Робоча програма навчальної дисципліни історія держави та права україни київ Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 211.83 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір211.83 Kb.
Вищий навчальний заклад

УНІВЕРСИТЕТ економіки та права “КРОК”РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА УКРАЇНИКиїв

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою заняття є формування загальних уявлень про розвиток держави та права на території України в період незалежності, його закономірності та особливості, значення для подальшого розвитку держави та права на території України. Завдання: у формі обговорення проаналізувати закономірності державно-правового розвитку в період незалежності, дати йому оцінку.

Студенти повинні знати: основні визначення по темі, закономірності та особливості розвитку державності та права означеного періоду, особливості соціальної структури, складові форми держави та державного ладу, судову систему та процес, джерела, норми та інститути права; вміти: правильно оперувати термінами, здійснювати спроби аналізу суспільного та державного ладу та їх складових, співставляти розвиток суспільства, держави та права, порівнювати джерела, норми, інститути та основні риси права з попередніми періодами та з іншими державами, оцінювати роль держави та права періоду незалежності з точки зору подальшого їх розвитку на території України.


Програма навчальної дисципліни
Вступ. Предмет, концепція та джерела курсу "Історія держави та права України" (вивчається самостійно)

План

 1. Предмет, завдання і концепція курсу "Історія держави і права України".

 2. Метод та джерела курсу.Розділ І. Архаїчний період історії держави і права. Доба раннього феодалізму

Тема 1. Рабовласницькі державні утворення і право на території України (середина 1 тис. до н.е. - VI ст. н.е.)

План

 1. Рабовласницька держава і право скіфів.

 2. Грецькі міста-колонії на території України, їх державний устрій.

 3. Державний устрій та право Босфорського царства.

 4. Формування державності у східних слов'ян. Виникнення Давньоруської держави.

 5. Державний устрій України — Русі.


Тема 2. Древньоруська держава та право (VІ - ХІІІ ст.)

План

 1. Джерела права. "Руська правда", її походження, редакції, списки.

 2. Право власності, зобов'язальне право.

 3. Злочин і покарання.

 4. Судочинство за "Руською правдою".

 5. Особливості державного устрою Галицько-Волинської держави.

 6. Джерела та риси права.


Розділ ІІ. Станова держава

Тема 3. Українська державність в умовах литовського князівства та Річі Посполитої (друга половина ХІІІ - ХУІ ст.)

План

 1. Державний устрій на українських землях у складі Литви та Польщі.

 2. Польсько-литовське законодавство та інші джерела права в Україні в ХIV-ХVI ст.


Тема 4. Запорізька Січ і Українська Козацько-Гетьманська держава

План

 1. Організація влади в Запорозькій Січі.

 2. "Козацьке право" та його риси.

 3. Державний устрій козацької Республіки (Гетьманщини ).

 4. Право України в період визвольної війни. Березневі статті і Жалувана грамота 1654 року.


Тема 5. Суспільно-політичний та правовий розвиток України в складі Росії (кінець ХУІІ - ХУІІІ ст.)

План

 1. Зміни в місцевому автономному управлінні України після приєднання до Росії.

 2. Органи Росії для управління Україною.

 3. Судові органи.

 4. Джерела права України в другій половині ХVII - першій третині ХVIII ст.

 5. Правовий аналіз Конституції П.Орлика.


Тема 6. Державно-правовий розвиток України під час перебування її в складі Російської та Австрійської імперії (ХІХ - початок ХХ ст.)

План

 1. Державний устрій на землях України після ліквідації української державності.

 2. Земська (1864 р.) та міська (1870 р.) реформи в Росії та особливості її здійснення в Україні.

 3. Судоустрій і судочинство.

 4. Розвиток права в другій половині ХІХ ст.

 5. Державний лад.

 6. Особливості розвитку права.


Тема 7. Суспільно-політичний лад і право України в період Першої Світової війни і буржуазно-демократичних революцій (1900 - 1917 рр.)

План

 1. Зміни в державному устрої на початку ХХ ст.

 2. Розвиток права:

а) цивільне право;

б) адміністративне законодавство;в) кримінальне законодавство.
Розділ ІІІ. Становлення української державності

Тема 8. Проголошення та державне будівництво УНР, гетьманату, Директорії (1917-1920 рр.)

План

 1. Створення Центральної Ради в Україні та її Універсали.

 2. Конституція УНР і її правовий аналіз.

 3. Період Гетьманату. Закони про тимчасовий устрій України.

 4. Директорія Української Народної Республіки.


Тема 9. Радянська державність і право України в період громадянської війни (1918 - 1920 рр.)

План

 1. Створення та розвиток радянського державного апарату. Конституція УСРР 1919 р.

 2. Судові та інші правоохоронні органи.

 3. Джерела та риси права в роки громадянської війни.


Тема 10. Держава та право України в період НЕП-у (1921 - 1929 рр.)

План

 1. Розвиток державності в період НЕПу. Створення СРСР.

 2. Конституція України 1929 р. і її правовий аналіз.


Тема 11. Розвиток держави та права України в 30-ті роки

План

 1. Кодифікація законодавства УСРР в 20-ті роки.


 2. Загальна характеристика і основні риси права в період НЕПу.

 3. Державне будівництво в Україні в 30-ті роки. Конституція УРСР 1937 року і її правовий аналіз.

 4. Надзвичайне законодавство СРСР та розвиток права в Україні в 30-ті роки.


Тема 12. Держава та право України в роки Другої Світової війни

(1939 - 1945 рр.)

План

 1. Перебудова органів державної влади і управління на воєнний лад на початку війни.

 2. Німецький окупаційний режим в Україні.

 3. Особливості розвитку права в роки війни.

 4. Перебудова і вдосконалення державного апарату у повоєнні роки.

 5. Розвиток вищих органів державної влади і управління.

 6. Місцеві органи влади і управління.

 7. Перебудова судової системи, посилення прокурорського нагляду і зміцнення законності.


Тема 13. Державне будівництво та право України післявоєнного періоду (1945 - 1990 рр.)

План

 1. Причини, особливості кодифікації, розвиток конституційного права.

 2. Основні результати кодифікаційних робіт в 60-70-х рр.


Тема 14. Держава та право незалежної України

(з 1990 року по теперешній час)

План

 1. Державність України в 70-80-ті рр. Конституція 1978 року.

 2. Загальна характеристика розвитку права :

 • цивільне;

 • адміністративне;

 • кримінальне;

 • цивільне і кримінальне судочинство.

 1. Проголошення незалежності та основі тенденції розвитку державності України.

 2. Формування системи права і конституційний процес в Україні.Методи навчання
Навчальним планом з Історії держави та права України відведено години на самостійну роботу студентів. Ця форма навчання передбачає поглиблення знань студентів з тих тем, які вони вивчають на лекціях та семінарських заняттях, а також самостійне опанування окремих проблем і питань відповідно до програми курсу.

Метою самостійної роботи є поглиблення та розширення знань студентів з тем, які вивчаються під час аудиторних занять та виносяться на самостійне опрацювання. Така робота студентів передбачає:

- опрацювання студентами документальних джерел з історії держави таправа України з метою вивчення змісту та оцінки важливих документів;

- опрацювання студентами наукової літератури з окремих тем;

- конспектування рекомендованої літератури з предмету;

- роботу з довідковою літературою (словники, енциклопедії, статистичні довідники тощо), яка містить концептуальну інформацію з історії міжнародних відносин;

- побудову хронологічних таблиць з конкретних актуальних тем курсу;

- опрацювання нової літератури, роботу з новими надходженнями літератури та періодичними виданнями з історії міжнародних відносин;

- підготовку рефератів та повідомлень на семінарські заняття;

- розгляд актуальних проблем розвитку держави і права;

- підготовку повідомлення для участі у дискусіях, круглих столах, студентських конференціях з проблематики теорії та історії держави і права.

Завдання для самостійної роботи можуть даватися під час аудиторних занять та консультацій.

Працюючи з документальними джерелами з курсу Історії держави та права України, студенти вчаться характеризувати ці джерела, аналізувати їх та оцінювати матеріал, викладений в них з урахуванням історичних, політичних умов укладання документу, стану розвитку науки, особливості сучасних правових систем.

Конспектуючи рекомендовану літературу, студенти опрацьовують найважливіші джерела та наукові праці, оволодівають понятійним апаратом тощо. Вибір форми конспектування: виклад тексту, розширений план чи цитатне конспектування визначає сам студент.

Працюючи з довідковими виданнями та словниками, студенти мають навчитися знаходити необхідні матеріали, порівнювати визначення, звертати увагу на авторство статті, на зміст наукової дискусії щодо понятійних проблем. Належить звертати увагу на рік видання енциклопедії, словника, вміти виділяти тенденцію у визначенні того чи іншого поняття (наприклад, наявність чи надмірне акцентування класових критеріїв) описовість чи аналогічний характер визначення, повноту охоплення явища тощо. Слід мати на увазі, що використовуючи довідково-статистичні та політичні видання, бажано звертатися до найновіших.

Студенти повинні навчитися користуватися як енциклопедичними словниками, так і предметної спрямованості, наприклад, таким, як «Юридичний словник», вміти доповнювати дані з одного видання іншими.

Студентам слід звернути увагу на роботу з новими надходженнями бібліотек, картотеками нових надходжень, з довідковою інформацією про нові видання в журналах, спеціалізованих виданнях, присвячених новим надходженням. Найновіший науковий матеріал допомагає студенту вивчати матеріал курсу з урахуванням результатів останніх досліджень, знати про хід і зміст наукових і політичних дискусій, допоможе під час написання наукових робіт та у підготовці до участі в конференціях, дискусіях, круглих столах

Працюючи з поточною інформацією періодичних видань, студенти вчаться виділяти тенденцію у поданні інформації, зважаючи при цьому на специфіку інтересів засновників засобів масової інформації, зосереджуватися на визначенні об’єктивності інформації тощо.

Завдання для самостійної роботи передбачають підготовку реферату чи реферативного повідомлення. Це може бути огляд журналу чи кількох журналів, огляд певної групи публікацій, аналіз окремої книжки чи журнальної статті. Студент сам може запропонувати тему такого виступу чи повідомлення. Проте, студентові слід мати на увазі, що реферуючи статтю, чи тим більше книжку, він повинен адекватно передавати позицію її автора. Для цього уважно слід проаналізувати вступну частину праці або передмову до видання, висновку до розділів видання та загальні висновки до праці. З ними слід зіставити власні спостереження. Для цього студентові необхідно звернути увагу на рецензії, вміщені в науковому виданні, що допоможе навчитися формулювати власні висновки щодо прочитаної монографії чи статті.

Майбутній спеціаліст повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами «Інтернету» дає можливість отримувати найновішу інформацію з різних галузей науки.

Одним із основних завдань самостійної роботи студентів є навчання працювати з історичними документами. Опрацювавши документ, студент повинен дати загальну характеристику ситуації під час його сприйняття, стисло викласти його зміст й проаналізувати прийняті рішення, а разом з тим, і пропозиції, які були відхилені в ході обговорення, а також показати й оцінити його правові наслідки.

Корисною і ефективною формою самостійної роботи студентів є складання структурно-логічних схем, таблиць, особливо тих, що охоплюють хронологічно великий відрізок часу і включають різноманітні події міжнародних відносин. Досвід показує, що заповнення деяких цих таблиць потребує тривалого часу і йде паралельно з вивченням курсу.

Різновидом самостійної роботи є складання хронологічних таблиць. Вони можуть охоплювати невеликий відрізок часу, але насичений значною кількістю подій (наприклад, Друга світова війна), а можуть, навпаки, висвітлювати одну важливу проблему, яка вирішувалась протягом тривалого часу у ХХ ст. Вимоги до складання хронологічних таблиць мають бути різними. У першому випадку – це детальний перелік усіх подій, підписаних договорів, прийнятих різних документів. У другому – більш детальний аналіз історичного процесу.

Під час самостійної роботи студенти повинні здобути необхідні навички реферування. Це може бути написання рефератів з окремих питань історії міжнародних відносин, оцінка нових книжкових надходжень або письмовий огляд огляду статей із міжнародних відносин, надрукованих у фахових журналах. Така форма роботи має виконуватися як правило при допомозі й керівництві викладача.Методи контролю
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: • контрольні і уточнюючі запитання на лекції;

 • ініціювання запитань студентів;

 • контроль на семінарських заняттях;

 • бліц-опитування.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

 • співбесіда;

 • контрольна робота;

 • колоквіум.

Семестровий контроль: екзамен.
Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів) та національною шкалою.

12.1. Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Самостійна робота студента

30

Перевірка зошитів з СРС

Поточний контроль

50

Поточні тести (3), відповіді (3), доповнення (2), доповіді (5), дискусії (4), диктанти (5), есе (3)

Модульний контроль

20

Дві контрольні по 10 балів для денної та одна контрольна на 20 балів для заочної форми навчання

Разом:

100
Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.


Умови нарахування балів
Самостійна робота повинна бути виконана письмово в окремому зошиті та надана викладачу для перевірки наприкінці кожного модуля.

При оцінюванні термінів враховується повнота їх змісту: доба, країна, представники (якщо є) і основний зміст (тільки головне). Також враховується кількість термінів. Повинні бути повно сформульовані всі запропоновані терміни з точки зору «Історії держави та права України».

При оцінюванні порівняльних характеристик основна увага приділяється володінню матеріалом, логіці викладення та повноті порівняння. Крім того, значення має форма: таблиця, текстове порівняння з наступними висновками, окреме викладення спільних та відмінних поглядів з підведенням підсумку у висновках. Описовий метод для даного виду роботи не підходить і оцінюватися не буде.

При написанні есе оцінюється логіка написання та відповідність запропонованій темі та загальноприйнятому плану есе.

При складанні схем до уваги беруться правильні назви правових та державних інститутів, їх послідовність, класифікація по рівнях або видах, повнота схеми.

Залежно від якості та кількості виконаних завдань самостійна робота для денної та заочної форми навчання може оцінюватися від 10 до 30 балів. Менше 1/3 обсягу не оцінюється.

Поточні бали виставляються за кожне семінарське заняття, залежно від форми участі студента: усна відповідь (1 – 3 бали), доповнення (1-2 бали), участь у дискусії (1 – 4 бали), поточні тести (1 – 3 бали), доповідь (до 5-ти балів). Максимально 50 балів.

Бали за Модульний контроль виставляються залежно від правильних відповідей у модульних контрольних роботах. Кожен студент отримує 2 модульних контрольних роботи в тестовому варіанті на денній формі навчання, та одну роботу на заочній формі навчання, який містить 10 завдань різного рівня складності. Кількість правильних відповідей і є балами за кожен модуль, які складаються і максимально можуть складати 20 балів на денній формі та помножуються на два і також можуть складати 20 балів на заочній формі навчання.


Критерії підсумкового оцінювання


Проміжок за накопичувальною шкалою Університету

Оцінка за чотирибальною національною шкалою

90 та вище

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільноМетодичне забезпечення
1. Програма нормативної (вибіркової) навчальної дисципліни.

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.3. Конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань.
Рекомендована література
Базова

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К., 1996.

 2. Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991р. - К., 1992.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. -1990. - № 31.

 4. Коментар до Конституції України.–К., 1996.

 5. Антологія української юридичної думки: В 10 т./ За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Видавничий Дім "Юридична книга". – 2002 Т. 2: Історія держави і права України: Руська Правда. - 2002. - 592 с

 6. Антологія української юридичної думки: В 10 т./ За ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Видавничий Дім "Юридична книга". – 2002 Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба: За ред. Ю.С. Шемшученка. - 2003. - 584 с

 7. Антонович В. Коротка історія козаччини. - К., 1991.

 8. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

 9. Боплан Г.Л. Опис України. - Львів, 1990.

 10. Василенко М.П. Матеріали до історії українського права. Т.І. - К., 1929.

 11. Документи Богдана Хмельницького. - К., 1961.

 12. Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. – М., 1981.

 13. Іванов В.М. Історія держави і права України: Навчальний посібник. Частина 1. - К.: МАУП, 2002. - 264 с)

 14. История государства и права Украинской ССР. В 3-х т. Т.1. - К., 1987.

 15. История государства и права Украинской ССР. В 3-х т. Т.2. - К., 1987.

 16. Історія держави і права України: Підручник. Частина 1/ За ред. А.Й. Рогожина. - К.: Основи, 1993. - 432 с

 17. Історія держави і права України: У 2-х ч. Частина 1. Підручник / За ред. А.Й.Рогожина. - К.: Видавничий Дім " Ін Юре ", 1996. - 368 с

 18. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред. В.Г.Гончаренка. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 19. Історія держави і права України: Навчальний посібник/ За ред.Чайковського А.С.; Батрименко В.І.. - Київ, 1997. - 240 с.

 20. Історія держави і права України: Навчальний посібник/ За ред.А.С.Чайковського. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 384 с. - Библиогр.: с. 379-382

 21. Історія держави і права України: Навчальний посібник / Чайковського А.С.. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 364 с

 22. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997.

 23. Михайленко О.Р. Основи держави і права (Правознавство). - К.: Феміна, 1995. - 160 с

 24. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1999. - 662 с. - (Сер. "Вища освіта ХХІ століття")

 25. Музыченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах: Учебное пособие. - Харьков: Одиссей, 1999. - 288 с

 26. Рогожин А.И., Зайцев Л.А. Местные советы Украины в годы Великой Отечественной войны. – Сов. государство и право. – М., 1989. - № 9.

 27. Российское законодательство ХХ веков. В девяти томах. Т.1. – М., 1984.

 28. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.

 29. Собрание малоросийских прав 1807 г. – К., 1992.

 30. Субтельний О. Україна. Історія. - К.,1991.

 31. Толочко П.П. Древняя Русь. – К., 1987.

 32. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навчальний посібник / За ред. В.Д.Гончаренка. - К.: Видавничий Дім " Ін Юре ". – 2000 Т.1: З найдавніших часів до початку 20 ст./ Уклад.В.Д.Гончаренко. - 472 с

 33. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. Навчальний посібник / За ред. В.Л.Гончаренка. - К.: Видавничий Дім " Ін Юре ". – 2000 Т.2: Лютий 1917 р. - 1996 р.. - 2000. - 728 с

 34. Чайковський А.С. За законом і над законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ-початок ХХ ст.). - К.: Україна, 1996. - 269 с.

 35. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1999. - 480 с


Допоміжна

  1. Ададуров В.В. “Наполеоніда” на Сході Європи : Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо Південно-Західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття / В.В. Ададуров. – Львів : Вид-во Укр. Катол. Ун-ту, 2007. – 560 с.

  2. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні / В.Б. Антонович. – К. : Дніпро, 1991. – 238 c.

  3. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIIІ ст. / О.М. Апанович. – Дніпропетровськ : Січ, 2000. – 229 с.

  4. Бернадський Б.В. Охорона державної таємниці, як складова частина контррозвідувальної діяльності Департаменту поліції МВС Російської імперії (на прикладі українських губерній) : монографія / Б.В. Бернадський. – К. : Вид-во НА СБ України, 2010. – 274 с.

  5. Блинов И.А. Губернаторы. Историко-юридический очерк / И.А. Блинов. – СПб., 1905. – 365 с.

  6. Блинов И.А. Судебная реформа 20 ноября 1864 г. / И.А. Блинов. – Пг., 1914. – 238 с.

  7. Бондарчук Т.І. Західно-руське право : дослідження і дослідники / Т.І. Бондарчук. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 158 с.

  8. Бушин М.І. На вітрилах державності. Особливості становлення та розвитку української державності в добу Національної революції середини XVII століття : політичний та соціально-економічний аспекти / М.І. Бушин, В.М. Лазуренко, І.Ю. Мащенко. – Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2004. – 160 c.

  9. Вауліна О. Пиляйте, Шура, вони золоті / О. Вауліна // Дзеркало тижня. – 1995. – 4 листоп.

  10. Веденеев Д. У колыбели российской контрразведки. По страницам малоизвестных документов архивов России и Украины о создании спецслужбы Российской империи / Д. Веденеев // В мире спецслужб. – 2004. – № 8. – С. 5–11.

  11. Величко С. Літопис. Т. 1–2 / Самійло Величко. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 1. – 371 c. ; Т. 2. – 642 с.

  12. Владимирский-Буданов М.Ф. Отношения между Литовским статутом и Уложением царя Алексея Михайловича / М.Ф. Владимирский-Буданов // Сборник государственных знаний. – СПб., 1877. – Т. 4. – С. 3–38.

  13. Ворожко В.П. Правові основи захисту інформації в Україні / В.П. Ворожко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : зб. доп. – К., 1998. – С. 30–34.

  14. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917 гг. : в 4 т. / Рос. гос. ист. архив, Гос. архив. Рос. Федерации ; редкол.: Н.П. Ерошкин (отв. ред.), Д.И. Раскин (отв. сост.) и др. – СПб. : Наука, 2000–2004.

  15. Геродот. История в девяти книгах / пер. и примеч. Г. А.Стратановского. – М. : Ладомир, 1993. – 599 с.

  16. Голикова Н.Б. Организация политического сыска в России ХVI–ХVII вв. / Н.Б. Голикова // Государственные учреждения России ХVI–ХVIII вв. / под ред. Н.Б. Голиковой. – М. : Изд.-во МГУ, 1991. – С. 9–26.

  17. Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917–1925 гг.) / Д.Л. Голинков. – М. : Политиздат, 1975. – 737 с.

  18. Греков Н.В. Русская контрразведка в 1905–1917 гг. : шпиономания и реальные проблемы / Н.В. Греков. – М. : МОНФ, 2000. – 209 с.

  19. Давня історія України : навч. посіб. : у 2 кн. Кн. 1 / Толочко П.П. (кер. авт. кол.), Козак Д.Н., Крижацький С.Д. та ін. – К. : Либідь, 1994. – 249 с.

  20. Довнар-Запольский М. Политический строй древней Руси. Вече и князь / М. Довнар-Запольский. – М., 1906. – 64 с.

  21. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России : учеб. для студ. высш. учеб. заведений по спец. “Историко-архивоведение” / Н.П. Ерошкин. – М. : Высш. Шк., 1983. – 352 с.

  22. Ерошкин Н.П. Крепостное самодержавие и его политические институты : Первая половина ХІХ века / Н.П. Ерошкин. – М. : Мысль, 1981. – 252 с.

  23. Збірка нормативних документів. – К. : Держкомсекретів, 1999. – 44 с.

  24. Історія держави і права України : у 2 ч. Ч. 1 / А.Й. Рогожин, М.М. Страхов, В.Д. Гончаренко та ін. – К. : Ін Юре, 1996.  368 с.

  25. Клеандрова В.М. Законодательство Петра I / В.М. Клеандрова, Б.В. Колобов, Г.А. Кутьина и др. ; отв. ред. Преображенский А.А. и Новицкая Т.Е. – М. : Юрид. лит., 1997. – 878 c.

  26. Козицький А.М. Кримінальний світ старого Львова / А.М. Козицький, С.М. Білостоцький. – Львів : Афіша, 2001. – 230 с.

  27. Колпакиди А.И. Щит и меч. Руководители органов государственной безопасности Московской Руси, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации / А.И. Колпакиди, М.Л. Серяков. – СПб. : Изд. дом “Нева” ; М. : Олма–Пресс образование, 2002. – 730 с.

  28. Македонская В.А. Опыт правового обеспечения защиты государственных секретов органами военной юстиции в годы Великой отечественной войны и в первые послевоенные годы / В.А. Македонская, А.В. Хохлов // Безопасность информационных технологий. – 2008. – № 2. – С. 38–42.

  29. Мастяниця Й.У. Охорона державних секретів незалежної України / Й.У. Мастяниця, Л.Є. Шиманський, О.В. Олійник, В.П. Ворожко. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2010. – 128 с.

  30. Михайленко П.П. Уголовное законодательство и органы юстиции УССР в период борьбы за советскую власть на Украине (1917–1920) / П.П. Михайленко. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1956. – 288 с.

  31. Мицик Ю.А. Як козаки воювали / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 302 с.

  32. Мулукаев Р.С. Полиция в России (XIX в. – начало XX в.) / Р.С. Мулукаев. – Н. Новгород, 1993. – 64 с.

  33. Національна безпека України, 1994–1996 рр. : наук. доп. НІСД. – К. : НІСД, 1997. – 200 с.

  34. Носенко А. Використання досвіду кодифікації галузевого законодавства РРФСР на Україні / А. Носенко, В. Жарій // Рад. право. – 1982. – № 2. – С. 17–20.

  35. Окіпнюк В.Т. Державне політичне управління УСРР (1922–1934) : історико-юридичний аналіз : монографія / В.Т. Окіпнюк. – К. : НА СБУ, 2002. – 290 с.

  36. Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / Кудрявцев В.Н., Дагель П.С., Келина С.Г. и др. – М. : Наука, 1982. – 303 с.

  37. Откуда есть пошла Русская земля. Века VI–X. Кн. 2 / сост., предисл., введения к документам, коммент. А.Г. Кузьмина. – М. : Молодая гвардия, 1986. – 704 с.

  38. Перегудова З.И. Политический сыск России (1880–1917 гг.) / З.И. Перегудова. – М. : РОССПЭН, 2000. – 432 с.

  39. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 1 : До середини XVII століття / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 640 с.

  40. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2 : Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – 606 с.

  41. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве ХV–XVII вв. / В.А. Рогов. – М. : Юристъ, 1995. – 488 с.

  42. Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В.С. Сідак. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 1998. – 320 с.

  43. Сідак В.С. Національні спецслужби у боротьбі за державність України (1917–1921 рр.) / В.С. Сідак. – К. : Вид-во Академії СБ України, 1998. – 395 с.

  44. Сідак В.С. Спецслужби України часів національної революції 1917–1920 рр. : навч. посіб. / В.С. Сідак. – К. : Ін-т СБ України, 1994. – 184 с.

  45. Сідак В.С. З історії української розвідки та контррозвідки : нариси / В.С. Сідак, В.С. Степанков. – К. : Ін-т СБ України, 1994. – 201 с.

  46. Смолій В. Національно-визвольна війна в контексті українського державотворення / В. Смолій // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття : політика, ідеологія, військове мистецтво : сб. ст. – К. : Ґенеза, 1998. – С. 9–25.

  47. Соболєв Ю. Радянська спадщина України : національне питання / Ю. Соболєв // Дзеркало тижня. – 2011. – 11 серп.

  48. Тимощук О. Державна варта Української Держави (історико-юридичний аналіз) / О. Тимощук. – К. : Вищ. шк. права при ІДП ім. В. Корецького НАНУ, 1998. – 72 с.

  49. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – К. : Київ. ун-т, 1968. – 368 с.

  50. Усенко В.Ф. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами : погляд сьогодення / В.Ф. Усенко, В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк. – К. : КНТ, 2007. – 204 с.

  51. Чайковський А.С. За законом і над законом. З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ – початок ХХ ст.) / А.С. Чайковський, М.Г. Щербак. – К. : Україна, 1996. – 286 с.

  52. Чубатий М. Огляд історії українського права : Історія джерел та державного права / М. Чубатий.  Мюнхен ; К. : УДЖ “Ноосфера”, 1994. – 220 с.

  53. Шелест М. Код гетмана Орлика / М. Шелест // Вестн. Службы безопасности Украины. – 1997. – № 1/2. – С. 177–181.

  54. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Т. 1 / Д.І. Яворницький. – Львів : Світ, 1990. – 319 с.

  55. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Т. 2 / Д.І. Яворницький. – Львів : Світ, 1991. – 392 с.Інформаційні ресурси
1. Безкоштовна електронна бібліотека. – Режим доступу: http://fanlib.ru/.- Назва з екрану.

2. Бібліотека Верховної Ради України. – Режим доступу: lib.rada.gov.ua/static/about/welcome.html. – Назва з екрану.

3. Бібліотека юриста.- Режим доступу: http://www.refua.narod.ru/.- Назва зекрану.

4. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України «Законодавство України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zacon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws. – Назва з екрану.5. Офіційний сайт СБ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbu.gov.ua/sbu. – Назва з екрану.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка