Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці галузь знань 0302 МіжнародніСкачати 233.58 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір233.58 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Напрям підготовки 6.030201 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0302 Міжнародні відносиниВибіркова

Напрям підготовки

6.030201 Міжнародні відносиниМодулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):Рік підготовки:

Змістових модулів – 2


Триместр

Загальна кількість годин - 108Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

4 год.

Практичні, семінарські
2 год.

ЛабораторніСамостійна робота
102 год.

Вид контролю: іспит
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці» є ознайомлення студентів із різноманітними аспектами і тенденціями розвитку міжнародної інтеграції та глобалізації у світовій політиці, вивчення особливостей сучасних інтеграційних процесів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці» є: оволодіти теоретичним і фактологічним матеріалом, понятійним і термінологічним апаратом, практичними навичками і прийомами, осмислити процеси, перспективи та наслідки сучасних інтеграційних процесів і місця в них України. Упродовж вивчення курсу студенти повинні розуміти історичний розвиток міжнародної інтеграції, теоретичне обґрунтування міжнародної інтеграції, особливості багатосторонніх відносин і роль міжнародної інтеграції у сучасному світі, характерні риси фінансово-економічної інтеграції у світі, характерні риси військово-політичної інтеграції у світі, розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі, особливості міжнародної інтеграції у Східній Європі і на пострадянському просторі, розвиток інтеграційних процесів у Північній Америці, особливості міжнародної інтеграції на Латиноамериканському континенті, особливості міжнародної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, розвиток інтеграційних процесів у Африці та Азії, перспективи світової міжнародної інтеграції, сутність і особливості глобалізації у світовій політиці, теоретичний фундамент сучасної глобалізації у світовій політиці, сучасний світовий порядок і міжнародну безпеку в контексті глобалізації у світовій політиці, особливості політичної структури сучасного світу й його глобального управління, політичну глобалізацію світу і глобальну демократизацію, особливості взаємодії глобалізації та держави, вплив США на процеси глобалізації у світовій політиці, взаємодію глобалізації і світових цивілізацій, глобалізацію в економічній і фінансовій сферах, взаємодію населення, ресурсів і глобалізації, взаємодію суспільства, міграції та глобалізації, взаємодію війни, організованого насилля, інформаційної безпеки і глобалізації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • сутність та природу інтеграції в контексті глобалізаційних процесів, передумови, чинники та види інтеграційних процесів;

 • природу та особливості сучасних міжнародних інтеграційних процесів;

 • форми, стадії, механізми та наслідки міжнародної економічної інтеграції;

 • сутність і форми політичної інтеграції;

 • організаційні засади та напрямки діяльності основних світових та регіональних інтеграційних утворень;

 • сутність поняття «глобалізація»;

 • особливості політичної структури сучасного світу й його глобального управління;

 • особливості взаємодії глобалізації та держави, вплив США на процеси глобалізації у світовій політиці;

 • взаємодію глобалізації і світових цивілізацій, глобалізацію в економічній і фінансовій сферах, взаємодію населення, ресурсів і глобалізації, взаємодію суспільства, міграції та глобалізації, взаємодію війни, організованого насилля, інформаційної безпеки і глобалізації.

вміти:

 • аналізувати інтеграційні та глобалізаційні процеси, їх наслідки для окремих країн і світу в цілому;

 • орієнтуватися в питаннях західноєвропейського напряму інтеграції України, як пріоритетного напряму зовнішньої політики держави, а також в інших регіональних напрямках і особливостях інтеграційної стратегії України;

 • визначати та аналізувати труднощі співробітництва та інтеграції України у європейське співтовариство. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Міжнародна інтеграція у світовій політиці

Тема 1. Поняття та сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів

Поняття інтеграції. Інтеграція та співробітництво. Об’єктивні та суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. Розвиток інтеграційних процесів в контексті глобалізації. Взаємозалежність та інтеграція. Види інтеграції. Формальна та неформальна інтеграція. Дві основні моделі інтеграції великих спільнот: імперська та демократична. Етапи (фази) інтеграції. Етапи економічної інтеграції. Чинники поглиблення та поширення інтеграційних процесів.


Тема 2. Теоретичні основи, сутність і фактори міжнародної економічної інтеграції

Теорії та моделі міжнародної економічної інтеграції. Суть та форми міжнародної економічної інтеграції. Загальні тенденції формування міжнародних інтеграційних процесів. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Основні тенденції розвитку сучасної міжнародної економічної інтеграції. Проблеми та перспективи поглиблення економічної інтеграції в світі. Участь України в процесах світової економічної інтеграції.


Тема 3. Теоретичні моделі європейської інтеграції

Міжурядовий підхід до європейської інтеграції (С. Гоффман, А. Мілоурд). Е. Моравчик і становлення ліберального міжурядового напряму дослідження європейської інтеграції як міжурядової взаємодії. Функціоналізм (Д. Мітрані) та неофункціоналізм (Е. Хасс, Л. Лінберг, У. Селдонц, У. Матлі) про наднаціональний характер європейської інтеграції. Федералізм як теоретична модель європейської інтеграції. Плюралістична концепція інтеграції К. Дойча. Теорія «європеїзації» (М. Шмідт, Ф. Шміттер) про повноваження ЄС у різних сферах суспільного життя. Теорія «багаторівневого управління» або «управління через мережі» (Б. Колер-Кох, Г. Маркс): інтеграція як одночасний процес на національному, транснаціональному та регіональному рівнях. Розширення європейської інтеграції та розвиток проектів багаторівневої інтеграції (моделі змінних геометрій») – теорії «міцного ядра» (В. Шеубла та К. Ламерса), «концентричних кіл» Е. Баладюра, «європейського авангарду» Ж. Делора, «центру тяжіння» Й. Фішера, «групи піонерів» Ж. Ширака. Концепція розвитку «різних швидкостей» європейської інтеграції.


Тема 4. Інтеграційні процеси в Західній Європі

Передумови інтеграційних процесів в Європі після Другої світової війни. Вплив воєнно-політичних, економічних та ідеологічних чинників на політичні процеси в повоєнній Європі. Інтеграція як спосіб подолання конфліктності на європейському континенті. Цілі та принципи європейської економічної інтеграції. Створення спільного ринку – основна мета економічної інтеграції в Європі. Маастріхтський договір і трансформація європейських спільнот в Європейський Союз (ЄС). Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки країн-членів ЄС. Труднощі воєнно-політичної інтеграції в Європі. Прийняття Конституції Європейського Союзу та криза її ратифікації. Лісабонський договір (2009 р.) та його значення для подальшого розвитку та розширення Європейського Союзу.


Тема 5. Особливості інтеграційних процесів в країнах Америки, Африки та Азійсько-Тихоокеанському регіоні

Організація американських держав. Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Південноамериканський спільний ринок. АСЕАН. АТЕС. Організація африканської єдності. Митний і економічний союз Центральної Африки. Інші регіональні організації.


Змістовий модуль 2. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Тема 6. Сутність і особливості глобалізації у світовій політиці

Поняття «глобалізм», «глобалізація», «глобалістика». Основні підходи до визначення глобалізації. Об’єктивна і суб’єктивна глобалізація. Предмет глобалістики як науки. Сутність процесів глобалізації. Особливості глобалізації у світовій політиці. Глобалізація та регіоналізація.


Тема 7. Наукові концепції глобалізації

Періодизація розвитку науки про глобальний світ. Концептуально-теоретичне оформлення глобалізації у світовій політиці. Політекономічні концепції глобалізації. Культурологічні концепції глобалізації. Передумови сучасної глобалізації. Позиція Національної академії наук України у галузі глобалістики. Концепція ноосфери В.І. Вернадського. Актуальні «надпроблеми» і «метапроблеми» глобалістики.Тема 8. Світосистемні глобальні трансформації. Соціальні аспекти сучасних глобальних трансформацій

Становлення постіндустріальної соціально-господарської системи. Світоглядні глобальні трансформації. Трансформація полярності світосистеми. Світовий інтеграційний процес. Еволюція держави. Поняття «соціальні відносини» та їх зміст. Проблеми соціалізації і гуманізації глобального розвитку. Трансформації соціальних процесів. Місце України в глобальній світовій системі. Соціальні наслідки глобалізації в Україні.


Тема 9. Особливості взаємодії глобалізації та держави. Глобалізаційні процеси в різних регіонах світу

Участь держав у процесах глобалізації. Розвиток функцій держави в умовах глобалізації. Протистояння глобалізації й антиглобалізм. Основи соціокультурного американського глобалізму, американське бачення глобалізації. Державна влада і зміни в культурі Китаю. Культурна глобалізація і локалізація сучасного Тайваню. Вплив глобалізації на сучасну Японію. Індійський варіант культурної глобалізації. Культурна глобалізація в Німеччині. Культурна глобалізація в Угорщині. Вплив глобалізації на сучасну ПАР. Тенденції до глобалізації в Чилі. Культурна глобалізація Туреччини. Участь України в процесах світової економічної інтеграції та глобалізації.
 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Міжнародна інтеграція у світовій політиці

Тема 1. Поняття та сутність інтеграції як складової части­ни міжнародних процесів

11

2

27
2


10

Тема 2. Теоретичні основи, сутність і фактори міжнарод­ної економічної інтеграції

11

2

27
12

Тема 3. Теоретичні моделі європейської інтеграції

9

2


7
12

Тема 4. Інтеграційні процеси в Західній Європі

11

2

27
10

Тема 5. Особливості інтеграційних процесів в країнах Америки, Африки та Азійсько-Тихоокеанському регіоні

10

2

26210

Модуль 1

2
2
Разом за змістовим

модулем 154

10

1034

58

2

254

Змістовий модуль 2. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Тема 6. Сутність і особливості глобалізації у світовій політиці

11

2

27

12

2


10

Тема 7. Наукові концепції глобалізації

11

2

27

12

12

Тема 8. Світосистемні гло­бальні трансформації. Со­ціаль­ні аспекти сучасних гло­баль­них трансформацій

11

2

27

12

12

Тема 9. Особливості взаємодії глобалізації та дер­жави. Глобалізаційні проце­си в різних регіонах світу

19

4

213

14

14

ПМК

2
2
Разом за змістовим

модулем 254

10

1034

50

2


48

Усього годин


108

20

2068

108

4

2102


5. Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Особливості інтеграційних процесів в країнах Америки, Африки та Азійсько-Тихоокеанському регіоні

2


6. Методи навчання: лекції із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз сучасних тенденцій світової політики, робота з політичною картою світу.
7. Методи контролю: поточне оцінювання, поточний модульний контроль, підсумковий модульний контроль

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т120

80

100


Шкала оцінювання:

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


9. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали
10. Рекомендована література

 1. Аврааменко М. Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до європейської інтеграції // Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2056

 2. Азіатсько-тихоокеанський регіон наприкінці ХХ ст. // Нова політика. – 1999. – № 5.

 3. Айзінг Р. Європеїзація та інтеграція. Концепти дослідження // Європейська інтеграція / Уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007.

 4. Андріїв Т. Історія членства України в СНД // Політична думка. – 2002. – № 2.

 5. АСЕАН в системе международных экономических отношений / С.А. Былиняк и др. – М., 1994.

 6. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. – № 21.

 7. Батенко Т. Королі СНД: портрети дванадцяти президентів (тенденції та закономірності розвитку в пострадянському просторі). – Львів, 2000.

 8. Бебик В.М. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика. – К.: б.в., 2006.

 9. Бек. У. Что такое глобализация? Перевод с немецкого. — М.: Прогресс – Традиция, 2001. — 304 с.

 10. Бенц А. Багаторівневе переплетення в Європейському Союзі // Європейська інтеграція / Уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох; Пер. з нім. М. Яковлєва. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007.

 11. Бжезинський З. Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час. – 1997. – №3.

 12. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

 13. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України. – К., 2001.

 14. Білорус О.Г. та ін. Глобалізація і міжнародні стратегії розвитку. – К., 1998.

 15. Бредихін А.В. Інтеграційні процеси в Латинській Америці // Актуальні питання вітчизняної і всесвітньої історії. – Луганськ, 2001.

 16. Будкін В. У рамках особливого партнерства (НАТО, ЄС) // Політика і час. – 1998. – № 9.

 17. Будкін В.С. У рамках особливого партнерства. Через співробітництво з НАТО до об’єднаної Європи // Політика і час. – 1998. – № 9.

 18. Бурковський І., Немира Г., Павлюк О. Україна і європейська інтеграція // Економіка України. – 2000. – № 4

 19. Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы. – 2007. – Том 5. Номер 3(15) // Режим доступу: http://www.intertrends.ru/fifteen/002.htm

 20. Вархотова В.А. Основные тенденции развития идеи вечного мира в истории социально-политической мысли Европы Нового и Новейшего времени // SCHOLA-2009: Сборник научных статей факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова / Под общ. ред. А.Ю. Шутова и А.А. Ширинянца; сост. А.И. Волошин, Э.А. Козьменко. — М.: Издательство «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2009. // Режим доступу: http://schola.su/SCHOLA2009/ISPU/Varhotova.pdf

 21. Василенко И.А. Политическая глобалистика, – М.: Логос, 2000.

 22. Вінянський В., Андрійчук В. Глобалізація, інтеграція та економічна безпека України // Нова політика. – 2001. – № 8-9.

 23. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – К.: б.в, 2004.

 24. Вопросы глобализации и регионализации на пространстве  бывшего СССР. – М.: ИМЭПИ РАН, 2002. — 190 с.

 25. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К.: б.в., 2002.

 26. Гетьманчук М.П. Євразійство як складова зовнішньої політики Росії щодо України. // Шлях до України: колізії новітнього поступу: Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006.

 27. Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания / Под ред. Абылгазиева И.И., Ильина И.В. – М.: МАКС Пресс, 2008.

 28. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; За ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

 29. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К.: б.в., 2003.

 30. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.

 31. Грищенко Т. Геостратегія постбіполярності (сучасні американські концепції та Україна) // Політична думка. – 1997. – № 1.

 32. Гуменюк Б. Міжнародні організації. Загальні питання // Політика і час. – 1998. – № 2.

 33. Делягин М. Г. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. — М.: ИНФРА-М, 2000.

 34. Денисюк В. Виклики регіональної інтеграції України в контексті європейського вибору // Політика і час. – 2002. – № 9.

 35. Дергачев В.А. Глобалистика. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

 36. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. – № 4

 37. Дорога в майбутнє – дорога в Європу. Європейська інтеграція України. – К.: б.в., 2000.

 38. Ермолаев А., Лупатый В., Ратувухери Г. ГУУАМ: есть ли свет в конце коридора // Режим доступу: www. part. org. ua

 39. Євроатлантична інтеграція України: інституції, політика і практика. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2003.

 40. Європейський вибір України: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 41. Європейський Союз. Основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник. – К.: б.в., 2001.

 42. Зленко А. Внешняя политика Украины: принципы формирования и проблемы реализации // Международная жизнь. – 1993. – № 12.

 43. Ильин Ю.Д. История и право Европейского Союза. – Харьков: б.в., 1998.

 44. Їжак О. Після колапсу СРСР. Розширення НАТО і геополітична трансформація пострадянського простору // Політика і час. – 1998. – № 7.

 45. К вопросу об отношениях Украины и Совета Европы // Тижневий інформаційно-аналітичний огляд. – 1999. – №20.

 46. Касимова Н.А. НАФТА: предпосылки создания и тенденции развития // США: ЭПИ. – 2001. – №2.

 47. Кауфман Р. Латинская Америка: новые вызовы // МЭиМО. – 1998. – № 4.

 48. Кіш Є. Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6 (9).

 49. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации. — МЭиМО. – 2002. – №  1.

 50. Колчин С. Нефть и газ Каспия: стратегические интересы России // МЭиМО. – 1998. – №3.

 51. Конопльов С., Мороні Дж. Західна підтримка ГУУАМ у «сірій зоні» єврпейської безпеки // Національна безпека і оборона. – 2001. – 7 (19).

 52. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: б.в., 2005.

 53. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – К.: б.в., 2009.

 54. Корбут Д., Замятін В. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посібник. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2001.

 55. Кравченко С. Розвиток регіонального співробітництва у форматі СНД // Політика і час. – 2003. – № 7.

 56. Кремень В., Ткаченко В. Україна в контексті глобалізації. – К., 1998.

 57. Кудряченко А. Європейське співтовариство: концепції та реалії інтеграції // Спостерігач. – 1996. – № 24.

 58. Кузнєцова Н.В. Фінансовий механізм Північноамериканської економічної інтеграції // Фінанси України. – 1999. – № 1.

 59. Кухта Б.Л. Проблеми політичної інтеграції // Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч.4: Міжнародна політика. – Львів: б.в., 1999.

 60. Лебедева М. Международное сотрудничество и процессы интеграции // Международные отношения: социологические подходы. – М.: б.в., 1998.

 61. Левада Є. Україна і Рада Європи: обопільне визнання // Політика і час. – 1992. – № 11-12.

 62. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: б.в., 1996.

 63. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.

 64. Маначинський О. Євразія: великий нафтовий пасьянс // Політика і час. – 1998. – № 4.

 65. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. Навчальний посібник. – К., 2000.

 66. Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – К., 1999.

 67. Международные отношения: теории, конфликты, организации / Под. ред. проф. П.А. Цыганкова. – М.: б.в., 2004.

 68. Микієвич М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів: б.в., 2001.

 69. Миколюк А. В. Концептуальний вимір теорії та підходів європейської інтеграції // Режим доступу: http://www.social-science.com.ua/jornal_content/82/political_problems

 70. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич; Київ: б.в., 2004.

 71. Міжнародна інтеграція : навчальний посібник / І.В. Артьомов, В.Д. Бакуменко, О.М. Ващук та ін.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород: Ліра, 2009.

 72. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. ред. Л.С. Голопатюка. – К.: б.в., 2005.

 73. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М.А. Дудченко. – К.: б.в., 2004.

 74. Міжнародні організації: навч. посібник / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: б.в., 2003.

 75. Міжнародні організації: навчальний посібник / За ред. О.С. Кучика. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.

 76. Мітін М.М.Теоретичні концепції розвитку європейської інтеграції // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – 2007. – 1. – 673-676 // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ Portal/soc_gum/pips/texts.htmlhttp://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pips/texts.html

 77. Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2004.

 78. Москвин Л. Многоуровневая система интеграции в СНГ (причины, тенденции развития) // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1999. – № 1.

 79. От союза государств к федерации – размышления о конечной цели европейской интеграции. Речь Федерального министра иностранных дел Германии Йошки Фишера 12 мая 2000 г. в Берлинском университете имени Гумбольда // Режим доступу: http://germany.org.ru/ru/politik/rede3.html

 80. Палій О. Чому ще живе СНД? // Підтекст. – 1997. – № 39-40.

 81. Петренко З. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції // Економіка України. – 1999. – № 12.

 82. Полешко А. Для чого Україні Рада Європи // Право України. – 1997. – №6.

 83. Полянський П. Вступ України в ООН // Нова політика. – 1997. – № 4.

 84. Помян К. Європа та її нації / Пер. з франц. Я. Кравця. – Львів: Каменяр, 2003.

 85. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002.

 86. Постиндустриальный мир и процессы глобализации // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 3.

 87. Ревякин Е. Инерция интеграции как одна из особенностей ее динамики // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 7.

 88. Рыбаков О. Первое пятилетие СНГ // Международная жизнь. – 1996. – № 9.

 89. Рябінін Є. Основні концепції вивчення феномена «інтеграція» у XX столітті // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5.

 90. Самофалов В.О., Кононенко К.А. Погляд на роль і місце Західноєвропейського Союзу в архітектурі європейської безпеки // Стратегічна панорама. – 1999. – № 1-2.

 91. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. Я.Й. Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005.

 92. Современные международные отношения / Под ред проф. А.В. Торкунова. – М., 2000.

 93. Сорос Дж. Про глобалізацію. – К.: б.в., 2002.

 94. Тарасюк Б. Україна і Рада Європи // Право України. – 1999. – № 7.

 95. Тертичний В. Розширення НАТО: військові аспекти // Політика і час. – 1996. – № 8.

 96. Тертичний В. Ціна без’ядерного статусу // Політика і час. – 1995. – № 1.

 97. Тиммерман Х. Процессы дезинтеграции и реорганизации СНГ // МЭиМО. – 1998. – № 12.

 98. Ткачов В. Європейська та євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України: Розширення відносин з НАТО для України є запорукою її успішного наближення до ЄС // Військо України. − 2005. − № 11.

 99. Удовенко Г. Під знаком реформування ООН // Політика і час. – 1998. – № 2.

 100. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: б.в., 2002.

 101. Україна і НАТО: Навчальний посібник. – Львів, 2000.

 102. Україна і позаєвропейський світ: Начальний посібник. – Львів, 2001.

 103. Україна та ООН: 50 років співробітництва. – К., 1995.

 104. Чекаленко Л.Д., Зовнішня політика України. – К., 2006.

 105. Чернега В. Западноевропейский союз в тени НАТО // Международная жизнь. – 1998. – № 8.

 106. Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира. – М.: Проспект, 2005.

 107. Швиданенко О.А. Стратегія економічної глобалізації // Науковий збірник КНЕУ «Стратегія економічного розвитку України», К., 2001. – № 4.

 108. Шустов В. Достижения ОБСЕ // Международная жизнь. – 1995. – № 11-12.

 109. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. − К., 2003.

 110. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: «Апекс+», 2006.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка