Робоча програма навчальної дисципліни гс «Аерокосмічні методи» Напрям підготовки 090103 «Лісове І садово-паркове господарство»Скачати 217.46 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір217.46 Kb.


Уманський національний університет садівництва

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

__________________ І. І.Мостов’як

«____»____________________ 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни

ГС «Аерокосмічні методи»
Напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Спеціальність: 8.09010301 «Лісове господарство»
Факультет лісового і садово-паркового господарства

Умань – 2013 р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Аерокосмічні методи» для студентів за спеціальністю 8.09010301 «Лісове господарство». Умань: Уманський НУС.- 2013 р. – 9 с.


Розробник:

доктор географічних наук, професор

Сонько Сергій ПетровичРобоча програма затверджена на засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Протокол від «___» _________2013 року №___
Завідувач кафедри екології та БЖД

«___»________ 2013 р. _________________ (Сонько С.П.)

(підпис)
Схвалено науково-методичною комісією факультету лісового і садово-паркового господарства

Протокол № ____ від «___» _________2013 р.


«___» ___________2013 р. Голова_____________ (Т.В.Мамчур)

© Сонько С.П., 2013 рік,

© Уманський НУС, 2013 рік.


1. Опис навчальної дисципліни

«Аерокосмічні методи»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2,2

Галузь знань

0901 сільське господарство і лісівництвоНормативна

Напрям підготовки

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство


Модулів – 1

Спеціальність

7.09010301  Лісове господарство

Рік підготовки:

Змістових

модулів – 2VЗагальна кількість

годин – 80Семестр

10-й

12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 38

самостійної роботи студента – 42


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

22 год.

6 год.

Лабораторні

Самостійна робота

42 год.

70 год.

Вид контролю: Екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить :

– для денної форми навчання 38:42

– для заочної форми навчання 10:70


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни: полягає у розкритті теоретичних і практичних питань, які пов'язані з використанням аерофото- і космічних знімків, а також теоретичні положення та технології опрацювання аерофотознімків. Важливі також питання використання засобів дистанційного зондування Землі та освоєння студентами методів і способів використання авіації та матеріалів аерокосмічних знімань для вирішення практичних завдань, які стоять перед працівниками лісовою господарства, а також формування у студентів наукового світогляду на основі останніх досягнень світової науки, техніки та виробництва.

Завдання дисципліни: вивчити призначення, структуру, технічні характеристики аерокосмічних засобів дистанційного зондування земель лісогосподарського призначення, природні умови ведення спостережень та знімання, технологічні аспекти аерофотознімання та космічного знімання лісових масивів і їх використання на практиці.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:

- знати предмет та класифікацію фотограмметрії, та галузі використання;

- класифікацію, види та технічні засоби аерофотознімань;

- принципові основи організації повітряного фотографування;

- теорію відокремленого аерофотознімка, основи створення та оновлення топографічних карт;

- основи цифрової фотограмметрії, та сучасний стан та використання методів дистанційного зондування в Україні;

- вміти виконувати роботи по оновленню картматеріалів;

- уточнювати контури, що зазнали змін, та складати оновленні плани;

- виконувати прив’язку аерофотознімків, камеральне та польове дешифрування аерофотознімків;

- використовувати аерофотознімки і фотоплани для оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, обстежень та інвентаризації земель;

- виконувати фотограмметричну та цифрову обробку аерофотознімків і складання фотопланів та цифрових планів;

- розраховувати кількість аерофотознімків, які покривають площу, що підлягає; визначати масштаб аерофотознімків, виготовляти фотосхему.


3. Програма навчальної дисципліни:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аерокосмічних методів

Тема 1. Історія розвитку та застосування аерокосмічних методів

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів

Тема 3. Технічні засоби аерознімання лісів

Змістовий модуль 2 Застосування аерокосмічних методів

Тема 4. Космічне знімання

Тема 5. Дешифрування аерокосмічних знімків

Тема 6. Інвентаризація лісів з використанням аерокосмічних знімків

Тема 7. Авіакосмічні методи захисту лісів

Тема 8. Вітчизняна супутникова система «Січ-2»
4. Структура навчальної дисципліни.


Модуль (розділ, блок змістових модулів)

ОбсягСучасні проблеми в агроекології

лекції


Практ

Самос.роб..

разом

ден

заоч

ден

заоч

ден

заоч

ден

заоч

1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аерокосмічних методів

Тема 1. Історія розвитку та застосування аерокосмічних методів

2

1

2

-

5

10

9

11

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів

2

0,5

2

-

5

10

9

10,5

Тема 3. Технічні засоби аерознімання лісів

2

0,5

2

2

10

10

14

12,5

Разом за змістовим модулем 1

6

2

6

2

20

30

32

34

2.


Змістовий модуль 2. Застосування аерокосмічних методів

Тема 4. Космічне знімання

2

0,5

2

1

5

8

9

9,5

Тема 5. Дешифрування аерокосмічних знімків

2

0,5

4

1

5

8

11

9,5

Тема 6. Інвентаризація лісів з використанням аерокосмічних знімків

2

0,5

2

1

5

8

9

9,5

Тема 7. Авіакосмічні методи захисту лісів

2

-

4

1

5

8

11

9

Тема 8. Вітчизняна супутникова система «Січ-2»

2

0,5

4

-

2

8

8

8,5

Разом за змістовим модулем 2

10

2

16

4

22

40

48

46

Всього годин

16

4

22

6

42

70

80

80


5. Теми семінарських занять
-

6. Теми практичних занять


№ з/п

Назва теми

Кільк. годин

Ден.

Заоч.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аерокосмічних методів

1

Тема 1. Історія розвитку та застосування аерокосмічних методів

2

-

2

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів

2

-

3

Тема 3. Технічні засоби аерознімання лісів

2

2

Змістовий модуль 2. Застосування аерокосмічних методів

4

Тема 4. Космічне знімання

2

1

5

Тема 5. Дешифрування аерокосмічних знімків

4

1

6

Тема 6. Інвентаризація лісів з використанням аерокосмічних знімків

2

1

7

Тема 7. Авіакосмічні методи захисту лісів

4

1

8

Тема 8. Вітчизняна супутникова система «Січ-2»

4

-
Всього

22

67. Теми лабораторних занять

-

8. Теми самостійної роботи


№ з/п

Назва теми

Кільк. годин

Ден.

Заоч.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аерокосмічних методів

1

Тема 1. Історія розвитку та застосування аерокосмічних методів

5

10

2

Тема 2. Фізичні основи дистанційних методів

5

10

3

Тема 3. Технічні засоби аерознімання лісів

10

10

Змістовий модуль 2. Застосування аерокосмічних методів

4

Тема 4. Космічне знімання

5

8

5

Тема 5. Дешифрування аерокосмічних знімків

5

8

6

Тема 6. Інвентаризація лісів з використанням аерокосмічних знімків

5

8

7

Тема 7. Авіакосмічні методи захисту лісів

5

8

8

Тема 8. Вітчизняна супутникова система «Січ-2»

2

8
Всього

42

70


9. Індивідуальні завдання

-

10. Методи навчання

В системі методів навчання перевага надається активним методам. Ці методи найкраще реалізуються у самостійній роботі студентів а саме, метод літературного пошуку, знайомство з джерелами Інтернет, підготовка повідомлень та доповідей на семінарські заняття.
11. Методи контролю

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Аерокосмічні методи» включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання підсумкового заліку. За семінарські заняття студент може отримати максимум 50 балів. За самостійну роботу – 40 балів і за модульну контрольну – 10 балів.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Екз.

Сума

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

30

100

5

10

10

10

10

10

10

5


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13.Методичне забезпечення
Навчальні презентації в програмі «Power Point», навчальні фільми, Методичні вказівки до виконання практичних робіт та проведення семінарських занять з дисципліни «Аерокосмічні методи». (Електронна та паперова версія), серія космічних знімків.
14. Рекомендована література

а) Основна
1. Митчелл Э. Руководство по ГИС анализу. - Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи.; Пер. с англ./ - Киев, ЗАО ЕСОММ Со; Стилос, 2000. - 198 с.

2. Національний атлас України. Електронна версія.- ІСГЕО&ІГНАНУ/.- CD,1999-2000 рр.

3. Романчук С.В., Кирилюк В.П., Шемякін М.В. Геодезія./ Навчальний посібник. Умань,2008.- 294 с. іл..

4. Свентэк Ю.В. Теоретические и прикладные аспекты современной картографии./ М.: Эдиториал УРСС, 1997. -80 с.

5. Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения./ Одесса: Астропринт, 1997.,

6. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник./ Суми:Університетська книга, 2006.- 295 с.


7. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і регіоналістика. Навч.посібник. / К.:Ельга, Ніка Центр, 2002-287 с.

8. Сонько С.П. Інтернет-проект відкритої регіональної географічної бази даних./ Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія геологія, географія. /2003.- С.106-117.

9. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии./М.:Финансы и статистика,1998.-С.12.

10. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. Справочное пособие./М.: 1997. -213 с

11. Основы геоинформатики: В 2 кн. Учеб. пособие для студ. вузов / Е.Г.Капралов, А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов и др.; Под ред. В.С.Тикунова./ М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 352 с,
б) додаткова
12. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики.- «Університетськ книга»./ Суми,2006.- 295 с.

13. Сонько С.П. Методологічні проблеми розвитку геоінформатики./ Сборник научных трудов Национальной горной академии Украины.-№12.-Т.1./Днепропетровск: РИК НГА Украины,2001.- с.12-20.

14. Сонько С.П. Просторові дослідження і геоінформатика (теоретико-методологічний аспект)./ Географія і сучасність. Випуск 4. Київ, КДПУ ім.Драгоманова,2000. с.249-255.

15. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. Серия «Диалог с компьютером»./ -М.: Финансы и статистика, 1998. -286 с., ил.


Інформаційні ресурси
1. GPS навигатор и базы данных TopoL для лесного хозяйства и лесоустройства./ http://www.lesis.ru/prices/gps.htm

2. Все лесхозы Российской Федерации - картографическая база данных. ./ http://www.lesis.ru/prices/gps.htm

3. Выбор объектов (регион, лесхоз, лесничество, квартал, выдел)./ http://www.lesis.ru/prices/lesis01.htm

4. ГИС TopoL + ЛесИС (TopoL-L) для лесоустройства./ http://www.lesis.ru/prices/lup.htm

5. Просмотр таксации (информация по выделам)./ http://www.lesis.ru/doc/_toc1_4_2_0.htm

6. Региональные лесные карты./ http://www.lesis.ru/prices/gps.htm.

7. Field-Map. Frequently Asked Questions. http://www.fieldmap.cz/faq2.php

8. Field-Map. Example Projects. / http://www.fieldmap.cz/faq2.php

9. http://www.lesovod.org.ua/node/434

10. Морозов В.В., Надточий П.П., Мислива Т.М.,Морозов О.В.Пічура В.І., Ладичук Д.О., Плоткін С.Я. Управління водними і земельними ресурсами на базі ГІС-технологій. Навчальний посібник./ Херсон, 2007.

11. Богомолов В.В. , Ена Л.М., Гаврилов В.А., Полупан А.В. Smallworld GIS в лесном хозяйстве и радиоэкологии. / http://www.geocities.com/blinkova/art1.html.

12. Часковський О.Г., Гаврилюк С.А. Використання матеріалів ДЗЗ та ГІС-технологій при впровадженні проекту ГІС-Закарпаття http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=689.

13. Тетюхин С.В., Мурадова Е.К., Тумасова О.Н ГИС и дендрохронология при реконструкции воздействия пожаров на лесные экосистемы./ http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_44/15_Pogar.html

14. Куртеев В.В. ГИС и дистанционное зондирование в системе лесопатологического мониторинга России. http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_43/17_Patolog.html

15. Робочий план (дорожня карта) на 2006 рік. Державний комітет лісового господарства України .// http://www.derevo.info/news.php?i=945

16. Досвід застосування ГІС-технологій «ПАНОРАМА»для вирішення задач геодезії, картографії та кадастру. // http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=1106

17. М.В. Крисенко Застосування ГІС-технологій від ESRI для потреб лісового господарства / С.В. Крисенко. /http://www.e-catalog.name/cgi-bin/irbis64r_61/cgiirbis.

18. ЗВЕРХУ ВИДНО ВСЕ. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ — В ДОПОМОГУ АГРАРІЯМ./

http://journal.agrosector.com.ua/archive/2/25

19. Использование ГИС в лесном хозяйстве и лесной промышленности./ http://www.dataplus.ru/industries/8FOREST/forest.htm

20. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article

21. Пакет программ ГИС «Лесфонд». http://www.lab-master.ru/prodserv/prog/gis

22. Створення ГІС для лісової промисловості. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=26224&pg=3

23. Інформаційний стандарт лісового господарства України — основа інтеграції даних та розвитку ГІС./ http://wood-news.com.ua/news/wood/7033/

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка