Робоча програма навчальної дисципліни митні платежі для студентівСторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра фінансового права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи


______________________
«____»____________20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МИТНІ ПЛАТЕЖІ
для студентів

напрям підготовки право


спеціальність правознавство
спеціалізація фінансове право

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни “Митні платежі»

для студентів галузі знань Право, напряму підготовки “Правознавство”.

“____» ______________ 2013 року - 42с.
Розробник: Александров Олександр Анатолійович.

Кандидат юридичних наук, доцент.

Робоча програма дисципліни “Митні платежі” затверджена на засіданні кафедри фінансового права

Протокол № 1 від “20” вересня 2013 року

Завідувач кафедри фінансового права ___________ Пришва Н.Ю.

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 1 від “16” жовтня 2013 року

Голова науково-методичної комісії ______________ Безклубий І.А.

“16” жовтня 2013 року
Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

Протокол № _____ від “______” ________________ 201___ року

Голова предметної комісії ______________ Луцишин З.О.

“_____” ___________________ 201__ року


ВСТУП

Навчальна дисципліна “Митні платежі” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр права» галузі знань «Право»

з напряму підготовки за спеціальністю 8.030401 «Правознавство».

Дана дисципліна є спецкурсом за спеціалізацією «Фінансове право».

Викладається у IІ-му семестрі для студентів 1-го курсу магістратури в обсязі – 144 год.

(4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 34 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.
Мета і завдання навчальної дисципліни «Митні платежі»

Мета дисципліни - забезпечення оволодіння студентами юридичного факультету знаннями з предмету «Митні платежі».

Завдання - володіння теоретичними знаннями, змістом вітчизняного законодавства та законодавства ЄС, вміння їх використовувати у практичній діяльності.

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: митно-правовий понятійний апарат; правовий статус суб’єктів митного права; особливості та специфіку нормативно-правового регулювання митної справи в сфері справляння митних платежів.

вміти: розуміти сутність та особливості митно-правових та податково-правових відносин, аналізувати акти митного та податкового законодавства, застосовувати правові норми та давати правову характеристику щодо конкретної ситуацій в митно-правовій та податково-правовій сферах.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається тим, що спецкурс спрямований на поглиблене вивчення фінансово-правових, податково-правових, митно-правових, цивільно-правових, господарсько-правових та адміністративно-правових норм, що регулюють відносини в сфері справляння митних платежів при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Навчальна дисципліна «Митні платежі» пов’язана з дисциплінами, що викладались студентам на попередніх курсах («Фінансове право», «Теорія права», «Митне право», «Фінансове право зарубіжних країн»), є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем», «Податкове право».
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 5, у змістовий модуль 3 (ЗМ3) – т еми 6 – 9, у змістовий модуль 4 (ЗМ4) – теми 10 – 11,Обов’язковим для заліку є набрання студентом прохідного мінімуму, що складається з сумарної кількості балів за ЗМ1 – ЗМ4 і дорівнює не менше 20 балів.
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Min. – 5 балів

Max. – 10 балів

Min. –

5 балів

Min. –

10 балів

Max. – 5 балів

Max. – 10 балів

Min. –

5 балів

Max. – 20 балів

Усна відповідь

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Наукова доповідь

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Наукове повідомлення

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Доповнення

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Письмова контрольна робота

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

Модульна контрольна робота 1

0,5

3Модульна контрольна робота 20,5

3

Модульна контрольна робота 3

0,5

3Модульна контрольна робота 40,5

3

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – – 20 балів для одержання заліку обов’язково підготувати реферат за темою, вказаною лектором.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Змістовий модуль3

Змістовий модуль4

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

5

5

5

5

40

60

Максимум

10

10

10

10

60

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:


 • 1-34 - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 - «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 - «задовільно»;

 • 75 - 84 - «добре»;

 • 85 - 89 - «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 - «відмінно».

Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1
Тема 1. Митні платежі: поняття та особливості. (10 год.)

У даній темі висвітлюються поняття митних платежів як комплексного інституту права, розкриваються функції та види митних платежів, досліджується понятійний апарат, основи нормативно-правової регламентації та правовий статус суб’єктів правових відносин в сфері справляння митних платежів.


Тема 2. Особливості правового регулювання мита як виду митних платежів. (18 год.)

У даній темі розглядаються: поняття митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правові основи та принципи митно-тарифного регулювання; поняття, структура митного тарифу, види мита та специфіка їх застосування.


Тема 3. Правове регулювання податків (податок на додану вартість, акцизний податок) як виду митних платежів..(9 год.)

У даній темі розкривається: місце та роль податків в системі митних платежів; податок на додану вартість та акцизний податок, як види митних платежів.


Змістовний модуль 2
Тема 4. Країна походження товару. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності. (18 год.)

У даній темі висвітлюються поняття та мета визначення країни походження товару, критерії достатньої переробки, підтвердження походження товару, сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування товарів.


Тема 5. Визначення митної вартості та порядок нарахування митних платежів. (18 год.)

У даній темі розглядається: сутність і місце митної вартості в системі митного оподаткування, методи нарахування митної вартості, державне регулювання митної вартості, механізм нарахування митних платежів, застосування ставок мита та податків.


Змістовний модуль 3
Тема 6. Порядок сплати митних платежів. (18 год.)

У даній темі розкривається: виникнення обов’язку по сплаті митних платежів; механізм сплати митних платежів; строки сплати митних платежів; особливості сплати митних платежів при використанні окремих митних режимів; стягнення митних платежів; повернення надмірно сплачених та надмірно стягнутих митних платежів.


Тема 7. Правове регулювання митних пільг. (11 год.)

У даній темі розкриваються: основні концепції митних пільг та преференцій; правова характеристика пільг та преференцій у митній справі; ефективність митних пільг та преференцій.


Тема 8. Митні процедури стосовно товарів, що переміщуються із застосуванням пільг. (9 год.)

У даній темі розкривається: поняття, значення та зміст митних процедур в системі митного регулювання; правове регулювання здійснення митних процедур при застосуванні митних пільг та преференцій.Тема 9. Забезпечення сплати митних платежів. (9 год.)

У даній темі розкриваються: поняття та правова природа забезпечення митних платежів; принципи забезпечення митних платежів; способи забезпечення митних платежів.


Змістовний модуль 4
Тема 10. Оскарження дій та рішень органів, компетентних в сфері стягнення митних платежів. (10 год.)

У даній темі розкриваються: поняття податкового конфлікту та податкового спору в сфері справляння митних платежів; оскарження дій та рішень органів, компетентних в сфері стягнення митних платежів в адміністративному та судовому порядках.


Тема 11. Відповідальність за порушення правил сплати митних платежів.. (10 год.)

У даній темі розкриваються: поняття та види порушень правил сплати митних платежів; види юридичної відповідальності, що застосовуються при порушенні правил сплати митних платежів; органи, що уповноважені притягати до юридичної відповідальності осіб, що порушили правила сплати митних платежів.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п
Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінарські

самост. робота

Змістовний модуль 1

1

Тема 1. Митні платежі: поняття та особливості.

4

2

4

2

Тема 2. Особливості правового регулювання мита як виду митних платежів.

4

4

10

3

Тема 3. Правове регулювання податків (податок на додану вартість, акцизний податок) як виду митних платежів.

2

2

5

Модульний контроль (тест)
1
Змістовний модуль 2

4

Тема 4. Країна походження товару. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

4

4

10

5

Тема 5. Визначення митної вартості та порядок нарахування митних платежів.

4

4

10

Модульний контроль (тест)
1
Змістовний модуль 3

6

Тема 6. Порядок сплати митних платежів.

4

4

10

7

Тема 7. Правове регулювання митних пільг.

4

2

5

8

Тема 8. Митні процедури стосовно товарів, що переміщуються із застосуванням пільг.

2

2

5

9

Тема 9. Забезпечення сплати митних платежів.

2

2

5

Модульний контроль (тест)
1
Змістовний модуль 4

10

Тема 10. Оскарження дій та рішень органів, компетентних в сфері стягнення митних платежів.

2

2

6

11

Тема 11. Відповідальність за порушення правил сплати митних платежів.

2

2

6

Модульний контроль (тест)
1
Всього

34

34

76

Загальний обсяг – 144 год., у тому числі:

Лекції: 34 години

Семінарські заняття: 34 години

Самостійна робота – 76 годин
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. МИТНІ ПЛАТЕЖІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ. – (10 год.)
ЛЕКЦІЯ 1 МИТНІ ПЛАТЕЖІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ. (4 год.)


 1. Митні платежі – комплексний інститут права.

 2. Функції митних платежів.

 3. Види митних платежів.

 4. Понятійний апарат, що використовується при характеристиці правових відносин щодо сплати митних платежів.

 5. Нормативно-правове регулювання митних платежів.

 6. Суб’єкти правових відносин в сфері митних платежів.


Семінарське заняття 1. - (2 год.)

 1. Митні платежі – комплексний інститут права.

 2. Функції митних платежів.

 3. Види митних платежів.

 4. Понятійний апарат, що використовується при характеристиці правових відносин щодо сплати митних платежів.

 5. Нормативно-правове регулювання митних платежів.

 6. Суб’єкти правових відносин по сплаті митних платежів: митні органи, фізичні та юридичні особи.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Визначить роль і значення митних платежів у формуванні зовнішньоекономічної політики.

 2. Дослідіть вплив міжнародно-правових актів на законодавство України в сфері регламентації митних платежів.


Проблемні теми для обговорення

1. Зміни митного законодавства України в умовах реалізації інтеграційних процесів (сучасний стан та перспективи).


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – N 30. – ст. 141.

 2. Митний кодекс України від 13 бер. 2012 р. № 4495-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012 р. – № 44-45; №46-47; №48. – Ст. 1858.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

 4. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р., № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 5. Генеральна угода з тарифів і торгівлі // Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіц. документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомч. коміс. з питань вступу України до СОТ, 1998. – С. 437–503.

 6. Положення про Міністерство доходів і зборів України: Указ Президента України від 18 березня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013

 7. Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. №229 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130229.html


Спеціальна література:

 1. Аргунов В. А. Основи митної справи в Українi: підруч. / [В. А. Аргунов, Є. М. Березний, В. В. Бичков, А. Ю. Будаков та iн.] ; за ред. П.В. Пашка. - К. : Знання, 2008. - 652 с.

 2. Бережняк І. Г. Регулювання митної справи : підруч. для студ. ВНЗ / [І. Г. Бережнак, В. В. Булок, А. Д. Войцещук, Н. П. Галушко та iн.] ; за заг. ред. А. Д. Войцещука. – Хмельницький : Інтрада, 2007. – 311 с.

 3. Діхтієвський П. В. Митне право : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / П. В. Діхтієвський , Д. В. Шаповалов ; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана» - К. : КНЕУ , 2008. – 160 с.

 4. Дубініна А. А. Митна справа: підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 320 с.

 5. Каленський М. М. Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій для студ. ВНЗ : у 3 т. / [М. М. Каленський, А. Д. Войцещук, І. Г. Бережняк та iн.] ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – 440 с.

 6. Митне право України : навч. посіб. / [В. В. Ченців, С. В. Кувакін, А. В. Мазур та iн.] ; за заг. ред. В. В. Ченцова та Д. В. Приймаченка. – 2-ге вид. – К. : Істина, 2008. – 328 с.

 7. Митне право України: навч. посіб. / [Ю. В. Іщенко, В. П. Чабан, В. М. Дорогих та iн.] ; керів. авт. кол. Ю. В. Іщенко, В. П. Чабан. – К. : Юринком Інтер, 2010. – 296 с.

 8. Настюк В.Я. Митний закон як основна форма митного законодавства / Настюк В.Я. // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 42. – С.131-137.

 9. Прусс В. М. Основи митної справи : навч. посіб. / [В. М. Прусс, В. К. Козирев, В. П. Самойловська, Н. Г. Шпак та iн.] ; Одеський нац. Морський ун-т. – О. : ОНМУ, 2009. – 714 с.

 10. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності / С. Терещенко. - К.: AT “Август”, 2001. - 422 с.

 11. Шульга М. Г. Система джерел митного права України / М. Г. Шульга // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип.40. – С. 118-125.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка