Робоча програма навчальної дисципліни іноземна моваСторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3


Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету телекомунікацій

Н.В. Коршун

______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

іноземна мова (ЗА професійним спрямуванням)
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму 6.030601 «Менеджмент»

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

.

Розробники: старший викладач Кузьмич С.І.Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Протокол від “____”________________20__ року № ___


Професор кафедри іноземних мов _______________ Качанов В.І. 

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»нормативнаНапрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»Модулів –6Рік підготовки

Змістових модулів –

1-2-й

1-2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 216

1-4-й

1-4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавргод.

год.

Практичні, семінарські

142 год.

24 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

74 год.

192 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

1,2,3-залік

4-іспит


1,2,3-залік

4-іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%

для заочної форми навчання – 16,7%

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)” є:

1) формувати у студентів комунікативну, лінгвістичну і соціокультурну компетенції;

2) формувати позитивне ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою англомовного світу;

3) виховувати та розвивати у студентів почуття самосвідомості; формувати вміння міжособистісного спілкування, необхідного для повноцінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за його межами.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Іноземна мова (за професійним спрямуванням)(англійська)” є виробити і сформувати основні автоматизми у вимові, читанні, орфографії, структурному оформленні мови в усній і писемній формах, закладається основа володіння аудіюванням і говорінням.
1.3. Згідно з вимогами освітно-професійної програми студенти повинні:

знати:

активний лексичний мінімум:

до кінця другого року навчання студенти повинні вживати в усній і письмовій формі близько 2500 слів та фразеологічних одиниць, не враховуючи лексику і вирази, засвоєні в школі;

вміти:

усне мовлення: 1) розуміти мову викладача в безпосередньому звертанні, або в записі; 2) у темпі, близькому до нормального, з відповідною вимовою й інтонацією відповідати на запитання (з пройденої тематики) викладача і студентів; 3) ставити питання і вести бесіду з пройденої тематики, за малюнком чи фільмом, прочитаним чи прослуханим текстом; 4) робити повідомлення з пройденої тематики, переказувати прочитаний чи прослуханий текст, висловити своє враження про прочитане;

читання: 1) читати про себе і розуміти без перекладу на українську мову незнайомий адаптований текст; 2) вільно, правильно у звуковому й інтонаційному оформленні читати вголос підготовлений текст, а також новий текст, де всі граматичні структури і вся лексика засвоєні в усній мові; 3) уміти передати зміст прочитаного;

письмо: 1) писати правильно графічно й орфографічно в межах активного лексичного мінімуму; в орфографічному диктанті (150-180 слів, не враховуючи артиклів) не допускати більше шести помилок, у лексико-граматичному перекладі – не більше 12 помилок (на відмінно – 1-2 помилки, добре – 3-5 помилок, задовільно – до 12 помилок, більше 12 помилок – незадовільно); 2) написати лист, твір на будь-яку з пройдених тем, користуючись лексичним і граматичним матеріалом курсу і не допускаючи більше чотирьох помилок (орфографічних, граматичних і лексичних) на одну сторінку зошита.

  1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Brands.

Тема 1. Brand management.

Тема 2. Successful brands.
Змістовий модуль 2. Travel.

Тема 1. Travel experiences.

Тема 2. Business travelers’ problems.
Змістовий модуль 3. Change.

Тема 1. Describing change.

Тема 2. Helping companies to change.
Змістовий модуль 4. Socialising.

Тема 1. Socialising.

Тема 2. Revision.

Модуль 2
Змістовий модуль 1. Organization.

Тема 1. Company structure.

Тема 2. Analysing company organization.
Змістовий модуль 2. Advertising.

Тема 1. Advertising media and methods.

Тема 2.How advertising works.
Змістовий модуль 3. Money.

Тема 1. Financial terms.

Тема 2. Describing trends.
Змістовий модуль 4. International meetings.

Тема 3. International meetings.

Тема 4. Revision.

Модуль 3.
Змістовий модуль 1. Cultures.

Тема 1. Cultural differences.

Тема 2. Advice, obligation and necessity.
Змістовий модуль 2. Employment.

Тема 1. Choosing the right candidate.

Тема 2. Finding a job.
Змістовий модуль 3. Trade.

Тема 1. Free trade.

Тема 2. Negotiating techniques.
Змістовий модуль 4. Revision.

Тема 3. Revision.Модуль 4.

Змістовий модуль 1. Ethics.

Тема 1. Right or wrong.

Тема 2. The ethics of resume writing.
Змістовий модуль 2. Leadership.

Тема 1. Describing character.

Тема 2.Qualities of leadership. Relative clauses.
Змістовий модуль 3. Competition.

Тема 1. Competition idioms.

Тема 2. Negotiating.
Змістовий модуль 4. Communication Styles.

Тема 3. Communication styles.

Тема 4. Revision.

Модуль 5.
Змістовий модуль 1. Communication.

Тема 1. Good communicators.

Тема 2. Dealing with communication breakdown.
Змістовий модуль 2. International marketing.

Тема 1. Marketing word partnerships.

Тема 2. Noun compounds and noun phrases. Brainstorming.
Змістовий модуль 3. Building relationships.

Тема 1. Describing relations.

Тема 2. Business partnerships.
Змістовий модуль 4. Doing business internationally.

Тема 3. Doing business internationally.

Тема 4. Revision.

Модуль 6.

Змістовий модуль 1. Success.

Тема 1. Successful businesses.

Тема 2. Present and past tenses. Negotiating.
Змістовий модуль 2. Job satisfaction.

Тема 1. Staff motivation.

Тема 2. Working for the best companies.
Змістовий модуль 3. Risk.

Тема 1. Describing risk.

Тема 2. Insuring trade risks.
Змістовий модуль 4. Working in new markets.

Тема 3. Working in new markets.

Тема 4. Revision.

Модуль 7.
Змістовий модуль 1. Management styles.

Тема 1. Management qualities.

Тема 2. Management styles.
Змістовий модуль 2. Team building.

Тема 1. Building successful teams.

Тема 2. New ways of team building.

Тема 3. Managing international teams.


Змістовий модуль 3. Raising finance.

Тема 1. Financial terms.

Тема 2. Finding finance.

Тема 3. Revision.Модуль 8.
Змістовий модуль 1. Customer service

Тема 1. Customer service.

Тема 2. Changing customer service.
Змістовий модуль 2. Crisis management.

Тема 1. Dealing with crises.

Тема 2. Handling crises. Conditionals.
Змістовий модуль 3. Mergers and acquisitions.

Тема 1. Describing mergers and acquisitions.

Тема 2. Acquiring a green business.
Змістовий модуль 4. International negotiations.

Тема 3. International negotiations.Тема 4. Revision.  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I семестр

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Brands.

Тема 1. Brand management.

3
21

3

3

Тема 2. Successful brands.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 1.

6
42

6

6

Змістовий модуль 2. Travel.

Тема 1. Travel experiences.

3
21

5
23

Тема 2. Business travelers’ problems.


3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 2.

6
42

8
26

Змістовий модуль 3. Change.

Тема 1. Describing change.

3
21

3

3

Тема 2. Helping companies to change.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 3.

6
42

6

6

Змістовий модуль 4. Socialising.

Тема 1. Socialising.

3
21

3

3

Тема 2. Revision.

3
21

3

3

Підсумкове заняття за М 1.

3
21Разом за змістовим модулем 4.

9
63

6

6

Модуль 2

Змістовий модуль 1.Organisation.

Тема 1. Company structure.

3
21

5
23

Тема 2. Analysing company organization.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 1

6
42

8
26

Змістовий модуль 2. Advertising.

Тема 1. Advertising media and methods.

3
21

5
23

Тема 2. How advertising works.

3
21

3

3

Разом за змістовим модулем 2

6
42

8
26
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка