Робоча програма навчальної дисципліни економічна соціологіяСторінка1/6
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра прикладної соціології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор


________________________________

“______”____________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економічна соціологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 0402 «соціологія»___________________

(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності _____6.030101 – «соціологія», 6.030102 - «соціальна робота»

(шифр і назва спеціальності(тей))


спеціалізації _____________________________________________________________________

(назва спеціалізації)


соціологічного факультету


Кредитно-модульна система


організації навчального процесу

Харків – 2010


____Соціальна статистика

(назва навчальної дисципліни)


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямком підготовки 0402 – «соціологія» , спеціальністю 6.030101 –«соціологія», 6.030102 - «соціальна робота»


Розробник: Хижняк Лариса Михайлівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри

прикладної соціології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри прикладної соціології


Протокол № __6___ від “__26__” січня 2010 р.
Завідувач кафедри прикладної соціології
(Бакіров В. С.)_

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією соціологічного факультету


Протокол № ____ від “____” 2010 р.
Голова ________________________ _ (Лукащук В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика навчальної дисципліни

денна та заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5Галузь знань:

6.030101 – «соціологія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки:

0402 – «соціологія»

(шифр і назва)

Модулів – 2


Спеціальність

(професійне спрямування):
6.030101 – «соціологія»


Рік підготовки:

3-й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання________________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 1265-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3
самостійної роботи

студента – 4Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

Практичні, семінарські


36 год.

Лабораторні


Немає

Самостійна робота


72 год.

ІНДЗ: немає

Вид контролю:

екзамен
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – ознайомити студентів з ключовими підходами до вивчення економіки як соціального інституту; з загальними принципами соціологічного аналізу економічної поведінки й економічної свідомості різних соціальних груп і спільнот.

Завдання:

 • етапи та проблеми становлення економічної соціології; особливості соціологічного підходу до аналізу економічної поведінки;

 • з’ясувати еволюцію економічних інститутів суспільства та їх вплив на соціальну стратифікацію;

 • проаналізувати роль культурних факторів у розвитку економіки; особливості формування соціально-економічних відносин, стереотипів сприйняття та реакції людей на економічні перетворення в суспільстві; зміст, структуру, функції, види, мотиви економічної поведінки; трансформації інституту власності;

 • ознайомити студентів з методами і формами соціальної регуляції економічної поведінки суб’єктів; з’ясувати механізми залучення соціальних груп до активного та пасивного зайняття бізнесом;

У результаті вивчення курсу студент повинензнати:

 • основні категорії, поняття, терміни економічної соціології;

 • основні соціологічні концепції економіки;

 • специфіку соціокультурної детермінації економічної поведінки;

 • основні моделі зайнятості в сучасному світі; поведінку людей на ринку праці, адаптацію та соціальні наслідки втрати роботи; канали, механізми і форми працевлаштування;

 • основні методи соціологічного дослідження економічної поведінки.

вміти:

 • аналізувати соціально-економічну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо економічної поведінки суб’єктів, розвитку економічних інститутів;

 • давати характеристику основних соціально-економічних груп у сучасному суспільстві, розкрити особливості їх економічної мобільності; аналізувати соціальні проблеми функціонування й розвитку економіки;

 • вивчати ставлення різних соціальних груп до соціально-економічних перетворень у суспільстві.


3. Програма навчальної дисципліни
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка