Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання у вищій школі галузь знань 0302 МіжнародніСкачати 218.42 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір218.42 Kb.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Галузь знань 0302 Міжнародні відносини

Спеціальність 8.03020101 Міжнародні відносини

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0302 Міжнародні відносиниНормативна

Спеціальність

8.03020101 Міжнародні відносиниМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): Міжнародні відносиниРік підготовки:

Змістових модулів – 2
V-й

Загальна кількість годин – 144
1-й

Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

6 год.

Практичні, семінарські
6 год.

ЛабораторніСамостійна робота132 год.

Вид контролю: іспит2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування стійкої системи знань про теоретичні та практичні аспекти методики викладання у вищій школі, психологічні та педагогічні основи навчального процесу у ВНЗ, принципи і методи проведення лекційних, практичних, семінарських занять, особливостей наукової та виховної роботи тощо.

Основними завданнями, яку ставить навчальна дисципліна є:


- усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації світової економіки і революції інтелектуалів;

- ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;

- оволодіння практичними навичками з особливостей психологічної та педагогічної роботи у ВНЗ;

- засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України;

- оволодіння практичними навичками та методами проведення занять у тренінговій формі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

 • структуру вищої освіти в Україні;

 • особливості європейської освітньої інтеграції;

 • психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі;

 • психологію студентської групи;

 • психологічний аналіз навчального процесу;

 • психологію взаємодії викладача та студента;

 • особливості проведення лекційного заняття як форми навчання у ВНЗ;

 • особливості проведення семінарських та практичних занять у ВНЗ;

 • методологічні основи активізації навчального процесу;

 • організацію наукової роботи студентів;

 • організацію виховної роботи у вищому навчальному закладі.

вміти:

 • орієнтуватися в теоретично-практичних засадах сучасного розвитку освіти в Україні;

 • аналізувати та застосовувати на практиці особливості педагогічної та психологічної складових навчального процесу;

 • організовувати навчальну, виховну та наукову роботу у ВНЗ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин/ 4 кредити ECTS.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі.

Тема 1-2. Структура вищої освіти в Україні. Європейської освітньої інтеграції

Структура та концептуальні напрями розвитку системи вищої освіти в Україні; Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі; навчальний заклад як структурний елемент системи вищої освіти в Україні; організація навчального процесу та її нормативна база; адаптація системи вищої освіти в Україні до Болонського процесу.


Тема 3-4. Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі

Предмет і основні категорії психології і педагогіки вищої школи; особливості психології студентського віку; адаптація студента до навчання у вищій школі; типологічні особливості сучасних студентів; професійне становлення особистості студента.


Тема 5. Психологія студентської групи

Психологічні особливості студентської групи та її структура; психологічна характеристика студентського колективу; міжособистісні стосунки в студентській групі; лідер і лідерство.


Тема 6. Психологічний аналіз навчального процесу

Роль мотивації в навчальній діяльності; самостійна навчально-організаційна діяльність студентів; причини неуспішності студентів та шляхи її ліквідації.Тема 7. Психологія взаємодії викладача та студента

Психологічна характеристика педагогічної взаємодії; труднощі в професійно-педагогічному спілкуванні викладача і студента; умови запобігання та шляхи вирішення педагогічних конфліктів у взаєминах викладача та студентів.


Змістовий модуль 2. Організація навчального процесу у вищій школі.
Тема 8-9. Лекція як форма навчання у ВНЗ

Типи лекцій та їх особливості; організація лекції та методика її проведення; проблемне навчання під час лекції; значення візуалізації навчального матеріалу та використання ТЗН у навчальному процесі.


Тема 10. Семінарські та практичні заняття у ВНЗ

Типи і форми організації семінарських та практичних занять з політологічних наук; система оцінювання як мотиваційний чинник праці студента; методика оцінювання знань, вмінь і навичок.


Тема 11-12. Методологічні основи активізації навчального процесу

Методи і форми активації навчального процесу; інноваційні методи навчання; дистанційне навчання; самостійна робота студентів, її організація та значення; індивідуальна робота зі студентами; організація педагогічної та виробничої практики студентів.


Тема 13-14. Організація наукової роботи студентів

Поняття наукової роботи, форми наукових досліджень; особливості написання курсових та кваліфікаційних робіт; підготовка методичних вказівок; підготовка статті та наукової доповіді; організація наукової конференції та діяльності наукового гуртка.


Тема 15. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі

Зміст формування всебічно розвиненої особистості та конкурентноспроможного фахівця; національно-патріотичне виховання; формування етичних та моральних основ поведінки студентів.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі.

Тема 1. Структура вищої освіти в Україні. Європейської освітньої інтеграції10

2

-8

Тема 2. Структура вищої освіти в Україні. Європейської освітньої інтеграції8

-

-8

Тема 3. Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі10

2

-8

Тема 4. Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі10

-

28

Тема 5. Психологія студентської групи8

-

-8

Тема 6. Психологічний аналіз навчального процесу8

-

-8

Тема 7. Психологія взаємодії викладача та студента8

-

-8

Проміжний модульний контроль8

-

-8

Разом за змістовим модулем 170

4

264

Змістовий модуль 2. Організація навчального процесу у вищій школі

Тема 8. Лекція як форма навчання у ВНЗ8

-

-8

Тема 9. Лекція як форма навчання у ВНЗ8

-

-8

Тема 10. Семінарські та практичні заняття у ВНЗ8

-

-8

Тема 11. Методологічні основи активізації навчального процесу8

-

-8

Тема 12. Методологічні основи активізації навчального процесу10

2

-8

Тема 13. Організація наукової роботи студентів10

-

28

Тема 14. Організація наукової роботи студентів8

-


8

Тема 15. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі10

-

28

ПМК4

-

-4

Разом за змістовим модулем 274

2

468

Усього годин144

6

6132


5.Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кіл-ть

годин


1

Психологічні та педагогічні основи навчального процесу у вищій школі

 1. Вікові особливості психології студента.

 2. Адаптація до навчального процесу та її особливості.

 3. Психологічні та педагогічні основи професійного становлення студента.
2

2

Організація наукової роботи студентів

 1. Форми наукових досліджень.

 2. Основні складові кваліфікаційного дослідження та засади його написання.

 3. Стаття та наукова доповідь як складова наукової роботи студентів.
2

3


Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі

 1. Значення та форми національно-патріотичного виховання студентів.

 2. Формування норм поведінки фахівця.
2


6. Методи навчання:

читання лекцій із застосуванням технічних засобів навчання, аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні, з врахуванням українського та закордонного досвіду та практики, робота з відеоматеріалами та електронними ресурсами.


7. Методи контролю:

поточне оцінювання, поточний модульний контроль (есе), підсумковий модульний контроль
Модуль 1

Модуль 2

Проміжний модульний контроль

Підсумковий модульний контроль

Сума

Т1

Т2

Т3


10

10

10

30

40

100


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ТА ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(орієнтовна тематика есе)


 1. Структура та концептуальні напрями розвитку системи вищої освіти в Україні.

 2. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.

 3. Навчальний заклад як структурний елемент системи вищої освіти в Україні;

 4. Організація навчального процесу та її нормативна база.

 5. Адаптація системи вищої освіти в Україні до Болонського процесу.

 6. Структура вищого навчального закладу та її особливості.

 7. Галузевий стандарт освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма.

 8. Значення навчальних планів, робочих планів, робочих програм дисциплін в організації навчального процесу.

 9. Предмет і основні категорії психології і педагогіки вищої школи.

 10. Особливості психології студентського віку.

 11. Адаптація студента до навчання у вищій школі.

 12. Типологічні особливості сучасних студентів.

 13. Професійне становлення особистості студента.

 14. Психологічні особливості студентської групи та її структура.

 15. Психологічна характеристика студентського колективу.

 16. Міжособистісні стосунки в студентській групі.

 17. Лідер і лідерство.

 18. Аналіз психологічної взаємодії в студентській групі.

 19. Роль мотивації в навчальній діяльності.

 20. Самостійна навчально-організаційна діяльність студентів.

 21. Причини неуспішності студентів та шляхи її ліквідації.

 22. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії.

 23. Труднощі в професійно-педагогічному спілкуванні викладача і студента.

 24. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічних конфліктів у взаєминах викладача та студентів.

 25. Типи лекцій та їх особливості.

 26. Організація лекції та методика її проведення.

 27. Проблемне навчання під час лекції.

 28. Значення візуалізації навчального матеріалу та використання ТЗН у навчальному процесі.

 29. Типи і форми організації семінарських та практичних занять з політологічних наук.

 30. Система оцінювання як мотиваційний чинник праці студента.

 31. Методика оцінювання знань, вмінь і навичок.

 32. Методи і форми активації навчального процесу.

 33. Інноваційні методи навчання.

 34. Дистанційне навчання.

 35. Самостійна робота студентів, її організація та значення.

 36. Індивідуальна робота зі студентами.

 37. Організація педагогічної та виробничої практики студентів.

 38. Поняття наукової роботи, форми наукових досліджень.

 39. Особливості написання курсових та кваліфікаційних робіт.

 40. Підготовка методичних вказівок.

 41. Підготовка статті та наукової доповіді.

 42. Організація наукової конференції та діяльності наукового гуртка.

 43. Зміст формування всебічно розвиненої особистості та конкурентноспроможного фахівця.

 44. Національно-патріотичне виховання.

 45. Формування етичних та моральних основ поведінки студентів.


8. Шкала оцінювання


Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за

4-бальною шкалою

91-100

A

5 (відмінно)

83-90,9

B

4 (добре)

76-82,9

C

(4 добре)

68-75,9

D

3 (задовільно)

61-67,9

E

3 (задовільно)

20-60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0-19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Оцінка «відмінно» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– високого рівня теоретичної та практичної підготовки, прояву впевненості, творчості, ініціативності, організованості;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт.Оцінка «добре» ставиться студенту за таких умов:

– виконання повного обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

– чітких і логічних відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності.Оцінка «задовільно» ставиться студенту за таких умов:

– нечітких відповідей на практичних заняттях і під час модульних контрольних робіт;

– у разі недостатнього рівня аналізу, творчості, ініціативності

– виконання програми курсу та індивідуальних завдань;Оцінка «незадовільно» ставиться студенту за таких умов:

 • невиконання обсягу програми курсу та індивідуальних завдань;

 • невчасного виконання завдань передбачених курсом без поважних причин.


9. Методичне забезпечення:
опорні конспекти лекцій, ілюстративні матеріали, інтернет-ресурси, практичні заняття на базі Національного університету «Острозька академія».

3.Рекомендована література:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 2. Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. М.Ф. Степко, Я.Л Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2003. – 52 с.

 3. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Европе. – 2000. –Т. ХХV. – № 3.

 4. Василюк А., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 139 с.

 5. Ващенко Л. М., Жебровський Е. М. Школа зарубіжжя: шляхи реформ. – К., 1999. – 185 с.

 6. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – 208 с.

 7. Долженко О. В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению // Вестн. высш. шк. – М.: Alma mater, 2000. – № 6.

 8. Драйден Г., Джаннет В. Революция в обучении: Пер. с англ. – М.: ООО “ПАРВИНЕ”, 2003. – 672 с.

 9. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.:ІВЦ «Вид-во “Політехніка”», 2003. – 200 с.

 10. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов. – К.: Вища школа, 1990. – 248 с.

 11. Карпухин Д. В. (автор-сост.). Мир международного образования или как учатся за границей. – Х.: МИР у МИГ. 1996. – 325 с.

 12. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с.

 13. Козаков В.А., Дзвінчук Д.І. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 140 с.

 14. Кремень В. Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели. – 2003. – 13–19 декабря (№ 48 (473)).

 15. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К.: ЕксОб, 1999. – 304 с.

 16. Луговий В. І. Управління освітою: Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Держ. управління”. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

 17. Лукичев Г. А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы // Науч. вестн. Моск. гос. тех. ун-та гражд. авиации. – 2000. – № 26. – С. 13-18.

 18. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

 19. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

 20. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя; Авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.; Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.

 21. Попков В. А., Коржуев А. В. Дидактика высшей школы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. – М.: Издат. центр «Академия», 2001. – 136 с.

 22. Реформы образования в современном мире. Глобальные и региональные тенденции. – М., 1995. – 180 с.

 23. Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики. – К.: К. І. С., 2003. – 296 с.

 24. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: Кол. монографія. – К.: НаУКМА, 1997. – 290 с.

 25. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: ООО «Фирма Изд-во АСТ»,1999. – 784 с.

 26. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. – Bonn: HRK, 2000. – 77 p. (Перспективи і проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи).

 27. News of the Recognition Field: Background Information for the ACE Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. – Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. – 60 p. (Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в межах 13 щорічної конференції Європейської асоціації між народної освіти 5–8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінляндія).

 28. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. – Bonn: HRK, 2000. – 41 p. (Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання).

 29. Tauch Christian. Accreditation: a Change of Paradigm in German Higher Education // EAIE Forum. – 2000. – Vol. 2. – No. 1. – P. 12-14 (Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті).
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка