Робоча програма навчальної дисципліни глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФСторінка1/6
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)Кафедра міжнародних відносин___________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


_________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________05 соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 055_міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

(шифр і назва спеціальності (тей)


освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________магістр______________________

інституту, факультету _________Інститут соціальних наук_______________________

(назва інституту, факультету)

2016 – 2017


Глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055. „___” ________, 2016.- 49 с.

Розробник: Глебов Сергій Володимирович, к. політ. н., доцент

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

_____________міжнародних відносин _________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)____________________
___________________ (Брусиловська О.І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_______________ 20___ р

__________, 20__

 __________, 20__


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

ПоказниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

навчання


Кількість

кредитів – 3Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Вибіркова
Модулів – 1

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

1-й

Змістовних

модулів – 3Загальна кількість

годин – 90Семестр

1-й

Тижневих годин для

денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


Лекції

20 год.

Практичні, семінарські

10 год.

Самостійна робота

60 год.

Вид контролю:

К/МПримітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – ½2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є вивчення комплексних проблем сучасної зовнішньої політики Російської Федерації в контексті актуальних проблем міжнародних відносин глобального та регіонального виміру, як на багатосторонньому, так й на двосторонньому рівнях.

Завдання навчальної дисципліни складаються з:

  • розгляду теоретичних та історичних передмов формування зовнішньої політики РФ;

  • аналізу головних документальних джерел з питань формування та реалізації зовнішньополітичної стратегії Росії після 1991 року;

  • вивчення підходів Росії щодо різнопланових проблем глобального та регіонального характеру;

  • аналізу двосторонніх відносин РФ з окремими державами, у тому числі з Україною та США;

  • дослідження діяльності Росії в рамках СНД та інших міжнародних організаціях, її зовнішньої політики щодо країн Південного Кавказу, Балтії, Центральної Азії, по відношенню до ЄС, НАТО та окремих регіонах світу (Далекій, Близький та Середній Схід, Латинська Америка та Африка).

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • знати:

 1. теоретичне підґрунтя формування, функціювання та реалізації зовнішньополітичного процесу в сучасних міжнародних відносинах, зокрема на прикладі зовнішньої політики Росії.

 2. фактори, які зумовили та впливають на розвиток зовнішньополітичної стратегії Росії наприкінці XX- початку ХХІ століття.

 3. основні джерела та базові документи зовнішньополітичної діяльності Російської Федерації.

 4. суть національних інтересів РФ на сучасному етапі.

 5. здобутки та проблеми зовнішньої політики Росії в контексті реалізації своїх національних інтересів.

 6. особливості формування та реалізації зовнішньополітичних стратегій Росії по відношенню до окремих держав, міжнародних організацій, регіонів, світових та регіональних процесів.

 7. хронологію дипломатичних стосунків Росії зі світовим співтовариством.

вміти:

 1. виділяти періодизацію та давати порівняльну характеристику як окремим періодам, так й загальну оцінку зовнішній політиці Росії в контексті співвідношення реального зовнішньополітичного процесу та національних інтересів Росії.

 2. обґрунтовувати причини та логіку прийняття зовнішньополітичних рішень Росії в контексті сучасних політичних процесів та глобальному, регіональному та субрегіональному рівнях.

 3. аналізувати двосторонні відносини Росії з окремими країнами світу з точки зору національних інтересів Росії, сучасних геополітичних процесів та інтересів другої сторони.

 4. прогнозувати подальший розвиток зовнішньополітичного процесу Росії.

 5. використовувати надану інформацію для аналізу зовнішньої політики України в контексті двосторонніх відносин з Росією.


3. Програма навчальної дисципліни
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка