Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю економічна та соціальна географіяСкачати 323.26 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір323.26 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Геолого-географічний факультет

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

«______»_______________ 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГеографія населення з основами демографії

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки _________6.040104 Географія____________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності ________________6.040104 Географія________

(шифр і назва спеціальності (тей)


спеціалізації _____________________________________________

(назва спеціалізації)


факультету ___________геолого-географічного________________

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Харків – 2014


Географія населення з основами демографії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки географія, спеціальністю економічна та соціальна географія «____» ___________, 2014. – 17 с.

Розробник: ст. викладач К. Ю. Сегіда


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства


Протокол № ___ від «____»________________ 2014 р.
Завідувач кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства
_______________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____»___________________ 2014 р.
Схвалено методичною комісією

геолого-географічного факультету

Протокол № ___ від «____» ________________2014 р.
«_____»________________2014 р. Голова __________________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 природничі науки

(шифр і назва)За вибором навчального закладу


Напрям підготовки

6.040104 географія

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність

(професійне

спрямування): економічна і соціальна географія


Рік підготовки:

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Курсова робота


Семестр

Загальна кількість годин – 108

5-й

4, 5-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 2,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

36 год.

6 год.

Практичні, семінарські

36 год.

4 год.

ЛабораторніСамостійна робота

40 год.

98 год.

ІНДЗ: 30 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 72/36

для заочної форми навчання –10/98

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-якого регіону є демографічний фактор як самостійна основна складова суспільства. Населення виступає як виробником, так і споживачем духовних і матеріальних благ. У той же час вона є головною рушійною силою розвитку економіки, фізична, інтелектуальна і духовна основа суспільства. Для розвитку територій будь-якого масштабу (від глобального до локального) вивчення особливостей функціонування демографічної системи населення з усіма її характеристиками та накопиченим досвідом і інформацією є необхідною складовою побудови стратегії подальшого соціально-економічного розвитку. Адже саме комплексне вивчення суспільно – географічних характеристик населення дає відповіді на найбільш важливі питання його життєдіяльності і багато в чому визначає особливості розвитку території.

Необхідність дослідження демографічних і географічних особливостей населення підтверджується дуалістичним характером геодемографической ситуації. З одного боку, вона виступає результатом і відображенням соціально-економічного розвитку, з іншого – впливовим фактором суспільного розвитку держави, її національної безпеки. Диференціація окремих процесів і специфіка соціально-економічного розвитку окремих регіонів обумовлюють необхідність дослідження розвитку населення в територіальному і часовому аспектах. Враховуючи ряд найважливіших проблем народонаселення (починаючи від глобальних проблем перенаселення і супутніх проблем, закінчуючи проблемами депопуляції національного, регіонального та локального масштабів), вивчення особливостей геодемографической ситуації (як на глобальному, так і на локальному рівнях) не втрачає своєї актуальності. Тому, важливими залишаються питання підготовки навчальних посібників, для студентів які б містили теоретичні та методичні основи геодемографічного вивчення населення.Мета – формування у студентів теоретичних уявлень про основи демографії і географії населення, існуючих концепцій в області демографічної політики, практичних знань про демографічну інформацію, її джерела; практичних навичок розрахунку демографічних коефіцієнтів та навчити студентів аналізувати демографічну ситуацію в регіоні.

Завдання:

 • вивчити теоретичні та методологічні засади географії населення та демографії;

 • показати роль природного середовища в розвитку демографічних явищ;

 • простежити тенденції розвитку населення в часовому вимірі;

 • проаналізувати концепції, що існують в демографії;

 • дослідити демографічні процеси;

 • вивчити географію населення у світі.

Компетентності студентів, набуті в результаті вивчення курсу:

теоретичні: • місце географії населення в системі географічних наук та її зв’язки з іншими науками;

 • місце демографії в системі наук та її зв’язок з суспільною географією;

 • проблеми досліджень географії населення в Україні;

 • особливості розвитку демографічних процесів на різних етапах історичного розвитку;

 • роль природно-географічних чинників в формуванні населення;

 • поняття про рух населення;

 • особливості розміщення населення світу.

практичні:

 • розрізняти предмет вивчення демографії та географії населення;

 • виявляти закономірності розвитку досліджень демографії та географії населення;

 • визначати роль природно-географічних факторів у розвитку демографічних процесів;

 • виявляти вплив природних умов на особливості розселення людей;

 • аналізувати характер впливу технологічних укладів та способів ведення господарства на розвиток населення на етапах розвитку суспільства;

 • аналізувати демографічні процеси у світі та в окремих регіонах і країнах.
 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Демографічна складова географії населення
Тема 1. Вступ до курсу «Географія населення з основами демографії»

Лекція 1. Географія населення в системі суспільно-географічних наук. Предмет, задачі та структура географії населення. Місце географії населення в системі географічних та суспільних наук. Схеми структуризації географії населення. Демографія та її в’язок із географією населення. Роль та задачі демографії як суспільної науки.

Лекція 2. Джерела демографічної інформації. Методи дослідження демографії. Перепис населення. Наукові принципи та етапи проведення перепису. Поточний облік та реєстри населення. Вибіркові дослідження та інші джерела інформації про населення.
Тема 2. Заселення і розселення населення в світі.

Лекція 3. Чисельність населення та його розміщення. Чисельність населення світу, головні особливості його розміщення. Етапи заселення, умови і чинники формування системи розселення населення. Регіональні особливості розміщення населення, проблеми викликані його диференціацією.

Лекція 4. Етнічний, національний та релігійний склад населення. Поняття складу населення. Класифікація його за етнічними, національними та релігійними ознаками. Передумови становлення та розвитку їх. Визначення територіальних особливостей.
Тема 3. Демографічна складова розвитку населення

Лекція 5. Народжуваність населення як головна рушійна демографічного розвитку. Поняття народжуваність населення з позиції різних наук. Рівень народжуваності, коефіцієнт народжуваності та інші спряжені поняття. Визначення головних факторів впливу на народжуваність, виявлення історичних особливостей зміни даного процесу, аналіз сучасних новітніх тенденцій. Виявлення територіальних особливостей та їх аналіз.

Лекція 6. Смертність та тривалість життя як демографічні категорії. Визначення понять «смертність» та «тривалість життя». Структура смертності та її еволюція в часі. Причини смертності. Тривалість життя як індикатор суспільного розвитку. Виявлення територіальних особливостей.

Лекція 7. Відтворення населення. Концепція демографічного переходу. Демографічні коефіцієнти. Визначення поняття «відтворення населення» (природний рух). Концепція демографічного переходу. Демографічні коефіцієнти. Режими відтворення населення. Аналіз спеціальних показників, що характеризують народжуваність та смертність. Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Демографічний вибух.

Лекція 8. Віковий та статевий склад населення. Вікова та статева структура населення. Залежність вікової структури населення від типу відтворення населення. Статево-вікові піраміди, їх порівняльний аналіз.

Лекція 9. Шлюбно-сімейна структура населення. Визначення понять «шлюбність» і «розлучуваність». Вплив шлюбності та розлучуваності на процеси природного руху населення. Демографічний аналіз шлюбності та розлучуваності. Сім я та її життєвий цикл. Типи сімейних організацій та сімей. Сімейний склад населення.

Лекція 10. Демографічне прогнозування: сутність, методи, етапи. Задачі демографічного прогнозування. Класифікація демографічних прогнозів. Методи оцінки чисельності населення на майбутнє.

Модуль 2. Географічна складова географії населення.

Тема 1. Особливості вивчення міграції населення та її

соціально-економічна обумовленість

Лекція 11. Методологічні і методичні питання вивчення міграцій населення Найважливіші міграції населення в світі. Міграції населення та їх класифікація. Демографічний підхід при вивченні міграції населення. Демографічний аналіз міграції населення. Особливості сучасних міграцій населення у світі. Демографічна і міграційна політика.

Лекція 12. Географія міграцій населення в Україні. Соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів. Розвиток сім’ї, народжуваність, здоров’я, смертність і тривалість життя населення України. Міграційні процеси в Україні. Старіння населення. Регіональна диференціація демографічної ситуації

Лекція 13. Соціально-економічний склад населення. Трудові ресурси та економічно активне населення. Старіння населення, зайнятість та безробіття. Концепція демографічного переходу. Регіональна диференціація соціально-економічного складу населення.
Тема 2. Територіальна організація населення

Лекція 14. Поняття розселення населення, системи розселення. Поняття, форми і види розселення населення. Урбанізація, субурбанізація та урбанізація; агломераційнй процеси. Системи розселення.

Лекція 15. Розселення населення світу та України. Чисельність населення світу. Головні особливості розміщення населення світу та України.
Тема 3. Моделювання населення

Лекція 16. Глобальні проблеми населення світу. Зростання чисельності населення світу та глобальні проблеми пов'язані з ним. Гіпотеза Томаса Мальтуса. Модель Денніса Медоуза. Шляхи вирішення глобальних демографічних проблем.

Лекція 17-18. Моделювання населення та демографічна політика. Побудова моделей населення світу. Типи і види заходів демографічної політики, територіальні особливості.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1. Демографічна складова географії населення

Тема 1. Вступ до курсу «Географія населення з основами демографії»

12

4

44

14

1


13

Тема 2. Заселення і розселення населення в світі

12

4

44

13

13

Тема 3. Демографічна складова розвитку населення

36

12

1212

16

1

213

Разом за модулем 1

62

20

2020

38

2

236

Модуль 2. Географічна складова географії населення

Тема 1. Особливості вивчення міграції населення та її

соціально-економічна обумовленість18

6

66

21

1


20

Тема 2. Територіальна організація населення

14

4

46

22

1

120

Тема 3. Моделювання населення

16

6

68

25

2

122

Разом за модулем 2

48

16

1620

81

4

271
Індивідуальне науково-дослідне завдання30


30Усього годин


108

36

3636

108

6

4
30

98


5. Теми семінарсько-практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Структуризація суспільно-географічних наук, місце Географії населення

2

2

Джерела демографічної інформації

2

3

Заселення земної кулі

2

4

Географічні особливості етнічного, національного та релігійного складу населення

2

5

Народжуваність, смертність і природний приріст

2

6

Особливості відтворення населення

2

7

Статево-вікова структура населення. Демографія сім’ї

2

8

Демографічні проблеми України

2

9

Демографічний розвиток у регіональному розрізі

2

10

Демографічне прогнозування

2

11

Міграції населення світу

2

12

Особливості прогнозування міграції населення

2

13

Розміщення населення світу. Системи розселення

2

14

Територіальна організація населення

2

15

Соціально-економічний склад населення

2

16

Глобальні проблеми народонаселення

2

17

Комп’ютерне моделювання населення

2
Разом

34


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні та методологічні основи географії населення

10

2

Природно-географічні чинники, що впливають на географію населення

8

3

Проблеми сім’ї в Україні

8

4

Проблеми сім’ї в сучасному суспільстві

8

5

Аборти як демографічне явище

6

6

Особливості міграцій населення світу

8

7

Моделі Мальтуса і Медуза.

8

8

Концепція демографічних переходів

6

9

Демографічні революції

8
Разом

72


8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Тема курсових робіт «Геодемографічна характеристика країни»
ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ


вступ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ
  1. Особливості заселенсько-розселенських процесів. Чисельність населення
  1. Склад населення
Розділ 2. Відтворення населення
2.1. Демографічні процеси та статево-вікова структура

населення


2.2. Міграційний рух населення
Розділ 3. Територіальний розподіл населення
3.1. Розселення населення
3.2. Аналіз просторово-статистичного розподілу населення
Розділ 4. ЗАХОДИ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

вихідні дані для виконання курсової роботи:

Забезпечення статистичною інформацією:

 1. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

 2. Всеукраїнський перепис населення http://2001.ukrcensus.gov.ua/

 3. Інститут демографії та соціальних досліджень імені Н.І.Птухи НАН України http://database.ukrcensus.gov.ua/ukrcensus/Dialog/statfile1_c.asp

 4. Світова статистика http://www.worldometers.info/ru

 5. Статистичні дані за країнами світу http://iformatsiya.ru/tabl/459-statisticheskie-dannye-stran-mira-za-2010-god.html

 6. Офіційні сайти Управляння статистики в регіонах України

 7. Офіційні сайти обласних державних адміністрацій


Забезпечення джерелами географічного та демографічного змісту

 1. Голиков А. П., Черваньов І. Г., Трофимов А .М. Математичні методи в географії. – Харків: вид-во при Харківському університеті. 1986. – 143 с.

 2. Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник / І. Гудзеляк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

 3.  Демографический энциклопедический словарь / Под ред. Вален-тей Д. И. – М.: Советская энциклопедия, 1985. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geography.su/demogr

 4. Демография и статистика населения: Учебник для вузов / Коллект. автор.: И. И. Елисеева, Э. К. Васильева, М. А. Клупт, О. Н. Никифоров. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 687 с.

 5. Джаман В. О. Демогеографія: Навчальний посібник / В. О. Джаман, В. П. Круль, Г. Я. Чернюх. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: «Рута», 2002. – 159 с.

 6. Заставецька О. В. Географія населення України: Навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль. – 2003. – 149 с.

 7. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. / Монографія підг. авт. колективом у складі: Ліванова Е. М., Власенко Н. С., Власюк О. С., та ін. – К.: СПД Савчина. 2002. – 119с.

 8. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 144 с.

 9. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с.

 10. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З. О. Пальян. – К.: КНЕУ, 2003. –

 11. Пилипенко І. О. Методики суспільно-географічних досліджень (на матеріалах Херсонської області): Навчальний посібник / І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.

 12. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 13. Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії. – Львів: Вища школа, 1984. – 135 с.

 14. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: Підручник / О. І. Шаблій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444.

 15. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми: Монографія / В. В. Яворська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.

розгорнутий зміст

окремих складових курсової роботи:


вступ

обґрунтування актуальності теми дослідження

мета та задачі роботи

об’єкт та предмет дослідження

методи дослідження

джерела інформації

структура роботиРозділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ
  1. Особливості заселенсько-розселенських процесів Склад населення.

Структура населення + показники + графіки, піраміди + аналіз

  1. Чисельність населення

Динаміка чисельності населення + показники + графіки, піраміди + аналіз

Розділ 2. Відтворення населення
2.1. Демографічні процеси

Динаміка основних демографічних процесів, місце регіону за показниками природного приросту в Україні + показники + графіки, картосхема + аналіз

2.2. Міграційний рух населення регіону

Динаміка основних міграційних процесів, місце регіону за показниками міграції населення в Україні + показники + графіки, картосхема + аналіз

Розділ 3. Територіальний розподіл населення
3.1. Розселення населення

Щільність населення, індекс концентрації населення

3.2. Аналіз просторово-статистичного розподілу населення

Середній арифметичний центр, медіанний центр, модальний центр розподілу, їх співставлення; центр тяжіння, аналіз найближчого сусідства, характеристика та пояснення просторово-статистичних особливостей розподілу населення регіону

Розділ 4. ЗАХОДИ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ВИСНОВКИ

Відповіді на задачі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Перелік літературних, періодичних та статистичних джерел, Інтернет-ресурсів, оформлений за правилами

ДОДАТКИ

Вихідні статистичні дані


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Параметри

Максимум балів

1

Вступ

7:
Актуальність теми дослідження

2
Визначення мети та постановка завдань дослідження

1
Визначення об'єкта та предмета дослідження

1
Методи дослідження

1
Інформаційна база дослідження

1
Короткий опис структури роботи

1

2

Перша та друга частина роботи, присвячена геодемографічному аналізу регіону

23:
Динаміка чисельності населення

3
Структура населення

4
Динаміка основних демографічних процесів

4
Місце регіону за показниками природного приросту та їх характеристика

4
Динаміка основних міграційних процесів

4
Місце регіону за показниками міграції населення та їх характеристика

4

3

Третя та четверта частина роботи, присвячена аналізу просторово-статистичних характеристик розподілу населення

27:
Щільність населення регіону

3
Індекс концентрації населення

4
Середній арифметичний центр, медіанний центр, модальний центр розподілу

4
Центр тяжіння населення

4
Аналіз найближчого сусіда

4
Характеристика та пояснення просторово-статистичних особливостей розподілу населення регіону

4
Заходи геодемографічної поілтики

4

4

Висновки (відповідність поставленим завданням)

8.

5

Графічний, розрахунковий та статистичний матеріал, який демонструє результати дослідження

15.

6

Технічне оформлення

5.

7

Захист курсової роботи

15.

ЗАГАЛЬНА МАКСИМАЛЬНА СУМА БАЛІВ

1009. Методи навчання

 • Лекційна форма навчання: словесні методи (пояснення, бесіда, лекція), наочні методи (ілюстрація, демонстрація), індуктивний, дедуктивний методи, бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький);

 • Практично-семінарська форма навчання: репродуктивні (відповідь, дискусія), проблемно-пошукові (евристичний), дослідницькі, інтерактивні методи.

9. Методи контролю

 • Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне);

 • Перевірка практичних робіт;

 • Тестове опитування та письмовий контроль;


10. Методи контролю

Контрольні роботи

Тести

Усне опитування під час семінарських занять11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум.


МКМодуль 1 (35 б)

Модуль 2 (25 б)
Т1

Т2

Т3

МК

Т1

Т2

Т3

МК3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

3

3

3

3

3

3

7

120

40

100


Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:

 • виконання всіх практичних робіт;

 • виконання модульних контрольних робіт.


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової

роботи (проекту), практикидля заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

1 – 49

FX

незадовільно

не

зараховано12. Методичне забезпечення


 1. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю. Географія населення: українсько-російсько-англійський словник термінів та понять: навчальний посібник – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – 144 с.

 2. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 80 с.

 3. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Видання друге. Доповнене. – Харків, 2014. – 20 с.


13. Рекомендована література

Базова

1. Бреев Б. Д., Подвижность населения и трудовых ресурсов. – М.: Статистика, 1977. – 176 с. 19.

2. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии. – М. Мысль, 1989. – 287 с. 21.

3. Джаман В. О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. – Чернівці, Рута, 2003. – 392 с.

4. Етнографія України: навчальний посібник для студ. ВНЗ / За ред.. С.А. Макарука. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів.: Світ, 2004, - 520с.

5. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. - К. Гол. ред.. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 424 с.

6. Крисаленко В.С. Динаміка населення: Популяційні, етнічні та глобальні виміри: Монографія. – К.: - НІСД, - 2005. 368 с.

7. Курс демографи / Под ред. А. Я. Боярского. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.

8. Малтус Т. Р. Дослідження закону народонаселення. / Пер. З англ.. В. Шовкун. – К.: Основи, 1998. – 535 с.

9. Основы теории народонаселения: Учеб. Пособие для экон. Спец. Вузов / Д. И. Валентей, В. И. Козлов, Н. В. Панкратьева и др.; Под ред. Д. И. Валентея. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. Шк., 1986. – 376 с.

10. Покшишевский В. В. Население и география. Теоретические очерки. М., Мысль, 1978. 315 с.

11. Прибиткова І. М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів / - К.: АртЕк, 1995. – 256 с.

12. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

13. Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії. - Львів: Вища школа, 1984. – 135 с.


Допоміжна

 1. Безпала О.В. Вплив демографічного фактора на формування ринку праці столичного суспільно-географічного району // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон 2007 стратегія оптимального розвитку» (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Гол. ред.. колегії В.С. Бакіров. - РВВ Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Харків 2007. С. 155-158.

 2. Голиков А. П., Черваньов І. Г., Трофимов А .М. Математичні методи в географії. – Харків: вид-во при Харківському університеті. 1986. – 143 с.

 3. Грицевич В.С. Математико-географічні основи менеджменту демографічною ситуацією регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон 2007 стратегія оптимального розвитку» (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Гол. ред.. колегії В.С. Бакіров. - РВВ Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Харків 2007. С. 28-31.

 4. Гудзеляк І. Географія населення: Навчальний посібник / І. Гудзеляк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232 с.

 5. Демографический энциклопедический словарь / Под ред. Вален-тей Д. И. – М.: Советская энциклопедия, 1985. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://geography.su/demogr

 6. Демография и статистика населения: Учебник для вузов / Коллект. автор.: И. И. Елисеева, Э. К. Васильева, М. А. Клупт, О. Н. Никифоров. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 687 с.

 7. Джаман В. О. Демогеографія: Навчальний посібник / В. О. Джаман, В. П. Круль, Г. Я. Чернюх. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці: «Рута», 2002. – 159 с.

 8. Заставецька О. В. Географія населення України: Навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль. – 2003. – 149 с.

 9. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. / Монографія підг. авт. колективом у складі: Ліванова Е. М., Власенко Н. С., Власюк О. С., та ін. – К.: СПД Савчина. 2002. – 119с.

 10. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Хар-ківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с.

 11. Павлачик Л.В. Регіональні чинники сприяння зайнятості населення. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон 2007 стратегія оптимального розвитку» (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Гол. ред.. колегії В.С. Бакіров. - РВВ Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Харків 2007. С. 133-135.

 12. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З. О. Пальян. – К.: КНЕУ, 2003. –

 13. Пилипенко І. О. Методики суспільно-географічних досліджень (на ма-теріалах Херсонської області): Навчальний посібник / І. О. Пилипенко, Д. С. Мальчикова. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – 112 с.

 14. Пилипенко І.О. Використання теорії графів для виявлення просторових закономірностей процесів формування населення Херсонської області. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон 2007 стратегія оптимального розвитку» (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) / Гол. ред.. колегії В.С. Бакіров. - РВВ Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Харків 2007. С. 138-141.

 15. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 16. Шаблій О. І. Математичні методи в економічній географії. – Львів: Вища школа, 1984. – 135 с.

 17. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: Підручник / О. І. Шаблій – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444.

 18. Яворська В. В. Геодемографічні процеси і геодемографічні райони Українського Причорномор’я: Методологічні і методичні проблеми: Монографія / В. В. Яворська. – Одеса: Астропринт, 2007. – 208 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Борисов С. Демографія http://sbiblio.com/biblio/archive/demografija/07.aspx

 2. Демографічний енциклопедичний словник http://nation.geoman.ru/demogr/

 3. Інститут демографічних досліджень http://www.demographia.ru

 4. Капица С. Очерк теории роста человечества http://malchish.org/lib/philosof/Kapitza/Kapitza.htm С Капица.Очеркт

 5. Головне управління статистики в Харківській області http://uprstat.kharkov.ukrtel.net/index.php?section=statinf&subsec=trud&extrasec=rik

 6. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

 7. Світова статистика http://www.worldometers.info/ru

 8. Статистичні дані за країнами світу http://iformatsiya.ru/tabl/459-statisticheskie-dannye-stran-mira-za-2010-god.htmlБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка