Робоча програма навчальної дисципліни «економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2017
Розмір1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

денної форми навчання

Укладач: Іващенко Г. А.

Відповідальний за випуск Отенко І. П.


Харків, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 1 від 27.08.2015 р


  • Робоча програма навчальної дисципліни “Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства” для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укл. Г. А. Іващенко. – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 70 с. (Укр. мов.)


Подано тематичний план навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства», її зміст за модулями і темами, плани лекцій і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, індивідуально-консультативну роботу, методики активізації процесу навчання, систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; комплекс компетентностей, якими повинен володіти студент при вивченні дисципліни.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.


Вступ
У сучасних ринкових умовах виникає гостра необхідність створення дієвого механізму стратегічного управління ефективністю фінансової діяльності підприємств. Для вирішення цього завдання сучасним аналітикам необхідно володіти ефективним інструментарієм для оцінки рівня фінансового стану підприємства. Саме таким інструментарієм є комплекс економіко-математичних методів та моделей, який вивчає навчальна дисципіна «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства».

Навчальна дисципліна «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» є вибірковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання.


1. Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна: підготовка магістрівГалузь знань, спеціальність, освітній ступіньХарактеристика

навчальної дисципліниКількість кредитів, – 4,

у тому числі:

змістових модулів – 1;

самостійна роботаГалузь знань

0305 "Економіка

та підприємництво"Вибіркова.

Рік підготовки: 1 м

Семестр: 1Лекції (теоретична

підготовка) – 24 години.

Практичні заняття – 12 годин.

Лабораторні заняття – 12 годин.

Самостійна робота –

96 годин.кількість годин: 144ССпеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 8;

самостійної роботи студента – 16

Освітній ступінь: магістр

Вид контролю: Іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 50 %.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни є отримання знань про послідовність етапів побудови економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства для вирішення поставленого фінансово-економічного завдання.

Завданнями навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» (ЕММФСП) ставляться такі: концептуальна постановка фінансово-економічної задачі; формування системи показників; вибір адекватного методу економіко-математичного моделювання; побудова економіко-математичних моделей; інтерпретація результатів побудованих моделей; розробка комплексу рекомендації для практичного вирішення проблемного завдання.

Предметом дисципліни є залежності й взаємозв'язки між фінансово-економічними величинами.

Знання, отримані студентами при вивченні дисципліни можна використовувати як універсальний інструментарій при освоєнні таких дисциплін як, «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Аналіз у галузях виробництва та послуг», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» та при написанні науково-дослідних, курсових, дипломних робіт та проектів.

Необхідною навчальною базою дисципліни є засвоєння знань з попередніх навчальних дисциплін «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Метематика для економістів», «Менеджмент», «Економіка підприємства».

Комплекс компетентностей, якими повинні володіти студенти спеціальності «Облік і аудит» після вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства» подано в табл. 2.1.

Знання, отримані студентами при вивченні даної дисципліни можна використовувати як універсальний інструментарій при освоєнні таких дисциплін, як: «Фінансовий аналіз», «Конкурентний аналіз», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Діагностика стану підприємства», «Стратегічне управління потенціалом підприємства» та при написанні науково-дослідних, курсових, дипломних робіт та проектів. Також ці знання є основою аналітичного інструментарію при написанні студентами наукових статей.

Таблиця 2.1Комплекс компетентностей, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни

ФункціяТипові завданняУмінняТеми1234ПроектнаПроектування процесу моделювання фінансового стану підприємства1. Визначення доцільності побудови конкретної економіко-математичної моделі для вирішення економічних завдань підприємстваТема 12. Вибір адекватних методів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємстваТема 13. Визначення місця оцінювально-аналітичної системи в системі управління підприємствомТема 14. Формування концепції оцінки фінансового стану підприємстваТема 1ОрганізаційнаОрганізація процесу моделювання фінансового стану підприємства1. Організація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємстваТема 12. Підбір команди професійних аналітиків для побудови конкретних економіко-математичних моделей на основі володіння навиками економіко-математичного моделюванняТема 13. Впровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделейТема 14. Створення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємствіТема 15. Організація програмного забезпечення оцінювально-аналітичної системи підприємстваТеми 2, 3, 4, 7УправлінськаПрийняття управлінських рішень на основі економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства1. Управління підприємством на основі:

визначення впливу факторів фінансового стану підприємства на результативний показник;

кластеризації економічних об’єктів;

враховуючи вплив латентних факторів на ефективність функціональних сфер діяльності;

з урахуванням прогнозних значень ефективності виробничої, фінансової сфер діяльності та ефективності організаційної структури підприємства;

оцінки процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства;

визначення поточних та прогнозних значень трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових

Тема 4

Тема 3


Тема 2.

Тема 5


Тема 7

Тема 62. Підвищення матеріальної та моральної мотивації аналітиків при досягненні значних результатів моделюванняТема 1Продовження табл. 2.11234КонтрольнаКонтроль формування вихідних даних для моделювання1. Контроль за правильністю та повнотою зібраних вихідних даних для моделюванняТема 12. Здійснення контрольної функції при формуванні системи показниківТема 1Контролювання побудови економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства3. Контроль за раціональністю обраного комплексу економіко-математичних моделей для вирішення економічних завданьТеми 2, 3, 44. Здійснення контролю за ступенями значущості та адекватності побудованих моделейТеми 2, 3, 4Здійснення контролю за впровадженням побудованих економіко-математичних моделей5. Контролювання інтерпретації отриманих результатів моделюванняТема 16. Контроль виконання отриманих прогнозних значеньТема 5

Тема 6ВиконавськаДослідження особливостей зовнішнього середовища підприємства1. Дослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентівТема 62. Дослідження загальних тенденцій розвитку національної економікиТема 23. Дослідження тенденцій розвитку економіки галузіТема 5Дослідження особливостей внутрішнього середовища

підприємства4. Дослідження причин підвищення або зниження рівня фінансового стану підприємства, яке досліджуєтьсяТема 25. Дослідження передумов побудови та впровадження економіко-математичних моделей для прийняття ефективних управлінських рішеньТема 1Формування системи показників для моделювання6. Формування системи показників для побудови однофакторної регресійної моделі.

7. Формування системи показників для побудови багатофакторної регресійної моделі.

8. Формування системи показників для розробки факторного аналізу.

9. Формування системи показників для розробки кластерного аналізу.

10. Формування системи показників для побудови трендової економіко-математичної моделі.

11. Формування системи показників для побудови лагової економіко-математичної моделі.

12. Формування системи показників для побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду.Тема 4

Тема 4

Тема 2


Тема 3

Тема 5


Тема 7

Тема 6Закінчення табл. 2

1234Використання економіко-математичних моделей для проведення оцінки фінансового стану підприємства13. Володіння навиками побудови однофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу частинного фактора на результативний.

14. Побудова багатофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу декількох частинних факторів на результативний.

15. Побудова моделі факторного аналізу для визначення латентних факторів та редукції ознакового простору.

16. Побудова моделі кластерного аналізу з метою розробки найприроднішої класифікації підприємств, які досліджуютьсяТема 4

Тема 4

Тема 2


Тема 317. Побудова трендової динамічної моделі для визначення загальної

тенденції розвитку процесу, який досліджується.

18. Побудова трендової прогнозної економіко-математичної моделі з метою визначення прогнозних тенденцій розвитку підприємства.

19. Побудова лагових економіко-математичних моделей з метою дослідження процесів нарощування або спаду процесів, які досліджуються.

20. Побудова мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду для визначення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складовихТема 5

Тема 5


Тема 7

Тема 6Інтерпретація отриманих результатів економіко-математичного моделювання21. Аналіз процесів спаду або нарощування потенціалу підприємстваТема 722. Інтерпретація класифікації підприємствТема 323. Інтерпретація результатів прогнозування та розробка комплексу заходів на прогнозні періодиТема 5

Тема 624. Аналіз виявлених латентних факторів функціонування та розвитку підприємстваТема 225. Розроблення переліку випадкових факторів, які активно можуть впливати на діяльність підприємства в прогнозних періодахТема 626. Інтерпретація результатів відносно циклічних та сезонних змін фінансових результатів підприємстваТема 6ТехнічнаВолодіння навиками проведення елементарних операцій підготовчої стадії економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства1. Збір та обробка вихідної інформації для моделюванняТема 12. Проведення розрахунків для формування відносних показників на основі натуральнихТема 13. Володіння навиками роботи з пакетами прикладних програм, за допомогою яких будуються економіко-математичні моделіТеми 2 – 7У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу при­діляють оволодінню студентами професійними компетентностями, що наведені в табл. 2.2.

Таблиця 2.2Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення

навчальної дисципліни
Код компе­тентностіНазва компетентностіСкладові компетентностіЕММФСП* 1Організація процесу економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємстваорганізація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємствастворення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємствіорганізація програмного забезпечення оціночно-аналітичної системи підприємствапідбір команди професійних аналітиків для побудови конкретних економіко-математичних моделей на основі володіння навиками економіко-математичного моделюванняЕММФСП * 2Управління підприємством на основі побудованих економіо-математичних моделей фінансового стану підприємствавпровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделейуправління підприємством на основі: кластеризації економічних об’єктів; оцінки та аналізу процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства; прогнозування фінансового стану підприємствадослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентів

* Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

Теоретико-методичні та практичні основи економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства
Тема 1. Теоретико-методичні основи економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

1.1. Сутність та значення економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства.

Поняття, сутність, роль і значення економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства в системі підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у сфері обліку і аудиту. Мета і завдання дисципліни. Предмет, об’єкт і методи ЕММФСП як науки. Структура і взаємозв’язки з іншими навчальними дисциплінами, порядок вивчення. Економіко-математична модель, її види. Особливості та етапи економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства.

1.2. Роль економічних показників оцінювально-аналітичної системи в управлінні підприємством.

Місце оцінювально-аналітичної системи в системі управління підприємством. Основні вимоги до формування системи показників при побудові економіко-математичних моделей фінансового стану підприємства.

1.3. Концептуальні основи економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства.

Концептуальні основи економіко-математичного моделювання, його основні положення.

Література: основна [1; 5], додаткова [11; 12].

Тема 2. Виявлення факторів фінансового стану підприємства за допомогою факторного аналізу

2.1. Методика визначення головних компонентів.

Визначення сутності латентних факторів в економіці. Формування системи показників для проведення факторного аналізу відповідно до мети дослідження. Методика створення головних компонент на основі редукції ознакового простору. Перевірка побудованої моделі на основі факторного аналізу на адекватність та значущість.

2.2. Визначення ключової ролі окремих факторів серед виявлених факторів діяльності підприємств.

Практичні аспекти визначення організаційно-економічних факторів діяльності машинобудівних підприємств Харківського регіону. Виявлення належного місця факторів фінансової сфери діяльності. Визначення ключової ролі факторів фінансової діяльності серед виявлених факторів діяльності підприємств на основі проведення дослідження серед 29 вітчизняних машинобудівних підприємтсв.

2.3. Оцінка факторів ефективності фінансової діяльності підприємства.

Приклад побудови економіко-математичної моделі для оцінки факторів ефективності фінансової діяльності підприємства.

Література: основна [1 – 3; 5; 6], додаткова [11; 12].

Тема 3. Можливості кластеризації для розробки найприроднішої класифікації економіко-фінансових об’єктів

3.1. Загальна характеристика методів кластерного аналізу.

Передумови та історія виникнення кластерного аналізу. Основні підходи до виділення однорідних груп економічних об’єктів. Дослідження різних форм кластерів.

Проблеми формування природної класифікації об’єктів та розпізнавання образів. Існуючі напрямки вирішення задачі кластеризації. Алгоритм кластер-аналізу.

3.2. Процедури кластерного аналізу.

Технологія побудови кластерів. Проблема визначення найбільш природних кластерів підприємств за ознакою ефективності їх фінансової діяльності. Сучасні можливості ПЕОМ у вирішенні питання кластеризації.

3.3. Проведення кластеризації підприємств за рівнем ефективності їх діяльності.

Особливості формування системи показників для виділення клатерів підприємств за певними ознаками. Практичні аспекти проведення кластеризації підприємств за рівнем ефективності їх діяльності.Література: основна [2; 3; 5; 6], додаткова [11; 12].

Тема 4. Кореляційно-регресійний аналіз – універсальний інструментарій визначення тісноти зв’язку показників

4.1. Особливості побудови економіко-математичної простої лінійної регресійної моделі.

Проста лінійна економіко-математична модель, основні передбачення. Сутність методу найменших квадратів. Відмінності детермінованого та стохастичного зв’язку показників, які досліджуються. Система нормальних рівнянь. Властивості оцінок параметрів моделей. Перевірка моделі на адекватність, істотність і значимість за критеріями Стьюдента і Фішера. Коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення. Прогноз на основі простої лінійної економіко-математичної моделі. Унікальні можливості кореляційно-регресійного аналізу при визначенні тісноти зв’язку показників, які досліджуються.

4.2. Методика розробки економіко-математичної множинної регресійної моделі.

Множинна регресійна модель, основні передбачення. Оцінка параметрів множинної моделі та її перевірка на адекватність. Коефіцієнти множинної кореляції, детермінації, регресії. Прогноз на основі множинної моделі з застосуванням чистої і частинної регресії.

Особливості та відмінності при формуванні системи показників для побудови простої та множинної регресійних економіко-математичних моделей.

4.3. Побудова моделі-індикатора зв’язку фінансових результатів підприємства та показників, що впливають на них.

Приклад побудови моделі-індикатора зв’язку фінансових результатів підприємства та показників, що впливають на них.Література: основна [1 – 3; 5; 6], додаткова [7 – 12].

Тема 5. Виявлення загальних тенденцій розвитку економіко-фінансових процесів за допомогою побудови трендової економіко-математичної моделі

5.1. Технологія побудови економіко-математичної прогнозної моделі у вигляді тренду.

Особливості динамічних економіко-математичних моделей. Їх відмінності від статичних моделей. Методи обробки (вирівнювання, згладжування) динамічних рядів. Тренд та його види. Перевірка динамічного ряду на наявність тренду. Використання трендів та економіко-математичних моделей динаміки для прогнозування досліджуваних показників. Типи апроксимації. Можливості табличного редактора при додаванні лінії тренду.

Технологія побудови динамічної прогнозної моделі у вигляді тренду. Перевірка моделі у вигляді тренду на адекватність за допомогою коефіцієнта детермінації. Особливості формування системи показників для створення трендової моделі.

5.2. Побудова трендової моделі для визначення рангу системи факторів фінансової сфери діяльності серед інших.

Приклад побудови та інтерпретації трендової прогнозної економіко-математичної моделі на основі факторів ефективності виробничої діяльності, фінансової діяльності та організаційної структури підприємства. Визначення місця в факторі ефективності фінансової сфери діяльності при побудові трендової прогнозної економіко-математичної моделі.Література: основна [1; 2; 4 – 6], додаткова [8 – 12].

Тема 6. Виявлення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових фінансових результатів на основі побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду

6.1. Методика побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду фінансових результатів підприємства.

Загальний вигляд мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Методика побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду

Особливості визначення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових при побудові мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду. Можливості прогнозування при створенні мультиплікативної моделі при врахуванні трендової, сезонної та циклічної складових. Аналіз циклічних та сезонних коливань досліджуваних показників.

6.2. Формалізація та інтерпретація результатів мультиплікативної моделі виручки від реалізації продукції підприємства.

Обгрунтування вибору ключового показника, періоду часу його дослідження. Нюанси практичної побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду виручки від реалізації продукції. Формалізація та інтерпретація результатів мультиплікативної моделі виручки від реалізації продукції підприємства.Література: основна [2; 4 – 6], додаткова [9; 11; 12].

Тема 7. Оцінка змін фінансових процесів за допомогою побудови економіко-математичної моделі з лаговими незалежними змінними

7.1. Технологія побудови економіко-математичної моделі з лаговими незалежними змінними.

Теоретичне поняття «лаг». Доцільність побудови лагових економіко-математичних моделей. Особливості побудови економіко-математичних моделей з лаговими незалежними змінними.

7.2. Оцінка та аналіз конкуреноспроможного потенціалу підприємства за допомогою лагових економіко-математичних моделей.

Формування системи показників при побудові лагових економіко-математичних моделей. Оцінка та аналіз конкурентоспроможного потенціалу підприємства за допомогою лагових економіко-математичних моделей.

Література: основна [2; 5; 6], додаткова [9; 11; 12].
4. Структура навчальної дисципліни
Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як із робочою програмою навчальної дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також із усіма видами контролю та методикою оцінювання сформованих професійних компетентностей.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це окремий, відносно самостійний блок дисципліни, який логічно об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками. Тематичний план дисципліни складається з двох змістових модулів (табл. 4.1).

Тематичний план дисципліни складається з одного комплексного модуля (табл. 4.1), який логічно пов’язує кілька навчальних тем дисципліни.

Процес навчання передбачає використання таких форм: лекційні, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійну роботу студентів, контрольні заходи.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка