Робоча програма навчальної дисципліни еколого-правові проблеми енергетичного права для студентів магістрівСторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра екологічного права
«затверджую»

Заступник декана

з навчальної роботи

_______________ О.С. Лотюк

_____________________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА
Для студентів магістрів
напрям підготовки 6.030401 «Право»

спеціальність 6.030402 «Правознавство»

спеціалізація Енергетичне право


КИЇВ-2013

Робоча програма «Еколого-правові проблеми енергетичного права»

для студентів магістрів напряму підготовки 6.030401 «Право»,

спеціальнoстi 6.030402 «Правознавство»

«19» вересня 2013 р. 53 с.

Розробники:

проф., д.ю.н. Балюк Г.І.,

доц., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.

к.ю.н., ас. Сушик О.В.


Робоча програма дисципліни «Еколого-правові проблеми енергетичного права» затверджена на засіданні кафедри екологічного права
Протокол від “19” вересня 2013 р. № 1
Завідувач кафедри екологічного права _____________ М.В. Краснова

(підпис)

“_____”___________________ 2013 р.

Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету


Протокол від “16” жовтня 2013 р. № 1
Голова науково-методичної комісії ____________ І.А. Безклубий

(підпис)

“_____”________________2013 р.

Балюк Г.І., Ковальчук Т.Г., Сушик О.В., 2013 р.ВСТУП
Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми енергетичного права» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Право», спеціальності - 6.030402 «Правознавство»

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) Енергетичне право.

Викладається у 2 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 72 год.

(2 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 18 год., практичні 16 год., самостійна робота – 38 год.

У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи.

Завершується дисципліна – заліком.


Мета і завдання навчальної дисципліни. Курс «Еколого-правові проблеми енергетичного права» спрямований на засвоєння студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного та енергетичного законодавства, що спрямовані на регулювання специфічних відносин у сфері використання природних ресурсів для потреб енергетики, охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу об’єктів енергетики, забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики використання відновлюваних джерел енергії.

Вивчення цієї дисципліни в 2 семестрі 1 курсу магістратури закладає основи для використання студентами одержаних знань у процесі подальшого навчання за програмою підготовки „магістр права” та в аспірантурі, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного та енергетичного законодавства на практиці при наданні та використанні земель для потреб енергетики, використанні та охороні надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів; використанні та охороні вод для потреб гідроенергетики; охороні навколишнього природного середовища в енергетиці, зокрема, охороні атмосферного повітря від негативного впливу енергогенеруючих об’єктів, використанні відновлюваних джерел енергії тощо.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, спрямованих на регулювання відносини у галузі енергетики, у тому числі відносин щодо використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу об’єктів енергетики та забезпечення екологічної безпеки у сфері енергетики, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра, Законів України „Про електроенергетику”, «Про нафту та газ», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про охорону атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», «Про угоди про розподіл продукції», «Про охорону земель», «Про альтернативні джерела енергії» та інших, підзаконних актів – Указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства екології та природних ресурсів України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-енергетичні відносини, а також матеріалів судової практики з цих питань;

- вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів в енергетиці, охорони навколишнього природного середовища від об’єктів енергетики та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.

Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми енергетичного права» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 2 семестрі 1 року навчання магістратури.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами 1 курсу магістратури необхідні розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного, екологічного та інших.Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Еколого-правові проблеми енергетичного права» пов’язана з такими дисциплінами, що викладаються на юридичному факультеті, як: «Конституційне право», «Цивільне право», «Екологічне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Земельне право».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовний модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, а у змістовний модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-9. Обов’язковим для допуску до заліку є набрання студентом необхідної кількості балів під час навчального процесу.

Оцінювання за формою контролю
ЗМ1

ЗМ2

Min – балів

Max - балів

Min - балів

Max – балів

Усна відповідь

1

15

1

15

Доповнення

1

15

1

15

Самостійна

1

15

1

15

Додаткова робота

1

15

1

15
Модульна контрольна 1
20
20

Модульна контрольна 2
20
20

Для допуску до атестації студенту необхідно набрати з навчальної роботи не менше, ніж 10 балів з Rн. Якщо рейтинг студента з навчання є нижчим за дану мінімальну кількість балів, то студент зобов’язаний до початку залікового тижня підвищити свій рейтинг, інакше такий студент до заліку не допускається.

Для студентів, які під час складання заліку набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання заліку обов’язково мають у двотижневий термін перескласти його.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
ЗМ 1

ЗМ 2

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100Шкала відповідності


Оцінка національна

Оцінка ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

«відмінно»

ЗарахованоА

90–100

«добре»

В

82–89

С

75–81

«задовільно»

D

66–74

Е

60–65

«незадовільно»

Не зараховано

FX

35–59

F

01–34


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1

Науково-правові засади формування енергетичного права України та його співвідношення з екологічним правом України
Тема 1. Введення в енергетичне право України (7 год.).

Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії». Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання. Співвідношення понять енергетичні ресурси та природні ресурси. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Правове регулювання енергетичної політики України. Правове регулювання енергетичної безпеки України. Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно-енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.


Тема 2. Формування енергетичного права України як комплексної галузі права ( 8 год.).

Об’єктивні передумови формування енергетичного права України. Енергетичне право – комплексна галузь права. Предмет та методи енергетичного права України. Принципи енергетичного права України. Система енергетичного права України як галузі права. Енергетичне право України як наука. Енергетичне право України як навчальна дисципліна. Співвідношення і взаємодія енергетичного права з іншими галузями правової системи України (екологічним, земельним, надровим, водним правом). Енергетичне право зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбайджан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші.


Тема 3. Джерела енергетичного права України (8 год.).

Поняття та види джерел енергетичного права України. Закони України як джерела енергетичного права України. Підзаконні акти як джерела енергетичного права України. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» як інтегроване джерело енергетичного права. Особливості галузевого енергетичного законодавства. Технічні регламенти в системі джерел енергетичного права України. Типові, рекомендаційні та методичні нормативні документи в енергетичній сфері – Типові договори НАК "Нафтогаз України", НАЕК "Енергоатом України" та інші і їх правове значення.

Шляхи удосконалення енергетичного законодавства України (систематизація, інкорпорація, кодифікація). Перспективи розробки і прийняття Енергетичного кодексу України: поняття, зміст, структура. Зарубіжний досвід. Енергетичне законодавство України і норми міжнародного права в енергетичній сфері. Міжнародні, міждержавні і міжурядові угоди в сфері енергетики як джерела енергетичного права та їх роль в регулюванні енергетичних відносин в Україні та в світі. Енергетичне законодавство Європейського Союзу. Енергетичне законодавство зарубіжних держав: Росія, Казахстан, Азейбаржан, Туркменистан, ФРН, Франція, Австрія, Великобританія, Китай, США та інші. Процес гармонізації українського та зарубіжного енергетичного законодавства. Основні напрямки та способи забезпечення такої гармонізації. Участь України в Міжнародних організаціях (МЕА, ОПЕК і інші).
Тема № 4. Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики (6 год.).

Поняття екологічної політики у сфері енергетики. «Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року» як політико-правовий документ, який визначає напрями екологічної політики у сфері енергетики. Закони України, що визначають екологічну політику у сфері енергетики: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Гірничий закон України», «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива» тощо. Підзаконні акти, які визначають екологічну політику у сфері енергетики. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» від 27.12.2005 р. №1863/2005, Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” від 15 березня 2006 р. № 145-р, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища» від 25 травня 2011року № 577-р.тощо.


Змістовний модуль 2.

Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері енергетики та охорона навколишнього середовища в предметі енергетичного права України
Тема 5. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи) (8 год.).

Поняття та юридичний склад земель енергетики. Правове регулювання використання та охорони земель енергетики як складових правового режиму земель енергетики. Підстави виникнення, здійснення, зміни та припинення права землекористування для потреб енергетики. Правове регулювання використання земель підприємств електроенергетики. Особливості правового режиму земель, які надаються під розміщення лінійних об’єктів. Правове регулювання використання земель лісогосподарського призначення для потреб енергетики. Правовий режим земель, які надаються для забезпечення експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту. Правове регулювання охорони земель енергетики. Правовий режим охоронних зон об’єктів енергетики. Правовий режим санітарно-захисних зон об’єктів енергетики. Особливості правового режиму зон спостережень об’єктів енергетики. Поняття та види режимних зон об’єктів енергетики.


Тема 6. Правове регулювання використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів (10 год.).

Законодавство України щодо використання та охорони надр як джерел мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів. Надра як об’єкти правового використання та охорони у сфері енергетики. Право надрокористування та його місце в системі енергетичного права. Право користування надрами геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Правовідносини у сфері користування надрами для потреб енергетики. Порядок надання надр у користування для потреб енергетики. Угоди про розподіл продукції. Зміст права користування надрами для потреб енергетики. Основні права та обов’язки геологорозвідувальних, гірничовидобувних та інших підприємств, які використовують надра для видобування первинних енергоресурсів. Підстави та порядок припинення права користування надрами у сфері енергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони надр для потреб енергетики. Правова охорона надр у галузі енергетики. Правові форми платежів за використання надр для потреб енергетики.


Тема 7. Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики (8 год.).

Водне законодавство України та його місце в системі енергетичного законодавства України. Води як об’єкт правового регулювання, використання та охорони в галузі енергетики. Право водокористування та його місце в системі енергетичного права. Правовідносини у сфері користування водами для потреб гідроенергетики. Порядок надання водних об’єктів на праві користування для потреб гідроенергетики. Зміст права користування водами для потреб гідроенергетики. Правова охорона вод у галузі гідроенергетики. Підстави та порядок припинення права користування водами у сфері гідроенергетики. Особливості управління в сфері використання і охорони вод для потреб гідроенергетики. Правові форми платежів за використання вод для потреб гідроенергетики.


Тема 8. Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці ( 8 год.).

Еколого-правові вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію і експлуатації, при консервації та ліквідації об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Еколого-правові вимоги при поводженні з відходами та небезпечними речовинами в паливно-енергетичному комплексі. Особливості функцій державного екологічного управління стосовно об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Корпоративна екологічна політика і виробничий екологічний контроль в енергетиці. Заходи екологічного регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу паливно-енергетичного комплексу. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення в паливно-енергетичному комплексі. Екологічні ризики і відшкодування шкоди. Особливості правової охорони навколишнього природного середовища в атомній енергетиці. Правове забезпечення екологічної безпеки в нафто- та газовидобувних галузях. Правові аспекти впливу енергетики на зміну клімату.


Тема 9. Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії ( 7 год.).

Поняття та види відновлювальних джерел енергії за законодавством України. Законодавство України про відновлювальні джерела енергії та його місце в системі національного законодавства України. Перспективи правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії. Правове регулювання державної підтримки промислового використання відновлювальних джерел енергії: державний, регіональний та місцевий рівні. Досвід зарубіжних країн в сфері правового регулювання використання відновлювальних джерел енергії.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ темиНазва лекції


Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота


Змістовний модуль 1. Науково-правові засади формування енергетичного права України та його співвідношення з екологічним правом України

1

Введення в енергетичне право України

2

1

4

2

Формування енергетичного права України як комплексної галузі права

2

2

4

3

Джерела енергетичного права України

2

2

4

4

Правове регулювання екологічної політики у сфері енергетики

2

-

4
Модульна контрольна робота
1

Змістовний модуль 2. Правове регулювання використання природних ресурсів у сфері енергетики та охорона навколишнього середовища в предметі енергетичного права України

5

Правове регулювання використання та охорони земель енергетики (енергетичної системи)

2

2

4

6

Правове регулювання використання та охорони надр як джерела мінеральних, сировинних, паливно-енергетичних ресурсів

2

2

6

7

Правове регулювання використання та охорони вод для потреб гідроенергетики

2

2

4

8

Правова охорона навколишнього природного середовища в енергетиці

2

2

4

9

Правове регулювання відносин по використанню відновлювальних джерел енергії

2

1

4

Модульна контрольна робота
1
Всього

18

16

38


Загальний обсяг - 72 год., в тому числі:

лекцій - 18 годин;

практичних занять – 16 годин;

самостійної роботи - 38 годин.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовний модуль 1

Науково-правові засади формування енергетичного права України та його співвідношення з екологічним правом України
Лекція 1. Введення в енергетичне право України (2 год.).


 1. Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії».

 2. Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.

 3. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

 4. Правове регулювання енергетичної політики України.


Практичне заняття (1 год.).

 1. Поняття та види енергії. Юридичне визначення «енергії».

 2. Енергетичні ресурси як об’єкт правового регулювання.

 3. Правове регулювання відносин у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

 4. Правове регулювання енергетичної політики України.

 5. Правове регулювання енергетичної безпеки України.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).

 1. Правове регулювання енергетичної політики України.

 2. Правове регулювання енергетичної безпеки України.

 3. Правове регулювання загальних екологічних проблем в паливно-енергетичному комплексі та шляхи їх розв’язання.


Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 16-19, 32, 36, 73, 76-78, 85, 104, 148, 150, 155, 172-175, 180, 181 


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка