Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Сторінка1/3
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В.Чернєй
_____.____________2013
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Господарський процес

за напрямом підготовки «Правознавство» 6.030401

Київ - 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Господарський процес» за напрямом підготовки «Правознавство»


Розробник: професор кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук Петрина В.Н.
Робочу програму схвалено на засіданні

кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від 21 листопада 2013 року №21

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС

_____________ Нескороджена Л.Л.

Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від______.________ 2013 року № _____

____._______ 2013 Голова ___________В.В.Чернєй


©Петрина В.Н., 2013 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304. право

Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

правознавство


Модулів – 1

спеціальність «Правознавство» 8.03040101

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр

Рік підготовки:

Змістових модулів 4

4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 144

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


22 год.

.

Практичні, семінарські

22 год.

28 год.

Лабораторні

0 год.

.

Самостійна робота

64 год.
Індивідуальні завдання: 8 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає в теоретичному та практичному ознайомленні студентів з правилами розгляду господарських спорів (враховуючи досудовий порядок розгляду спорів, розгляд спорів у першій, апеляційній та касаційній інстанціях, перегляд рішень та постанов за Верховним Судом України та судами за нововиявленими обставинами) та справ про банкрутство, теоретичному та практичному ознайомленні студентів з вимогами до змісту і складання процесуальних документів та судових рішень, теоретичному ознайомленні з основами виконання судових рішень по господарським справам.

Завдання дисципліни полягає у вивченні предмета, методів та джерел господарського процесу, досудового врегулювання господарських спорів, правового статусу учасників господарського процесу, підвідомчості і підсудності справ господарським судам, судових витрат, процесуальних строків, доказів і доказування у господарському процесі, питань, щодо позову у господарському процесі, вирішення господарських спорів у першій інстанції, перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках, перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами, перегляду судових рішень Верховним Судом України, виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст основних понять і категорій, які стосуються цієї дисципліни (професійний суддя, сторони та учасники господарського процесу, підвідомчість підсудність, судові витрати, поняття і види доказів, висновок експерта, апеляційне та касаційне оскарження рішення, постанова, ухвала господарського суду); теоретичні положення дисципліни; основні нормативно-правові акти у цій сфері.

вміти: аналізувати нормативно-правові акти у сфері господарського судочинства, здобути навички тлумачення та вміння застосувати до конкретних життєвих ситуацій.  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1

Тема 1. Предмет, метод та джерела господарського процесу.

Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.

Тема 3. Учасники господарського процесу.
Змістовий модуль 2

Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

Тема 5. Судові витрати. Процесуальні строки

Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі.
Змістовий модуль 3

Тема 7. Позов у господарському процесі.

Тема 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

Тема 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.
Змістовий модуль 4

Тема 10. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Тема 11. Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.

Тема 12. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Тема 13. Провадження у справах про банкрутство.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, метод та джерела господарського процесу.
2
2

1

5Тема 2. Досудове врегулювання господарських спорів.
2

2

2

1

5Тема 3. Учасники господарського процесу.
2

4

2
6Разом за змістовим модулем 1
6

6

6

2

16Змістовий модуль 2.

Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
2

2

2

1

5Тема 5. Судові витрати. Процесуальні строки
2

2

2

1

5Тема 6. Докази і доказування у господарському процесі.
2

2

2
6Разом за змістовим модулем 2
6

6

6

2

16Змістовий модуль 3.

Тема 7. Позов у господарському процесі.
2

2

2

1

5Тема 8. Вирішення господарських спорів у першій інстанції
2

2

2

1

5Тема 9. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.
2

2

2
6Разом за змістовим модулем 3
6

6

6

2

16Змістовий модуль 4.

Тема 10. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.
1

2

1

1

4Тема 11. Перегляд судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами.
1

2

1

1

4Тема 12. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.
1

2

1
4Тема 13. Провадження у справах про банкрутство.
1

4

14Разом за змістовим модулем 4
4

10

4

2

16


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка