Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні організації галузь знань 0302 МіжнародніСторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо–кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів –3Галузь знань

0302 – Міжнародні відносини

Кількість модулів – 2

Напрям підготовки

6.030205 – країнознавство


Рік підготовки: 2-й, 4-й

Кількість змістових модулів – 2

Триместр: 2–й

Загальна кількість годин –117 (4 курс)

91,5 (2 курс)Лекцій: 26 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Семінарські, практичні (лабораторні):

12 год.


Позааудиторна самостійна робота:70 год.

Вид контролю: поточний модульний контроль, підсумковий модульний контроль


Актуальність курсу Посилення взаємозалежності світового ринку окремих країн, у тому числі глобалізація світових господарських зв’язків, породжує суттєві суперечності та протиріччя, розв’язання яких можливе лише завдяки пошуку компромісу, узгодженню інтересів країн у формі міжнародних домовленостей та угод. Власне цим і зумовлена актуальність даного курсу.

Мета полягає в засвоєнні студентами знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Вивчення дисципліни дозволяє зрозуміти природу та особливості функціонування міжнародних організацій, історію та умови їх виникнення, дослідити методи, інструменти, структуру та види їх діяльності, визначити особливості та перспективи участі України в міжнародних організаціях.

Основні завдання:

 • ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин, їх структурною, проблемами та перспективами розвитку;

 • показати студентам напрями й форми впливу міжнародних економічних організацій на відносини між економіками країн світу;

 • виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України в діяльності міжнародних організацій.

в результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • передумови та історію виникнення міжнародних організацій, причини зростання їх кількості та впливовості в ХХ -поч. ХХІ ст.;

 • особливості та природу міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин, сформувати цілісне бачення процесу становлення та функціонування сучасної системи міжнародних організацій;

 • правові аспекти функціонування міжнародних організацій, моделі організаційної структури та принципи прийняття рішень;

 • критерії типології сучасних міжнародних організацій, розуміти принципові відмінності міжурядових та неурядових міжнародних організацій;

 • основні методологічні підходи до аналізу діяльності сучасних міжнародних організацій;

 • функції сучасних міжнародних організацій, розуміти чинники їх еволюції та трансформації.

 • основні принципи взаємовідносин міжнародних організацій та держав на сучасному етапі;

 • місце і роль універсальних міжнародних організацій в міжнародній політиці та формуванні сучасних норм права та поведінки суб’єктів міжнародної політики;

 • особливості впливу міжнародних організацій на процеси глобального регулювання;

 • безпекові аспекти діяльності сучасних міжнародних організацій;

 • особливості функціонування регіональних міжнародних організацій.

вміти:

 • дати визначення основних термінів курсу («міжнародна організація», «неурядова організація», «компетенції міжнародних організацій», «делегування компетенції» «імунітети міжнародних організацій» та ін.), розуміти природу міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин; принципи їх функціонування, структури, прийняття рішень;

 • з’ясувати місце, функції та значення конкретної міжнародної організації у сучасних міжнародних відносинах, механізми її впливу на регіональні чи глобальні процеси;

 • на основі знання методологічних засад аналізувати та теоретично осмислювати діяльність і вплив конкретних міжнародних організацій на сучасному етапі;

 • вміти самостійно оцінювати ефективність діяльності міжнародних організацій;

 • осмислювати та аналізувати місце України у сучасних міжнародних організаціях, їх вплив міжнародних організацій на суспільно-політичні процеси в Україні, зовнішню політику;

 • аналітично оцінювати взаємовідносини міжнародних організацій та держав та їх наслідки для міжнародних і внутрішньополітичних процесів.


Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин

Тема 1. Історія розвитку міжнародних організацій. Передумови виникнення.

Античні сіммахії, європейські торговельні союзи доби пізнього Середньовіччя та епохи Великих географічних відкриттів (Ганза) як прообрази сучасних міжнародних організацій. Проекти міжнародних організацій в працях європейських мислителів (П. Дюбуа, Ї. Подєбрад, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Бентам, І. Кант, А. Сен-Симон та ін.).

Виникнення Священного Союзу (La Sointe Alliance) як інструменту збереження міжнародного порядку, встановленого після Віденського конгресу (1815 р.). Принцип легітимізму як обґрунтування мети та діяльності Священного Союзу. Засоби реалізації спільної політики Священного союзу.
Тема 2. Сутність та природа міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин

Поняття міжнародної організації: організація як інститут, організація як спільність членів; організація як інструмент; організація як структура норм, зв’язків та комунікації. Ознаки міжнародних організацій: суб’єкти без суверенітету та території, договірне походження та результат узгодженості волі та мети її членів, наявність міжнародного установчого документу, постійного апарату, юридична рівність членів, відповідність статуту та діяльності нормам міжнародного права, автономність компетенцій та рішень.

Правові аспекти функціонування міжнародних організацій.
Тема 3. Теоретико-методологічні засади вивчення міжнародних організацій. Теорії міжнародних організацій

Ідеалізм та реалізм та неомарксизм у міжнародних відносинах як методологічна основа формування сучасних теорій міжнародних організацій.

Концептуалізація ролі міжнародних організацій в державоцентристській парадигмі: міжнародні організації - інструмент реалізації стратегічних інтересів та зовнішньої політики держав за межами національних територій, спосіб збереження та посилення домінування могутніх держав (реалізм, неореалізм). Міжнародні організації та формування міждержавних коаліцій. Міжнародні організації та розвиток багатосторонньої дипломаті.

Відображення у міжнародних організаціях принципів відносин між державами в міжнародній системі (неомарксизм, Й.Галтунг)..


Тема 4 . Міжнародні організації та держави у світовій політиці: співробітництво, чи (і) суперництво?

Принципи взаємовідносин держав та міжнародних організацій: залежність, автономія, делегування та розмежування компетенції. Розподіл сфер діяльності та вигоди від спеціалізації – основа делегування (передачі) державами компетенції (суверенітету) міжнародним організаціям. Інші мотивації делегування повноважень. Співвідношення могутності держав та їх готовності до делегування повноважень міжнародним організаціям. Основні вигоди держав від делегування компетенції міжнародним організаціям.

Співвідношення компетенції держав та МО: спільна та розділена компетенція; компетенції, що взаємно накладаються. Співвідношення суверенітету держав та наднаціональності міжнародних організацій.
Тема 5. Універсальні організації в системі міжнародних організацій та світовій політиці

Ліга Націй. Проекти Ліги Націй. 14 пунктів Вудро Вільсона. Ліга Націй – елемент Версальської мирної угоди та Версальської міжнародної системи.

Організація Об’єднаних Націй. Ідеї створення універсальної міжнародної організації для забезпечення миру та безпеки: Атлантична Хартія та Декларація Об’єднаних Націй. Система ООН на сучасному етапі: програми і робочі органи, спеціалізовані установи, автономні організації, пов’язані з ООН.
Тема 6. Регіональні та субрегіональні міжнародні організації

Особливість регіональних міжнародних організацій. Принципи формування регіональних міжнародних організацій: територіальний, релігійний, спільність економічних цілей. Регіональні інтеграційні процеси та виникнення інститутів регіонального співробітництва. Посилення регіональних інтеграційних процесів в глобалізованому світі. Розвиток регіонального міжнародного співробітництва та активізація діяльності регіональних міжнародних організацій. Місце регіональних міжнародних організацій в процесі регіоналізації. Види регіональних міжнародних організацій.


Тема 7. Міжнародні організації в процесах глобального регулювання та управління

Роль міжнародних організацій у процесах глобального управління. Глобальне регулювання та управління: наукові дебати. Регулювання та управління як легальний спосіб формування спільних моделей поведінки на міжнародній арені. Перерозподіл управлінських функцій від держав до інших суб’єктів міжнародної політики в процесі глобального регулювання.

Велика Вісімка – неформальний механізм координації політичних та фінансово-економічних взаємодій між великими державами та їхнього впливу на міжнародне середовище як арени взаємодії глобальних та національних чинників.
Тема 8. Міжнародні організації та проблеми регіональної безпеки

Роль міжнародних організацій у формуванні системи міжнародної безпеки. Особливості регіональних організацій безпеки.

Організація Північноатлантичного Договору (НАТО) – організація колективної безпеки в Європі. Історія створення НАТО. Цивільна і військова структури НАТО. Основні засади спільної політики Альянсу та прийняття рішень. Головні завдання НАТО в галузі безпеки. Еволюція стратегічної концепції НАТО. Трансформація НАТО в 1991-1999 рр. Політика відкритих дверей Альянсу. Процес розширення НАТО. Партнерство заради мир. Партнерство НАТО з Україною.
Тема 9. Міжнародні неурядові організації та формування глобального громадянського суспільства

Різновиди участі неурядових організацій в діяльності міжурядових. Взаємодія міжурядових та неурядових організацій. Формування глобальних політичних мереж та участь у них неурядових міжнародних організацій. МНУО та паралельні саміти.

Вплив неурядових міжнародних організацій на громадську думку, імідж держав і політиків – основні механізми реалізації програмних цілей більшості неурядових міжнародних організацій.
Тема 10. Україна в міжнародних організаціях.

Заняття проводиться у формі «круглого столу», на якому студенти презентують свої розвідки, щодо участі та діяльності України в міжнародних організаціях (обраними за бажанням студентів)


Структура навчальної дисципліни


пп

Назви змістових модулів та тематика занять

Види занять, кількість годин

Лекції (год.)

Практичні (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Всього годин

Змістовий модуль 1Історія розвитку міжнародних організацій. Передумови виникнення.

2
5


Сутність та природа міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин

2

2

5


Теоретико-методологічні засади вивчення міжнародних організацій. Теорії міжнародних організацій

2
5


Міжнародні організації та держави у світовій політиці: співробітництво, чи (і) суперництво?

4
5


Універсальні організації в системі міжнародних організацій та світовій політиці

4

2

5


Регіональні та субрегіональні міжнародні організації

2

2

5


Міжнародні організації в процесах глобального регулювання та управління

2
5


Міжнародні організації та проблеми регіональної безпеки

2

2

5


Міжнародні неурядові організації та формування глобального громадянського суспільства

2
5


Україна в міжнародних організаціях

4

4

5


м/к 1

4
Виконання індивідуального завдання20


Пмк

4


Всього по курсу

26

12

70

Теми практичних занять


п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Сутність та природа міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин

2

2

Універсальні організації в системі міжнародних організацій та світовій політиці

2

3

Регіональні та субрегіональні міжнародні організації

2

4

Міжнародні організації та проблеми регіональної безпеки

2

5

Україна в міжнародних організаціях

4


Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, що сприяє активізації засвоєння знань, набуття умінь і навичок студентами та їх практичній реалізації, допомагає формуванню у студентів уміння навчатися та одночасно є ефективним засобом опанування навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Крім того, студент навчається розкривати нові сторони досліджуваних явищ, об’єктів, подій, всебічно аналізувати завдання та висловлювати власні судження.

Мета самостійної роботи студентів полягає у сприянні їх професійного становлення, яке передбачає формування у майбутніх фахівців системи професійно значимих якостей, таких як інтелектуальність, відповідальність, креативність, комунікативність, інформаційна культура, здатність до самоосвіти.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються викладачем. Кількість годин, що виноситься на самостійну роботу студента з курсу складає год. Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих питань з курсу, перелік яких подається у НМК. Оцінювання самостійної роботи студента проводиться під час практичних заняттях та під час написання модульних контролей. Під час практичних занять проводиться комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з зазначених питань. Модульний контроль здійснюється у письмовій формі і включає навчальний матеріал, який вивчається протягом змістового модуля.Як підсумок своєї самостійної роботи студент зобов’язаний представити викладачеві реферат (не менше 20 с.) (Список тем рефератів додається далі у НМК). Підготовлений реферат повинен містити: 1) вступ (джерела, історіографія, постановка проблеми); 2) основну частину; 3) висновок; 4) список джерел та літератури. Свій текст та висновки студент в обов’язковому порядку повинен підтверджувати посиланням на джерело або цитатою з джерела, оформленими відповідно до наукових стандартів (діючих бібліографічних вимог).
Методи навчання: лекції із застосуванням технічних засобів навчання.
Методи оцінювання: поточне оцінювання, оцінювання індивідуального дослідницького завдання (реферату, есе), модульний контроль, підсумковий модульний контроль.
Розподіл балів, які отримують студенти


Модуль 1

МК–1

МК-2

Реферат

ПМК

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

10

20

30

100

5

5

5

5

5

5


Шкала оцінювання:

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за 4–бальною шкалою

91–100

A

5 (відмінно)

83–90,9

B

4 (добре)

76–82,9

C

4 (добре)

68–75,9

D

3 (задовільно)

61–67,9

E

3 (задовільно)

20–60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0–19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Методичне забезпечення: підручники, опорні конспекти лекцій, схеми, таблиці, документальні фільми.
Рекомендована література:

Підручники, словники, довідники

 1. Довідник НАТО // Режим доступу:http://www.nato.int/docu/other/ukr/handbook/2001/index.htm

 2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів/ Пер. з фр. – К.: Основи, 1995.

 3. Камінський Анатоль. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1995. – С.42-106.

 4. Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник. М.: Аспект-пресс, 2004.

 5. Международная экономическая интеграция: учебное пособие / Под ред. Н.Н.Ливенцева. - М.: Экономистъ, 2006.

 6. Меж­дународные отношения. Социологические подходы / Ред. П.А. Цыганков. М.: Гардарика, 1998.

 7. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П.А. Цыганкова. - М.: Альфа-М, 2004. (Серия «Спецкурс»). - 288 с.

 8. Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. – Київ: ЦУЛ, 2003.

 9. Міжнародні організації. Навч. посібн./ За ред. О. С. Кучика. – К.: Знання, 2005.

 10. Основи політичної науки. Ч.4. Міжнародна політика. - Львів, 1999.

 11. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади. Навч. посібник// За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000.

 12. Світова історія ХХ століття. Енциклопедичний словник. – Львів, Літопис, 2008.

 13. Світова економіка.- К., 2000.

 14. Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. Торкунова А.В. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1999.– С. 220-259.

 15. Теория международных отношений: Хрестоматия/ Сост. науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. – М.:Гардарики, 2003.

 16. Тускоз Ж.. Міжнародне право. – К., 1998. – Розд.2.

 17. Цыганков П.А. Международные отношения.– М., 1996.- Гл. УП.

 18. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. – К., 2001.


Основна література

 1. Актуальные проблемы глобального управления: «Группа восьми» и международные многосторонние институты / Под ред. Ларионовой М.В. - М.: Университетская книга; Логос, 2007// Режим доступу: http://www.iori.hse.ru/publications/material_s/abstract.htm

 2. Арон Р. Мир і війна між націями: Пер. З фр.- К.: МП: “Юніверс”, 2000

 3. Балуев Д.Г. Взаимодействие международных институтов и элементов глобального гражданского общества и обеспечение личностной безопасности// Современные проблемы мировой политики: Безопасность, конфликты и их анализ/Д.Г. Балуев, О.Н. Барабанов, А.И. Кольба и др.; Под ред. М.М. Лебедевой.– М., 2002.

 4. Бек У. Что такое глобализация?: Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. - М.: Прогресс-Традиция, 2001.- Р.І.

 5. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995.

 6. Дікон Боб, Халс Мішель, Стабс Пол. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації та майбутнє соціального добробуту. - К., 1999.

 7. Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці/ Пер. з англ.- Львів: Кальварія, 2004

 8. Глобальна торгова система і розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ/ Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. – К.:КНЕУ, 2003.

 9. Гуменюк Б. Між народні організації//Політика і час. - 1998.- № 2.

 10. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К., 1997.

 11. Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф. Метаморфози світу. Соціологія глобалізації/ Пер. з фр. Є.Марічева.- К.: Вид. дім «КМ Академія», 2005.-Р.15

 12. Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини. Питання легітимності в сучасному міжнародному праві. Навч. посібник. 2-е вид. - К.: Наукова думка, 1999.

 13. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании М., 1998.

 14. Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива/ За загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2007.

 15. Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України / Упорядники: Коломієць О.В, Мартинюк В.Л. – К.: ФО-П Т.А. Кінько, 2008.

 16. Трактаты о вечном мире. Предисл. Ф. В. Константинова. Вводная статья в прим. И. С. Андреевой. Сост. сб. И. С. Андреева и А. В. Гулыга. М., Соцэкгиз, 1963. — 279 с.

 17. Хайнал Питер И. ван Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация / И. ван Питер Хайнал; пер. с англ. О.А. Якименко; под науч. ред. Е.М. Горбуновой. — М.: Логос, 2008

 18. Хайнал Питер И. ван Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация / И. ван Питер Хайнал; пер. с англ. О.А. Якименко; под науч. ред. Е.М. Горбуновой. — М.: Логос, 2008.

 19. Хуашэн Ч. Китай, Центральная Азия и Шанхайская организация сотрудничества// Московский центр Карнеги. Сер. Рабочие материалы.- 2005. - № 63.

 20. Шепелєв М. Глобалізація управління як мегатенденція сучасного світового розвитку .– К.: Генеза, 2004.

 21. Шлях до НАТО: вимір безпеки. Лідери думок про євроатлантичну інтеграцію України /В.В. Бадрак, С.Г. Згурець, М.М. Самусь, О.О. Набоченко. – К.: 2006. – 222 с.

 22. Clive Archer. International Organizations. – New York: Routledge, 3rd edtion, 2001. – Chapter 3.

 23. Leech D., Leech R. Voting Power in the Bretton Woods Institutions// CSGR Working Paper No. 154/04/- November 2004. - URL: http://www.csgr.org

 24. Bayne Nicholas. GLOBAL GOVERNANCE:BRINGING THE SOUTH IN. The Contribution of the G8 Summit// School of Policy Studies. Working Paper. 2001.- 18.

 25. Rourke J.T. International politics on the World Stage. 5th edition. –Dushkin Publishing Group, 1995. – Chapter 12.

 26. Wendt A. Social Theory of International Politics. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка