Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 "Журналістика": Львів, 2010Скачати 460.95 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір460.95 Kb.
1   2   3

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Журналістська етика
напряму підготовки: 6.030301 “Журналістика”

для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики

Форма
навчання


Курс

Семестр

Загальний обсяг
(год.)


Всього аудиторних
(год.)


у тому числі (год.):

Самостійна робота
(год.)


Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік
(сем.)


Екзамен
(сем.)


Лекції

Лабораторні

Практичні

Денна

2

3

36

36

24
12

34

2


3

Заочна3

10

10

1062

2


4

Екстернат
Львів-2010


Програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО напряму підготовки: 6.030301 “Журналістика”.

Програма навчальної дисципліни склала проф. кафедри теорії і практики журналістики докт. філол. наук, професор Кузнецова О. Д.

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики.

Протокол № від червня 2010 р.


Завідувач кафедри

теорії і практики журналістики _________________ / Присяжний М.П. /

(підпис)

“____” червня 2010 р.


Схвалено методичною комісією факультету журналістики напряму 6.030301 “Журналістика”

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.
“_____”________________2010 р. Голова _______________ / __________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Затверджено вченою радою факультету журналістики
Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.

Голова вченої ради,декан факультету журналістики, доц. __________________________ / Присяжний М.П. /


1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Зміст умінь, що забезпечується

Змістовий модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

 • знати основні поняття журналістської етики, стан вивчення, дослідників, книги

 • вміти аналізувати мораль матеріалів газет, радіо, телебачення

 • знати відмінність між професійною етикою і мораллю журналіста

 • вміти розрізняти професійні, етичні й моральні проблеми

 • знати етичні цінності журналістів (за національними та міжнародними документами)

 • вміти здійснювати моральний вибір на користь людини, соціуму за етичними цінностями

 • знати найважливіший демократичний принцип ЖЕ – свобода ЗМІ, її складові; регулювання свободи ЗМІ в Україні і за кордоном

 • вміти не порушувати свободу ЗМІ, дбати про доступ до інформації, ухилятися від цензури, дотримуватися свободи оцінки у ЗМІ, дбати про соціальну відповідальність

 • знати етичні журналістські принципи, норми, що містять міжнародні й українські документи з журналістської етики

 • вміти виявляти порушення професійних етичних принципів і норм у ЗМІ

 • знати етичні службові обов’язки, етичні службові заборони журналістів

 • знати етичні вимоги до полеміки, критики, реклами в ЗМІ та інтернет-ЗМІ

 • вміти виявляти порушення етики полеміки, критики, реклами в ЗМІ та інтернет-ЗМІ

Змістовий модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

 • вміти дотримуватись форм, правил етикету журналіста під час збору інформації, телефонної розмови, інтерв’ю, круглого столу, прес-конференції

 • знати теорію ціннісно-етичного регулювання в ЗМІ на рівнях: самоконтролю, редакційному, корпоративному, а також особливості саморегулювання моралі в ЗМІ за кордоном

 • вміти здійснювати індивідуальне, редакційне, корпоративне саморегулювання порушень журналістських етичних вимог


2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Лекційний курс


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Змістовний модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

14

Тема 1. Вступ. Поняття й відмінності журналістської моралі та журналістської етики. Специфіка і завдання журналістської етики. Предмет, об’єкт, структура дисципліни „Журналістська етика”. Методика вивчення журналістської етики.
Тема 2. Журналістська мораль та етика.

Лекція 2. Актуальність та значення журналістської моралі та етики. Виникнення журналістської етики. Журналістська етика в системі наук. Мета, функції професійної моралі журналіста. Особливості й значення моральної культури ЗМІ. Гострі моральні проблеми в ЗМІ: дифамація, компромат, жорстокість, насильство, скандали, „джинса” (замовний матеріал), чорний піар, ксенофобія, втручання в приватне життя. Складові індивідуальної моральної культури журналіста. Складові моральної культури газет, журналів, теле-, радіопередач.
Тема 3. Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

Лекція 3. Гуманізм – основа морального вибору журналіста. Гуманізм як універсальний духовний фонд. Місце людини в журналістському творі. Функції гуманізму в журналістиці. Інтегруюча роль гуманізму в ЗМІ. Злободенність гуманізму журналістської етики. Поняття, складові свободи ЗМІ як етичної цінності. Міжнародні й державні гарантії свободи ЗМІ. Нові норми свободи ЗМІ.


Тема 4. Журналістська аксіологія як теорія цінностей та оцінки.

Лекція 4. Поняття етичних цінностей у журналістській аксіології. Специфіка журналістської теорії цінностей. Закономірності журналістської аксіології. Види етичних цінностей журналістів. Моральний вибір журналіста в ієрархії цінностей. Мета, ідеали, мотиви морального вибору журналіста. Моральні цінності як синтез знань, почуттів і прагнень. Система особистих цінностей журналіста.
Тема 5. Документальні нормативні джерела журналістської етики.

Лекція 5. Журналістська деонтологія. Поняття журналістської деонтології. Типологія документів з журналістської етики. Міжнародні документи з журналістської етики та їх принципи. Національні документи з журналістської етики та їх вимоги. Корпоративні документи з журналістської етики та їх вимоги. Редакційні кодекси етики.
Тема 6. Службова етика журналіста.

Лекція 6. Норми службової етики журналіста. Поняття та особливості службової етики журналіста. Документи, що містять вимоги службової етики журналіста. Службові етичні обов’язки журналіста, етичні обмеження та заборони. Службові етичні стосунки журналіста з колегами. Етичні стосунки «журналіст-автор». Етика службових стосунків журналіста і джерела інформації, адресата інформації, героя матеріалу, редактора, спонсора, рекламодавця.
Тема 7. Етика реклами в ЗМІ.

Лекція 7. Етика реклами в ЗМІ. Поняття, види комерційної реклами в ЗМІ. Етичні принципи комерційної реклами в ЗМІ. Етичні норми комерційної реклами в ЗМІ. Регулювання порушень етичних вимог комерційної реклами в ЗМІ. Поняття політичної реклами в ЗМІ, її роль і види. Регулювання етики політичної реклами в ЗМІ. Етичні принципи політичної реклами в ЗМІ. Етичні вимоги до теле-, радіореклами. Етичні вимоги до реклами в Інтернет-ЗМІ.
Змістовний модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

10

Тема 8. Комп’ютерна етика журналіста.

Лекція 1.Етика журналіста Інтернет – ЗМІ. Поняття комп’ютерної етики і мережевої етики журналіста. Моральні проблеми Інтернет-ЗМІ. Специфіка й складники етики Інтернет-ЗМІ. Етикет журналістів в Інтернеті. Структура редакційного кодексу етики Інтернет-ЗМІ. Нететикет. Регулювання законом моральних проблем Інтернет-ЗМІ України.
Тема 9. Особливості етикету журналіста

Лекція 2. Етикет офіційного спілкування. Поняття та основні елементи етикету. Особливості та форми етикету журналіста. Синтетичність етикету журналіста. Етикет офіційного спілкування. Етикет службової телефонної розмови. Етикет вітання та знайомства журналіста. Етикет бесіди, інтерв’ю, прес-конференції. Вербальний етикет журналіста. Мовленнєвий етикет і його формули. Правила вербального етикету. Етичні правила для мовця та слухача.
Тема 10. Вербальний етикет журналіста.

Лекція 3. Мовленнєвий етикет журналіста. Правила вербального етикету. Етикетні правила для журналіста-мовця, журналіста-слухача.

Самостійна робота.

Підготуватися до тестування
Тема 11. Етика полеміки і критики в ЗМІ.

Лекція 4. Етика полеміки і критики в ЗМІ. Поняття полеміки в ЗМІ та її види. Публіцистична критика та її види. Фальшування в полеміці та критиці. Етичні вимоги до полеміки і критики в ЗМІ.
Тема 12. Невербальний етикет журналіста.

Лекція 5. Речовий етикет журналіста. Етикет міміки і жестів журналіста. Особливості дрескоду журналіста. Етикет вчинків, дій, поведінки у професійній діяльності журналіста. Речовий етикет журналіста.
Тема 13. Етикет неформального спілкування журналіста.

Лекція 6. Етикет неформального спілкування журналіста. Поняття і види неформального спілкування журналістів. Правила поведінки за столом на прийомах. Правила поведінки в місцях відпочинку. Аморальність міміки, жестів, дрескоду та речового етикету журналіста.
Тема 14. Регулювання порушень етичних вимог журналістом та ЗМІ.

Лекція 7. Регулювання порушень етичних вимог. Поняття ціннісно-етичного регулювання і його види. Органи саморегулювання та їх санкції. Самоконтроль журналістів. Редакційне, корпоративне регулювання. Правове регулювання моральних вимог. Міжнародне регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

2.2. Практичні заняття


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Змістовний модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

6

Практичне заняття 1. Етичні цінності журналіста: свобода ЗМІ, правдивість, об’єктивність, чесність, порядність, соціальна відповідальність.
Практичне заняття 2. Міжнародні, національні документи з журналістської етики, чинні в Україні
Практичне заняття 3. Етика комерційної і політичної реклами в ЗМІ.
Змістовний модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етикетних вимог у ЗМІ.

6

Практичне заняття 4. Етикет тележурналістів: диктора, ведучого, спортивного коментатора.
Практичне заняття 5. Етикет журналіста в неформальних умовах, за столом на прийомах. Особливості фото- відеознімання, запису в блокнот, на диктофон на фуршетах.
Практичне заняття 6. Розв’язання моральних задач журналістами.

2.3. Самостійна робота студента (денна форма навчання):

Назва змістового модуля

Кількість годин

Змістовний модуль 1. Професійні принципи, норми журналістської етики: теорія і практика.

14

Тема 1. Вступ.

Підготувати 5 вирізок порушень норм Кодексу професійної етики НСЖУ. Підготуватися до тестування.


Тема 2. Журналістська мораль та етика.

Підготуватися до тестування.


Тема 3. Гуманізм і свобода слова – демократичні критерії журналістської етики і моралі.

Підготуватися до тестування.


Тема 4. Журналістська аксіологія як теорія цінностей та оцінки.

Підготувати 6 вирізок з преси порушення моральних принципів МФЖ. Підготуватися до тестування.


Тема 5. Нормативні джерела журналістської етики.

Підготуватися до тестування. Написати редакційний кодекс з 4-х частин (обсяг 4-10 стор.).


Тема 6. Службова етика журналіста.

Підготуватися до тестування.


Тема 7. Етика реклами в ЗМІ.

Підготуватися до тестування. Вирізки порушень усіх принципів реклами в пресі (ідентифікації, захищеності, добросовісності, достовірності, відкритості, порядності).


Змістовний модуль 2. Професійний журналістський етикет. Регулювання порушень етичних вимог у ЗМІ.

25

Тема 1. Комп’ютерна етика журналіста та Інтернет-ЗМІ.

Підготуватися до тестування.


Тема 2. Особливості етикету журналіста

Підготуватися до тестування.


Тема 3. Вербальний етикет журналіста.

Підготуватися до тестування.
Тема 4. Етика полеміки і критики в ЗМІ.

Підготуватися до тестування.


Тема 5. Невербальний етикет журналіста.

Підготуватися до тестування.


Тема 6. Етикет неформального спілкування.

Підготуватися до тестування.


Тема 7. Регулювання порушень етичних вимог.

Підготуватися до тестування.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка