Робоча програма навчальної дисципліни філософія галузь знань 0304 Право, 0305 Економіка та підприємництво, 0302 МіжнародніСкачати 134.14 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір134.14 Kb.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЛОСОФІЯ
Галузь знань 0304 Право, 0305 Економіка та підприємництво, 0302 Міжнародні відносини, 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит,

6.030201 Міжнародні відносини, 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняМета курсу: Навчальний курс “Філософія” покликаний для того, аби ознайомити студентів зі специфікою філософського знання, основними філософськими проблемами та способами їх розв’язання

ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ

Завдання даного курсу полягає у тому, щоб дати студентам цілісний виклад основних проблем філософії на рівні об’єктивного сучасного бачення проблем; ознайомити їх із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення.Основними принципами вивчення даного курсу є систематичність, послідовність викладу, науковість, єдність емоційного та раціонального факторів, наочність.

Міждисциплінарні зв’язки: курс має тісні зв’язки з іншими дисциплінами: культурологія, соціологія, логіка, релігієзнавство.

Студенти повинні знати основні визначення філософії, предмет філософського осмислення, основні питання, на які спрямовується філософська рефлексія. Крім того, в результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основні історико-філософські типи та їх специфічні риси, а також основні проблеми та способи їх осмислення зі сфери метафізики, онтології, гносеології, епістемології, філсофоської антропології, філософії культури та соціальної філософії.

Студенти повинні вміти окреслювати різницю між філософією та наукою, філософією та релігією, також піддавати рефлексії основні філософські проблеми та критично осмислювати способи їх розв’язання, що пропонуються різними філософськими традиціями.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
Модуль І.

Філософія в аспекті її визначення та основних проблем

Тема № 1. Що таке філософія?

Етимологічне значення слова “філософія” (любов до мудрості). Мудрість як специфічний вид знання. Мудрість і повсякденне знання. Основні концепції філософії – Арістотель, Іоан Дамаскін, В. Віндельбанд, К. Ясперс, Б. Рассел.

Співвідношення “людина-світ” як визначальний предмет філософського осмислення. Премдет філософії в різні періоди історії. Основні питання філософії: метафізичні та гносеологічні. Основні функції філософії.

Співвідношення філософії і науки. Співвідношення філософії і релігії.


Тема 2. Історичні типи філософії.

Загальна хараткристика античної філософії. Основні етапи розвитку античної філософії: досократівський, класичний, еліністичний, римський. Досократівська філософія. Натурфілософія (Мілетська школа). Філософія Геракліта Ефеського. Атомізм Демокріта.

Класичний період давньогрецької філософії (софісти, Сократ, Платон, Аристотель). Філософія людини Сократа. Вчення про ідеї Платона. Ідеалізм Платона. Діалектика як філософський метод в філософії Платона. Вчення про матерію і форму Арістотеля. Матеріалізм Арістотеля.

Особливості формування християнської філософії. Догмат творіння і догмат откровення. Апологетика (Тертуліан). Патристика (Східні та західні “отці Церкви”). Філософія Аврелія Августина. Схоластика.

Специфіка філософії Новго часу. Роль науки в житті новочасного суспільства. Роль філософії у розвитку методологічних підвалин природознавства. Емпіризм і раціоналізм – основні напрямки новочасної філософії.

Основні риси сучасної філософії. Проекти „модерну” (Ж. Ліотар, Ю. Габермас). Основні напрямки сучасної філософії.


Тема 3. Проблема людини в філософії

Проблема осмислення людини в філософії. Людина як універсальний і найвищий предмет філософії. Людина – унікальна істота Всесвіту. Основні підходи до філософського осмислення людини.

Релігійне і міфологічне розуміння людини. Наукова концепція походження людини.

Проблема людської природи. Основні атрибутивні ознаки людини.

Філософська проблема співвідношення душі і тіла людини. Феномен тілесності і духовності. Співвідношення біологічного, соціального і духовного в людині. Сенс життя людини і людства.
Тема 4. Проблема буття. Онтологія

Онтологія – вчення про буття. Поняття “буття”. Специфічна особливість змісту категорії буття. Основні теми пов’язані з проблемою буття в філософії.

Концепція буття в історії філософії. Буття як незмінне, нерухоме (Парменід) і буття як мінливе (Геракліт). Арістотель про різні форми буття. Світ буття Плотіна. Монізм, дуалізм, плюралізм в новочасній філософії. Проблема буття в сучасних концепціях (М. Гайдеґґер).

Основні форми буття. Матеріальне буття, ідеальне буття, людське буття, соціальне буття. Ноуменальне та феноменальне буття.

Специфіка людського буття.
Тема 5. Проблема пізнання. Гносеологія

Гносеологія як вчення про пізнання. Теорія пізнання як сфера філософського знання, її предмет. Різниця між гносеологією та епістемологією.

Основні визначення пізнання. Пізнання як співвідношення об’єкта і суб’єкта пізнання. Основні принципи сучасної гносеології. Творчість як конструктивний принцип пізнання. Основні форми творчості. Свобода творчості.

Основні види пізнання. Чуттєве пізнання, його форми та особливості. Раціональне пізнання та його форми. Єдність чуттєвого і раціонального рівнів пізнання. Інтуїтивне пізнання.

Характерні риси наукового пізнання. Поняття наукового методу. Характеристика основних наукових методів.

Поняття істини в філософії. Історичний огляд проблеми істини. Основні концецпії істини.

Діалектика як філософський метод та теорія навколишньої дійсності. Закони діалектики. Основні категорії діалектики.
Тема 6. Філософія культури

Основні риси духовного життя суспільства. Поняття культури та її сутнісні начала. Історичність культури. Основні ознаки і властивості культури. Основні аспекти поняття культури.

Символічна природа культури. Культура і цивілізація. Плюралізм сучасних культур і цивілізацій. Людиномірна сутність культури. Діалоговий характер культури. Загальнозначущість і елітарність культури.

Культура як ціннісне ставлення людини до світу. Естетичні цінності людини. Краса як універсальна цінність. Етичне начало в культурі. Свобода і відповідальність як цінності сучасної культурі.

Діалектика національного і загальнолюдського в культурі. Історія української культури. Проблема сучасного національного відродження і культура сучасної України.

Головні тенденції розвитку культури на початку ХХІ ст.. Постмодернізм. Масова культура. Глобалізація. Проблема кризи сучасної культури.


Тема 7. Соціальна філософія

Філософія суспільства як філософська дисципліна. Різниця між філософським та соціологічним баченням світу. Поняття “суспільства” у філософській традиції. Основні підходи до розуміння суспільства. Теорії суспільної дії (М. Вебер, Т. Парсонс) та предметної (К. Маркс).

Суспільство як система. Природні умови суспільного буття. Географічне середовище і його роль в житті суспільства. Географічний детермінізм і сучасна геополітика.

Проблема періодизації розвитку людства.


Тема 8. Філософське розуміння світу

Світ як цілісність. Об’ктивне бачення світу. Світ як об’єктивна дійсність. Матеріалістична і ідеалістична інтерпретації світу. Пробелма руху і часу. Оснвоні концепції руху і часу в історії філософії. Просторово-часова структура світу.

Генезис уявлень про світ. Проблема першоначал світу. Арістотелівсько-Птолемеївська модель. Геоцентричне бачення світу. Геліоцентричне бачення світу. Наукова картина світу. Сучасне розуміння світу.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Теми

Кількість годин

Індивідуальна робота

В тому числі

Лекції

Семінар. та практичні

Самостійна робота

Всього

Модуль 1. Філософія в аспекті її визначення та основних проблем

1. Що таке філософія?

2

-

12

14

Реферат, есе

2. Історичні типи філософії

2

-

12

14

3. Проблема людини в філософії

-

2

12

14

4. Проблема буття. Онтологія

-

2

12

14

5. Проблема пізнання. Гносеологія

2

-

12

14

6. Філософія культури

-

-

12

12

7. Соціальна філософія

-

-

12

12

8. Філософське розуміння світу

2

-

12

14

Всього:

8

4

96

108

Іспит
Семінарські заняття:

Модуль 1. Філософія в аспекті її визначення та основних проблем

Заняття 1. Філософія, її предмет, основні питання. Філософське осмислення людини (2 год.)

 1. Визначення філософії. Основні питання, функції філософії

 2. Співвідношення між філософією і наукою, філософією і релігією

 3. Основні підходи до філософського осмислення людини

 4. Людина як єдність природного і соціального начала

Література:

 1. Мамардашвили М. О философии // Вопросы философии. – 1991. – № 5.

 2. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

 3. Ортега-и-Гасет Х. Что есть философия? – М., 1991.

 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

 5. Філософія і світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003

 6. Філософія: Навч. посібник / За ред. Ю. Осічнюка. – К., 2003.

 7. Шинкарук В. Філософія і нові історичні реалії // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 1.

 8. Бердяєв Н. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 9. Быстрицкий Е. Бытие человека в культуре. – К., 1992.

 10. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 11. Коган Л. Жизнь как бесмертие // Вопросы философии. – 1994. – № 12.

 12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

 13. Філософія і світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.

Заняття 2. Проблема буття. Проблема пізнання.

 1. Поняття буття. Основні форми буття

 2. Світ як єдність об’єктивної дійсності

 3. Гносеологія як філософська дисципліна. Основні види пізнання

 4. Наукове пізнання та його основні методи

 5. Розуміння істини в філософії

Література:

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна світова філософія. – К., 1996.

 2. Быстрицкий Е. Бытие человека в культуре. – К., 1992.

 3. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

 4. Філософія і світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.

 5. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1993.

 6. Бургін М. Феномен знання // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4.

 7. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

 8. Філософія і світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.

 9. Філософія: Навч. посібник / За ред. Ю. Осічнюка. – К., 2003


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

Письмова робота (есе)

Напишіть есе (обсяг 3-5 стор) на одну з запропонованих тем: 1. “Нема людини, яка була б вільною від філософії, хоча б примітивної, дитячої, безпосередньої, несвідомої”. (М. Бердяєв).

 2. “Філософія – з точки зору здорового глузду – є перевернутим світом”. (Гегель)
 1. “Філософія – це світоглядне універсальне знання, спрямоване на тотальність і сутність буття”. (О. Кульчицький)

 2. Наука – це те, що ми знаємо, філософія – те, чого ми не знаємо. (Б. Рассел).


Теми рефератів (обсяг 10-12 стор.):

 1. Культура як предмет філософського осмислення.

 2. Основні проблеми епістемології.

 3. Метафізика як філософська дисципліна.

 4. Проблема цінностей в філософії.

 5. Філософський погляд на людину.

 6. Основні сфери суспільного буття.

 7. Онтологія соціального

 8. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.

 9. Вчення Платона про ідею.

 10. Атомістика Демокріта

 11. Філософія представників Мілетської школи.

 12. Матеріалізм Арістотеля.

 13. Особливості середньовічної філософії.

 14. Філософія епохи Відродження.

 15. Принцип сумніву в філософії Декарта.

 16. Основні ідеї філософського вчення Ф. Бекона.

 17. Вчення Г. Лейбніца про монади.

 18. Філософія Просвітництва.

 19. Основні ідеї філософії І. Канта

 20. Діалектика Гегеля.

 21. Основні напрямки сучасної філософії.

 22. Філософія Київської Русі.

 23. Діячі Острозького культурно-освітнього центру 16 ст.

 24. Філософія Г. Сковороди.

 25. Філософія серця П. Юркевича

 26. Філософські ідеї в колі членів Кирило-Мифодіївського товариства.

 27. Філософські погляди М. Костомарова.

 28. Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова.

 29. Історіософія Д. Донцова.

 30. Погляди на історію української філософії Д. Чижевського.


ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ:

 1. Визначення філософії.

 2. Предмет, основні питання та функції філософії.

 3. Філософія і наука. Філософія і релігія.

 4. Антична філософія

 5. Особливості філософії середніх віків

 6. Гуманізм, неоплатонізм та натурфілософії в епоху Ренесансу.

 7. Французький раціоналізм та британський емпіризм в епоху Нового часу.

 8. Німецька класична філософія.

 9. Особливості розвитку сучасно філософії.

 10. Людина як унікальний предмет філософії.

 11. Розуміння людини в міфології, релігії та науці.

 12. Співвідношення біологічного і соціального начала в людині.

 13. Сенс життя людини.

 14. Онтологія як вчення про буття.

 15. Поняття буття.

 16. Концепція буття в історії філософії

 17. Теорія пізнання як філософська дисципліна.

 18. Специфіка наукового пізнання. Основні методи наукового пізнання.

 19. Проблема істини в філософії.

 20. Діалектика: основні принципи, закони та категорії.

 21. Філософське осмислення культури.

 22. Феномен культури

 23. Культура і цивілізація.

 24. Головні тенденції культури кінця ХХ – початку ХХІ ст..

 25. Природа суспільства в філософській традиції

 26. Сфери суспільного буття

 27. Проблеми періодизації суспільного розвитку.

 28. Світ як єдність об’єктивної дійсності.

 29. Генезис уявлень про світ.

 30. Рух, простір і час.


Методи навчання: лекції; практичні заняття; проведення тематичних дискусій та міні-конференцій; робота з першоджерелами.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання участі в лекційних та семінарських заняттях; оцінка за есе та реферат; оцінка за іспит.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

Модуль 1

Реферат

Есе

Іспит

Сума

40

10

10

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5

5

5

5

5

5

5

5


Література:

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна світова філософія. – К., 1996.

 2. Асмус В. Античная философия. – М., 1976.

 3. Бердяєв Н. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 4. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два филос. введения в двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1991. – 413 с.

 5. Библер В. Что есть философия // Вопросы философии. – 1995. – № 1.

 6. Быстрицкий Е. Бытие человека в культуре. – К., 1992.

 7. Бургін М. Феномен знання // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4.

 8. Гайдеґґер М. Будувати, проживати, мислити // Ї. – 1989. – № 1. – http://www.ji.lviv.ua/n1texts/heid2.htm

 9. Гірц К. Інтерпретація культур. – К.: Дух і літера, 2001. – 542 с.

 10. Горський В. С. Історія української філософії. – К.: Наукова думка, 1997.

 11. Гулыга А. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986.

 12. Гусєв В. Західна філософія Нового часу XVII – XVIII ст. – К.: Либідь, 1998.

 13. Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К., 1996.

 14. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Санкт-Петербург, 1997. – 479 с.

 15. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 16. Коган Л. Жизнь как бесмертие // Вопросы философии. – 1994. – № 12.

 17. Мамардашвили М. О философии // Вопросы философии. – 1991. – № 5.

 18. Маркузе Г. Разум и революция. – СПб., 2000.

 19. Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

 20. Ортега-и-Гасет Х. Что есть философия? – М., 1991.

 21. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

 22. Сучасна зарубіжна філософія. Хрестоматія. – К., 1996.

 23. Татаркевич В. Історія філософії. Т. 1: Антична і середньовічна філософія. – Львів, 1999.

 24. Татаркевич В. Історія філософії. Т. 2: Філософія Нового часу до 1830 р. – Львів, 1999.

 25. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

 26. Федів Ю., Мозгова Н. Історія української філософії. Навч. посібник. – К., 2002.

 27. Філософія і світ людини. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003.

 28. Философия культуры. Становление и развитие - СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с.

 29. Філософія: Навч. посібник / За ред. Ю. Осічнюка. – К., 2003.

 30. Франк С. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. – № 6.

 31. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 32. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1993.

 33. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.

 34. Шинкарук В. Філософія і нові історичні реалії // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 1.

 35. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. – М., 1991.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка