Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження зовнішніх ринків"Скачати 162.2 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір162.2 Kb.


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра міжнародної економікиРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Маркетингові дослідження зовнішніх ринків"
спеціальність 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Інститут магістерської підготовки та післядипломної освітиРОЗРОБНИКИ

С.В.Співаковський, доцент кафедри міжнародної економіки, к.е.н.
 Університет «КРОК», 2015 рік

 Співаковський С.В., 2015 рік
Київ – 2015 рік 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження зовнішніх ринків» є надання студентам знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу міжнародного внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища фірм, шляхів і резервів їх маркетингового розвитку. Становлення системи маркетингових досліджень в Україні – одна з найглобальніших проблем. Адже саме проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків, використання отриманих результатів дозволяють суб’єктам міжнародного бізнесу знайти правильні орієнтири своєї діяльності, досягти максимального рівня задоволення потреб споживачів, а також вирішити свої проблеми.

Завдання дисципліни «Маркетингові дослідження зовнішніх ринків» полягають у:

 • вивчення категорій, методик та алгоритмів маркетингових досліджень щодо міжнародних ринків;

 • відпрацювання практичних навичок проведення відповідних досліджень;

 • розвитку вміння студентів творчо аналізувати кон’юнктуру зарубіжних ринків, визначати проблеми і тенденції їх розвитку;

 • набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами досліджень

 • вироблення у студентів вміння проводити порівняльний аналіз розвитку українських ринків та ринків інших країн світу, а також застосовувати до української економіки зарубіжний досвід ефективного господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сутність маркетингової інформаційної системи міжнародного бізнесу,

 • особливості оцінки макросередовища міжнародного ринку,

 • особливості моніторингу мікросередовища зарубіжного ринку,

 • технології проведення маркетингових досліджень на зарубіжних ринках,

вміти:

- оцінювати конкурентні позиції національної компанії на конкретному зарубіжному ринку; • використовувати інформацію отриману під час маркетингових досліджень щодо кон’юнктури зарубіжних ринків і надавати обґрунтовані висновки та рекомендації;

 • аналітично оцінювати ефективність застосування маркетингових стратегій зовнішньої експансії;

 • працювати з великими масивами інформації та добирати найбільш корисну для виявлення чинників привабливості зарубіжного ринку для суб’єктів міжнародного бізнесу;

 • оформлювати та презентувати результати проведених міжнародних маркетингових досліджень. 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Предмет та завдання вивчення дисципліни "Маркетингові дослідження зовнішніх ринків".Тема 1. Система маркетингових досліджень зарубіжних ринків

Сутність та роль маркетингових досліджень. Головна мета маркетингових досліджень. Предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

Макро- та мікросередовище зарубіжного ринку як об’єкти маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень. Методи польових досліджень. Види маркетингової інформації та її джерела. Маркетингова інформаційна система.Тема 2. Дослідження кон’юнктури зарубіжного ринку

Сутність поняття «кон’юнктура ринку». Показники стану загальноекономічної кон’юнктури: показники виробництва, показники внутрішнього товарообороту, показники зовнішньої торгівлі, показники динаміки та рівня цін, фінансові показники. Інформація для дослідження ринкової кон’юнктури зовнішнього ринку.

Дослідження кон’юнктури конкретного товарного ринку. Система показників для оцінювання кон’юнктури конкретного ринку: пропозиція товарів; попит; пропорційність ринку; тенденції розвитку ринку; коливання, сталість та циклічність ринку; регіональні відмінності стану та розвитку ринку; ділова активність на ринку; ризики; масштаб ринку, рівень його монополізації та стан конкуренції.

Тема 3. Маркетингові дослідження конкурентного середовища та конкурентів зарубіжного ринку

Сутність та види конкуренції. Стратегії утримання конкурентних переваг згідно теорії М. Портера: унікальність товару з точки зору покупця; диверсифікація; концентрація (спеціалізація). Стратегії конкурентної боротьби за Ф. Котлером: стратегія лідера; стратегія претендента на лідерство; стратегія того, хто йде за лідером; стратегія спеціаліста. Конкурентні ситуації та їх дослідження.

Дослідження конкурентного середовища зарубіжного ринку. Дослідження конкурентів підприємства на зарубіжному ринку.

Тема 4. Дослідження поведінки споживачів зарубіжного ринку

Сутність маркетингових досліджень споживачів. Альтернативні підходи до розуміння поведінки споживачів зовнішнього ринку: економічна модель Маршала; модель навчання Павлова; психоаналітична модель Фрейда; соціально-психологічна модель Верблена.

Концептуальні схеми поведінки споживачів. Модель поведінки споживача за Ф. Котлером. Концептуальна схема рішень покупців на підставі досвіду придбання за О’Шонессі. Модель споживчих рішень Енджела-Блеквела-Мініарда. Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів.

Процеси прийняття рішень щодо придбання товарів та послуг. Чинники «чорної скриньки» споживача. Дослідження міри задоволення споживачів. Дослідження поведінки споживачів товарів виробничо-технічного призначення.Тема 5. Прогнозні дослідження збуту

Сутність прогнозування збуту. Чинники впливу на прогноз збуту. Основні економічні показники, що використовуються у прогнозуванні збуту. Якісні методи прогнозування збуту: журі керівників вищої ланки, об’єднана оцінка прогнозу збуту торговельними агентами, дослідження очікувань покупців, метод Дельфі, метод сценаріїв майбутнього розвитку обсягів збуту. Кількісні методи прогнозування збуту: множинна регресія, метод стандартного розподілу ймовірностей, кореляційний аналіз, прогнозування на основі частки ринку, аналіз рядів динаміки. Маркетингові дослідження в каналах розподілу підприємства.Тема 6. Маркетингові дослідження підприємства

Сутність маркетингових досліджень підприємства, поняття його конкурентоспроможності.

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства: з точки зору конкурентних переваг; аналіз сильних та слабких сторін підприємства на конкретному зарубіжному ринку; структурний підхід; функціональний підхід; узагальнюючий підхід; бальна оцінка конкурентоспроможності.

Організаційні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Дослідження позиціонування продукції підприємства на зарубіжному ринку. Дослідження іміджу підприємства.3. Теми практичних занять

з/п


Назва теми
1

Система маркетингових досліджень зарубіжних ринків
2

Дослідження кон’юнктури зарубіжного ринку
3

Маркетингові дослідження конкурентного середовища та конкурентів зарубіжного ринку
4

Дослідження поведінки споживачів зарубіжного ринку
5

Прогнозні дослідження збуту
6

Маркетингові дослідження підприємства

4. Самостійна робота

з/п


Назва теми
1

Система маркетингових досліджень зарубіжних ринків
2

Дослідження кон’юнктури зарубіжного ринку
3

Маркетингові дослідження конкурентного середовища та конкурентів зарубіжного ринку
4

Дослідження поведінки споживачів зарубіжного ринку
5

Прогнозні дослідження збуту
6

Маркетингові дослідження підприємства

5. Методи навчання

Викладання курсу «Маркетингові дослідження зовнішніх ринків» передбачає використання лекцій та практичних занять. Лекції мають за мету консультативно-оглядове означення проблеми та можливих напрямів її вирішення; проводяться із використанням слайдів за допомогою мультимедійного проектора. На практичних заняттях організовується обговорення студентами питань з попередньо визначених робочою програмою тем у формі дискусій, обговорювання та рецензування рефератів та доповідей. Студенти готують презентації на основі рекомендованих джерел, а також у результаті самостійного пошуку. Практичні заняття призначені для детального розгляду окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, формування умінь та навичок їх практичного використання шляхом виконання практичних завдань, вправ, кейсів.

Самостійна робота передбачає виконання передусім реконструктивно-варіативних, частково-пошукових та навчально-дослідних завдань, а саме: вивчення окремих змістових питань; реферування першоджерел; аналіз, синтез, порівняння, узагальнення явищ, фактів, закономірностей щодо маркетингових досліджень ринкових суб’єктів, викладених у друкованих джерелах інформації (періодичних виданнях з питань маркетингу та маркетингових досліджень, Інтернет-порталах маркетингового спрямування, офіційних Інтернет-сторінках асоціацій, організацій та підприємств), з метою підготовки відповідей на поставлені попередньо запитання; складання таблиць, графіків, ілюстрацій; підготовка до виступу на семінарському занятті; підготовка до обговорення ситуаційних завдань тощо.

6. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:


 • перевірка виконання завдань для самостійної роботи;

 • участь в обговоренні кейсів для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу;

 • експрес-контроль (тестування в аудиторії під час практичного заняття, письмові відповіді на короткі питання;

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: для студентів ОКР «спеціаліст» спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» та для слухачів програми перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - диференційований залік.

Тестовий контроль з дисципліни відбувається у вигляді тестів поточного контролю викладача та тестів підсумкового контролю.


7. Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.7.1. Схема нарахування балів з дисципліни

7.1.1. Для студентів денної форми навчанняВиди та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Підготовка до практичних занять, участь в обговоренні на заняттях

20
Експрес-контроль

20

тестування в аудиторії, письмові відповіді на короткі питання

Підсумкове тестування

30
Необов’язкові завдання

20
Диференційований залік

30
Разом:

120
7.1.2. Для студентів заочної форми навчання

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Підготовка до практичних занять, участь в обговоренні на заняттях

30
Експрес-контроль

20

тестування в аудиторії, письмові відповіді на короткі питання

Контрольна робота

20
Необов’язкові завдання

20
Підсумкове тестування

30
Разом:

120
Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.

7.2. Умови нарахування балів

1. Підготовка до семінарських (практичних) занять, участь в обговоренні на заняттях передбачає:  1. самостійне виконання і конспектування всіх передбачених програмою питань / завдань. Формою подачі готового завдання може також бути презентація;

  2. активну участь в обговоренні відповідей інших студентів, із висловленням власних думок, спостережень, критичних зауважень.

2. Експрес-контроль

Передбачає тестування в аудиторії під час практичного заняття – загалом 20 тестових питань, правильна відповідь на одне питання дорівнює 0,5 бали. Результати округлюються до цілого числа в сторону збільшення.

Письмові відповіді на питання передбачають чіткі, повні та правильні відповіді.

3. Підсумкове тестування проводиться у тестовому класі за допомогою комп’ютерної техніки. Результати тестування (у відсотках) переводяться у 30-ти бальну систему:% у тесті

кількість балів

90 та вище

30

80–89

24

70–79

18

60–69

12

50–59

6

4. Виконання контрольної роботи (для заочної форми навчання)

Викладач зараховує контрольну роботу за наслідками співбесіди або відправляє її на доопрацювання, пропонуючи студентові виправити помилки. Контрольна робота оцінюється максимально в 20 балів. Кожний вид індивідуальної роботи оцінюється максимально в 5 балів. Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи – 10 балів.7.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за накопичувальною шкалою Університету

Оцінка чотирибальною національною шкалою

90 та вище

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно


9. Методичне забезпечення

1. Програма вибіркової навчальної дисципліни "Маркетингові дослідження зовнішніх ринків".

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Маркетингові дослідження зовнішніх ринків ".

3. Конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань студентів з дисципліни " Маркетингові дослідження зовнішніх ринків ".


10. Рекомендована література

Базова

 1. Аакер Д. Маркетинговые исследования [Текст] / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй ; пер. с англ. под ред. С. Божук. - 7-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 848 с.

 2. Бойко И.И. Маркетинговые исследования (минимальный маркетинговый эксперимент) [Текст] : учебное пособие / И.И. Бойко. - К. : Кондор, 2005. - 280 с.

 3. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / А.В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2001. - 119 с.

 4. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко. - К. : КНЕУ, 2007. - 408 с.

 5. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств [Текст] : монографія / О. Л. Каніщенко. - К. : Знання, 2007. - 446 с.

 6. Косенков С.І. Маркетингові дослідження [Текст] : навчальний посібник / С.І. Косенков. - К. : ВД "Скарби", 2004. - 464 с.

 7. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Одягайло Б.М. [та ін.]; За ред. професора Кулішова В.В. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 384 с.

 8. Новошинська Л.В. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник/ Л.В. Новошинська. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 176 с

 9. Ноздрева Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга: Учебное пособие/ Р.Б. Ноздрева. - М.: РОССПЭН, 2004. - 280 с.

 10. Огієнко В.Г. Маркетингові дослідження [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.Г. Огієнко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 120 с.

 11. Ортинська В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник. Частина 1 / В.В. Ортинська. - К. : Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 161 с.

 12. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження [Текст] : навчальний посібник / В. Н. Парсяк, Г. К. Рогов. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 200 с.

 13. Полторак В.А. Маркетингові дослідження [Текст] : навчальний посібник / В.А. Полторак. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 387 с.

 14. Хаг, П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию, методологии и оценке [Текст] / П. Хаг. - К. : Знання-Прес, 2005. - 418 с.

 15. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т. М. Циганкова. - К. : КНЕУ, 2005. - 236 с.

 16. Черномаз П. О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навчальний посібник / П. О. Черномаз. - К. : Академвидав, 2010. - 272 с.

 17. SWOT - аналіз - основа формування маркетингових стратегій [Текст] : навчальний посібник / За ред. Л.В. Балабанової. - 2-ге вид. - К. : Знання, 2005. - 301 с.

Допоміжна

 1. Васильківський Д.М. Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу: /Д.М. Васильківський. // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. - 2011. - Т. 2, № 2. - С.262-266.

 2. Вачевський М. Міжнародний маркетинг в міграції робочої сили та міжнародних економічних інтеграційних процесах: /М. Вачевський. // Молодь і ринок. - 2009. - № 4. - С.31-35.

 3. Вачевський М. Міжнародний маркетинг світового господарства та України в співтоваристві світових держав: /М. Вачевський. // Молодь і ринок. - 2009. - № 3. - С.14-18.

 4. Вачевський М. Типи та форми міжнародного маркетингу у формуванні професійної компетенції маркетолога / М. Вачевський // Вища школа. - 2008. - № 12. - С.28-37

 5. Гринчак Н.А. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 2. - С.44-50.

 6. Зяйлик М. Ф. Євромаркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Зяйлик, Л. Б. Зяйлик. — К.: Кондор, 2009. — 225 с.

 7. Каніщенко О. Поведінкові аспекти експансії зарубіжних ринків: системний підхід /О. Каніщенко // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 3. - С.30-34.

 8. Каніщенко О.Л. Технологія досліджень зарубіжних ринків / О.Л. Каніщенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 2. - С.26-31

 9. Касьянов Я. Економіка «титанів» на товарних ринках України / Я. Касьянов // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 4. - С.28-33.

 10. Корж М. В. Маркетинговий механизм в условиях глобализации : теория и практика. / М. В. Корж; М-во образования и науки Украины, Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск: ДГМА, 2008. — 339 с.

 11. Корж М. В. Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу. Теорія і практика / М. В. Корж; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ: ДДМА, 2011. — 335 с.

 12. Корж М.В. Особенности развития международного маркетинга в промышленной сфере в условиях глобализации / М. Корж // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 1. - С.73-81.

 13. Мадзігон В. Міжнародний маркетинг в інтеграції міжнародних ринків /В. Мадзігон // Молодь і ринок. - 2009. - № 10. - С.6-10.

 14. Мировая экономика и международный бизнес : [Учеб. для студентов вузов] / [В.В.Поляков, Р.К.Щенин, Ю.Л.Адио и др.]; Под общ. ред. В.В.Полякова, Р.К.Щенина; Гос. ун-т упр. — М.: Кнорус, 2005. - 645 с.

 15. Міжнародний бізнес: теорія і практика. / Лисиця Н.М. [та ін.] — Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. — 139 с.

 16. Міжнародний маркетинг : конспект лекцій. / Т.О.Гаврилко, А.В.Гавриленко, В.О.Кустов, А.П.Науменко; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. — К.: НАУ, 2008. — 62, [1] с.

 17. Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — 279 с.

 18. Примаченко Н. Міжнародний маркетинг в національному стилі спілкування країн світу: /Н. Примаченко. // Молодь і ринок. - 2011. - № 4. - С.140-145.

 19. Прозоровский С. А. Международный маркетинг : учеб. пособие. — 2-е изд. — М.: Центр маркетинг. исслед. и менеджмента, 2009. — 144 с.

 20. Ринейська Л. С. Менеджмент персоналу як фактор півищення ефективності міжнародного бізнесу /Л.С. Ринейська. // Економіка і регіон. - 2009. - № 2. - С.209-213

 21. Старостіна А. Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час оцінювання привабливості міжнародних товарних ринків /А. Старостіна, В. Кравченко, О. Пригара. // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 2. - С.40-44.

 22. Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрямки їх реалізації / І. Тарлопов // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2. - С.129-139.

 23. Юлегіна І. В. Управління міжнародним маркетингом : навч. посіб. / Юлегіна І. В.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009. — 146 с.

 24. Ядин Д. Международный словарь маркетинговых терминов : [Более 2000 проф. терминов] / Пер. с англ. В.О.Шагоян; Под науч. ред. В.Н.Савченко, Е.Е.Козлова. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 588 c.12. Інформаційні ресурси


 1. The Economist [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economist.com

 2. Європейський союз [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.europe.eu.int

 3. Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.imf.org

 4. Світовий банк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.worldbank.org

 5. ЮНКТАД, Звіт про прямі іноземні інвестиції - 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unctad.org/World Investment Report 2011

 6. Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wto.org

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка