Робоча програма навчальної дисципліни методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психологіїСкачати 383.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір383.85 Kb.
  1   2   3
Форма ХоН-3.03

Затверджено наказом МОН України

від" " 20 _р.Львівський національний університет імені Івана Франка Філософській факультет Кафедра психології

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи

20___р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ

напряму підготовки 04.01. психологія (шифр і назва напряму підготовки) для спеціальності 6.04100 психолог-викладач (шифр і назва спеціальності(тей)) ЛНУ, філософський факультет, відділення психологія (назва інституту, факультету, відділення)


КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЛОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУ


ЛЬВІВ-2012-2013

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ». Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) за напрямом підготовки 04.01. «Психологія» - спеціальністю 6.040100 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. - с.

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Баклицький І.О. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

Протокол №1від "25"серпня 2012 р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)

Протокол № від « » 20 р.

« » 20 р. Голова

© Баклицький І.О. 2012. С Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012

1. Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Психологія праці»)

Найменування

Галузь знань, напрям

Характеристики навчальної

показників

підготовки,

дисципліни
освітньо-кваліфікаційний

Денна форма

Заочна
рівень

навчання

форма навчання

Кількість кредитів - 1

Галузь знань 6.04100 - Психологія

Нормативна (за вибором студента)

Модулів - 2

Напрям

0401 - ПсихологіяРік підготовки:

Змістовних

Спеціальність

2012-й

2013-й

модулів

(професійнеКурсова робота

спрямування)

Семестр

Загальна
7-й

7-й

кількість годин


Тижневих годин
Лекцій

для деної форми
12 год

6 год

навчання:
Практичні, семінарські

Аудиторних - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

24 год.

3 год

Самостійної

Лабораторні

роботи

год.

год.

студента -1
Самостійна роботагод.

год.ІНДЗ:Вид контролю: Усний залік

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

Для денної форми навчання - 20 Для заочної форми навчання – 10
1. АНОТАЦІЯ, МІЖДИСЦШІЛШАРНІ ЗВЯЗКИ

В умовах реформування вищої освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації педагогічних і науково-педагогічних кадрів - національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, гуманного піднесення самоцільної особистості вихованця. Однією з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є підвищення рівня психологічної культури, зокрема через опанування майбутніми викладачами ВНЗ ґрунтовними психолого-педагогічними знаннями, уміннями і навичками.Об’єктом курсу виступає система психологічних знань та психологічної практики фахівця психолога.

Предметом курсу виступає особливості професійної компетентності та діяльності психолога-професіонала.

Курс «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» викладається впродовж 7 семестру для студентів 4 курсу ОКР «Бакалавр».

Курс передбачає загалом 81 год. (аудиторних: лекції 12 год, практичні 24 год,) 45 год. відведено на самостійну роботу студентів, що контролюється викладачем. Курс складається з 2 змістовних модулів. Формою контролю знань студентів є залік. За успішне вивчення курсу та складання іспиту студентам зараховують 1,5 кредити.

Міжпредметні зв'язки курсу «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» з іншими курсами напряму «Психологія»

Зміст навчальної дисципліни «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» складено з урахуванням того , що студенти будуть слухати теоретичні курси: Загальної, експериментальної, медичної психології та інших психологічних нормативних, теоретичних та прикладних дисциплін

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ РА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Цільова аудиторія: Студенти 4 курсу, що набувають фах психолога.

Курс «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» є теоретичною основою психологічної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності діяльності.

Мета курсу «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології»: забезпечити загальну теоретичну підготовку студентів у галузі психології, яка слугуватиме основою для опанування ними основами професійної компетентності.

Завдання вивчення дисципліни:

- опанування знаннями про психологічні особливості працівника організації:

- - вивчення психологічних аспектів навчання і виховання студентської молоді;

- усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної діяльності та шляхів її опанування;

- розвиток таких якостей особистості, що мають для майбутнього викладача професійне значення.

Програма дисципліни складається з двох змістовних модулів: Змістовний модуль І - «Психологічна експертиза, як психологічна діяльність. Галузі застосування психологічних експертиз.»

Змістовний модуль II - «Технології проведення психологічної експертизи та її види.»

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати:

а) На ознайомчо-орієнтувальному рівні:

1. Сутність понять «індивід», «суб'єкт», «особистість» та «інтегральна індивідуальність»;

2. Об'єктивні показники характерних властивостей і рис особистості, якими є поведінка людини, тобто зовнішні прояви її діяльності;№

3. Методи психологічної експертизи;

4. Психічні, емоційні і вольові стани людини у надзвичайній ситуації;

5. Особливості мотивації;

6. Особливості інтеграції поведінки з обов'язковим аналізом системи потреб, установки, системи відносин і само оціночного компонента особистості.

б) На понятійно-аналітичному рівні:

1. Сутність і зміст психіки, свідомості та правосвідомості;

2. Особливості прояву і протікання психічних процесів;

3. Формування і прояв психічних властивостей людини; Джерела людської активності;

5. Сутність психічної норми і відхилення від неї;

6. Характеристика різних психічних станів;

7. Сутність соціалізації, психічної регуляції та психічного захисту особистості;

8. Психологічні механізми девіантної і деліквентної поведінки особистості.

в) На продуктивно-синтетичному рівні знати:

1. Механізми психічного відображення;

2. Сутність психічного відображення, його трансформації;

3. Вияви психічних станів людини;

4. Вплив емоцій та почуттів на поведінку і діяльність людей;

5. Потребнісно-мотиваційну сферу людини;

6. Структуру характеру, його відношення та акцентуації;

7. Структуру інтегральної індивідуальності та її вираження.

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти:

а) На предметно - практичному рівні:

1. Розрізняти різні психічні явища і фактори;

2. Підбирати відповідні методики і тести для оцінки тих чи інших психічних явищ у житті людини, її властивості і стани;

3. Оцінювати різей властивості інтегральної індивідуальності;

4. Виявити мотивацію людини;

5. Визначати конкретні психічні стани людини;

6. Здійснювати аналіз діяльності і спілкування;

7. Виявляти девіантну і деліквентну поведінку і різні форми депривації;

8. Оцінювати ступінь здоров'я й типи кризи особистості.

б) На предметно-розумовому рівні:

1. Аналізувати психічні явища і процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між ними виявляти їх тенденції, шляхи розвитку;

2. Виявляти чинники розвитку психіки;

3. Аналізувати тенденції розвитку емоцій у конкретній ситуації;

4. Розуміти вікові, професійні, статеві паталогічні особливості емоційно-почуттєвої сфери особистості;

5. Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між цілями і мотивами особистості;

6. Аналізувати різні аспекти соціалізації, психічної регуляції і психічного захисту особистості;

В) На знаково практичному рівні:

1. «Читати» психодіагностичні методи, методики і тести;

2. Фіксувати психічні явища і факти за допомогою різних засобів. Бути ознайомленим:

1. З новими теоретичними та методичними розробками в психодіагностиці,

1. психології особистості та психологічної експертизи.

2. З особливостями дослідження психічних процесів, станів і властивостей особистості, її різних рівнів психіки - свідомого, підсвідомого і над свідомого, а також поведінки, діяльності і спілкування.

План дисципліни


Курс 4 Семестр 8 Всьго годин в семестрі - 8 Г

Кількість годин, зних

Пі тк

Лекц

Сем. Зан. СЗ

Практ.

Зан.


ПЗ

Інд,- конс роб ІКР

Сам роб ст СРС

Форма

контр


ФК

Модуль 1 «Психологічна експертиза, як психологічна діяльність. Галузі застосування психологічних експертиз»
Тема 1. Предмет, завдання і методи психологічної експертизи

2


Тема 2. Психологічна експертиза як особлива діяльність

2Тема 3. Галузі застосування психологічної експертизи
1Тема 4. Гуманістична експертиза освіти

2


Тема 5. Психологічна трудова.експертиза

2Тема 6. Інженерно-психологічна експертиза операторів
1
Тема 7. Психологічна експертиза професійної придатності працівника

2
Модуль 2 «Технології проведення психологічної експертизи та її види.»
Тема 8. Судово-психологічна експертиза

1

1Тема 9. Психологічна експертиза в соціальному управлінні
1Тема 10. Психологічна експертиза сумісності малих груп
1Тема 11. Психологічна експертиза конфліктів в організації і між організаціями
1Тема 12. Психологічна експертиза осіб з психосоматичними розладами
1Тема 13. Технологія проведення психологічної експертизи

1

1
-

Тема 14. Особистісна і професійна готовність психолога до проведення психологічної експертизи

2
Всього

14

859
Форми контролю:

усне опитування - У кортрольна робота - КР перевірка конспектів - ПК перевірка завдання для самостійної роботи - СР тестування - Т : Колоквьіум - К рольові ігри - РІ інші -

психології особистості та психологічної експертизи.

2. З особливостями дослідження психічних процесів, станів і властивостей особистості, її різних рівнів психіки - свідомого, підсвідомого і над свідомого, а також поведінки, діяльності і спілкування. Змістовні модулі: Перший "Предмет і завдання психологічної експертизи". Другий модуль - "Галузі застосування психологічної експертизи". Третій модуль - "Технологія проведення психологічної експертизи". Четвертий модуль "Особистісна і професійна готовність психолога до проведення психологічної експертизи".


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка