Робоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україниСторінка4/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4

172. Мицик Ю. Іван Виговський // Володарі гетьманської булави. — К., 1994.-С.191-236.

173. Мицик Ю. Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації // Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць.-К., 1995.-С.25-39.

174. Мірчук П. Від другого до четвертого Універсалу. — Торонто, 1955. — 70 с.

175. Мірчук П. Микола Міхновський: Апостол української державности. — Філадельфія, 1960. — 136 с.

176. Мірчук П. Українська державність 1917-1920.-Філадельфія, 1967.-400с.

177. Міхновський М. Самостійна Україна. Програма Революційної Української партії із 1900 року / Вступ В.Шаяна. — Лондон, 1967. — 32 с.

178. Міяковський В. Недруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя, новітня українська література / Ред. М. Антонович // Джерела до новітньої історії України / Заг. ред. Я.Білинський, В.Омельченко і О.Федишин. — Т.1. — Нью-Йорк, 1984. — 509 с.

179. Млиновецький Р. Гетьман Мазепа в світлі фактів і в дзеркалі "історій". — Торонто, 1976. -376 с.

180. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття — К., 1993.-413 с.

181. Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. — К., 1998. — 278 с.

182. Наддніпрянець В. Українські націонал-комуністи: їх роль у визвольній боротьбі України 1917-1956. — Мюнхен 1956. — 104 с.

183. Наливайко Д. Козацька християнська республіка — К., 1992. — 495 с.

184. Наливайко Д.С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.161-185.

185. Напередодні Полтави: Листи Івана Мазепи до Адама Синявського1704-1708 / Ред. і вступ. стаття Ореста Субтельного. Передм. О. Оглоблина. — Нью-Йорк, 1975. — 159 с.

186. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і "Руська трійця". До проблеми ідеологічних шукань серед української інтелігенції XIX століття. — Львів, 1994. — 28 с.

187. Нахлік Є. Проблеми української державності і засобів боротьби за національне самоутвердження українського народу в політико-історичній спадщині Пантелеймона Куліша // Пулюй — Куліш. Подвижники Нації / За заг. Ред. проф. Василя Шендеровського.. — К., 1997. — С.66-87.

188. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII — начала XVIII в.в. — К., 1978. — 298 с.

189. Ничик В.М. Феофан Прокопович. М., 1977. — 192 с.

190. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. — К., 1997. — 328 с.

191. Нічик В.М. Суспільно-політичні погляди Феофана Прокоповича // Прокопович Ф. Філософські твори в трьох томах. — К., 1979. — Т.1. — С.48-97.

192. Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. — Вінніпег, 1968.-96 с.

193. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. — Нью-Йорк, 1960. — 408 с.

194. Оглоблин О. Люди старої України. — Мюнхен, 1959. — 328 с.

195. Оглоблин О. Студії з історії України: Статті і джерельні матеріали / Л.Винар (ред.). — Нью-Йорк-Київ-Торонто, 1995. — 419 с.

196. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. — К., 1997. — 328 с.

197. Олександрів Б. "Слово о полку Ігоревім" — пам’ятка староукраїнського письменства. — Торонто, 1980. — 32 с.

198. Ольхівський Б. Вільний нарід. — Варшава, 1937. — 132 с.

199. Онішкевич Л. Вступ до науки про право і державу. — Мюнхен, 1987. — 223 с.

200. Онішкевич Л. Лекції з історії українського права: Право державне. Доба станового суспільства. — Мюнхен, 1947. — 169 с.

201. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки. — Запоріжжя, 1998. — 72 с.

202. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу// Українська література XIV-XVI ст. — К. 1988. — C. 113-152.

203. Оріховський-Роксолан Ст. Про турецьку загрозу слово друге // Українська література XIV-XVI ст. — К.1988. — С.88-113.

204. Орлик П. Вивід прав України // Вивід прав України / М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. — Львів, 1991. — С.45-49.

205. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. — Лондон, 1938.-55 с.

206. Основи етнодержавознавства. Підручник / За ред. Ю.І.Римаренка. — К., 1997.-656 с.

207. Отечественная философская мысль XI-XVIII в.в. и греческая культура: Сб. научн. трудов / Редкол.: Ничик В.М и др. — Киев, 1991. — 340 с.

208. Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки. — Нью-Йорк, 1965. — 120 с.

209. Павелко О.П. З історії суспільно-політичної і філософської думки на Україні.-К., 1972.-124 с.

210. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 — 1919 рр. (історико-генетичний аналіз). — К., 1995. — 261 с.

211. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1711 р.). // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. — К., 1993. — С.25-37.

212. Пам’ятки суспільної думки України (XVIII — перша половина XIX ст.): Хрестоматія / А.Г.Болербух та ін. — Дніпропетровськ, 1995. — 488 с.

213. Панчук М. Микола Міхновський — передвісник українського організованого націоналізму // Визвольний шлях. — 2000, кн.5 (626). — С.3-14.

214. Пашук А.І. Іван Вишенський — мислитель і борець. — Львів, 1990. — 176 с.

215. Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.Подолинського. — Львів, 1965. — 219 с.

216. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика / Передмов. та заг. наук. ред. О. Прицака. — К., 1994. — 77 с.

217. Петлюра С. Драгоманов про українське питання // Петлюра С. Статті, листи, документи. — Т.II. — Нью-Йорк, 1979. — С.397-427.

218. Петлюра С. Статті. К., 1993. — 341 с.

219. Петров Л.А. Общественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Иркутск, 1059. — 59 с.

220. Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров. — К., 1992. — 232 с.

221. Повість врем’яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременка — К., 1990. — 558 с.

222. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд. матеріалів та бібліограф. Р.Сербина. — Монреаль, 1990. — 208 с.

223. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. — К., 2000.

-328 с.


224. Подолянин К. З минулих літ. — Лондон, 1954. — 101 с.

225. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.1- К., 1992. — 640 с.

226. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. — Т.2. — К., 1992. — 608 с.

227. Поляков Л.В. Метод символической экзегезы в "исторической теологии" Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. — М., 1986.-4.2.-С.58-81.

228. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. посібник. — К., 1994. — 320 с.

229. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. — К., 1993.-192с.

230. Правда про унію: Документи і матеріали / Ред.кол.: Д.А.Яремчук (голова) таін.; Упоряд.: Ю.Ю.Сливка (керівник колективу). — Львів, 1981. -448 с.

231. Прокопович Ф. Сочинения. / Под. ред. И.П.Еремина. — М.—Л., 1961. — 502 с.

232. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі XIX-XX століть: концепції, ідеї, реалії.

-К., 1999.-387 с.

233. Ріпецький С. Михайло Драгоманов в опінії визначних українських громадян. — Нью-Йорк-Детройт, 1967. — 43 с.

234. Річицький Анд. Іван Франко. — Харків, 1929. — 48 с.

235. Рогов В.А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. — М., 1984. — С.51-75.

236. Руденко М. Енергія прогресу. — К., 1998. — 527 с.

237. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI-перша половина XVII ст.). — К., 1998. — 296 с.

238. Світенко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. — Дніпропетровськ, 1999. — 240 с.

239. Сергієнко Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. — К., 1983.-206 с.

240. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко. — К., 1983. — 188 с.

241. Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. 1826-1850. — К., 1971. — 300 с.

242. Ситник О.І. Консерватизм: Генеза ідей. — Луцьк, 2000. — 64 с.

243. Сімович В. Іван Франко. Його життя і діяльність. — Мюнхен, 1966. — 111с.

244. Скакун О.Ф. Иван Франко. — М, 1987. — 126 с.

245. Скакун О.Ф. Политическая й правовая мысль на Украине (1861-1917). — Харьков, 1987. — 159 с.

246. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. - 1917 р.).-К., 1990.-101 с.

247. Славутич Я. Іван Франко і Росія — Вінніпег, 1959. — 28 с.

248. Слово о полку Ігоревім / Упоряд. та приміт. О.Мишанича. — К., 1989.

-310с.

249. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. — К., 1993.-191 с.250. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. — М., 1994. — 222 с.

251. Смолій В.А. З думою по Україну (Іван Мазепа) // Українська ідея. Перші речники. — К., 1994. — С.47-62.

252. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII столітть: проблеми формування, еволюції, реалізації. — К., 1997. — 367 с.

253. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1679). — К., 1999. — 351 с.

254. Сокуренко В.Г. Демократические учення о государстве и праве на Украине во второй половине XIX века. — Львов, 1966. — 265 с.

255. Солдатенко В.Ф., Сиволоб Ю.В. Витоки української ідеї // Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. — К., 1995. — С. 17-32.

256. Сохань С. Б.Д.Грінченко — М.П.Драгоманов: Діалоги про українську національну справу // Б.Грінченко, М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. — К., 1994. — С.5-17.

257. Старосольський В.Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). — Нью-Йорк, 1998.-153 с.

258. Стебельська А. Шевченкова концепція української держави // Збірник наукових праць канадського НТШ. — Т.XXXIII. — Торонто, 1993. — С.177-186.

259. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / Пер. з англ. В.Кулика. — К., 1994. — 240 с.

260. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С.В.Кульчицького. — 2-е вид. — К., 1992. — 512 с.

261. Суспільно-політичні погляди Івана Франка в світлі його творів та листування. — Харків, 1932. — 200 с.

262. Сухий О.М. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець XIX- початок XX ст.). — Львів, 1998. -131 с.

263. Татищев В.Н. История российская. — М.-Л., 1963. — Т.2. — 352 с.

264. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці XIX- на початку XX століття. — К., 1996. — 130 с.

265. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.-К., 1992.-244 с.

266. Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории.-К., 1987.-246 с.

267. Толочко П.П. Традиції державно-політичного розвитку в Україні // Толочко П.П. Від Русі до України. — К., 1997. — С. 33-45.

268. Томенко М.В. "Щирий малоросіянин" — видатний вчений (Михайло Максимович). // Українська ідея. Перші речники.- К., 1994. — С.80-97.

269. Трохимчук О., Трохимчук М. Перша українська Конституція (Післяслово) // Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік. — К., 1994. — С. 50-67.

270. Українська державність у XX столітті. Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (керівник авт. колективу). — К., 1996. — 448 с.

271. Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. — К., 1995. — 131 с.

272. Українська політологія: витоки, еволюція / За ред. Кирилюка Ф.М. — К., 1995. — 328 с.

273. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. — К., 2000. — 464 с.

274. Феденко П. Соціялізм давній і новочасний. — Лондон-Париж-Мюнхен, 1968.—231 с.

275. Феденко П. Український рух у XX столітті. — Лондон, 1959. — 267 с.

276. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649 рр.) — Львів, 1993. — 70 с.

277. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. — Львів, 1996. — Ч. 1. 1654 рік. — 263 с.

278. Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. — К., 1991. — 362 с.

279. Філалет Хр. Апокрисис // Українська література XIV-XVI ст. — К., 1988. — С.289-305.

280. Франко І. "Громада" і "задруга" серед українського народу в Галичині і на Буковині // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т.44, кн. 1. — С.487-495.

281. Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. — С.115-138.

282. Франко І. А.Фаресов. Народники и марксисты. С.Пб., 1899 // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С.272-275.

283. Франко І. Галицьке українофільство // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — Т.46.-К., 1985.—Кн. 1.—С.442-447.

284. Франко І. Декадент // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.2. — С.185-186.

285. Франко І. До Е.Енгеля. Між 13-16 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.48. — С. 333-335.

286. Франко І. До історії соціалістичного руху // Іван Франко: про соціалізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1966. -С. 121-151.

287. Франко І. До М.Драгоманова. 16 січня 1883 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.48. С.346-350.

288. Франко І. До М.Драгоманова. Перед 20 березня 1885 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.527-529.

289. Франко І. До М.Драгоманова. 22 лютого 1886 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.49. — С.30-34.

290. Франко І. До О.Патрицького. 17 листопада 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.335.

291. Франко І. До О.Патрицького. 29 грудня 1882 р. // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 48. — С.344-345.

292. Франко І. До О.Рошкевич. 20 вересня 1878 р. // Франко І. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т.48. — С.108-119.

293. Франко І. Іван Вишенський і його твори// Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1976. —Т.30. — С.7-211.

294. Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К, 1986. — Т. 45. — С.187-203.

295. Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45. — С. 76-139.

296. Франко І. На склоні віку // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т. 45. — С.286-299.

297. Франко І. Народна програма // Франко І Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1985. — Т.44. кн.2. — С.521-549.

298. Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами // Там само. Т.45. -С. 24-40.

299. Франко І. Поза межами можливого // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.- Т.45. — С.276-285.

300. Франко І. Програма галицьких соціалістів // Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986. — Т.45 — С. 448-464.

301. Франко І. Свобода і автономія // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.-Т. 45.-С.439^Н7.

302. Франко І. Соціялізм і соціял-демократія // Іван Франко: про соціялізм і марксизм. — Нью-Йорк, 1964. — С.29-71.

303. Франко І. Тарас Шевченко // Франко І.Я. Літературно-критичні статті.—К., 1950.—С. 431-437.

304. Франко І. Україна Молода // Франко І. Вибір із творів. — Нью-Йорк 1956.-С.338-389.

305. Франко І. Чого ми вимагаємо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.—С. 34-42.

306. Франко І. Чого ми хочемо // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1.-С.25-27.

307. Франко І. Чого хоче галицька робітницька громада // Зібр. тв.: У 50 т. —К., 1986.—Т.44, кн.1.—С. 151-164.

308. Франко І. Що нас єднає і що розділяє // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 44, кн.1. — С.15-18.

309. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — К., 1986.—Т. 45. — С.300-348.

310. Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. — Архангельск, 1979. — 224 с.

311. Хвильовий М. Думки проти течії. — Харків, 1926. — 125 с.

312. Хорунжий Ю. Михайло Драгоманов — речник української демократії //Зона, 1995.—№10.—С.72-81.

313. Шаповал М. Михайло Драгоманов, як ідеолог Нової України // Драгоманов М.П. Вибрані твори. Збірка політичних творів з примітками. — Прага-Нью-Йорк, 1937. — С.31-55.

314. Шевченко Т. Журнал (щоденні записи) // Повне зібрання творів Тараса Шевченка. — Т. IX. — Чикаго, 1960. — С.7-246.

315. Шевченко Т.Г. Кобзар / Приміт. Є.К.Нахліка. — К., 1993. — 512 с.

316. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. — К., 1995. — 392 с.

317. Шевчук В. Нерозгадані таємниці "Історії Русів" // Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. — К., 1991. — С.5-28.

318. Шевчук В.О., Яременко В.В. "Трагедія руська" — нововідкритий твір української драматургії XVII ст. // Українська література XVI — початку XVI ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.286-310.

319. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій.-К., 1999.-480 с.

320. Шульгин О. Мої дитячі та юнацькі спогади про місто // Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889-1960). Записки НТШ. — Т.CLXXXVI. Праці історико-філософічної секції. — Париж-Мюнхен, 1969. — С.232.

321. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — Дніпропетровськ, 1991.-70 с.

322. Яременко П.К. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література XVI — початку XVIII ст. та інші слов’янські літератури — К., 1984. — С.96-116.

323. Яременко П.К. Іван Вишенський. — К., 1982. — 141 с.

324. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет та його "Апокрисис". — Львів, 1964 -110 с.

325. Armstrong J. Ukrainian nationalism. — Littleton, Colorado. — 1980. — 361 p.

326. Fras Z. Galisja. — Wrocław, 1999. — 299 s.

327. Himka J.-P. Socialism in Galisia. The Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). — Cambridge, Massachusetts, 1986. — 244 p.

328. Kozak S. Ukraińscy spiskowcy i mesijanisti Bratstva Cyryla i Metodogo. — Warszawa, 1990. — 283 s.

329. Kozik J. Miedzy reakcija a rewolucija. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849. — Warszawa-Krakow, 1975. — 237 s.

330. Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. — Kraków, 1973. — 198 s.

331. Mokry W. Literatura i mysl filosoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu: Szewczenko, Kostomarov, Szaszkiewicz. — Kraków, 1996. — 211 s.  1. 332. Sydoruk, John P. Ideology of Cyrillo-Methodians and its origin. — Winnipeg. 1954. — 64 p.

ДЛЯ ЗАПИСІВ


ДЛЯ ЗАПИСІВ


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка