Робоча програма навчальної дисципліни «діяльність міліції громадської безпеки»Скачати 423.1 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір423.1 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ
Кафедра організації охорони громадського порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

____._______.2013
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ»

за напрямом підготовки: / 6.030401 „Правознавство”

для підготовки фахівців підрозділів міліції громадської безпеки

Київ – 2013 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність міліції громадської безпеки»


за напрямом підготовки «Правознавство».

Розробник:

начальник кафедри організації охорони громадського порядку, к.ю.н., доцент Куліков В.А.

Робочу програму схвалено на засіданні

кафедри організації охорони громадського порядку
Протокол від ____.____ 20___ року № ____.
Начальник кафедри

організації охорони громадського порядку

В.А. Куліков

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від ____.____ 2013 року № ____.

____.____2013 Голова _______________ В.В. Чернєй


 Куліков В.А., 2013 рік 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

(0304) «Право»


(за вибором навчального закладу)

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Модулів - 2

для підготовки фахівців підрозділів міліції громадської безпеки

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання курсова роботаСеместр

Загальна кількість годин 108


6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної роботи курсанта – 34


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

12 год.
Семінарські

12 год.
Практичні

30 год.
Самостійна робота

34 год.Індивідуальна робота:

20 год.


Вид контролю:

екзамен
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни - формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Завдання вивчення дисципліни - розгляд теоретико-методологічних засад діяльності підрозділів міліції громадської безпеки під час виконання завдань та функцій з охорони громадського порядку, практичне застосування елементів професійного досвіду на практичному рівні.

У результаті вивчення дисципліни курсант повинен:

знати:

1) знати основні положення законодавства України, що регулює діяльність підрозділів міліції громадської безпеки; їх завдання, функції, місце серед інших підрозділів органів внутрішніх справ;

2) знати особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; основні проблеми, які є актуальними під час охорони громадського порядку, тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки;

3) знати систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів міліції громадської безпеки; форми та методи діяльності в сучасних умовах; форми та порядок взаємодії з іншими підрозділами та службами ОВС з охорони громадського порядку; порядок реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, надзвичайні ситуації, інші події.вміти:

1) вміти довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час виконання оперативно-службових завдань з охорони громадського порядку;

2) вміти орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових завдань, що виникають під час виявлення, припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і правопорушниками;

3) вміти розв’язувати професійні завдання працівників підрозділів громадської безпеки;

4) вміти складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Міліція громадської безпеки в системі ОВС України. Правове регулювання та організація діяльності підрозділів міліції громадської безпеки

Тема 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки

Тема 2. Використання форм та методів адміністративної діяльності в роботі підрозділів міліції громадської безпеки
Змістовний модуль 2. Загальні положення тактики діяльності міліції громадської безпеки
Тема 3. Формування і реалізація комплексних програм протидії злочинності у діяльності міліції громадської безпеки

Тема 4. Особливості реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та події у діяльності міліції громадської безпеки


Змістовний модуль 3. Тактика діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки

Тема 5. Тактичні засади діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки4. Структура навчальної дисципліни

№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна та індивідуальна робота

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовний модуль 1.

1.

Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки


10

4

2

2
6

4

2

2.

Використання форм та методів адміністративної діяльності в роботі підрозділів міліції громадської безпеки

12

6

2

2

2

6

4

2
Змістовний модуль 2.

3.

Формування і реалізація комплексних програм протидії злочинності у діяльності міліції громадської безпеки

22

8

2

2

2

14

10

4

4.

Особливості реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та події у діяльності міліції громадської безпеки

22

8

2

4
14

10

4
Змістовний модуль 3.

5.

Тактичні засади діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки


42

30

4

2

22

14

10

4
Усього годин:

108

54

12

12

30

54

38

16


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки

2

2.

Використання форм та методів адміністративної діяльності в роботі підрозділів міліції громадської безпеки

2

3.

Формування і реалізація комплексних програм протидії злочинності у діяльності міліції громадської безпеки

2

4.

Особливості реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та події у діяльності міліції громадської безпеки

4

5.

Тактичні засади діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Використання форм та методів адміністративної діяльності в роботі підрозділів міліції громадської безпеки

2

2.

Формування і реалізація комплексних програм протидії злочинності у діяльності міліції громадської безпеки

2

3.

Тактичні засади діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки

22

7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Адміністративно-правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки

4

2.

Використання форм та методів адміністративної діяльності в роботі підрозділів міліції громадської безпеки

4

3.

Формування і реалізація комплексних програм протидії злочинності у діяльності міліції громадської безпеки

10

4.

Особливості реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та події у діяльності міліції громадської безпеки

10

5.

Тактичні засади діяльності окремих підрозділів міліції громадської безпеки

10
Разом

38


8. Методи навчання

Загальні організаційні методичні вказівки:


 1. Заняття викладач розпочинає з нагадування про важливість даної теми для послідуючого її практичного засвоєння курсантами.

 2. Заняття спрямовується на засвоєння та вдосконалення отриманих на лекції знань та напрацювання базових практичних навичок за даною темою.

 3. Напередодні заняття дати вказівки командирові /заступникові командира взводу/ по забезпеченню необхідною літературою та довідковим матеріалом.

 4. При розгляді учбових питань необхідно добиватись від курсантів активності в обговорені матеріалу. Для закріплення розглянутого учбового питання, в кінці бажано провести опитування 2-3 курсантів.

 5. По закінченню розгляду кожного учбового питання викладач підводить підсумок, а після відпрацювання всіх учбових питань проводить розбір заняття в цілому.


Методичні вказівки до вступної частини та перевірка готовності курсантів до заняття:

 1. Прийняти доповідь від ЗКB.

 2. Перевірити наявність курсантів, їх зовнішній вигляд, навчально-матеріальне забезпечення та усунути недоліки.

 3. Довести тему, цілі та навчальні питання даного заняття.

 4. У вступному слові нагадати про важливість розгляду даного матеріалу для послідуючого практичного призначення вивчення даної теми.

Методичні вказівки до основної частини практичного заняття:

 1. Виклад змісту розглядуваного навчального питання проводиться у формі доповіді.

 2. При виникненні неточностей у відповіді курсанта, доцільно їх усунути шляхом уточнення із числа тих курсантів, які виявили ці уточнення та бажають їх усунути (уточнити).

 3. Після розгляду кожного навчального питання, з метою практичного закріплення його змісту, необхідно розглянути типову ситуаційну задачу.

 4. При розгляді ситуаційних задач необхідно вимагати від курсантів аргументувати свою точку зору з посланням на відповідний нормативно-правовий акт.

 5. У кінці розгляду кожного навчального питання робити його узагальнення та підводити короткий підсумок звертаючи увагу на його основі складові положення.

Методичні вказівки по проведенню заключної частини:

 1. Нагадати тему, цілі, навчальні питання та якість їх відпрацювання.

 2. Провести розбір заняття, на якому вказати позитивні та негативні сторони заняття, кращих та гірших курсантів, недоліки і шляхи їх усунення;

 3. Дати завдання на самостійну підготовку.

 4. Дати відповідь на запитання курсантів, що виникли в ході заняття.

ПЕРЕЛІК МЕТОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ НА ЗАНЯТТЯХ:
 • Обслуговуючі (допоміжні) методи:

 • правила;

 • знайомство;

 • мотивація;

 • рефлексія;

 • оцінювання.
 • Основні навчальні методи:

 • мозковий штурм;

 • робота в малих групах;

 • аналіз правових ситуацій;

 • рольова гра;

 • презентація.
 • Методи дискутування:

 • дебати;

 • прес-конференція.

ОБСЛУГОВУЮЧІ (ДОПОМІЖНІ) МЕТОДИ

Правила

З-поміж допоміжних інтерактивних методів, перш за все доцільно охарактеризувати «Правила». Для того, щоб під час занять з аудиторією було встановлено контакт, для досягнення взаєморозуміння та поваги доцільно на початку першого заняття встановити Правила проведення занять.Звід правил має пропонуватись як курсантами, так і викладачем з тим, щоб повністю досягти згоди щодо спірних моментів, які можуть виникнути на заняттях, передбачити та не допустити можливі організаційні протиріччя.

Після досягнення згоди щодо Правил, вони затверджуються групою та викладачем і, в разі порушення Правил, слід нагадувати порушнику про те, що він порушив запропоновані ним же положення. Як правило, група у спірних моментах підтримує викладача, а не порушника правил. Тобто, фактично, Правила встановлюють на заняттях конструктивне курсантське самоврядування.

Пропонуються наступні Правила:

Мета занять — знання та практика їх застосування

Правила:


 • проявляти активність;

 • керує заняттям викладач;

 • взаємоповага;

 • готовність до спільної роботи;

 • намагання виступати всім;

 • оцінюються найбільш активні;

 • правила можуть доповнюватись та змінюватись за колегіальним рішенням;

 • допускаються винятки з правил, які служать меті.

Знайомство

Вказаний метод не несе навчального навантаження. Він застосовується, як правило, лише на початку вивчення дисципліни та слугує для того, щоб створити на заняттях невимушену, доброзичливу робочу атмосферу.

В більшості випадків знайомство здійснюється шляхом почергового представлення викладача та курсантської аудиторії. До традиційної пропозиції назвати своє ім’я та прізвище доцільно запропонувати відрекомендуватись за якоюсь із обраних викладачем ознак (наприклад, професійні уподобання, географічні ознаки тощо).

Інколи під час знайомства викладач може відповісти на цікавлячі аудиторію сторонні запитання, з тим, щоб в подальшому під час занять не витрачати на це час та увагу.

Мотивація

Цей допоміжний метод застосовується для визначення очікувань курсантів від вивчення навчальної дисципліни, доведення до їх відома її важливості, налаштування на отримання знань та спільну роботу.

Може проводитись у різних формах: вільна бесіда, відповіді на питання, мозковий штурм тощо. Може проводитись як у усній так і у письмовій формі (в такому разі можливо записи зберегти для подальшої перевірки досягнення намічених цілей).

Доцільно застосовувати як перед вивченням навчальної дисципліни в цілому, так і перед вивченням окремої теми.

Рефлексія

Завершальна частина заняття (підведення підсумків, аналіз, самооцінка і коментування дій учасників) мають не менше значення ніж центральна частина заняття (рольова гра, дискусія, дебати, обговорення в малих групах тощо). Для усвідомлення, засвоєння навчального матеріалу, особливо після застосування активних методів, позитивно було б ще раз відобразити у пам’яті навчальний фрагмент. Метою рефлексії є також те, щоб учасник/ки, дії якого/их обговорюються, не просто усвідомив, що зроблено, але ще раз внутрішньо пережив ситуацію і сформував новий, правильніший, зразок поведінки: „Тепер я б діяв так...”

Перед проведенням цієї частини викладачу слід проінформувати групу про те, що, вислуховуючи думки про проведену роботу, група і окремі її члени повинні сприймати оцінки не як критику, а як допомогу і на наступних етапах по можливості використовувати отримані поради.

Таке застереження важливе тому, що, на жаль, суб’єкти обговорення не завжди бувають готовими схвально сприйняти коментування колег, викладача, запрошеного спеціаліста, і тоді цей коментар не досягає мети. В разі відсутності такого застереження суб’єкт обговорення може замкнутися, і при повторній вправі знову припуститься аналогічних помилок.

При проведення означеного методу роль виступаючих повинна зводитися не тільки до того, щоб продемонструвати неточності, помилки, промахи та шляхи їх усунення й виправлення, але виступаючі повинні звертати увагу і на вдалі дії учасників. При цьому важливо проаналізувати ці успішні кроки, вказати на їх позитивні наслідки, на можливість застосування їх в аналогічних ситуаціях в реальному житті.

Обговорюючи дії суб’єкта рефлексії слід дотримуватися таких рекомендацій:


 • дайте можливість учаснику, дії якого обговорюються, висловитися першим і оцінити себе самому;

 • поставтесь з повагою до всього, що робить ваш колега;

 • знайдіть успіхи в діях суб’єкта аналізу і повідомте йому про досягнуте;

 • схваліть творчий підхід, самостійні винаходи, несподівані ходи;

 • не забувайте, що єдино вірного рішення, підходу, поведінки немає, що можливі і інші варіанти;

 • висловлюйтесь коротко і точно;

 • „економте репресію”: критикуючи, обмежтеся двома-трьома фразами.

На закінчення вказаного методу доцільно запропонувати, можливо на прикладі, шляхи можливої поведінки у ситуації, що підлягає аналізу.

Оцінювання

Оцінювання при використанні інтерактивних методиках викладання має показати, крім традиційних цілей засвоєння навчального матеріалу, рівень володіння курсантами навичками мислення і спілкування, роботи в колективі, можливості вирішення складних проблем, використання при цьому юридичних та соціальних інструментів.

Оцінювання заняття застосовується під час вивчення нового матеріалу і виконання тренувальних вправ. Часто для оцінювання можуть обиратися вправи, подібні тренувальним — наприклад, навчальний спрощений суд або дискусії, дебати або складання документів тощо. При оцінюванні викладач може застосовувати спеціальні опитування і контрольні роботи.

Основні прийоми оцінювання:


 • тестування;

 • експрес-опитування;

 • розширене опитування;

 • творче завдання;

 • спостереження;

 • самооцінювання.

Тестування (питання з фіксованими варіантами відповіді, з-поміж яких необхідно обрати правильні).

Експрес-опитування (це можуть бути стислі усні або письмові відповіді як усієї групи, так і окремих курсантів).

Розширене опитування (пропонується усно або письмово повно відповісти на поставлені запитання, з поясненнями окремих положень, з наведенням аргументів, прикладів, при усній відповіді викладач (та інші курсанти) можуть задавати додаткові запитання.

Творче завдання. Контрольною може бути оголошена будь-яка вправа. Наприклад, це може бути виступ на дискутуванні, підготування аргументів, виконання завдання в групі, упорядкування документів, написання доповіді, есе, реферату тощо.

Спостереження. Спостереження є одним із головних методів оцінювання при інтерактивних методах викладання; викладач вибирає для себе показники, які він буде відслідковувати протягом заняття, а також курсантів, яких треба оцінити. При використанні контрольної вправи, особливо пов’язаної з груповою роботою) викладач може також застосовувати спостереження, щоб оцінити роботу курсантів.

Самооцінювання. Оцінка самими курсантами своєї роботи (своєї особисто або своїх товаришів), а також заняття в цілому. Викладач може застосувати метод відповідей на питання для самооцінки курсантами своєї роботи; може попросити поставити оцінки і мотивувати їх. Самооцінка підходить у тому числі й тоді, коли потрібно оцінити роботу всієї групи в цілому. Одним з ефектів застосування цього методу є те, що уся група може отримати оцінку, а також те, що курсанти починають розуміти труднощі оцінювання й відповідальніше відносяться до даного методу.


9. Методи контролю
Поточний контроль:

Виконується за питаннями кожної з тем на семінарських та практичних заняттях.


Проміжний (модульний) контроль:

Виконується до останнього групового заняття кожного з модулів.

Особливості зарахування балів за модульний контроль визначаються положенням про бально-рейтингову систему з дисципліни.
Підсумковий контроль:

Виконується особами, які не досягли бажаного для себе результату бально-рейтингового оцінювання.Особливості зарахування балів за підсумковий контроль визначаються положенням про бально-рейтингову систему з дисципліни.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Поняття форм адміністративної діяльності. Види форм адміністративної діяльності.

 2. Правові та не правові форми, їх характеристика.

 3. Поняття методів адміністративної діяльності. Види методів адміністративної діяльності.

 4. Переконання та примус. Форми використання методу переконання.

 5. Адміністративно-попереджувальні заходи.

 6. Заходи адміністративного припинення.

 7. Заходи адміністративної відповідальності, їх характеристика.

 8. Особливості використання окремих заходів забезпечення провадження в діяльності підрозділів міліції громадської безпеки.

 9. Взаємодія підрозділів ПС з підрозділами кримінальної міліції у боротьбі зі злочинністю.

 10. Правові засади формування та реалізації комплексних програм протидії злочинності.

 11. Комплексні програми протидії злочинності, їх призначення.

 12. Участь підрозділів міліції громадської безпеки у реалізації комплексних програм.

 13. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

 14. Залучення окремих служб та підрозділів міліції громадської безпеки до реалізації комплексних програм протидії злочинності.

 15. Правові засади реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та події підрозділами міліції громадської безпеки.

 16. Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

 17. Принципи діяльності ОВС щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

 18. Терміни збору особового складу до виїзду на місце події. Загальний строк прибуття працівників міліції на місця вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

 19. Права і обов'язки працівників міліції щодо реагування на кримінальні правопорушення та інші події. Основні обов'язки працівників міліції щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

 20. Контроль за реагуванням на повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події.

 21. Види діяльності міліції громадської безпеки ОВС.

 22. Використання можливостей дозвільної системи у боротьбі зі злочинністю.

 23. Відповідальність за порушення встановленого порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

 24. Засоби адміністративного примусу, які застосовуються міліцією.

 25. Заходи МВС України щодо вдосконалення охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях.

 26. Організаційні форми участі громадян в охороні громадського порядку.

 27. Організація виїзду слідчо-оперативних груп на місце події.

 28. Організація діяльності ІТТ та правова основа їх діяльності.

 29. Організація діяльності ОВС по забезпеченню охорони громадського порядку і громадської безпеки при проведенні масових заходів.

 30. Організація діяльності спецустанов міліції.

 31. Основні елементи організації діяльності Державної автомобільної інспекції..

 32. Основні напрямки діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

 33. Підстави для прийняття і утримання в ІТТ взятих під варту осіб.

 34. Підстави та порядок прийняття в спеціальний приймальник осіб підданих адміністративному арешту.

 35. Поняття адміністративного нагляду, здійснюваного органами внутрішніх справ, його види.

 36. Поняття дозвільної системи та правова основа її діяльності.

 37. Поняття та способи забезпечення законності в адміністративній діяльності ОВС.

 38. Поняття та сутність громадського порядку.

 39. Порядок встановлення адміністративного нагляду в місцях позбавлення волі.

 40. Порядок встановлення спеціального адміністративного нагляду за матеріалами ОВС.

 41. Порядок здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

 42. Порядок здійснення спеціального адміністративного нагляду.

 43. Порядок приймання, обліку, знищення та реалізації вилученої , добровільно зданої чи знайденої зброї.

 44. Порядок проведення особистого огляду та огляду речей, а також вилучення речей і документів.

 45. Порядок та строки адміністративного затримання громадян в органах внутрішніх справ.

 46. Право громадян та їх об’єднань на проведення масових заходів.

 47. Правова основа діяльності міліції.

 48. Правова основа діяльності служби охорони громадського порядку та її завдання.

 49. Правова основа і порядок застосування вогнепальної зброї працівниками міліції.

 50. Предмет і система курсу "Діяльність міліції громадської безпеки".

 51. Призначення спецустанов міліції та правова основа їх діяльності.

 52. Реформування ОВС на сучасному етапі розвитку суспільства.

 53. Порядок огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

 54. Роль спецустанов міліції в охороні громадського порядку.

 55. Сили і засоби служби охорони громадського порядку.

 56. Система і структура органів внутрішніх справ України.

 57. Система та структура підрозділів міліції, що забезпечують безпеку дорожнього руху.

 58. Система та структура служби дільничних інспекторів міліції.

 59. Система та структура служби охорони громадського порядку.

 60. Співвідношення законності та дисципліни в адміністративній діяльності ОВС.

 61. Структура Департаменту громадської безпеки МВС України.

 62. Сутність діяльності міліції громадської безпеки та її риси.

 63. Терміни розгляду звернень громадян в органах внутрішніх справ.

 64. Форми взаємодії дільничного інспектора міліції з населенням в сфері охорони громадського порядку.

 65. Форми охорони громадського порядку підрозділами міліції.

 66. Поняття, сутність та елементи громадського порядку

 67. Громадський порядок, правопорядок, громадська безпека, їх характеристика.

 68. Поняття громадського місця, класифікація громадських місць.

 69. Адміністративно-правові відносини у сфері охорони громадського порядку.

 70. Відомче правове забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів.

 71. Планування використання сил ОВС під час охорони громадського порядку

 72. Планування роботи служби охорони громадського порядку.

 73. Завдання служби охорони громадського порядку.

 74. Функції служби охорони громадського порядку.

 75. Система і структура служби охорони громадського порядку.

 76. Правове положення та структура Департаменту громадської безпеки.

 77. Види та характеристика міліцейських нарядів, які використовуються для охорони громадського порядку.

 78. Особливості охорони громадського порядку при проведенні масових заходів.

 79. Поняття громадського порядку та громадської безпеки, їх співвідношення.

 80. Планування організації та проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань та цільових оперативно-профілактичних операцій.

 81. Сили та засоби міліції громадської безпеки, які залучаються до охорони громадського порядку.

 82. Класифікація спеціальних засобів, які використовуються для ОГП.

 83. Характеристика завдань, які покладені на ДАІ МВС України по охороні громадського порядку.

 84. Участь працівників служби ДІМ в охороні громадського порядку.

 85. Зміст спеціального плану щодо організації охорони громадського порядку і безпеки при настанні надзвичайних обставин.

 86. Підготовчий етап організації і проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань.

 87. Міліція громадської безпеки та її структурні підрозділи.

 88. Практичне забезпечення реалізації заходів, здійснюваних на підготовчому етапі.

 89. Правова регламентація затримання і доставлення в міліцію громадян, які вчинили адміністративні правопорушення.

 90. Призначення та завдання підрозділів міліції особливого призначення "Беркут".

11. Розподіл балів, що виставляються курсантам


Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест

Сума

Змістовий

модуль 1


Змістовний

модуль 2


Змістовний

модуль 3
Т1

Т2

Т3

Т4

Т515

15

15

15

20

20

100

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістовних модулів.
Кожен курсант протягом вивчення дисципліни повинен ґрунтовно засвоїти теоретичні питання даної дисципліни, розглянути питання для самостійного вивчення курсу, продемонструвати відповідний рівень знань під час тематичного тестування, вміти застосувати отримані знання і практичні навички під час виконання задач і участі в тактико-спеціальних навчання.

Оцінювання знань курсантів під час поточного контролю відбувається на підставі наступних критеріїв:

1. Правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять).

2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійність міркувань.

3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових (теоретичних знань).

4. Вміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями у повсякденному житті.


Шкала оцінювання: національна і ESTC

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90-100

відмінно

85-89

добре

75-84

70-74

задовільно

60-69

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінки такі:


«Відмінно» – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції. Виставляється курсанту тоді, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. Це означає, що курсант в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений в підручниках та інших джерелах і на практичних, семінарських заняттях, заліку дає бездоганні і глибокі відповіді на поставлені запитання, а також при тестуванні показує знання не лише основної, а й додаткової літератури, першоджерел, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати вивчений матеріал з реальною дійсністю і доцільно використовує його для аналіз} практичних завдань.

«Добре» передбачає також високого рівня знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість в визначенні понять. «Дуже добре» – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками. «Добре» – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

«Задовільно» передбачає наявність знань лише основної літератури, курсант відповідає по суті питання і в загалом розбирається в матеріалі, але доповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуваються труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань. «Задовільно» – непогано, але зі значною кількістю недоліків. «Достатньо» – виконання задовольняє мінімальні критерії.

«Незадовільно» ставиться, коли курсант не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велику кількість помилок в усній відповіді. «Незадовільно» – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки. «Незадовільно» – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу.


Курсанти, які не відпрацювали пропущені заняття або мають незадовільні оцінки, допускаються до екзамену лише після ліквідації цих недоліків.

12. Методичне забезпечення
Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни детально розкрите у розділі планів проведення лекцій, семінарських та практичних завдань, модульного контролю Навчально-методичного комплексу з дисципліни «Діяльності міліції громадської безпеки».

Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни сформульоване у планах проведення лекцій, семінарських та практичних завдань, модульного контролю та складається з:

 • Засобів навчальної аудиторії:

Мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, ноутбук, навчально-методичний комплекс із дисципліни «Діяльності міліції громадської безпеки», навчальний посібник.

 • Засобів навчального полігону:

Мультимедійні слайди, мультимедійний проектор, ноутбук, навчально-методичний комплекс із дисципліни «Діяльності міліції громадської безпеки», навчальний посібник, мультимедійне обладнання навчального полігону (відеокамери, мікрофони, плазмова панель, ноутбук).

 • Засобів бібліотеки:

Навчальна література, матеріали мережі Інтернет, навчально-методичний комплекс із дисципліни «Діяльності міліції громадської безпеки», навчальний посібник.

 • Засобів самостійного опрацювання матеріалу.

 • Навчально-методичний комплекс із дисципліни «Діяльності міліції громадської безпеки»

 • Матеріали мережі Інтернет


13. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №4. – С. 20.

 3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 20 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. – №52. – С. 455.

 4. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – №6. – С. 35.

 5. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – С. 256.

 6. Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – С. 37.

 7. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №23. – С. 176.

 8. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 08 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. –№40. – С. 337.

 9. Про ратифікацію Європейської Конвенції «Про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів»: Закон України від 15 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 9. – С. 235.

 10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №40. – С. 338.

 11. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №10. – С. 70.

 12. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв'язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів: Закон України від 8 липня 2011 р.

 13. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Постанова Ради Міністрів УРСР № 49 від 27 лютого 1991 р.

 14. Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету міністрів України від 03 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – С. 41.

 15. Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – С. 110.

 16. Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – С. 129.

 17. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341.

 18. Про затвердження Положення про спеціальний приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту: Наказ МВС України від 18 вересня 1992 р. №552.

 19. Про створення спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан»: Наказ МВС України від 28 січня 1993 р. № 42.

 20. Про затвердження Статуту патрульно-поступової служби міліції України: Наказ МВС України від 28 липня 1994 р. №404.

 21. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Наказ МВС України, Державного департаменту з питань виконання покарань від 4 листопада 2003 р. №1303/203 // http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1031.43.0.

 22. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон»: Наказ МВС України від 19 листопада 2003 р. №1390 // http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1030.1081.0.

 23. Про затвердження Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України та Інструкції з організації конвоювання затриманих і взятих під варту осіб в органах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 20 січня 2005 р. №60 ДСК.

 24. Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку: Наказ МВС України від 30 вересня 2008 р. №505.

 25. Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: Наказ МВС України від 27 березня 2009 р. №111.

 26. Про затвердження Положення про функціональну підсистему забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Наказ МВС України від 5 березня 2009 року № 118.

 27. Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань: Наказ МВС України від 28 квітня 2009 р. № 181.

 28. Про затвердження Положення про стройовий підрозділ патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 23 січня 2010 року № 16.

 29. Про внесення змін до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 11.11.2010: Наказ МВС України від 28 липня 2011 р. № 487 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0993-11.

 30. Про внесення змін до Статуту патрульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом МВС від 28 липня 1994 р. № 404: Наказ МВС України від 27 серпня 2010 р. № 403.

 31. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. №550 // http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1030.984.0.

 32. Про організацію діяльності стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції МВС: Наказ МВС України від 04 травня 2011 р. №177 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0626-11.

 33. Про внесення змін до Дислокації стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 06 липня 2011 р. №398 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0911-11.

 34. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю: Наказ МВС України від 07 вересня 2011 р. № 657 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1125-11.

 35. Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 31 травня 2012 року № 492.

 36. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22 жовтня 2012 р. № 940.

 37. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів і підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений варіант оперативно-службової діяльності: Наказ МВС України від 3 грудня 2012 року № 1111.

 38. Про затвердження Інструкції про організацію виконання працівниками міліції функції споттера під час заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням футбольних матчів: Наказ МВС України від 18 березня 2013 р. № 255.

 39. Про організацію діяльності штабних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 24 травня 2013 року № 505.

 40. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки «Беркут: Наказ МВС України від 24 жовтня 2013 року № 1011.

Допоміжна

 1. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : [Підручник] / Мін-во освіти і науки України. МВС України. КНУВС; За заг. ред. Є. М. Моісеєва, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – Київ : КНТ, 2008 р. – 815 с.

 2. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 672 с.

 3. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підруч.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. – ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 528 с.

 4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

 5. Братель С. Г. Дотримання прав і свобод громадян під час затримання працівниками патрульної служби МВС України / С. Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 2. – Ч. 2. – С. 294-299.

 6. Забезпечення прав громадян під час виборчого процесу [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 160 с.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін. – К. : ВАВ «Правова єдність», 2008 р. – 654 с.

 8. Коментар Закону України «Про міліцію» : [науково-практичний посібник] / [В.Д. Сущенко, О.М. Джужа, С.Г. Братель та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2010. – 304 с.

 9. Організація діяльності міліції громадської безпеки [навч. посіб.] / [Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Олефіра. – К. : КНТ, 2010. – 264 с.

 10. Організація діяльності міліції громадської безпеки. Навчальний посібник. За загальною редакцією Олефіра В.І. Видання друге. – К.: КНТ, 2012 р. – 184 с.

 11. Охорона громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Навчально-практичний посібник. К.: КНТ, 2012 р. – 360 с.


14. Інформаційні ресурси

 1. Сайт “Бібліотека юриста” http://www.lawbook.by.ru/

 2. Українська правнича фундація http://www.ulf.com.ua/

 3. Центр європейського і

порівняльного права http://www.ecle.gov.ua/

 1. Центр розвитку українського

законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php

 1. Національна Парламентська

бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

 1. Національна бібліотека України

ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

 1. Наукова бібліотека ім.

М.Максимовича

КНУ ім. Тараса Шевченка http://www.library.univ.kiev.ua 1. Наукова бібліотека Національного

університету “Києво-Могилянська

академія” http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib 1. Російська державна бібліотека http://www.rsl.ru/

 2. Російська національна бібліотека http://www.nlr.ru:8101/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка