Робоча програма навчальної дисципліни «нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка»Сторінка1/5
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5
Форма № Н - 3.04
__________________Луцький національний технічний університет________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра_____________інженерної та комп’ютерної графіки____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри____________І. П. Головачук

«___»________2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ ІНЖЕНЕРНА ТА КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА»

шифр і назва навчальної дисципліни


(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування»

(назва спеціалізації)

Машинобудівний факультет

(назва факультету)

2016 – 2017 навчальний рік

Робоча програма з дисципліни Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка для студентів, що навчаються за спеціальністю 133Галузеве машинобудування” 2016 р. , - 25 с.
Розробник: Пустюльга С.І., д.т.н., професор

Програма затверджена на засіданні кафедри інженерної та комп’ютерної графіки:

Протокол від « » 201 р. №

Завідувач кафедри ________________________ Головачук І.П.

Перезатверджено:

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____
Завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____


Завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____


Завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ____________________

Протокол від «____» _____________ 201__ року № ____


Завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ____________________

професор, д.т.н., Пустюльга С.І.

Луцький НТУ, 2016 рік
  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань 13

Механічна інженерія

Нормативна


Спеціальність: – 133“Галузеве машинобудування”


Модулів – 3

133“Галузеве машинобудування”


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2016-2018 й

2016-2018й

Індивідуальне науково-дослідне завдання “Дискретне геометричне моделювання складних кривих ліній та поверхонь”

Семестри

Загальна кількість годин - 240

1-й 2-й 3-й

1-й 2-й 3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 – 4,

самостійної роботи студента - 1


Освітній ступінь:

бакалавр

30 год. - -

6 - -

Практичні

30 30 30

6 12 12

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

40 40 40

75 75 54

Розрахункові роботи: - 20

Вид контролю: 1 семестр – екзамен, 2,3 семестри залік

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка