Робоча програма навчальної дисципліни макроекономіка Назва дисципліниСкачати 334.62 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір334.62 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра теоретичної і прикладної економікиЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора навчально-наукового інституту бізнес-технологій УАБС

_____________________І.І.Д’яконова (підпис)

“____” ____________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМакроекономіка

Назва дисципліниОсвітньо-кваліфікаційний рівень/Ступінь - бакалавр

Напрям підготовки/Спеціальність – 6.030502 Економіка кібернетика);

6.030508 Фінанси і кредит (банківські технології і процеси);

6.030509 Облік і оподаткування

Форма навчання: денна

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Семестр викладання

Загальний

обсяг,

годин/кредит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Практичні

Лабораторні

заняття


Загалом

ІРС

Інд. завдання. вид / обсяг

3

120/4

42

24

18
78МА+ДСК


Розробник : канд.екон.наук, доцент Т.О.Семененко


(науковий ступінь, посада, ПІБ)

Затверджено на засіданні кафедри, протоколом № 1 від 29.08.2016 р.


Завідувач кафедри ___________ Л.В.Кривенко

(підпис)

Суми – 2016 р.

1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни

Мета дисципліни - формування системи знань про механізми функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвід макроекономічної практики.

Завдання дисципліни: вивчення теорії макроекономічної науки, розкриття її об'єкта, предмета і методу, висвітлення основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічного розвитку; базових моделей рівноваги; розкриття механізму складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ основні принципи функціонування економіки на макрорівні, передумови та закономірності формування рівноваги на товарному, фінансовому ринку і ринку факторів виробництва, умови запровадження макроекономічної політики держави, засади формування, реалізації та стимулювання економічного зростання відповідно до концепцій шкіл макроекономіки;

ВМІТИ (на діагностичному рівні) адекватно оцінювати макроекономічну ситуацію в країні, аналізувати макроекономічні показники розвитку економіки, які становлять зовнішнє середовище діяльності господарських суб’єктів, порівнювати переваги та недоліки застосованих на практиці моделей рівноваги і регулювання економіки, давати оцінку і прогнозувати можливі наслідки макроекономічної політики держави.1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна спирається на результати вивчення наступних дисциплін (змістовних модулів) циклу професійної та практичної підготовки: • «Політична економія» (1 курс, 1 семестр);

 • «Мікроекономіка» (1 курс, 2 семестр).2. ПРОГРАМА КУРСУ


1-й модульний цикл дисципліни «Теоретичні основи макроекономіки»
Тема 1. Макроекономіка як наука.

Роль макроекономіки в житті суспільства. Еко­номічні ресурси та їх характеристика. Практична функція макроекономіки. Об'єкт і предмет макроекономіки. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Особливі риси окремих економічних систем. Позитивна й нормативна функція макроекономіки. Методологія макроекономіки. Моделюван­ня як головний метод відображення фактичної поведінки еконо­міки. Сутність математичних та графічних моделей. Ендогенні й екзогенні змінні. Запа­си і потоки. Короткостроковий і довгостроковий періоди.


Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва. Основні макроекономічні показники. Проміжна продукція, кінцева продукція і ВВП. Методи обчислення ВВП. Обчислення валового національного доходу та валового національного наявного доходу. Макроеко­номічні показники на чистій основі. Номінальний і реальний ВВП. Базовий і поточний періоди, фактичні (поточні) та порівнянні (постійні) ціни. Індекс цін, ін­декс споживчих цін, індекс цін ВВП (дефлятор ВВП). Дефлювання та інфлювання.


Тема 3. Ринок праці.

Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня використання робочої сили. Види безро­біття. Повна зайня­тість, неповна зайнятість, надмірна зайнятість. Обчислення при­родного рівня безробіття. Механізм ринку праці. Неокласична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Втрати від безробіття. Відставання фак­тичного ВВП від потенційного ВВП (розрив ВВП). Закон Оукена. Визна­чення впливу безробіття на динаміку ВВП.


Тема 4. Товарний ринок.

Сукупний попит. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція та її теоретичний інструментарій. Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропо­зиції. Модель АD-АS як базова модель економічної рівноваги. Ко­роткострокова і довгострокова рівновага. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується коливаннями сукупного попиту. Механізм відновлення економічної рівноваги, що пору­шується збуреннями сукупної пропозиції.


Тема 5. Грошовий ринок.

Пропозиція грошей. Грошові агрегати. Грошова база та її компоненти. Грошовий мультипліка­тор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Попит на гроші. Класичний підхід до функції попиту на гроші. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші. Механізм грошового ринку. Рівняння рівноваги на грошово­му ринку. Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння Фішера. Мотиваційна роль реальної процентної ставки.


Тема 6. Інфляційний механізм.

Сутність та види інфляції. Темп інфляції та методи його обчис­лення. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Очікувана і неочікувана інфляція. Причини та наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо при­чини інфляції та її недоліки. Роль грошей в інфляційному механі­змі: монетаристський підхід та позиція кейнсіанців. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса.2-й модульний цикл дисципліни «Макроекономічна рівновага»
Тема 7. Споживання домогосподарств

Доходи домогосподарств. Особистий дохід та особистий наявний дохід у приватній закритій економіці та його складові. Заощадження та споживання домогосподарств. Теперішня вартість майбутніх грошей і майбут­ня вартість теперішніх грошей. Крива Лоренца, децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Кейнсіанська функція споживання. Гранична схильність до споживан­ня та заощаджень. Індуційоване та автономне споживання. Функції споживання з урахуванням фактора часу. Функція споживання за гіпотезою життєвого циклу. Функція споживання за гіпоте­зою постійного доходу.


Тема 8. Приватні інвестиції.

Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвести­цій. Неокласична функція інвестицій. Проста інвестиційна функція. Процентна ставка і прибутко­вість інвестиційних проектів. Метод чистої дисконтова­ної вартості. Зміна автономних інвестицій та її графічна інтерпретація. Заощадження та інвестиції. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенден­ція. Класичний та кейнсіанський механізми урівноваження заощаджень з інвестиціями. Структура заощаджень приватної закритої економіки. Роль фінансової системи в трансформації заощаджень в інвестиції.


Тема 9. Сукупні витрати і ВВП.

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноваж­ного ВВП на основі методу «витрати-випуск». Модель «кейнсіанський хрест». Визна­чення рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін'єкції». Модель «заощаджен­ня – інвестиції». Мультиплікатор витрат. Індуційовані й автономні витрати. Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив. Інфляційний розрив.


Тема 10. Економічна динаміка.

Основні засади теорії економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Основ­ні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Ос­новні положення неокласичної теорії економічного зростання. Сутність теорій ендогенного зростання. Модель Солоу. Вплив на­громадження капіталу на капіталоозброєність. Технічний прогрес. Золоте правило нагромадження капіталу. Джерела економічного зростання. Залишок Солоу. Економічні цикли. Основні теорії економічного циклу. Модель мультиплікатора-акселератора.


Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання.

Роль держави в економічному кругообігу. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна функція дер­жави. Стабілізаційна функція держави. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної рівноваги за методом «витрати – випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням держави. Модель еко­номічної рівноваги за методом «вилучення – ін'єкції». Вплив дер­жави на кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Фіскальна політика. Монетарна політика.


Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність.

Платіжний баланс. Валютний курс. Валюта та її види. Паритет купівельної спроможності. Модель реального ва­лютного курсу. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати – випуск». Гранична схильність до імпорту. Функція споживання у відкритій економіці. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення – ін'єкції». Країна як чистий дебітор (кредитор). Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, муль­типлікатор витрат у відкритій економіці.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Загальний обсяг,

годин


Лекції,

годин


Практичні,

годин


Лабораторні, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (СРС),

годин


Індивід. завдання,

годин


(із обсягу СРС)

Семестр __ (для дисциплін, що викладаються протягом декількох семестрів)

1-й модульний цикл дисципліни «Теоретичні основи макроекономіки»

Тема 1. «Макроекономіка як наука»

8

26
Тема 2. «Макроекономічні показники в системі національних рахунків»

12

2

2
8
Тема 3. «Ринок праці»

10

2

2
6
Тема 4. «Товарний ринок»

12

2

2
8
Тема 5. «Грошовий ринок»

9

2

1
6
Тема 6. «Інфляційний механізм»

9

2

1
6
Модульний контроль

1
1


2-й модульний цикл дисципліни «Макроекономічна рівновага»

Тема 7. «Споживання домогосподарств»

9

2

1
6
Тема 8. «Приватні інвестиції»

9

2

1
6
Тема 9. «Сукупні витрати і ВВП»

9

2

1
6
Тема 10. «Економічна динаміка»


9

2

1
6
Тема 11. «Держава в системі макроекономічного регулювання»

12

2

2
8
Тема 12. «Зовнішньоекономічна діяльність»

10

2

2
6
Модульний контроль

1
1


Всього з навчальної дисципліни

120

24

18
78

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНомер лекційного заняття

Тема та основні питання, що розглядаються на лекції

Обсяг лекційних занять, годин

Посилання на основну літературу 1

1-й модульний цикл дисципліни «Теоретичні основи макроекономіки»

1

Тема1. «Макроекономіка як наука»

 1. Практична функція макроекономіки

 2. Об’єкт і предмет макроекономіки

 3. Методологія макроекономіки
2

[1], с.6-14

[2], c.6-142

Тема 2. «Макроекономічні показники в системі національних рахунків»

 1. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівництва

 2. Основні макроекономічні показники

 3. Номінальний та реальний ВВП

2

[1], с.20-28

[2], c.15-233

Тема 3. «Ринок праці»

 1. Зайнятість і безробіття

 2. Механізм ринку праці

 3. Втрати від безробіття

2

[1], с.34-42

[2], c.23-314

Тема 4. «Товарний ринок»

 1. Сукупний попит

 2. Сукупна пропозиція

 3. Модель АD-AS як базова модель економічної рівноваги

2

[1], с.48-56

[2], c.32-405

Тема 5. «Грошовий ринок»

 1. Поняття грошового ринку. Процентна ставка

 2. Пропозиція грошей

 3. Попит на гроші

 4. Рівновага на грошовому ринку

2

[1], с.62-69

[2], c.41-496

Тема 6. «Інфляційний механізм»

 1. Сутність та види інфляції

 2. Причини та наслідки інфляції

 3. Інфляція і безробіття

2

[1], с.75-87

[2], c.50-622-й модульний цикл дисципліни «Макроекономічна рівновага»

7

Тема 7. «Споживання домогосподарств»

 1. Доходи домогосподарств

 2. Кейнсіанська функція споживання

2

[1], с.92-103

[2], c.63-748

Тема 8. «Приватні інвестиції»

 1. Інвестиційні функції

 2. Заощадження та інвестиції

2

[1], с.110-114

[2], c.75-799

Тема 9. «Сукупні витрати і ВВП»

 1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП

 2. Мультиплікатор витрат

 3. Сукупні витрати і потенційний ВВП

2

[1], с.120-137

[2], c.80-9710

Тема 10. «Економічна динаміка»

 1. Основні засади теорії економічного зростання

 2. Модель Солоу

 3. Джерела економічного зростання

 4. Економічні цикли

2

[1], с.142-157

[2], c.98-11311

Тема 11. «Держава в системі макроекономічного регулювання»

 1. Роль держави в економічному кругообігу

 2. Вплив держави на формування економічної рівноваги

 3. Фіскальна політика

 4. Монетарна політика

2

[1], с.164-181

[2], c.114-13112

Тема 12. «Зовнішньоекономічна діяльність»

 1. Платіжний баланс

 2. Валютний курс

 3. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку

2

[1], с.187-198

[2], c.132-143Всього

24 1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ ) ЗАНЯТЬ
Розділ

Номер заняття

Тема та основні питання, що розглядаються на занятті

Обсяг практичних занять, годин

Посилання на основну літературу
1

Тема 1,2 «Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків»

Зміст заняття:

1. Методологія макроекономіки.

2. Валовий внутрішній продукт як основний показник обсягу національного виробництва.

3. Три методи обчислення ВВП.

4. Інші показники національного обсягу виробництва:

а)валовий національний продукт (ВНП);

б)чистий внутрішній продукт (ЧВП);

в)національний дохід (НД).

5. Показники рівня цін:

а)індекс споживчих цін (ІСЦ);

б)дефлятор ВВП. Інфлювання і дефлювання.

6. Порівняльний аналіз індексів.

7. Розв’язання задач.2

[1], с.28-33

2

Тема 3 «Ринок праці»

Зміст заняття: 1. Показники рівня використання робочої сили.

 2. Види безро­біття: фрикційне, структурне, циклічне, природне.

 3. Неокласична теорія ринку праці.

 4. Кейнсіанська теорія ринку праці.

 5. Втрати від безробіття. Закон Оукена. Відставання фак­тичного ВВП від потенційного ВВП.

 6. Розв’язання задач.

2

[1], с.42-47

3

Тема 4 «Товарний ринок»

Зміст заняття:

1. Сукупний попит.

1.1. Сутність сукупного попиту та його відмін¬ність від ринкового попиту. Крива сукупного попиту.

1.2. Цінові чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект ба¬гатства, ефект чистого експорту.

1.3. Нецінові чинники сукупного попиту та їх вплив на його криву.

2. Сукупна пропозиція.

2.1. Довгострокова сукупна пропозиція.

2.2. Основна модель короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропо¬зиції.

3. Модель АD-АS як базова модель економічної рівноваги.

3.1. Короткострокова рівновага.

3.2. Довгострокова рівновага.

4. Розв’язання задач.


2

[1], с.57-61

4

Тема 5 «Грошовий ринок»

Зміст заняття: 1. Пропозиція грошей.

  1. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати.

  2. Грошова база та її компоненти: готівка і банківські ре­зерви, обов'язкові й надлишкові резерви.

  3. Грошовий мультипліка­тор, коефіцієнт готівки, резервна норма.

  4. Мультиплікація грошо­вої бази банківською системою.

  5. Грошова пропозиція як функція процентної ставки і крива пропозиції грошей.

 2. Попит на гроші: класичне та кейнсіанське трактування попиту на гроші.

 3. Механізм грошового ринку.

 4. Розв’язання задач.


Тема 6 «Інфляційний механізм»

Зміст заняття: 1. Сутність та види інфляції.

  1. Темп інфляції та методи його обчис­лення.

  2. Види інфляції залежно від її темпів.

  3. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація.

  4. Очікувана і неочікувана інфляція.

 2. Причини та наслідки інфляції. Інфляційні очікування.

 3. Основ­ні наслідки високої інфляції.

4. Інфляція і безробіття. Сучасна крива Філіпса.

  1. Рівняння кри­вої Філіпса та сутність її складових.

  2. Інфляція повної зайнятості та переміщення кривої Філіпса.

  3. Крива Філіпса у довгостроковому періоді.

 1. Розв’язання задач.

1

1


[1], с.69-74

[1], с.87-91


5

Модульна контрольна робота: теоретичні питання, тести та задачі з вивчених тем.
Тема 7 «Споживання домогосподарств»

Зміст заняття: 1. Доходи домогосподарств як джерело споживання.

  1. Доходи і витрати домогосподарств у моделі економічного кругообігу.

  2. Особистий дохід у приватній закритій економіці та його складові.

  3. Особистий наявний дохід у приватній закритій економіці: його кількісна визначеність та розподіл.

 2. Заощадження та споживання домогосподарств.

 3. Економічна нерівність та способи її оціню­вання: крива Лоренца, децильний коефіцієнт, коефіцієнт Джині.

4. Кейнсіанська функція споживання.

5. Розв’язання задач.1

1


[1], с.103-109

6

Тема 8 «Приватні інвестиції»

Зміст заняття: 1. Інвестиції в основний капітал.

 2. Кейнсіанська функція інвести­цій.

  1. Передумови кейнсіанської функції інвестицій.

  2. Гранична ефек­тивність капіталу.

  3. Графічна та математична інтерпретація кейнсі­анської функції інвестицій.

 3. Неокласична функція інвестицій.

  1. Пе­редумови неокласичної функції інвестицій.

  2. Бажаний обсяг капі­талу, граничні витрати на капітал, очікуваний обсяг виробництва.

  3. Математична інтерпретація неокласичної функції інвестицій.

 4. Проста інвестиційна функція.

  1. Процентна ставка і прибутко­вість інвестиційних проектів.

  2. Графічна інтерпретація простої інвестиційної функ­ції.

 5. Заощадження як джерело і фінан­сове обмеження інвестицій.

  1. Залежність заощаджень від доходу.

  2. Структура заощаджень приватної закритої економіки.

 6. Розв’язання задач.

Тема 9 «Сукупні витрати ВВП»

Зміст заняття: 1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП.

  1. Визначення рівноваж­ного ВВП на основі методу «витрати – випуск». Модель «кейнсіанський хрест».

  2. Визна­чення рівноважного ВВП за методом «вилучення – ін'єкції».

2. Модель «заощаджен­ня – інвестиції».

3. Ефект мультиплікатора та його математична і графічна інтер­претація.

4. Сукупні витрати і потенційний ВВП.

4.1. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву.

4.2. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

5. Розв’язання задач.
1

1


[1], с.115-119

[1], с.137-1417

Тема 10 «Економічна динаміка»

Зміст заняття: 1. Основ­ні положення кейнсіанської і неокласичної теорій економічного зростання.

3. Модель Солоу.

3.1. Основні передумови моделі Солоу.  1. Вплив на­громадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формуван­ня стійкої капіталоозброєності.

  2. Вплив приросту населення на ка­піталоозброєність. Граничні інвестиції.

  3. Вплив технічного прогре­су на капіталоозброєність через зростання ефективності праці.

  4. Золоте правило нагромадження капіталу.

 1. Джерела економічного зростання.

 2. Розв’язання задач.


Тема 11 «Держава в системі макроекономічного регулювання»

Зміст заняття: 1. Роль держави в економічному кругообігу. Функції держави.

 2. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уряду.

 3. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги.

  1. Модель економічної рівноваги за методом «витрати – випуск».

  2. Модель еко­номічної рівноваги за методом «вилучення – ін'єкції».

  3. Рівновага між національними заоща­дженнями та національними інвестиціями.

  4. Рівновага між приватни­ми інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування.

4. Розв’язання задач.

1

1


[1], с.158-163

[1], с.181-1868

Тема 11 «Держава в системі макроекономічного регулювання»

Зміст заняття: 1. Дискреційна фіскальна політика.

 2. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика.

 3. Ефект гальмування динаміки ВВП.

 4. Сутність монетарної політики, цілі, інструменти.

 5. Монетарна і фіскальна політика в основних макроекономічних моделях.


Тема 12 «Зовнішньоекономічна діяльність»

Зміст заняття: 1. Сутність та методологія складання пла­тіжного балансу.

 2. Валютний курс.

  1. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс.

  2. Паритет купівельної спроможності.

  3. Модель реального ва­лютного курсу. Реальний валютний курс і умови торгівлі.

  4. Дво­сторонній і багатосторонній валютний курс.
1

1


[1], с.181-186
[1], с.198-203

9

Тема 12 «Зовнішньоекономічна діяльність»

Зміст заняття: 1. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку.

  1. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування рівноважного ВВП, обчисленого за методом «витрати – випуск».

  2. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення – ін'єкції».

 2. Вплив чистого експорту на ВВП, муль­типлікатор витрат у відкритій економіці.


Модульна контрольна робота - теоретичні питання, тестові завдання та задачі з розглянутих тем.

1

1


[1], с.198-203
Всього

18

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Номер теми

Назва теми та основні питання, що виносяться на самостійне вивчення

Обсяг годин

Посилання на літературу
1-й модульний цикл дисципліни «Теоретичні основи макроекономіки

1

Назва теми «Макроекономіка як наука»

Зміст роботи: 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Самостійне вивчення теми

6

Інформація на сайті кафедри

2

Назва теми: «Макроекономічні показники в системі національних рахунків»

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Цінові індекси»

8

[3], c. 18-19

3

Назва теми: Ринок праці

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Неокласична та кейнсіанська теорії механізму функціонування ринку праці».

6

[3], c. 20-22

4

Назва теми: Товарний ринок

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Ефект храповика»

8

[3], c.22-24

5

Назва теми: Грошовий ринок

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Грошовий мультиплікатор, ефект мультиплікації»

6

[3], c.24-25

6

Назва теми: Інфляційний механізм

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Особливості сучасної інфляції в Україні»

6

Інформація на сайті кафедри

2-й модульний цикл дисципліни «Макроекономічна рівновага»

7

Назва теми: Споживання домогосподарств

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Крива Лоренца, коефіцієнт Джині»

6

[3], c.25-26

8

Назва теми: Приватні інвестиції

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Метод чистої дисконтова­ної вартості»

6

[3], c.26

9

Назва теми: Сукупні витрати і ВВП

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Мультиплікатор витрат»

6

[3], c.26-27

10

Назва теми: Економічна динаміка

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Сутність теорій ендогенного зростання»

6

Інформація на сайті кафедри

11

Назва теми: Держава в системі макроекономічного регулювання

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Державні та національні заощадження»

8

Інформація на сайті кафедри

12

Назва теми: Зовнішньоекономічна діяльність

Зміст роботи:

 1. Огляд основної та додаткової літератури

 2. Розв’язання типових задач за темою

 3. Самостійний розгляд питань: «Країна як чистий дебітор (кредитор)»

6

Інформація на сайті кафедри
Всього

78

7.МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекції: оглядові лекції з використанням опорного конспекту; лекції-дискусії; лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій.

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; мозковий штурм; робота над індивідуальними завданнями у малих групах.


8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за модульно-рейтинговою системою (регламент додається).
9.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

9.1.ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.

№ п/п

Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Примірн.
1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)1

Макроекономіка [Текст]: навчальний посібник/ Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"; ред. М. І. Макаренко; уклад. М. І. Макаренко [та ін.]; рец.: М. І. Осецький, О. В. Прокопенко, Л. В. Кривенко. - К. : ЦУЛ, 2014.


Посібник

(основний)28

2

Макроекономіка [Текст]: курс лекцій: для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” усіх напрямів підготовки / М. І. Макаренко, Т. О. Семененко; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 152 с.


Посібник

(рівноцінний)67

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи (в т.ч. для виконання індивідуальних завдань)

3

Макроекономіка [Текст] : методичні рекомендації щодо самостійної роботи / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. Д. В. Олексіч]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 36 с.

Методичні рекомендації

На сайті кафедри


9.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4

Бункина, М.К. Макроэкономика (основы экономической политики): учебное пособие / М. К. Бункина, В. А. Семенов, А. М. Семенов ; ред. А. М. Семенов. - М.: ДИС, 1996. - 320 с.

5

Дорнбуш, Р. Макроекономіка: підручник : пер. с англ. / Р. Дорнбуш, С. Фішер. - К.: Основи, 1996. - 814 с.

6

Ивашковский, С.Н. Экономика: микро- и макроанализ: учебное пособие / С. Н. Ивашковский. - М.: Дело, 1999. - 360 с.

7

Мiкроекономiка i макроекономiка: підручник / С. Будаговська. - К.: Основи, 1998. - 518 с.

8

Макроекономiка / М. А. Сіроштан. - Х.: ХДЕУ, 1997. - 136 с.

9

Манків, Н.Г. Макроекономіка: підручник : пер. с англ. / Н. Г. Манків ; ред. С. Панчишин. - К.: Основи, 2000. - 588 с.

10

Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика: Пер. с англ./ Н. Г. Мэнкью, Р. Г. Емцов, И. М. Албеговой, Т. Г. Леонова. - М.: МГУ, 1994.

11

Овчинников, Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика: В 2-х т Т.1/ Г. П. Овчинников; СПбГУ, Республиканский гуманитарный ин-т. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1997. - 752 с.

12

Панчишин, С.М. Макроекономіка: навчальний посібник / С. М. Панчишин. - К.: Либідь, 2001. - 616 с.

13

Панчишин, С.М. Макроекономіка: тести і задачі / С. М. Панчишин. - К.: Либідь, 2002. - 216 с.

14

Радіонова, І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: підручник / І. Ф. Радіонова. - К.: Таксон, 1996. - 240 с.

15

Савченко, А.Г. Макроекономіка: підручник/ А. Г. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 441 с.

16

Селищев, А.С. Макроэкономика: учебник для вузов / А. С. Селищев ; ред. А. И. Леусский. - СПб.: Питер, 2000. - 448 с.

17

Соболев, В.М. Макроэкономика / В. М. Соболев; Мин-во образования Украины. - Х.: Студцентр, 1997. - 224 с.

18

Солонінко, К.С. Макроекономіка: навчальний посібник / К. С. Солонінко. - К.: ЦУЛ, 2002. - 320 с.

19

Тарасевич Л.С. Макроэкономика. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 650 с.

20

Фельдерер, Б. Макроекономіка і нова макроекономіка: підручник : пер. с нім / Б. Фельдерер, Ш. Хомбург. - К.: Либідь-Нічлава, 1998. - 464 с.

21

Харкянен, Л.В. Макроекономіка: навчальний посібник / Л. В. Харкянен. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2008. - 176 с.

22

Dornbusch, R. Macroeconomics / R. Dornbusch, S. Fischer. - New York: McGraw-Hill,Inc., 1990. - 828 с.

23

Fischer, S. Introduction to macroeconomics/ S. Fischer. - New York: McGraw-Hill,Inc., 1988. - 460 с.

24

Hall, R. Macroeconomics / R. Hall, J. Taylor. - New York: W.W.Norton & company, 1993. - 637 с.

25

Kearl, J. Principles of macroeconomics/ J. Kearl. - Lexington: D. C. Heath and company, 1993. - 562 с.

26

Kohler, H. Macroeconomics / H. Kohler. - Lexington: D. C. Heath and company, 1992. - 600 с.

27

Startz, R. Macroeconomics / R. Startz. - New York: J. Wiley & sons, Ins, 1990. - 288 с.

28

Stiglitz, J. Principles of macroeconomics / J. Stiglitz. - New York: J. Wiley & sons,Ins, 1993. - 760 с.

29

http://www.bank.gov.ua

30

http://www.kmu.gov.ua

31

http://www.me.gov.ua

32

http://www.minfin.gov.ua

33

http://www.ssmsc.gov.ua

34

http://www.ukrstat.gov.ua

35

http://www.worldbank.org.ru

36

http://www.bank.gov.ua

37

http://www.kmu.gov.ua

10. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________20_ року.

Завідувач кафедри ____________________

Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20_ року.

Завідувач кафедри ____________________

Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).

Протокол № від “____” ______________20_ року.Завідувач кафедри ____________________


1 Для лекцій, практичних занять та самостійної роботи вказувати номер джерела із списку літератури та сторінки. Наприклад [2], с. 33-57База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка