Робоча програма навчальної дисципліни кримінальне право. Особлива частина за напрямом підготовки 030401 "Правознавство"Сторінка1/3
Дата конвертації22.11.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй
_____ _____________2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кримінальне право. Особлива частина
за напрямом підготовки 6.030401 “Правознавство”

КИЇВ-2013 рік

Робоча програма «Кримінальне право. Особлива частина» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

Навчально-наукового інституту права та психології НАВС за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

10.01.2013 р., 34 с.Розробники:

Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук Катеринчук К.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 10.01.2013 року, протокол № 1.

Завідувач кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.Я. Горбачевський

10.01.2013 р.

Робоча програма схвалена на засіданні Вченої ради ННІПП НАВС


23.01.2013 року, протокол № 1.


Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від “____”________________20___ року № ___


Голова ______________В.В. Чернєй


“_____”________________20__ року

доцент кафедри Катеринчук К.В., 2013

 ННІПП НАВС, 2013


  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 “Правознавство”

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): -
Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2013- 2014

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 216

V-VІ

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання – згідно розкладу занятьОсвітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


32 год.

Практичні, семінарські

48 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

96 год.

Вид контролю: іспит
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок юридичного опосередкування, а саме: формування професійного юриста, здібного до прийняття самостійних рішень по складним юридичним питанням, правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, строгому дотриманні законності, основних прав і свобод людини та громадянина проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань та надасть можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад кримінального права особливої частини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати та оволодіти:

Спираючись на раніше отримання знання з курсу Загальної частини кримінального права України про основні правові інститути, категорії та поняття кримінального права, студенти повинні не тільки розуміти, але й аналізувати проблемні питання з курсу Особлива частина кримінального права України, а також пропонувати свої обґрунтовані пропозиції в кримінальне законодавство.

Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці кримінальне право, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі, а в майбутньому на практиці. У зв’язку з цим метою курсу також є не лише детальне вивчення слухачами конспектів лекцій та діючого законодавства, керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, підручників і учбових посібників, а й необхідність вивчення додаткової літератури, що буде сприяти правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми діючого законодавства, положення постанов Пленуму Верховного Суду України і застосовувати їх до конкретних обставин; засвоєнню основних проблем науки кримінального права; знанню сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні.

З метою найкращого засвоєння матеріалу курсу при підготовці до кожного заняття рекомендується така методика роботи: уточнюється коло питань, що підлягають вивченню; аналізуються відповідні положення чинного кримінального законодавства; вивчається науково-практичний коментарі кримінальних норм, а також відомчі нормативні акти, які стосуються питань заняття; опрацьовуються теоретичні джерела з проблем теми (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, аналітичні огляди, узагальнення практики), наведені у цих матеріалах або запропоновані лектором та викладачем.

При відповіді на питання Особливої частини пропонується дотримуватися такої послідовності: 1) визначити суспільну небезпеку розглядуваного злочину, його місце в системі Особливої частини; 2) дати визначення злочину, що характеризується (крадіжка, шахрайство, одержання хабара та ін.); 3) визначити об'єкт складу злочину, а також предмет, якщо останній має місце; 4) охарактеризувати об'єктивну сторону та розкрити зміст ознак, що її характеризують; з'ясувати конструкцію складу злочину, встановити момент закінчення злочину; 5) охарактеризувати суб'єктивну сторону (форма і вид вини, мотив, мета); 6) визначити суб'єкт (вік, осудність, наявність ознак спеціального суб'єкта); 7) проаналізувати кваліфікуючі ознаки, якщо вони є; 8) показати відмінність складу злочину, що аналізується, від суміжних (наприклад, крадіжки від розкрадання шляхом привласнення майна).

При характеристиці складу злочину необхідно посилатися на постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання, наводити практичні приклади.При вирішенні задачі необхідно не лише кваліфікувати діяння, але і дати нормативне обґрунтування запропонованої кваліфікації, а також повний юридичний аналіз розглянутого злочину за схемою: об'єкт злочину, об'єктивна сторона, матеріальний, усічений чи формальний склад, суб'єктивна сторона і суб'єкт.
3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Тема 7. Злочини проти власності.

Змістовий модуль 3.

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності.

Тема 9. Злочини проти довкілля.

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки.

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.

Змістовий модуль 4.

Тема12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності.

Тема 14.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

Змістовий модуль 5.

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Змістовий модуль 6.

Тема19. Злочини проти правосуддя.

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них

Лекції

Семінарських занять

Практичних занять + МК

Самостійна робота

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

6

2

-

2

-

4

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

12

4

-

2

2

8

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.

18

8

2

2

4

8

Всього по змістовому модулю 1.

36

14

2

6

6

20

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

8

4

2

-

2

4

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

10

6

2

2

2

4

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

6

4

2

2

-

2

Тема 7. Злочини проти власності.

12

8

2

2

4

2

Всього по змістовому модулю 2.

36

22

8

6

8

12

Змістовий модуль 3.

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності.

10

6

2

2

2

4

Тема 9. Злочини проти довкілля.

8

4

2

-

2

4

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки.

8

4

2

-

2

4

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва.

10

4

-

-

4

4

Всього по змістовому модулю 3.

36

18

6

2

10

16

Змістовий модуль 4.

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

8

6

2

2

2

2

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності.

10

6

2

2

2

4

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

18

6

2

2

2

10

Всього по змістовому модулю 4.

36

18

6

6

6

16

Змістовий модуль 5.

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

8

4

-

2

2

4

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

10

4

2

-

2

6

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

6

4

2

2

-

2

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

12

6

2

2

2

4

Всього по змістовому модулю 5.

36

18

6

6

6

16

Змістовий модуль 6.

Тема 19. Злочини проти правосуддя

10

8

2

2

4

2

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

8

4

-

-

4

4

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

10

6

2

-

4

4

Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав.

8

-

-

-

-

6

Всього по змістовому модулю 6.

36

18

4

2

12

16

Всього годин:

216

108

32

28

48

96

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

2

2

Злочини проти основ національної безпеки України.

2

3

Злочини проти життя та здоров’я особи.

2

4

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

2

5

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

2

6

Злочини проти власності.

2

7

Злочини у сфері господарської діяльності.

2

8

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

2

9

Злочини проти громадського порядку та моральності.

2

10

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

2

11

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

2

12

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

2

13

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

2

14

Злочини проти правосуддя

2
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка