Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина)Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОНмолодьспорту

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії політичної науки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ (ІІІ частина)

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030104 політологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.030104 політологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси _______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___
Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030104 політологія, спеціальність - теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, філософського факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.

Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Сорба О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою ________________________(проф. Денисенко В.М.)
“_____”___________________ 20___ р
Схвалено вченою радою філософського факультету _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від “____”________________20___ р.
“__”___________20__ р. Голова _______________(_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__
  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ частина)»)
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 5

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030104 соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

2-йСеместр

Загальна кількість годин – 108

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, з’ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах;

Завдання:

  • вивчення соціально-історичних детермінант формування політичної науки в епоху Просвітництва, процесу інституціоналізації її як наукової дисципліни;

  • з’ясування змістової частини та політичних наслідків плюралізму політичних концепцій ХІХ століття;

  • вивчення закономірностей формування та історичної трансформації основних політичних інститутів в епоху Просвітництва;

  • виявлення та екстраполяція на сучасний політичний процес принципів та механізмів функціонування та зміни системи політичних відносин в період Просвітництва;

  • визначення політичних, правових, економічних, культурно-духовних вимірів буття людини, виявлення їх взаємопроникнення та взаємозалежності;

  • виявлання основних детермінант (антропологічних, правових, морально-етичних тощо) формування політичної влади;

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні;вміти:

виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в епоху Просвітництва) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, екстраполювати отримані зання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні;

  1. Програма навчальної дисципліни

(загальна тематика лекційних та семінарських занять)


Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

2

8

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

2

8

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

2

8

Тема 4. Німецька класична політична філософія


Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

2

8

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

2

8

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

2

8

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

2

8

Тема 8. Політична концепція анархізму


Тема 8. Політична концепція анархізму


2

2

8

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

2

8

ВСЬОГО

18

18

72


Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

Інд

ср

л

п

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби

2

28Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії

2

28Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції

2

28Тема 4. Німецька класична політична філософія

2

28Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.

2

28Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.

2

28Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм

2

28Тема 8. Політична концепція анархізму

2

28Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.

2

28Разом
18

1872
Самостійна робота:


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Північноамериканська політична думка просвітницької доби


8

2.

Політико-просвітницька думка Англії


8

3.

Політичні вчення доби Великої французької революції


8

4.

Німецька класична політична філософія


8

5.

Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


8

6.

Класичний (ортодоксальний) марксизм.


8

7.

Критичний соціал-демократичний марксизм


8

8.

Політична концепція анархізму


8

9.

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


8
Разом

72Передмова

В межах даного курсу ми ставимо перед собою мету сформувати розуміння плюралізму політичних концепцій, що побачили світ у ХІХ столітті. Заданий хронологічними рамками період становлення предмету політичної думки, зародження і розвитку політичної науки представлений текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів ХІХ століття, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи та Сполучених штатів Америки у ХІХ столітті.


Об’єктом дослідження є соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні.
Предмет – закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку (в рамках зазначеного періоду) в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.
Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного.

ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬТеми лекційних занять

Кількість годин

Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби


2

Тема 2. Політико-просвітницька думка Англії


2

Тема 3. Політичні вчення доби Великої французької революції


2

Тема 4. Німецька класична політична філософія


2

Тема 5. Соціально-політичні утопії ХІХ ст.


2

Тема 6. Класичний (ортодоксальний) марксизм.


2

Тема 7. Критичний соціал-демократичний марксизм


2

Тема 8. Політична концепція анархізму


2

Тема 9. Особливості соціально-політичної думки Західної Європи кінця ХІХ ст.


2

УСЬОГО:


18


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Північноамериканська політична думка просвітницької доби
План заняття:

1. Демократичний радикалізм Т. Пейна

2. Ліберальний демократизм Т. Джефферсона

3. Теорія федералізму А. Гамільтона


Першоджерела
1. Американские просветители. Избранные произведения: В 2-х т. — М., 1969.

2. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. — М., 1991.

3. Джефферсон Т. Тексты // Американские просветители. Избранные произведения. — Т.2. — М., 1969. Соч. — 2-е изд.

4. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1959.

5. Пейн Т. Избранные сочинения. — М., 1969.

6. Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / Под общ. ред. Н_____. Яковлева. — М., 1993.


Рекомендована література
1. Гольдберг Н. М. Томас Пейн. — М., 1969.

2. Каленский В. Г. Мэдисон. — М., 1981.

3. Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. — М., 1984.

4. Реев Н. Н. Политические взгляды американских федералистов // История политических учений. — М., 1976.

5. Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М., 1976.

6. Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. — М., 1983.

7. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. — Львів, 1997.

8. Хрестоматия по новой истории, 1640—1870 / Под ред. В. Г. Сироткина. — М., 1990.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка