Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Сторінка3/3
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3

ПИТАННЯ ДЛЯ ЕКЗАМЕНУ

 1. Предмет і метод господарського процесу.

 2. Принципи господарського судочинства.

 3. Організаційні принципи господарського процесу.

 4. Функціональні принципи господарського процесу.

 5. Принцип законності.

 6. Принцип процесуальної рівності усіх учасників судового процесу.

 7. Джерела господарського процесу.

 8. Господарський процес як наука і навчальна дисципліна.

 9. Загальні положенні щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів.

 10. Порядок пред’явлення претезії.

 11. Порядок і строки розгляду претензії.

 12. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії.

 13. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.

 14. Пред’явлення претензій щодо перевезення вантажів залізницею.

 15. Поняття, склад та класифікація учасників господарського процесу.

 16. Процесуальне положення судді господарського суду.

 17. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки.

 18. Треті особи в господарському процесі.

 19. Участь прокурора в господарському процесі.

 20. Правове положення інших учасників господарського процесу.

 21. Поняття підвідомчості господарських справ.

 22. Справи підвідомчі господарським судам.

 23. Підсудність господарських справ.

 24. Територіальна та виключна підсудність.

 25. Передача справ за підсудністю.

 26. Поняття і склад судових витрат.

 27. Судовий збір.

 28. Порядок та розміри сплати (стягнення) судового збору.

 29. Звільнення від сплати судового збору.

 30. Повернення судового збору.

 31. Витрати, пов’язані з розглядом справи (за проведення судової експертизи, за послуги перекладача, за послуги адвоката).

 32. Розподіл і відшкодування судових витрат.

 33. Процесуальні строки.

 34. Поняття і види строків у господарському процесі.

 35. Значення строків господарського процесу.

 36. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

 37. Закінчення процесуальних строків.

 38. Зупинення процесуальних строків.

 39. Відновлення та продовження процесуальних строків.

 40. Поняття та види доказів.

 41. Письмові докази.

 42. Речові докази.

 43. Призначення і проведення експертизи.

 44. Висновок експерта.

 45. Обов’язок доказування і подання доказів.

 46. Підстави звільнення від доказування.

 47. Запобіжні заходи.

 48. Форма і зміст заяви про вжиття запобіжних заходів.

 49. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів.

 50. Припинення запобіжних заходів

 51. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів.

 52. Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної заяви.

 53. Порядок подання позовної заяви.

 54. Відзив на позовну заяву.

 55. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви.

 56. Об’єднання позовних вимог.

 57. Відмова від позову.

 58. Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді.

 59. Відкладення, зупинення, поновлення і припинення судового розгляду.

 60. Протоколи.

 61. Порядок прийняття, форма і зміст рішення.

 62. Ухвала суду та її зміст.

 63. Додаткове рішення, ухвала.

 64. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду.

 65. Право апеляційного оскарження.

 66. Подання апеляційної скарги.

 67. Форма і зміст апеляційної скарги (подання).

 68. Повернення апеляційної скарги (подання).

 69. Підстави для скасування або зміни рішення.

 70. Порядок розгляду апеляційної скарги.

 71. Постанова апеляційної інстанції.

 72. Право касаційного оскарження.

 73. Подання касаційної скарги.

 74. Форма і зміст касаційної скарги (подання).

 75. Повернення касаційної скарги (подання).

 76. Порядок розгляду касаційної скарги.

 77. Повноваження касаційної інстанції.

 78. Постанова касаційної інстанції.

 79. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України.

 80. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

 81. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України.

 82. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов чи ухвал Вищого господарського суду України.

 83. Поняття ново виявлених обставин та підстави перегляду судового рішення.

 84. Порядок і строки подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення.

 85. Особливості перегляду судових рішень за ново виявленими обставинами.

 86. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень.

 87. Наказ господарського суду і порядок його виконання.

 88. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

 89. Відстрочка або розстрочка виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови.

 90. Учасники провадження у справах про банкрутство.

 91. Розкрити правовий статус розпорядника майна.

 92. Розкрити правовий статус ліквідатора.

 93. Строки провадження у справах про банкрутство.

 94. Порядок порушення провадження у справі про банкрутство.

 95. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.

12. Розподіл балів, які отримують студенти. Шкала оцінювання

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13
30

30

40

35

35

30

40

30

30

20

20

25

35

100

100

100

100

(100+100+100+100) / 4 = 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для іспитуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1330

30

40

35

35

30

40

30

30

20

20

25

35

100

100

100

100
(100+100+100+100) / 4 = 100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за 100 – бальною шкалою

Оцінка в ЕСТS

Значення оцінки ЕСТS

Критерії оцінювання

Рівень компе-тентості

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

A

відмінно

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

Високий

відмінно

зара-ховано85-89

B

дуже добре

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

Достатній


добре

75-84

C

добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

70-74

D

задовільно

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній

задовільно

60-69

E

достатньо

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Низький


незадовільно

не зара-ховано

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів


12. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення навчальної дисцип ліни «Господарський процес» включає:

- програму з навчальної дисципліни «Господарський процес»;

- навчальні посібники з господарського процесу у бібліотеці НАВС;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Господарський процес»;

- завдання для самостійної роботи студентів, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Господарський процес»;

- тестові завдання до семінарських, практичних занять, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Господарський процес»;

- модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, наукових робіт, які містяться у навчально-методичному комплексі з дисципліни «Господарський процес»;

- навчально-методичний комплекс з дисципліни «Господарський процес».13. Рекомендована література
Правові акти:

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради.- 1996.- N 30.- Ст. 141

 2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1992.- N 6.- Ст.56

 3. Повітряний кодекс України вiд 04.05.1993 р. //Відомості Верховної Ради.- 1993.- N 25.-Ст.274

 4. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради.-1995.-NN 47, 48, 49, 50, 51,52.-Ст.349

 5. Закон Украни «Про судоустрій і стутус суддів» від 01.12. 2010.- N 41-42, 43, 44-45.-Ст.529

 6. Закон України «Про доступ до судових рішень» вiд 22.12.2005 р. //Відомості Верховної Ради України.- 2006.- N 15.-Ст. 128 1. Закон України «Про Вищу раду юстиції» вiд 15.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради.- 1998.- N 25.- Ст.146)

 2. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»  вiд 23.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради.- 1994.- N 11.- Ст.50

 3. Закон України «Про прокуратуру» вiд 05.11.1991р.//Відомості Верховної Ради.- 1991.- N 53.-Ст.793

 4. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.// Відомості Верховної Ради.-1991.- N 29.- Ст. 377

 5. Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» вiд 05.07.2012 № 5076-VI// Відомості Верховної Ради.-2012.- N 148-149.- Ст.62

 6. Закон України «Про виконавче провадження» вiд 21.04.1999 р.  (в редакцiї вiд 07.10.2008р.)//Відомості Верховної Ради.- 1999.- N 24.-Ст.207

 7. Закон України «Про державну виконавчу службу» //Відомості Верховної Ради.-1998.- N 36-37.- Ст.243)

 8. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»  вiд 14.05.1992 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1992.- N 31.- Ст.440

 9. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р.// Відомості Верховної Ради.- 2012.- N 14.- Ст.87

 10. Статут залізниць України. Затверджений постановою КМУ № 457 від 06.04.1998 р. // Офіційний вісник України вiд 23.04.1998 - 1998 р.- № 14.- С.150

 11. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп/2002 (справа про досудове врегулювання спорів)// Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 4. – с. 17.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок накладення арешту на цінні папери» від вiд 22.09.1999  № 1744// Урядовий кур'єр вiд 04.11.1999

 13. Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна. Вищий господарський суд; Постанова від 29.05.2013 № 12

 14. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними. Вищий господарський суд; Постанова від 29.05.2013 № 11

 15. Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів. Вищий господарський суд; Постанова від 29.05.2013 № 10

 16. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України. Вищий господарський суд; Постанова від 21.02.2013 № 7

 17. Про внесення до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України доповнень і змін, що стосуються участі прокурора у судовому процесі. Вищий господарський суд; Постанова від 16.01.2013 № 2

 18. Про затвердження Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство. Вищий господарський суд; Постанова, Положення, Повідомлення, Заява, Запит, Довідка від 16.01.2013 № 1

 19.  Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Вищий господарський суд; Постанова від 17.10.2012 № 12

 20.  Про деякі питання практики застосування законодавства про державний матеріальний резерв. Вищий господарський суд; Постанова від 17.10.2012 № 11

 21. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України. Вищий господарський суд; Постанова від 17.10.2012 № 9

 22. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам. Вищий господарський суд; Постанова від 23.03.2012 № 7

 23. Про судове рішення. Вищий господарський суд; Постанова від 23.03.2012 № 6

 24. Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності. Вищий господарський суд; Постанова від 23.03.2012 № 5

 25. Про деякі питання практики призначення судової експертизи. Вищий господарський суд; Постанова від 23.03.2012 № 4

 26. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України). Вищий господарський суд; Лист від 19.11.2013 № 01-06/1658/2013

 27. Про деякі питання реорганізації банків та розгляду справ у спорах, що виникають у виконанні господарських договорів
  Вищий господарський суд; Лист від 13.05.2013 № 01-06/796/2013

 28. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань. Вищий господарський суд; Лист від 29.04.2013 № 01-06/767/2013

 29. Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України). Вищий господарський суд; Лист від 18.02.2013 № 01-06/374/2013

 30. Про деякі питання, пов'язані із запровадженням нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вищий господарський суд; Лист від 08.02.2013 № 01-06/319/2013

 31. Про деякі питання застосування законодавства у сфері містобудівної діяльності. Вищий господарський суд; Лист від 22.01.2013 № 01-06/84/2013

 32. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про рекламу (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України). Вищий господарський суд; Лист від 28.11.2012 № 01-06/1731/2012

 33. Про деякі питання практики застосування Закону України "Про третейські суди". Вищий господарський суд; Лист від 17.09.2012 № 01-06/1258/2012

 34. Про оформлення платіжних документів на перерахування судового збору. Вищий господарський суд; Лист від 17.09.2012 № 01-06/1260/2012

 35. Про деякі питання представництва прокуратурою інтересів держави в господарському суді. Вищий господарський суд; Лист від 17.09.2012 № 01-06/1259/2012

 36. Про практику застосування Вищим господарським судом України у розгляді справ окремих норм матеріального права. Вищий господарський суд; Лист від 17.07.2012 № 01-06/928/2012

 37. Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір". Вищий господарський суд; Лист від 05.07.2012 № 01-06/869/2012

 38. Про деякі питання практики розгляду справ зі спорів, пов'язаних із здійсненням державного контролю за використанням і охороною земель. Вищий господарський суд; Лист від 11.06.2012 № 01-06/805/2012

 39. Про деякі питання практики застосування статей 785 та 786 Цивільного кодексу України. Вищий господарський суд; Лист від 29.05.2012 № 01-06/735/2012

 40. Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір". Вищий господарський суд; Лист від 23.05.2012 № 01-06/704/2012


Основна література

 1. Апанасенко К. І. Визнання недійсними установчих документів суб'єктів господарювання (матеріально-правові та процесуально-правові аспекти) //Вісник господарського судочинства.-2013.-№ 1. - С.77-87

 2. Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). - К.: Юстініан, 2011. - 1160 с.

 3. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм.- К. : Юстініан, 2012. - 879 с.

 4. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Застосування принципу розумності в господарських та цивільних спорах // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.98-102

 5. Білецька, Л. М. Проблеми доказування у судах господарської юрисдикції / Л. М. Білецька//Вісник господарського судочинства.-2012.-№ 6. - С.181-186

 6. Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві / І. В. Бондар // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С. 96-99

 7. Булгакова І.В Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 6.-С.14-17

 8. Васільєв С.В. Господарський процес україни: підручник.- Харків: Еспада, 2010.- 283 с.

 9. Вечірко І.О. Основні стадії провадження у справі про банкрутство: особливості класифікації та зміст / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 3.- С. 58-67

 10. Вечірко І.О. Особливості реалізації принципу диспозитивності в процесі розгляду господарським судом справ про банкрутство / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 1.- С.19-24

 11. Вечірко І.О. Особливості реалізації функцій господарського суду при здійсненні ліквідаційної процедури в провадженні у справах про банкрутство / І. О. Вечірко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 4.- С. 24-33

 12. Горевий, В.І. Господарський процес. Практикум [Текст]: навч. посіб. / В.І. Горевий, А.М. Куліш, В.Д. Чернадчук. - 3-тє вид. випр. і доп. - Суми: СумДУ, 2013. - 308 с.

 13. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2011. – 400 с.

 14. Грек Б.М., Буряк О.В. Про окремі аспекти правового статусу ухвал суду у господарському судочинстві України//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.6-11

 15. Демченко С.Ф. Методологічні засади створення модельних господарських судів//Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 1.-С.6-9

 16. Картузов М.Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів у господарському процесі / М. Ю. Картузов // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 4.- С. 100 -106

 17. Ємельянов, А. С. Проблемні питання визначення статусу голови господарського суду в Законі України "Про судоустрій і статус суддів" // Право України .-2011.- № 6.- С.73-77

 18. Кот О.В. Рішення господарського суду: проблеми викладення змісту / О. В. Кот// Вісник господарського судочинства .-2009.- № 5.- С. 96-108

 19. Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 4.-С.69-75

 20. Кузнєцова Н.С. Господарська і адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С. 77-78

 21. Лазько Г.З. Особливості реалізації процесуального представництва у господарському процесі //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.108-112

 22. Лукач І.В. Деякі проблеми розмежування підвідомчості справ, що виникають з господарських та трудових відносин //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 2.-С.68-72

 23. Найфлейш В. Д., Степанова Т. В. Окрема думка судді господарського суду //Вісник господарського судочинства.-2007.-№ 5.-С.125-129

 24. Науменко О.М. Проблеми виконання рішень господарських судів щодо стягнення коштів з державного та місцевих бюджетів// Перші юридичні читання: Збірник наукових статей за матеріалами Міжнар. наук.-практ.конф.:/Уклад С.С.Пікалюк, М.В. Сокол.-Луцьк: П.П. Іванюк, 2008.-С.74-76

 25. Нескороджена Л.Л. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України (станом на 03.09.2012 року)./ за заг. ред.. М.П. Мельника. – К.: «Центр учбової літератури», 2012.- С. 4-56.

 26. Нескороджена Л.Л. Розгляд судами справ про визнання кредитних договорів недійсними // Цивілістична процесуальна думка: збірник наукових статей за заг. ред.. Фурси С.Я.- К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012.-С.263-271.

 27. Ніколенко Л.М. Принцип змагальності у господарському судочинстві// Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.120-126

 28. Ніколенко Л.М. Теоретичні питання доступності правосуддя у господарському і цивільному судочинстві / Л. М. Ніколенко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С. 71-78

 29. Новосельцев І.І. Транскордонна неплатоспроможність та її вплив на режим безготівкових розрахунків / І. І. Новосельцев // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- 118

 30. Осетинський, А. Й. Сучасна роль касаційної інстанції в умовах реформування господарського судочинства // Право України .-2011.- № 6.- С.50-56

 31. Остапенко Т.А. Про узагальнення судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів Т. А. Остапенко // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 2.- С.25-55

 32. Прилуцький Р.Б. Щодо джерел господарського процесуального права України // Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.110-115

 33. Притика, Д. М. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні права // Право України .-2011.- № 6.- С.29-42

 34. Стахурський М.Ф. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Ф. Стахурський // Вісник господарського судочинства .-2009.- № 5.- С. 35-38

 35. Татьков В. І. Від комерційних судів імперії до господарських судів України /В. І. Татьков // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи : матер. наук.практ. конф., 24–26 травня 2011 р. – О. :Астропринт, 2011. – С. 15–23.

 36. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України./За ред.. Притики Ю.Д. – К.: Центр учбової літератури, 2011.-608 с.

 37. Хотенець П. В., Аюпова P. М. Про необхідність підвищення ролі господарських судів у захисті прав та законних інтересів українського підприємництва//Вісник господарського судочинства.-2013.-№ 1. - С.92-98


Додаткова література

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс  Украины: Учебное пособие (курс лекций). - Харьков: "БУРУН КНИГА", 2012.  - 192 с.

 2. Бєлкін, М. Л. Проблеми застосування строків позовної давності в корпоративних спорах // Вісник господарського судочинства .-2012.- № 6.- С.206-214

 3. Беляневич, О. А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України .-2011.- № 6.- С.13-20

 4. Демченко С.Ф. Поняття ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. - С. 78-82.

 5. Квасніцька, О. О. Теоретичні проблеми правового регулювання банкрутства забудовників та питання захисту прав кредиторів Вісник господарського судочинства.-2013.-№ 3.-С.172-178

 6. Комарницька О. Б. Можливі підстави для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним//Вісник господарського судочинства.-2013.-№ 1. - С.104 – 109.

 7. Коротун О.М. Асоціації суддів: деякі проблеми нормативного врегулювання// Вісник господарського судочинства.-2008.-№5.-С.132-136

 8. Коротун О.М. Деякі питання нормативного врегулювання організаційних форм суддівського самоврядування в системі господарських судів України //Вісник господарського судочинства.-2008.-№ 3.-С.122-128

 9. Кубко, Є. Б. Міжнародно-правові стандарти в господарському судочинстві (методологічні питання) Право України .-2011.- № 6.- С.21-28

 10. Осетинський А.Й. Незалежність судової влади в Україні в контексті міжнародних стандартів // Вісник господарського судочинства. - 2010. - № 3. - С. 83-92.

 11. Подцерковний, О. П. Щодо зовнішнього та внутрішнього виміру поняття "господарський процес" //Право України.-2011.-№ 6. - С.4-12

 12. Поєдинок В. В. Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій//Вісник господарського судочинства.-2013.-№ 1. - С.109-117

 13. Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 192 с.

 14. Фурса С. Я. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність//Право України.-2011.-№ 6. - С.67-7215. Інформаційні ресурси  1. www.ac-rada.gov.ua – Офіційний сайт Рахункової палати України.

  2. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

  3. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

  4. http://www.bank.gov.ua/control/uk/index – Офіційний сайт Національного банку України.

  5. www.pravoznavec.com.ua - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".

  6. www.rada.gov.ua - Офіційний сайт Верховної Ради України.

  7. http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/1.htm – Каталог корпоративної колекції перекладів нормативно-правових актів зарубіжних країн (за бібліотечно-бібліографічним класифікатором).

  8. www.minrd.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України.

  9. www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби статистики України.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка