Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка галузей»Скачати 142.45 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір142.45 Kb.


Форма № Н - 3.04 (КРОК)

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки та менеджменту підприємства


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Економіка галузей»

напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємства


факультет економіки та підприємництва, департамент заочного навчання
Київ – 2014 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування цілісних уявлень і знань, а також практичних навичок у руслі аналізу галузей народногосподарського комплексу з врахуванням їх взаємозв’язку і взаємного впливу на економіку країни, а також проблеми їх розвитку на сучасному етапі і впливу їх на ринкові механізми.

Завдання:

 • сформувати у студентів не лише глибоке розуміння ролі і місця галузей в економіці країни, але й їх впливу на всі сторони життя;

 • закріпити і розширити у студентів комплекс знань здобутих з інших економічних дисциплін, особливо з економіки підприємств;

 • забезпечити засвоєння сучасних досягнень в галузях економіки розвинутих країн світу і можливостей українських галузей не тільки наздогнати їх, але й вирватись вперед;

 • сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати господарські процеси, явища, бачити проблеми і шляхи їх подолання вміти приймати комплексні управлінські рішення;

 • сформувати та розвивати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності галузей економіки;

 • забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності цілих комплексів, галузей, бізнес-планування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу та інших напрямків подальшої освіти;

 • розвивати уміння робити порівняння в розвитку економіки галузей з іншими країнами, бачити переваги та недоліки, що виникають на шляху цього розвитку, формувати своє бачення вирішування цих проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття та категорії економіки галузей, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами;

  • принципи функціонування галузей і їх органічний зв'язок;

  • особливості кожної галузі, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на їх розвиток;

  • сучасні принципи управління діяльністю цих галузей і їх органічний зв'язок;

  • сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадження у бізнес-практику;

  • основні етапи аналізу ефективності формування всіх складових цих галузей;

  • бачити зв'язок національних галузей з глобальною світовою економікою;

вміти:

 • розрізняти організаційно-правові аспекти формування та розвиток галузей економіки;

 • розробляти плани розвитку цих галузей на основі інноваційно- інвестиційних проектів;

 • організувати ефективність використання всіх наявних ресурсів;

 • використовувати передові технології як виробництва, так і управління в цих галузях;

 • обґрунтувати загальні тактичні і стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності галузі;

 • передбачати кризові явища і знаходити ризики та загрозу у цій діяльності;

 • визначати механізми, форми, методи оздоровлення галузей економіки.


Програма навчальної дисципліни

Вступ.

Предмет, задачі і структура дисципліни “Економіка галузей”, її теоретичне та практичне значення в підготовці економістів. Взаємозв’язок курсу з іншими теоретичними і практичними навчальними дисциплінами.Розділ 1. Галузева структура економіки

Тема 1. Галузь і галузева структура

Умови формування галузей. Роль держави в формуванні галузей. Суспільний поділ праці. Спеціалізація і кооперування. Концентрація виробництва – основа галузевого господарювання. Галузева структура економіки.Тема 2. Вплив ринкових відносин на галузеву структуру

Типи галузей в ринковому господарстві. Галузеві принципи норми та правила. Галузева система управління, інвестиційна діяльність в галузях. Проблемні чинники в розвитку галузей України.Розділ 2. Економіка сільського господарства

Тема 3. Сільське господарство як галузь народного господарства та його особливості

Особливості сільськогосподарського виробництва. Економічна характеристика сільського господарства. Агропромисловий комплекс. Земельні ресурси та їх використання. Ефективність використання земельних ресурсів. Проблеми розвитку АПК в сучасних умовах. Земельний кадастр. Ціна землі.Тема 4. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва

Розширене відтворення і нагромадження в сільському господарстві. Шляхи підвищення інтенсифікації сільськогосподарського процесу. Рослинництво та його особливості. Економічна ефективність рослинництва. Показники ефективності. Розвиток тваринництва. Рентабельність тваринництва.Розділ 3. Економіка будівельного комплексу

Тема 5. Роль, місце та особливості будівельного комплексу

Капітальне будівництво в економіці країни. Матеріально-технічна база будівництва. Основні напрямки розвитку МТБ будівельного комплексу. Управління якістю в будівництві. Стадії визначення якості. Показники якості. Ціноутворення і кошторис в будівництві.Тема 6. Основні фонди та трудові ресурси в будівництві

Характеристика основних фондів будівельного комплексу. Амортизація основних фондів. Показники використання основних фондів. Фондоозброєнтість основних фондів. Трудові ресурси і їх використання. Показники використання робочого часу працівників. Собівартість продукції підприємств будівельного комплексу. Прибуток та рентабельність в будівництві.Розділ 4. Економіка торгівлі громадського харчування

Тема 7. Економіка торгівлі, її суть, особливості

Економіка торгівлі як галузь. Суть та природа торгівлі і їх місце в народному господарстві. Товарні ресурси та їх характеристика. Економічна характеристика торгівлі. Роздрібна торгівля та її показники. Оптова торгівля та її показники.Тема 8. Фінансово-економічні результати та ефективність торгових підприємств та громадського харчування

Організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Трудові ресурси та їх аналіз. Фінансово-економічні результати діяльності торгових підприємств. Аналіз діяльності підприємств громадського харчування.Розділ 5. Економіка транспорту та зв’язку

Тема 9. Транспорт – база розвитку економіки України

Розвиток транспорту в сучасних умовах. Економічна характеристика транспорту. Види транспорту та їх розвиток. Основні та оборотні кошти транспортних підприємств. Праця та зарплата на транспорті. Форми оплати праці. Мотивація та її роль.Тема 10. Ціноутворення та фінанси підприємств транспорту та зв’язку

Особливості ціноутворення в транспортних підприємствах. Транспортні тарифи та їх диференціація. Проблеми тарифів в умовах ринку. Фінанси транспортних підприємств. Особливості ціноутворення та фінансів підприємств зв’язку .Розділ 6. Економіка житлово-комунального господарства

Тема 11. Характеристика і напрямки розвитку житлово-комунального господарства

Роль і значення житлово-комунального господарства. Основні напрямки розвитку житлово-комунального господарства. Основні засоби галузі. Економічна характеристика ЖКГ.Тема 12. Вдосконалення економічних механізмів в житлово-комунальній сфері

Методи розрахунків експлуатаційних витрат. Економічні механізми в житлово-комунальній сфері. Економічна стійкість підприємств житлово-комунального господарства. Проблеми ЖКГ в сучасних умовах.Розділ 7. Інші галузі народного господарства

Тема 13. Економіка галузей обслуговування

Характеристика інших галузей народного господарства. Охорона здоров’я. Освіта та наука. Управління.


Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Галузь і галузева структура
2

Вплив ринкових відносин на галузеву структуру
3

Сільське господарство як галузь народного господарства його особливості
4

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Економіка галузей
5

Роль місце та особливості будівельного комплексу
6

Трудові ресурси та фінансові результати будівельного комплексу
7

Економіка торгівлі її суть, особливості
8

Фінансово –економічні результати та ефективність торгових підприємств, громадське харчування
9

Транспорт-база розвитку економіки України
10

Ціноутворення на транспорті. Фінанси підприємства. Зв'язок
11

Характеристика і основні напрямки розвитку житлово-комунального господарства
12

Вдосконалення економічних механізмів в житлово-комунальній сфері
13

Економіка галузей обслуговування


Методи навчання

Викладання курсу «Економіка галузей» передбачає використання лекції та практичних занять. Лекції мають за мету консультативно-оглядове означення проблеми та можливих напрямів її вирішення. Практичні заняття призначені для детального розгляду окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, формування умінь та навичок їх практичного використання шляхом виконання практичних завдань, кейсів, вправ. У рамках курсу передбачено вирішення задач, розрахунок показників ефективності використання ресурсів підприємства на основі даних, наданих викладачем, захист індивідуальних завдань тощо.

Мета практичних занять – закріпити знання, одержані при вивченні дисципліни, з’ясувати питання, які виникли при самостійній підготовці, навчити самостійно працювати з навчальною і спеціальною літературою, розвивати творчу ініціативу у процесі виступів і доповнень.

Оскільки дисципліною передбачено не лише засвоєння певного обсягу знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, для самостійного опрацювання інформаційних ресурсів відводиться близько 1/3 навчального часу студента. Самостійна робота передбачає виконання передусім реконструктивно-варіативних, частково-пошукових та навчально-дослідних завдань, а саме: вивчення окремих змістових питань; реферування першоджерел; аналіз, синтез, порівняння, узагальнення явищ, фактів, закономірностей щодо отримання знань з науково-практичних основ формування та оцінювання потенціалу підприємства, викладених у друкованих джерелах інформації (періодичних виданнях, Інтернет-порталах, офіційних Інтернет-сторінках асоціацій, організацій та підприємств), з метою підготовки відповідей на поставлені попередньо запитання; складання таблиць, графіків ілюстрацій; підготовка до виступу на практичному занятті; підготовка до обговорення ситуаційних завдань тощо.


Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль).

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: опитування студентів; тестові завдання; практичні індивідуальні завдання.

Студенти заочної форми навчання допускаються до екзамену після тестового контролю, який вважається виконаним за наявності не менше, ніж на 55% правильних відповідей.Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Підготовка до практичних занять, активна участь у обговоренні та вирішенні задач під час заняття

50
Експерс-контроль

30

Економічний диктант, вирішення необ’ємних задач

Письмовий залік

20
Разом:

100
Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.

Умови нарахування балів

Критерії розроблені для переліку базових спеціальних компетенцій.

1. Підготовка до практичних (семінарських) занять, активна участь у обговоренні та вирішенні задач під час заняття передбачає:


 1. Самостійне виконання і конспектування всіх передбачених програмою питань / завдань;

 2. Активну участь в обговоренні відповідей інших студентів, із висловленням власних думок, спостережень, критичних зауважень;

 3. Демонстрацію засвоєння методик розрахунку відповідних показників, розуміння їх економічного змісту шляхом участі у вирішенні завдань та формування висновків по них як самостійно в зошиті, так і біля дошки.

2. Експерс-контроль передбачає проведення економічного диктанту по основним категоріям та методиці розрахунку основних показників. В межах одного диктанту проводиться зріз знань по декільком темам, що містить 10 ключових питань; правильна відповідь на питання оцінюється в 0,5 балів.

3. Контрольна робота (для студентів заочної форми навчання). Викладач зараховує контрольну роботу за наслідками співбесіди. Максимальна оцінка – 50 балів. Критерії оцінювання наведені при описі завдань контрольної роботи. Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи – 25 балів.

4. Підсумкове тестування проводиться у тестовому класі за допомогою комп’ютерної техніки. Результати тестування (у відсотках) переводяться у бали:

5. Письмовий екзамен складається із одного теоретичного та двох практичних завдань. Правильне виконання одного завдання для денної форми навчання оцінюється в 6,6 бали, для заочної форми навчання – 10 балів.Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за накопичувальною шкалою Університету

Оцінка чотирибальною національною шкалою

90 та вище

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно


Методичне забезпечення

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

 2. Програма вибіркової навчальної дисципліни

 3. Конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань

 4. Методичні вказівки


Рекомендована література

Базова

 1. Господарський кодекс України: станом на 10 листопада 2007 р. – К.: Велес, 2011. – 168 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. К.:КНЕУ,2007.–624 с.

 3. Будівельний комплекс О.Кухленко. К.: 2006. – 175 с.

 4. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. М.: 2009. – 309 с.

 5. Економіка сільського господарства. Навч. посібник. Збарський В.К., Мацибора В.І. Київ: «Каравела», 2009. – 263 с.

 6. Економика строительства. Учебное пособие под ред. В.В.Бузырева. Питер, 2012. – 410 с.

 7. Мазаракі А.А. Економіка торгівельного підприємства. К.: Хрещатик, 2009. – 689 с.

 8. Черняк В.З. Жилищно-комунальное хозяйство: развитие, управление, экономика. М.: Нарус, 2008. – 375 с.

Допоміжна

 1. Анфилатов В.С. и др. Системный анализ в управлении. Учеб. пособие. – М.: Финанси и статистика. 2011. – 368 с.

 2. Бойко В.І. Зерно і ринок: Монографія. – К.: ННЦ і АЕ. 2007. – 312 с.

 3. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК / Відповідальний ред. акад. УААН В.М. Трегобчук. – К.: 2009. – 259 с.

 4. Воробьева Н.Н. Транспортное обеспечение комерческой деятельности. Учеб.пособие. 207. – 417 с.

 5. Васильков В.Г. Організація виробництва. Навч.посібник. – К.: КНЕУ. 2008. – 524 с.

 6. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. К.: Вища школа. 2005. – 167 с.

 7. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансового состояния предприятий. Учеб. пособие. – М.: ЭКМОС, 2012. – 240 с.

 8. Игошин Н.В. Инвестиции. – М.: Юнити, 2005. – 301 с.

 9. Інфраструктура товарного ринку. Навч. посібник / Ред. І.В. Сорока. – К.: Студцентр, 2007. – 608 с.

 10. Курганов В.М. Логистические транспортные потоки. Учеб. пособие. М.: 2008. – 391 с.

 11. Либерман И.А. Проектно-сметное дело и себестоимость строительства. Ростов-на-Дону. март Т. 2008. – 491 с.

 12. Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації на виклики сучасності . ж. «Економміст» № 7 2010 с. 30.

 13. Марцин В.С. Економіка торгівлі./ Підручник. – Київ: Знання, 2008. – 603 с.

 14. Мороз О.В., Пащенко О.В. Теорія сучасного брендингу: Монографія. – Вінниця: 2007. – 104 с.

 15. Новицький Н.И. Управление качеством продукции: Учеб. пособие. – МН.: Новое знание. 2008. – 237 с.

 16. Никулина Н.Л. Организация предпринимательской деятельности на транспорте. – М.: 2006. – 298 с.

 17. Онищенко В.О. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: Ліро, 2008. – 338 с.

 18. Основи аграрного підприємництва: / За ред.. М.Й. Майка. – К.: ІАЕ. 2009. – 582 с.

 19. Практика финансовой диагностики и оценки проектов. – М.: Вильямс. 2007. – 421 с.

 20. Пилипчук В.П. та ін. Промисловий маркетинг: Навч. посібник. – К.: УН1.2006. – 264 с.

 21. Поздняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрясли. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М. 2009. – 308 с.

 22. Раздорожный А.А. Экономика отрасли. (автомобильный транспорт) – М.: РИОР. 2009. – 315 с.

 23. Саблук П.Г. Розвиток земельних відносин в Україні. – К.: ННЦ ІАЕ. 2006 – 396 с.

 24. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Учебник: - БМ. 2006. – 640 с.

 25. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник. – К.: КНЕУ. 2008. – 412 с.

 26. Толмачев Е.А., Монахов Б.Е. Экономика строительства: Учеб.пособие. – М.: Юриспруденция. 2008. – 512 с.

 27. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 2007. – 672 с.

 28. Форми господарювання на селі. – К.: ННЦ ІАЕ. 2007. – 103 с.

 29. Хитен К. Экономика отраслей и фирм: Учеб.пособие. Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика. 2008. – 317 с.

 30. Економіка виробництва зерна. Монографія: - К.: ННЦ ІАЕ.2008. – 400 с.

 31. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: Монографія/ За ред. П.Т. Сабука і Кº. – К.: ННЦ ІАЕ. 2009. – 340 с.

 32. Экономика предприятия. Под ред. Герфинкеля В.Я. – М.: ЮНИТИ, 2006. - 471 с.

 33. Экономика жилищно-коммунального хозяйства. Учеб. пособие. Под ред.проф. Ю.Ф. Симонова. М.: ИКУ. 2006. – 381 с.

 34. Яковлев Н.Я. Цени и ценообразование: Учеб. пособие. – М.: Маркетинг. 2007. – 106 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua4. Податковий кодекс України . [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка