Робоча програма навчальної дисципліни Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузіСкачати 164.75 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір164.75 Kb.


Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

___________________________

“______”_______________20 __ р.

Робоча програма навчальної дисципліни


Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі

(назва навчальної дисципліни)


спеціальність (напрям) __103 Науки про Землю


спеціалізація Економічна та соціальна географія
факультет геології, географії, рекреації і туризму

2016 / 2017 навчальний рік


Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету геології, географії, рекреації і туризму
“_______” __________________ 2016 року, протокол №__

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: О.В. Полєвич, канд.техн. наук, ст.наук.спів., доцент кафедри


Програму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Протокол № ___ від «____»________________ 2016 р.
Завідувач кафедри ____________________ (Нємець Л. М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 2016 р.

Програму погоджено методичною комісією факультету геології, географії, рекреації і туризму

Протокол № ___ від «____» ________________2016 р.
Голова методичної комісії _________________ (Жемеров О. О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»________________2016 р.
Вступ
Програма навчальної дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра спеціальності «103. Науки про Землю» спеціалізації «Економічна та соціальна географія».

1. Опис навчальної дисципліни1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є отримання знань та іх засвоєння із теоретичних основ безпеки життєдіяльності (основні поняття, визначення, терміни БЖД; джерела небезпек та їх класифікація; методи визначення ризику), формування умінь і навичок зогляду на їх реалізацію в повсякденному житті, а також знань з охорони праці у конкретній галузі виробництва та вироботки вміння і навичок у сфері формування сучасної моделі охорони й безпеки праці; оволодіння системою знань з соціально-технічних дисциплін, які включають в себе законодавчі питання, виробничу санітарію, техніку безпеки, пожежну безпеку.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- формування знань у студентів, які направлені на покращення умов праці, зниження травматизму;

- підвищення продуктивності праці;

- оволодіння кожним студентом методами виявлення, аналізу, прогнозування та попередження нещасних випадків та профзахворювань;

- вироботка у студентів потреб у розробці та виконанні правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, технічних та організаційних заходів охорони праці та БЖД;

- розглянути фактори і умови виробничого середовища, що впливають на трудову діяльність людини;

- проаналізувати основні причини професійних захворювань і виробничого травматизму;

- розглянути особливості обов'язкового державного соціального страхування, пов'язаного з охороною праці;

- формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я і життя людини і середовища її проживання від небезпек.
  1. Кількість кредитів – 2.
  1. Кількість годин – 60.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

2-й

2-й

Семестр

4-й

3,4-й

Лекції

12 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

0 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

36 год.

52 год.


1.6. Заплановані результати навчання:
- усвідомлення кожним сенсу свого життя, природи і призначення людини, з’ясування основних закономірностей життєвих процесів;

- вивчення різних видів небезпек;

- фактори життя і праці людини, умови праці як соціально-економічна категорія;

- санітарні умови праці, гранично допустима концентрація шкідливих речовин, небезпека праці, фактори ризику на виробництві;

- визначення ступеня ризику, наслідків впливу небезпечних і шкідливих факторів на здоров’я людини;

- мікроклімат службових і виробничих приміщень, негативні екологічні явища і процеси впливу на життєдіяльність людини, методи і засоби захисту людини від негативного впливу навколишнього середовища;

- визначати і оцінювати фактори життєвої і трудової діяльності людини у різних умовах; умови праці, класифікувати чинники, що впливають на формування умов праці;

- користуватися нормативно-правовою документацією з питань охорони праці, знати свої права та обов'язки у сфері правового забезпечення охорони праці та БЖД;- придбання вмінь грамотно діяти в складних умовах і надзвичайних ситуаціях,
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Вступ до курсу.
Зміст і соціально-економічне значення безпеки праці. Курс "Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі", його завдання в справі підготовки спеціалістів і зв'язок з іншими дисциплінами. Основні терміни та визначення в галузі безпеки праці. Питання безпеки праці і поліпшення умов роботи в ринкових відносинах. Робота вітчизняних вчених по безпеці праці. Науково-технічний прогрес і безпека праці. Досяжнення з безпеки праці в Україні.
Тема 2. Виробниче середовище і його вплив на людину.
Фактори виробничого середовища. Комплексна оцінка чинників виробничого середовища та їхнього впливу на здоров'я і працездатність людини. Класифікація умов праці на виробництві, їх нормування. Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація чинників впливу на формування умов праці. Елементи умов праці. Оптимальні і шкідливі умови праці. Санітарні норми і їх класифікація. Гранично допустимі рівні виробничих факторів.
Тема 3. Теоретичні основи безпеки праці.
Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів, принципів їх нормування. Фізичні, хімічні і біологічні чинники, їх нормування з урахуванням часу дії. Джерела травмування та причини професійних захворювань. Психофізіологічні можливості людини. Психофізіологічні чинники і їх вплив на безпеку праці. Виробничий колектив і безпека праці.
Тема 4. Професійні захворювання і виробничий травматизм.
Виробничі травми і профзахворювання. Основні причини їх виникнення, показники для оцінки. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. Моделювання виробничих ситуацій при розслідуванні причин нещасного випадку. Методи аналізу визначення матеріальних наслідків травматизму та профзахворювань. Основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби із травматизмом і профзахворюваннями. Закон України «Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які причинили втрату працездатності».

Тема 5. Оптимізація системи за параметрами безпеки.
Основні шляхи створення здорових і безпечних умов праці. Закономірності формування та принципи усунення небезпечних ситуацій і впливу несприятливих умов праці. Управління безпекою праці. Основи прогнозування та профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань. Соціально-економічні аспекти профілактики травматизму та професійних захворювань.
Тема 6. Виробнича санітарія і гігієна, ергономіка.
Мікроклімат робочої зони і нормалізація його показників. Дія мікроклімату на організм людини, показники мікроклімату. Допустимі значення. Методи і засоби оцінки мікрокліматичних умов праці. Типові рішення по нормалізації мікрокліматичних умов на робочих місцях, в побутових приміщеннях підприємств. Організація робіт при наявності несприятливих мікрокліматичних умов. Профілактика перегріву організму і простудних захворювань. Шкідливі речовини в робочій зоні і нормалізація їх параметрів.
3. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Тема 1. Вступ до курсу.10

2

26

10

2


8

Тема 2. Виробниче середовище і його вплив на людину.


10

2

26

8

8

Тема 3. Теоретичні основи безпеки праці.


10

2

26

10

2


8

Тема 4: Професійні захворювання і виробничий травматизм.


10

2

26

12

2


10

Тема 5: Оптимізація системи за параметрами безпеки.


10

2

26

12

2


10

Тема 6: Виробнича санітарія і гігієна, ергономіка.10

2

26

8

8

Усього годин

60

123

1236

60

8


52

4. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

2

2

Визначення робочої зони та робочого місця. Небезпечна зона.

2

3

Класифікація видів ризиків, їх оцінка.

2

4

Складання акту про нещасний випадок на виробництві

2

5

Фактори, які призводять до надзвичайних ситуацій.

2

6

Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління та

нагляд за безпекою життєдіяльності.2

Разом

12

5. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Небезпеки природного походження.

3

2

Біотичні небезпеки.

3

3

Небезпеки техногенного походження.

3

4

Небезпека в умовах надзвичайних ситуацій.

3

5

Небезпеки в інформаційній сфері (інформаційна війна, прийоми маніпуляції, конфліктологія).

3

6

Соціально-психологічні небезпеки.

3

7

Визначення виробничих травм. Складання форми Н1


3

8

Промислова токсилогія. Гігієна праці.

3

9

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

3

10

Основні види інструктажів з охорони праці

3

11

Правові основи безпеки життєдіяльності. Управління та

нагляд за безпекою життєдіяльності.3

12

Законодавча база охорони праці

3

Разом

36


6. Методи контролю


 • Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне);

 • Перевірка практичних робіт;

 • Письмовий контроль.

7. Схема нарахування балів


Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Залікова робота

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Контр.робота, передбачена навч.планом

Разом

10

10

10

10

10

10

20

80

20

100


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

8. Рекомендована література:
Основна література:


 1. Конституція України.

 2. Кодекс законів про працю. – К., 2006.

 3. Безпека життєдіяльності. Р.С. Яким, -Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.

 4. Безпека життєдіяльності. Є.П. Желібо, -К.: Каравела, 2005. -344с.

 5. Безопасность жизнедеятельности. С.В. Белов, -М.: Высшая школа, 2000. -320с.

 6. Васильчик М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони

праці. К.: Просвіта, 1997.

 1. Керб Л. П. Основи охорони праці. – Київ, КНЕУ, 2001. – 252 с.

 2. Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф. та ін.. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000.

 3. Овчаров А.В. Конспект лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». - Харьков: СОП ИВЦ ХНАМГ, -2008. -146с.


Допоміжна література:


 1. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. - Житомир, 2001.

 2. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці. – К., 2000.

 3. Лапін В.М Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. - 3-тє вид., стер.- Л.: Львів, банк. Коледж; К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.

 4. Лушкін В. А., Торкалюк В.І, Коржик Б.М., Ачкасов А.Е., Ніколаєнко Л.Ф.

 5. Лушкін В.А. Безпека життєдіяльності. -К., 2001. -350с.

 6. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. -Суми.: Університетська книга, 1999. -301с


9. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:


 1. Загальні основи безпеки життєдіяльності. - Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/238/76/1/1/

 2.  Закон України про охорону праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

 3. Жидецький В. Ц., Джигерей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.km.ua/referats/book/oop.html

 4. Кодекс законів про працю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 5. Полевич О. В., Сегіда К. Ю. Охорона праці та охорона праці в галузі: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» та зі спеціальності «Економічна і соціальна географія». – Харків, 2012. – 32 с.

 6. Теоритичні основи БЖД. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/1376102550810/bzhd/teoretichni_osnovi_bzhd
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка