за особами, які перебувають у нього на профілактичному обліку.

Методи профілактичного впливу дільничного інспектора міліції на осіб, які перебувають у нього на профілактичному обліку. Порядок зняття осіб з профілактичного обліку.Особливості індивідуально-профілактичної роботи з окремими категоріями осіб, які перебувають на обліку дільничного інспектора міліції.

Проведення службової перевірки щодо дільничного інспектора міліції за фактами здійснення злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ.Взаємодія дільничного інспектора міліції з працівниками інших підрозділів міліції щодо індивідуально-профілактичної роботи. Критерії оцінювання ефективності індивідуально-профілактичної роботи дільничного інспектора міліції.Тема 3. Адміністративно-наглядова діяльність дільничних інспекторів міліції.

Правове регулювання здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративно-наглядової діяльності. Організація діяльності дільничних інспекторів міліції щодо здійснення загального та спеціального нагляду. Здійснення дільничними інспекторами міліції адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі. Дії дільничного інспектора міліції щодо осіб, які прибули на територію його дільниці, і яким адміністративний нагляд встановлено у місцях позбавлення волі. Дії дільничного інспектора міліції щодо осіб, яким можуть бути встановлені обмеження. Контроль дільничними інспекторами міліції за дотриманням особами правил адміністративного нагляду. Дії дільничного інспектора міліції щодо фіксації фактів порушення правил адміністративного нагляду.

Документи, що складаються дільничним інспектором міліції для встановлення, продовження або припинення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Взаємодія дільничних інспекторів міліції з іншими підрозділами міліції, правоохоронними органами, місцевими органами влади щодо забезпечення нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.

Діяльність дільничного інспектора міліції щодо нагляду за додержанням правил дозвільної системи. Порядок перевірки фізичних осіб – власників вогнепальної мисливської зброї. Порядок вилучення зброї дільничним інспектором міліції. Дії дільничного інспектора міліції щодо фіксації фактів порушення правил обігу зброї. Інформаційне забезпечення адміністративно-наглядової діяльності дільничних інспекторів міліції.


Змістовий модуль ІІ. Забезпечення взаємодії служби ДІМ з громадськістю та населенням

Тема 4. Форми взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням.

Нормативно-правове регулювання взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. Громадськість як суб’єкт протидії правопорушенням в Україні.

Поняття взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. Основні завдання та функції служби дільничних інспекторів міліції по роботі з громадськими формуваннями. Права та обов’язки старших інспекторів (інспекторів) з роботи з населенням. Форми та методи діяльності служби дільничних інспекторів міліції по роботі з громадськими формуваннями.

Зарубіжний досвід взаємодії поліції та громадськості у сфері охорони громадського порядку та його впровадження в Україні.Тема 5. Здійснення роботи служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. Організація діяльності громадських помічників дільничного інспектора міліції.

Поняття помічника дільничного інспектора міліції та їх види. Особливості правового статусу громадського помічника дільничного інспектора міліції. Вимоги, що висуваються до громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Порядок оформлення громадського помічника дільничного інспектора міліції. Вміст особової справи щодо громадського помічника дільничного інспектора міліції.

Права та обов’язки громадського помічника дільничного інспектора міліції. Особливості застосування заходів адміністративного примусу громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції.

Організація роботи з громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції і контроль за їх роботою. Планування діяльності помічників дільничного інспектора міліції. Облік і оцінка роботи громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Навчання громадських помічників дільничних інспекторів міліції. Відповідальність та заохочення громадських помічників дільничних інспекторів міліції.Тема 6. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку. Їх роль у соціальній профілактиці правопорушень та попередженні злочинності.

Правове регулювання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в Україні. Поняття, види та завдання громадських формувань з охорони громадського порядку. Напрями діяльності громадських формувань щодо охорони громадського порядку. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку та громадської безпеки. Особливості застосування членами громадських формувань з охорони громадського порядку заходів адміністративного примусу.Відповідальність членів громадських формувань з охорони громадського порядку за неналежне виконання покладених на них обов’язків. Заходи заохочення, які застосовуються до членів громадських формувань з охорони громадського порядку. Основні завданнями громадських об'єднань у сфері охорони громадського порядку.
4. Структура навчальної дисципліни

з/п

Назва тем

Нормативний обсяг,
годин


з них:

Всього годин з викладачем

з них:

Самостійна та індивід. робота

з них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять


Індивідуальна робота

Самостійна робота

 

Змістовий модуль 1. Нормативно-правове регулювання взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. 

1.

Правове регулювання та функції служби дільничних інспекторів міліції

12

4

2

2

-

8

4

4

2.

Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора міліції

24

12

2

2

8

12

6

6

3.

Адміністративно-наглядова діяльність дільничних інспекторів міліції

20

10

2

4

4

20

10

10

 

Змістовий модуль 2. Забезпечення взаємодії служби ДІМ з громадськістю та населенням

4.

Форми взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням

16

12

2

2

8

4

2

2

5.

Здійснення роботи служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. Організація діяльності громадських помічників дільничного інспектора міліції

12

4

2

-

2

8

4

4

6.

Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку. Їх роль у соціальній профілактиці правопорушень та попередженні злочинності

14

6

2

2

2

8

4

4

Всього годин

108

48

12

12

24

60

30

30


5Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Правове регулювання та функції служби дільничних інспекторів міліції

2

2.

Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора міліції

2

3.

Адміністративно-наглядова діяльність дільничного інспектора міліції

2

4.

Форми взаємодії дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням

2

5.

Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку. Їх роль у соціальній профілактиці правопорушень та попередженні злочинності

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Загальні положення діяльності державних органів влади з протидії насильству в сім’ї.

2

2.

Правова основа діяльності та роль міліції щодо попередження насильства в сім’ї.

2

3.

Взаємодія служби дільничних інспекторів міліції з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими службами органів внутрішніх справ щодо протидії насильству в сім’ї.

2

4.

Взаємодія служби дільничних інспекторів міліції з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, іншими службами органів внутрішніх справ щодо протидії насильству в сім’ї.

8

5.

Практичні аспекти протидії насильству в сім’ї у діяльності дільничних інспекторів міліції.

6


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні положення діяльності державних органів влади з протидії насильству в сім’ї.


8

2

Індивідуально-профілактична діяльність дільничного інспектора міліції

12

3.

Адміністративно-наглядова діяльність дільничних інспекторів міліції

20

4.

Форми взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю та населенням

4

5.

Здійснення роботи служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю. Організація діяльності громадських помічників дільничного інспектора міліції

8

6.

Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку. Їх роль у соціальній профілактиці правопорушень та попередженні злочинності

8
Разом

60


9. Індивідуальні завдання

Ці завдання розвивають можливості самостійної роботи і застосовуються з метою поглибленого опанування матеріалом предмету.

За їх виконання зараховуються бали до індивідуального показника бально-рейтингової системи.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання полягають у: • виконанні обов’язкових тестових завдань до кожного з модульних контролів (виконуються за поясненням викладача);

 • конспектуванні матеріалів теми для додаткового опанування питаннями кожної з тем курсу (виконуються самостійно перед семінаром чи практичним заняттям);

 • виконуються за власною ініціативою у особисто підібраних формах, зокрема, рефератах, презентаціях, кросвордах, які можуть охоплювати як окрему тему, так і модуль чи повний курс (ці завдання рекомендовано погодити з викладачем та керуватися його консультативними вказівками);


Рекомендоване індивідуальне завдання до модулю 1: аналіз нормативних актів, які регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції.

Робота відбувається у МАЛИХ ГРУПАХ кількістю до 5 осіб (склад груп завчасно оголошується викладачем) або індивідуально. Кожна з груп виконує наступні завдання. 1. Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність міліції взагалі.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати джерела 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25.

Очікуваний результат: кожна група складе перелік актів щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції з обґрунтуванням причин і вказівкою на норми, через які їх віднесено до цього переліку.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових до кожного акту: 1) назва нормативно-правового акту; 2) коротка анотація акту; 3) обґрунтування внесення цього акту до тих, які регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції. Заохочується робота тих груп, які опрацюють також інші акти законодавства, які не наведені в рекомендованому переліку.

 1. Опрацювання актів, які безпосередньо регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати джерела 1, 12, 16-23, 26-30.

Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного змісту цих актів.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових до кожного акту: 1) назва акту; 2) основний зміст акту; 3) аналітичний висновок призначення окремих норм (не менше п’яти) цих документів.

 1. Аналіз основних документів, регламентуючих діяльність служби ДІМ.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати основні документи, що регламентують діяльність служби ДІМ.

Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного змісту цих актів.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акту: 1) назва акту; 2) завдання і функції служби ДІМ; 3) опис сутності діяльності; 4) опис основ організації діяльності служби ДІМ.

Рекомендоване індивідуальне завдання до модулю 2: аналіз нормативних актів, що регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо взаємодії з громадськістю та населенням.

Робота відбувається у МАЛИХ ГРУПАХ кількістю до 5 осіб (склад груп завчасно оголошується викладачем) або індивідуально. Кожна з груп виконує наступні завдання. 1. Дослідження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо взаємодії з громадськістю та населенням.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати джерела 1, 3-8, 21-24.

Очікуваний результат: кожна група складе перелік актів щодо діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо взаємодії з громадськістю та населенням з обґрунтуванням причин і вказівкою на норми, через які їх віднесено до цього переліку.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових до кожного акту: 1) назва нормативно-правового акту; 2) коротка анотація акту; 3) обґрунтування внесення цього акту до тих, які регулюють діяльність служби дільничних інспекторів міліції. Заохочується робота тих груп, які опрацюють також інші акти законодавства, які не наведені в рекомендованому переліку.

 1. Аналіз основних документів, регламентуючих діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо взаємодії з громадськістю та населенням.

Для виконання цього завдання потрібно опрацювати основні документи, що регламентують діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо взаємодії з громадськістю та населенням.

Очікуваний результат: кожна група складе конспект головного змісту цих актів.

Важливий момент: завдання потрібно виконати у форматі Microsoft Word за наявності таких мінімальних складових щодо кожного акту: 1) назва акту; 2) завдання і функції служби ДІМ; 3) опис сутності діяльності; 4) опис основ організації діяльності служби ДІМ.
10. Методи навчання

Перелік методів, які можуть бути використані на заняттях:
 • Обслуговуючі (допоміжні) методи:

 • правила;

 • знайомство;

 • мотивація;

 • рефлексія;

 • оцінювання.
 • Основні навчальні методи:

 • мозковий штурм;

 • робота в малих групах;

 • аналіз правових ситуацій;

 • рольова гра;

 • презентація.
 • Методи дискутування:

 • дебати;

 • прес-конференція.

ОБСЛУГОВУЮЧІ (ДОПОМІЖНІ) МЕТОДИ


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка