Робоча програма навчальної дисципліни іноземна моваСторінка3/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.6 Mb.
1   2   3

Змістовий модуль 4.Doing business internationally.

Тема 1. Doing business internationally.

3
21

3

3

Тема 2. Revision.

3
21

3

3

Підсумкове заняття за М 5.

3
21Разом за змістовим модулем 4.

9
63

6

6

Модуль 6.

Змістовий модуль 1. Success.

Тема 1. Successful businesses.

3
21

3

3

Тема 2. Present and past tenses. Negotiating.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 1.

6
42

6

6

Змістовий модуль 2. Job satisfaction.

Тема 1. Staff motivation.

3
21

5
23

Тема 2. Working for the best companies.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 2.

6
42

8
26

Змістовий модуль 3. Risk.

Тема 1. Describing risk.

3
21

5
23

Тема 2. Insuring trade risks.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 3.

6
42

8
26

Змістовий модуль 4. Working in new markets.

Тема 1. Working in new markets.

3
21

3

3

Тема 2. Revision.

3
21

3

3

Підсумкове заняття за М 6.

3
21Разом за змістовим модулем 4.

9
63

6

6

IV семестр

Модуль 7.

Змістовий модуль 1. Management styles.

Тема 1. Management qualities.

3
21

3

3

Тема 2. Management styles.

3
21

5
23

Разом за змістовим модулем 1.

6
42

8
26

Змістовий модуль 2. Team building.

Тема 1. Building successful teams.

3
21

3

3

Тема 2. New ways of team building.

3
21

3

3

Тема 3. Managing international teams.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 2.

9
63

9

9

Змістовий модуль 3. Raising finance.

Тема 1. Financial terms.

3
21

3

3

Тема 2. Finding finance.

3
21

3

3

Тема 3. Revision.

3
21

3

3

Підсумкове заняття за М 7.

3
21Разом за змістовим модулем 3.

12
84

9

9

Модуль 8.

Змістовий модуль 1. Customer service.

Тема 1. Customer service.

3
21

3

3

Тема 2. Changing customer service.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 1.

6
42

6

6

Змістовий модуль 2. Crisis management.

Тема 1. Dealing with crises.

3
21

3

3

Тема 2. Handling crises. Conditionals.

3
21

5
23

Разом за змістовим модулем 2.

6
42

8
26

Змістовий модуль 3. Mergers and acquisitions.

Тема 1. Describing mergers and acquisitions.

3
21

3

3

Тема 2. Acquiring a green business.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 3.

6
42

6

6

Змістовий модуль 4. International negotiations.

Тема 1. International negotiations.

3
21

5
23

Тема 2. Revision.

3
21

3

3

Підсумкове заняття за М 8.

3
21Разом за змістовим модулем 4

9
63

8
26

Усього годин

216
14274

216
24192

 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Brand management.

2

2

Successful brands

2

3

Travel experiences.

2

4

Business travelers’ problems.

2

5

Describing change.

2

6

Helping companies to change.

2

7

Socialising.

2

8

Revision.

2

9

Підсумкове заняття

2

10

Company structure.

2

11

Analysing company organization.

2

12

Advertising media and methods.

2

13

How advertising works.

2

14

Financial terms.

2

15

Describing trends.

2

16

International meetings.

2

17

Revision.

2

18

Підсумкове заняття

2

19

Cultural differences.

2

20

Advice, obligation and necessity.

2

21

Choosing the right candidate.

2

22

Finding a job.

2

23

Free trade.

2

24

Negotiating techniques.

2

25

Revision.

2

26

Підсумкове заняття

2

27

Right or wrong.

2

28

The ethics of resume writing.

2

29

Describing character.

2

30

Qualities of leadership. Relative clauses.

2

31

Competition idioms.

2

32

Negotiating.

2

33

Communication styles.

2

34

Revision.

2

35

Підсумкове заняття

2

36

Good communicators.

2

37

Dealing with communication breakdown.

2

38

Marketing word partnerships.

2

39

Noun compounds and noun phrases. Brainstorming.

2

40

Describing relations.

2

41

Business partnerships.

2

42

Doing business internationally.

2

43

Revision.

2

44

Підсумкове заняття

2

45

Successful businesses.

2

46

Present and past tenses.Negotiating.

2

47

Staff motivation.

2

48

Working for the best companies.

2

49

Describing risk.

2

50

Insuring trade risks.

2

51

Working in new markets.

2

52

Revision.

2

53

Підсумкове заняття

2

54

Management qualities.

2

55

Management styles.

2

56

Building successful teams.

2

57

New ways of team building.

2

58

Managing international teams.

2

59

Financial terms.

2

60

Finding finance.

2

61

Revision.

2

62

Підсумкове заняття

2

63

Customer service

2

64

Changing customer service.

2

65

Dealing with crises.

2

66

Handling crises. Conditionals.

2

67

Describing mergers and acquisitions.

2

68

Acquiring a green business.

2

69

International negotiations.

2

70

Revision.

2

71

Підсумкове заняття

2

Усього годин

142


 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Brands.

2

2

Travel.

2

3

Change.

2

4

Socialising.

2

5

Organisation.

2

6

Advertising.

2

7

Money.

2

8

International meetings.

2

9

Cultures.

2

10

Human Resources.

2

11

International Markets.

2

12

Revision.

2

13

Ethics.

2

14

Leadership.

2

15

Competition.

2

16

Communication Styles.

2

17

Communication.

2

18

International marketing.

2

19

Building relationships.

2

20

Doing business internationally.

2

21

Success.

2

22

Job satisfaction.

2

23

Risk.

2

24

Working in new markets.

2

25

Management styles.

2

26

Team building.

2

27

Raising finance.

2

28

Customer service.

2

29

Crisis management.

2

30

Dealing with crises.

2

31

Mergers and acquisitions.

2

32

International negotiations.

2

33

Management and managers.

2

34

Presentation.

4

35

Business correspondence.

4

Усього годин

74


 1. Методи навчання

1. Комунікативний метод

2. Інтерактивні технології

3. Метод проектів
 1. Методи контролю

Усне опитування, перевірка письмових завдань, тестовий контроль, залік.


 1. Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку

Шкала оцінювання за І семестр


Поточний контроль

Підсумковий контроль

(залік) 40

Зага-

льна

к-сть

балів

60


Модуль

1


Підсумковий тест

Модуль

2

Підсумковий тест

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

40

100


Шкала оцінювання за ІІ семестр


Поточний контроль

Підсумковий контроль

(залік) 40

Зага-

льна

к-сть

балів

60


Модуль

1


Підсумковий тест

Модуль

2

Підсумковий тест

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

40

100


Шкала оцінювання за ІІІ семестрПоточний контроль

Підсумковий контроль

(залік) 40

Зага-

льна

к-сть

балів

60


Модуль

1


Підсумковий тест

Модуль

2

Підсумковий тест

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

40

100

Шкала оцінювання за ІV семестрПоточний контроль

Підсумковий контроль

(іспит) 40

Зага-

льна

к-сть

балів

60


Модуль

1


Підсумковий тест

Модуль

2

Підсумковий тест

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

ЗМ

1

ЗМ

2

ЗМ

3

ЗМ

4

5

5

5

5

10

5

5

5

5

10

40

100 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


 1. Методичне забезпечення

Електронні та друковані інформаційні ресурси, ноутбук, диски.


 1. Рекомендована література


Базова:

 1. Market Leader . Intermediate Business English Course book./ David Cotton, David Falvey, Simon Kent/ Pearson Education Limited, 2013.

 2. Market Leader .Upper Intermediate Business English Course book./ David Cotton, David Falvey, Simon Kent/ Pearson Education Limited, 2013.

 3. English-Ukrainian-Russian _Thematic Dictionary of Business / l. I. Yevtushenko., I.M.Gnatyuk., N.F..Myhnenko., N.O. Shevchenko., N.A.Sppak/ Kyiv,’’INKOS’’,2006.

 4. Business Benchmark. Upper Intermediate. Students Book / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 5. Business Benchmark. Upper Intermediate. WorkBook / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 6. Business Benchmark. Upper Intermediate. Progress Tests / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 7. Professional English in Use. Finance / Ian MacKenzie. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 140 p.


Допоміжна:

 1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 414 с.

 2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов. – Ростов на Дону: Феникс, 2004. – 416 с.

 3. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; Ред. В. К. Шпака. – К.: Вища школа, 2005. – 302 с.

 4. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010. – 568 с.

 5. Артемова А. Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку и страноведению Великобритании и США: Учебное пособие / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович. – М.:Астрель, 2005. – 398 с.

 6. Business English: Бизнес-курс английского языка / Под ред. Е.И. Кобзарь, Н.А. Лешнёвой. – Харьков: Парус, 2007. – 152 с.

 7. Business English for Law Students / П.В. Зернецький, С.С. Берт, М.А. Вересоцький; за ред. П.В. Зернецького. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 247 с.

 8. Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту.– Вінниця: Поділля, 2001. – 256 с.

 9. Воронова Е. Г. Английская граматика. От теории к практике / Е. Г. Воронова. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 256 с.

 10. Голіцинський Ю. Б. Велика Британія: Посібник з країнознавства / Ю. Б. Голіцинський. – К.: Арій, 2006. – 480 с.

 11. Давиденко Л. М. Test your grammar and usage / Л. М. Давиденко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 224 с.

 12. Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / укладачі: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с.

 13. Зінов’єва Л. О., Омеляненко В. І. Усі фрази та діалоги. English / Л. О. Зінов’єва, В. І. Омеляненко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 352 с.

 14. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. – М.: Юнвес, 2002. – 718 с.

 15. Костикова І. І. Англійська мова в економіці, маркетингу, менеджменті. – Вінниця: Поділля, 2003. – 364 с.

 16. Кошманова И. И. Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. Грамматика / И. И. Кошманова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с.

 17. Крупнов В. Н. Активная бизнес-лексика: краткий словарь-справочник англо-русских соответствий / В. Н. Крупнов. – М.: Астрель, 2005. – 334 с.

 18. Лук’янова Н.А. Настольна книга бізнесмена. – М., 1993. – 570 с.

 19. Николенко Т. Г. Тесты по грамматике английского языка / Т. Г. Николенко. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 160 с.

 20. Тіллі, Роберт. Ділове листування / Р. Тіллі – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English).

 21. Шух Елке. Формули ділового мовлення / Е. Шух. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English).

 22. Allison, John. The Business. Intermediate Student’s Book / John Allison. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2007. – 160 p.

 23. A Glossary of Intercultural Communication / Ed. by Goshylyk V. S., Goshylyk N. S. – Ivano-Frankivsk, 2010, 64 p.

 1. Cotton, David, Robbins Sue. Business class. – Longman, 1998. – 14 p.

 2. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice. – OUP,

1999. – 224 p.

 1. Eastwood J. Oxford English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

 2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

 3. Longman Business English Dictionary. – L.: E.W. Longman Group Ltd, 2000. – 65 p.

 4. Oxford Dictionary of Business English for learners of English. – Edited by Allene Tuck. – Oxford University Press, 1996.

 5. Oldham G.E. Dictionary of Business and Finance Terms. – N.Y.: Barnes & Noble Books, 2003. – 320 р.

 6. Swan M. Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2007.13. Інформаційні ресурси:


 1. http://www.economist.com/

 2. http://www.forbes.com/

 3. www.financialcenter.com

 4. http://www.englishtips.com/

 5. http://www.englishlearner.com/

 6. http://www.workplace-english-training.com/

 7. http://www.homeenglish.ru/

 8. http://www.native-english.ru/

 9. http://www.englishood.com/

 10. http://www.5english.com/

 11. http://www.digitalpublishing.de/english/

 12. http://www.fluent-english.ru/

 13. http://www.testmagic.com/

 14. http://english-language.euro.ru/

 15. http://www.english.language.ru/

14. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік, іспит.15. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, бесіда, усні та письмові вправи, реферат, презентація, проектні завдання, письмовий переклад, анотування.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка