Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка2/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3VI семестр (весняний)

4 кредити (120 годин): практичні заняття: 17 (69 год), лекції – 14 год, СРС – 37 год
Тема

Практ. заняття

Сам ост. робота

18

Навчальна історія хвороби, її зміст, вимоги до оформлення. Анатомо-фізіологічна характеристика пульпи зуба. Вікові зміни. Класифікація пульпітів.

4

2

19

Гострі форми пульпіту. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

4

2

20

Хронічні форми пульпіту. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

4

2

21

Систематика методів лікування пульпітів. Методи повного і часткового збереження пульпи, покази, ефективність, можливі ускладнення. Характеристика медикаментних засобів.

4

3

22

Метод вітальної екстирпації пульпи, покази, ефективність, можливі ускладнення. Характеристика медикаментних засобів.

4

2

23

Метод девітальної екстирпації пульпи, покази, ефективність, можливі ускладнення, сучасні технології.

4

2

24

Особливості механічної та медикаментної оборобки кореневих каналів при лікуванні пульпітів.

4

2

25

Пломбування кореневих каналів, методики, матеріали. Змістовий модуль №3.

4

2

26

Періодонтит: етіологія, патогенез, класифікація.

4

2

27

Гострі верхівкові періодонтити. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

4

2

28

Хронічні верхівкові періодонтити. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

4

2

29

Покази та протипокази до консервативного методу лікування. Схема лікування гострих верхівкових періодонтитів. Сучасні технології інструментальної та медикаментної обробки кореневих каналів. Лікарські препарати.

4

2

30

Принципи і схема лікування хронічних верхівкових періодонтитів. Заапікальна терапія. Лікарські препарати.

4

2

31

Особливості механічної та медикаментної оборобки кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. Пломбування кореневих каналів, методики, матеріали.

4

3

32

Особливості відновлення коронки зуба після ендодонтичного лікування. Використання внутрішньоканальних штифтів. Відбілювання.

4

2

33

Фізіотерапевтичні методи лікування хвороб ендодонта. Покази та протипокази.

4

2

34

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні пульпіту та періодонтиту, причини, профілактика та щляхи усунення. Змістовий модуль № 4.

5

3

Тематичний план лекцій з дисципліни „Терапевтична стоматологія”

3 курс (5, 6 семестри) (30 год.)


№ п/п

Тема лекції5 СЕМЕСТР (16 годин)


1

Методи обстеження стоматологічного хворого і знеболення в терапевтичній стоматології.

2

Карієс зуба. Облік захворювання. Індекси карієсу. Вплив чинників навколишнього середовища на поширення карієсу. Класифікація карієсу.

3

Біологія твердих тканин зуба. Патологічна анатомія та патогістологія карієсу.

4

Теорії виникнення карієсу зуба. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу зуба.

5

Клініка, діагностика та диференційна діагностика карієсу зуба. Місцеве лікування карієсу зуба.

6

Загальне лікування карієсу зуба. Помилки і ускладнення під час лікування карієсу зуба. Профілактика карієсу зуба.

7

Патологія твердих тканин зуба некаріозного походження. Класифікація. Спадкові та природжені вади твердих тканин зуба. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

8

Набуті ураження твердих тканин зуба некаріозного походження. Клініка, діагностика, лікування.


6 СЕМЕСТР (14 годин)


9

Пульпіт: етіологія, анатомо-фізіологічна характеристика ендодонту та патогенез, класифікація. Патоморфологія гострих форм пульпіту. Характеристика і механізм виникнення больового синдрому. Клініка, діагностика гострих форм пульпіту.

10

Клініка, патоморфологія, діагностика та диференційна діагностика хронічних форм пульпіту.

11

Систематика методів лікування хворих на патологію пульпи. Принципи і схема лікування пульпіту методом повного збереження пульпи. Лікарські засоби, механізм дії. Ускладнення та їх усунення.

12

Хірургічні методи лікування пульпіту. Показання. Методика проведення. Сучасні підходи для обтюрації кореневих каналів. Критерії ефективності лікування пульпіту.

13

Періодонтит. Етіологія і патогенез. Патоморфологічні зміни при різних формах перодонтиту. Класифікація періодонтиту.

14

Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострих, хронічних та загострених форм періодонтиту.

15

Особливості лікування хворих на періодонтит. Безпосередній і віддалений контроль результатів лікування в ендодонтії. Помилки та ускладнення.


ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

3 курс, V семестр (23 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

13

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 • Невідкладні стани в терапевтичній стоматології, причини розвитку, клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.

 • Методи ізоляції зуба від слини. Набір для накладання кофердаму: склад, призначення. Етапи накладання кофердаму в залежності від клінічною ситуації.

 • Складення рекомендацій з раціонального харчування для пацієнтів з квітучим карієсом

 • Відбілювання зубів, систематизація методів. Показання і протипоказання для різних видів відбілювання

 • Клінічна оцінка якості пломб.

 • Кінцева обробка пломб. Корекція, шліфування і полірування пломб.

 • Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації. Інструменти та аксесуари для її проведення.

2

1

1

2

1

1

2


3 курс, VІ семестр (37 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

28

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 • Особливості обстеження хворих із захворюваннями пульпи.

 • Анатомо-фізіологічна характеристика тканин періодонтальної щілини. Особливості обстеження хворих із захворюванням періодонту.

 • Методи і засоби знеболення при лікуванні пульпіту.

 • Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту.

2

2

2

3Рекомендований вид індивідуальної роботи для студента

Історія хвороби

3 курс, V семестр

п/п

Тема

1.

Сучасні методики ізоляції робочого поля у стоматології

2.

Застосування вінірів (ламінатів) у терапевтичній стоматології

3.

Застосування вкладок у терапевтичній стоматології

3 курс, VІ семестр

п/п

Тема

1.

Сучасні іригаційні системи та алгоритм їх використання у залежності від інфікування кореневого каналу

2.

Методика та значення використання кофердаму в практиці ендодонтиста

3.

Застосування сучасних адгезивних пломбувальних матеріалів для обтурування системи кореневих каналів


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: • вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

 • наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

 • практичні для застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт (ліпка з пластиліну, різблення з пластичних мас);

 • перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;

 • заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо).

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання даних методів.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни «Терапевтична стоматологія».
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни «Терапевтична стоматологія». При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Для дисципліни «Терапевтична стоматологія» формою підсумкового контролю якої є залік:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

�� = СА × 200

5

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються заліком

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.
Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми балів з дисципліни (120 балів).

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на практичному занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та орієнтовні карти для оволодіння професійними вміннями та навичками, тести для самоконтролю відповідно до тем практичних занять.

 2. Матеріали для поточного контролю підготовчого та заключного етапів (тести для оцінювання вхідного та вихідного рівня знань за темами практичного заняття).

 3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за темами, що винесені на самостійне опрацювання.

 4. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно календарного плану.ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ

УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБА ТА ЕНДОДОНТА” 1. З чого починається обстеження стоматологічного хворого?

 2. Що відноситься до основних методів обстеження?

 3. На які частини поділяють обличчя для визначення його пропорційності?

 4. Що таке пальпація і які її види?

 5. Вкажіть схему діагностики лімфаденопатії.

 6. Які ознаки СОПР є в нормі?

 7. Що таке термодіагностика? Які зміни в пульпі свідчать про відсутність реакції на температурні подразники?

 8. Які види прикусів відносять до фізіологічних і патологічних?

 9. На що необхідно звернути увагу при обстеженні власне порожнини рота?

 10. Які методи обстеження дозволяють встановити остаточний діагноз?

 11. З якою ціллю проводиться електроодонтодіагностика?

 12. Які показники сили електричного струму будуть характерні для інтактного зуба?

 13. Методика проведення ЕОД.

 14. Які існують види рентгенологічних обстежень?

 15. З якою ціллю проводиться панорамна рентгенографія?

 16. У чому полягає візуально-тактильний метод діагностики карієсу?

 17. Яка методика проведення вітального забарвлення? Які барвники використовують для цієї методики?

 18. Про що свідчить резистентність емалі до кислот?

 19. Методика проведення ТЕР-тесту.

 20. Вкажіть додаткові інструментальні методи діагностики карієсу.

 21. У яких випадках проводиться діагностика карієсу за допомогою апарату Pluraflex?

 22. Який принцип роботи апарату „Діагнодент”?

 23. Що таке медична картка стоматологічного хворого?

 24. З яких розділів складається медична картка стоматологічного хворого?

 25. Чому медична картка стоматологічного хворого є юридичним документом?

 26. Чому медична картка стоматологічного хворого є предметом наукових досліджень?

 27. Що таке суб’єктивне обстеження хворого?

 28. Що таке об’єктивне обстеження хворого?

 29. Що відносять до додаткових методів обстеження?

 30. Як позначається зубна формула згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної федерації стоматологів?

 31. Що записують у розділі „Щоденник лікування”?

 32. Що записують у розділі „Епікриз”?

 33. Які існують види зубних відкладень?

 34. Механізм утворення м’яких та твердих зубних відкладень.

 35. Мікрофлора зубної бляшки.

 36. Клінічні методи визначення зубних відкладень.

 37. Гігієнічні індекси, трактування їхніх показників.

 38. Ультразвукове зняття зубних відкладень. Особливості роботи.

 39. Піскоструменеве зняття зубних відкладень.Особливості роботи.

 40. Полірування твердих тканин зуба, методики, матеріали.

 41. Як можна зменшити болючість при препаруванні?

 42. Які є способи знеболення?

 43. Що таке премедикація? Які засоби застосовують?

 44. Як поділяють засоби для аплікаційного знеболення?

 45. Які види анестезії відносять до інфільтраційної анестезії?

 46. Методи проведення інфільтраційних анестезій.

 47. Які є провідникові анестезії на нижній щелепі?

 48. Які є провідникові анестезії на верхній щелепі?

 49. Які покази до застосування наркозу у стоматологічних пацієнтів?

 50. Що таке анафілактичний шок?

 51. Форми анафілактичного шоку.

 52. Причини виникнення анафілактичного шоку.

 53. Невідкладна допомога при анафілактичному шоці.

 54. Непритомність. Перша допомога при непритомності.

 55. Колапс. Перша допомога при колапсі.

 56. Гіпертонічна криза, невідкладна допомога.

 57. Інтоксикація анестетиком, перша допомога.

 58. Що таке карієс?

 59. Які показники визначають епідеміологію карієсу?

 60. Що таке інтенсивність карієсу?

 61. Що таке приріст інтенсивності карієсу?

 62. Клінічна класифікація карієсу зубів.

 63. Класифікація карієсу за наявністю ускладнень.

 64. Класифікація каріозних порожнин залежно від їх локалізації (за Блеком).

 65. Квітучий карієс, найгостріший карієс – коротка характеристика.

 66. Як змінювались з часом уявлення про виникнення та розвиток карієсу?

 67. Яка роль мікроорганізмів у виникнені карієсу?

 68. Які властивості слини мають карієспротекторне значення?

 69. Які існують фактори специфічного та неспецифічного захисту у ротовій порожнині, як вони діють?

 70. Які карієсогенні чинники загального характеру?

 71. Як впливає загальносоматична патологія на виникнення та перебіг карієсу?

 72. Яке значення консистенції їжі на виникнення та перебіг карієсу?

 73. Який найбільш інформативний метод оцінки морфологічних змін при початковому карієсі?

 74. Які зони морфологічно розрізняють при карієсі в стадії плями?

 75. Які основні особливості має вогнище демінералізації при початковому карієсі?

 76. Назвати основні причини темного забарвлення при хронічному початковому карієсі.

 77. Які скарги будуть виникати у пацієнта при початковому карієсі?

 78. Які дані об’єктивного обстеження відзначаються при початковому карієсі?

 79. Які додаткові методи діагностики використовують для встановлення остаточного діагнозу?

 80. З якими захворюваннями проводиться диференційна діагностика початкового карієсу?

 81. За яких умов проводиться ремінералізуюча терапія?

 82. Які групи препаратів застосовують для місцевої ремінералізуючої терапії початкового карієсу?

 83. Яка дія фтору при ремінералізуючій місцевій терапії?

 84. Назвати препарати фтору і методи їх застосування у ремінералізуючій терапії.

 85. Що таке герметизація фісур?

 86. Вказати групи герметиків, вимоги та методики застосування.

 87. У чому полягає лікування хронічного початкового карієсу?

 88. Що таке мікроабразія?

 89. У чому полягають патолого-анатомічні зміни при поверхневому карієсі?

 90. Які зміни у пульпі спостерігаються при поверхневому карієсі?

 91. Які скарги характерні для поверхневого карієсу?

 92. Провести диференційну діагностику поверхневого карієсу з початковим карієсом.

 93. Провести диференційну діагностику поверхневого карієсу з ерозією емалі.

 94. Провести диференційну діагностику поверхневого карієсу з гіпоплазією емалі.

 95. З якою формою ендемічного флюорозу необхідно проводити диференційну діагностику поверхневого карієсу?

 96. Яка клінічна картина гострого середнього карієсу?

 97. Яка клінічна картина хронічного середнього карієсу?

 98. Провести диференційну діагностику середнього карієсу та клиноподібного дефекту.

 99. Провести диференційну діагностику середнього карієсу з хронічним періодонтитом.

 100. Вимоги до формування каріозної порожнини.

 101. Вимоги до ізолюючих прокладок.

 102. Етапи пломбування каріозних порожнин композиційними матеріалами.

 103. На який біль будуть скаржитись пацієнти при глибокому карієсі?

 104. Охарактеризувати каріозну порожнину при гострому глибокому карієсі?

 105. Які об’єктивні відмінності між каріозною порожниною при гострому і хронічному глибокому карієсі?

 106. Чому зондування стінок і дна каріозної порожнини при глибокому хронічному карієсі буде безболісне?

 107. Які особливості лікування гострого глибокого карієсу?

 108. Як поділяють групи препаратів для лікування глибокого карієсу?

 109. Які відмінності у лікуванні гострого і хронічного глибокого карієсу?

 110. Особливості лікувальної тактики при квітучому карієсі.

 111. Дані об’єктивного обстеження пацієнтів з вторинним карієсом депульпованого зуба.

 112. Методи діагностики вторинного карієсу.

 113. Особливості лікування вторинного та рецидивного карієсу.

 114. Які помилки і ускладнення можуть виникнути під час препарування каріозної порожнини?

 115. Які маніпуляції необхідно провести при перфорації дна каріозної порожнини?

 116. Які помилки і ускладнення виникають під час пломбування каріозної порожнини?

 117. Які ускладнення можуть виникнути при неправильному накладенні ізолювальної прокладки?

 118. Які скарги пацієнта у разі завищення прикусу при пломбуванні каріозної порожнини?

 119. Значення правильного режиму харчування у профілактиці карієсу.

 120. Механізм протикаріозної дії фтору

 121. Особливості застосування фторвмісних засобів для профілактики та терапії карієсу.

 122. Герметизація фісур, види, показання, методики застосування.

 123. Роль гігієни рота у профілактиці карієсу.

 124. Різновиди гігієнічних засобів, особливості їх використання.

 125. Особливості профілактичних заходів у певних груп населення – військових, вагітних, осіб з квітучим карієсом тощо.

 126. Класифікації спадкових уражень твердих тканин зуба.

 127. Гіперплазія емалі.

 128. Етіологія ендемічного флюорозу.

 129. Класифікації флюорозу.

 130. Клінічні форми флюорозу.

 131. Диференційна діагностика гіпоплазії, флюорозу та карієсу.

 132. Профілактика флюорозу.

 133. Лікування зубів, уражених флюорозом.

 134. Відбілювання зубів: види, методики, матеріали.

 135. Причини виникнення та класифікація патологічного стирання зубів.

 136. Клінічна картина та лікування підвищеного стирання зубів.

 137. Клиноподібні дефекти зубів, клінічна картина, стадії та фази перебігу хвороби.

 138. Лікування клиноподібних дефектів зубів.

 139. Ерозія зубів, етіологія, клінічна картина, діагностика, лікування.

 140. Некроз твердих тканин зубів, етіологія, різновиди некроза.

 141. Клінічна картина і лікування різних видів некроза твердих тканин зуба.

 142. Гостра та хронічна травма зубів, діагностика, клініка, лікування.

 143. Класифікація гіперестезії твердих тканин зуба.

 144. Лікування гіперестезії твердих тканин зуба, групи медикаментних препаратів.

 145. Що таке пульпа зуба?

 146. Який шар пульпи утворюють одонтобласти?

 147. Які волокнисті елементи містяться в пульпі?

 148. Які функції виконує пульпа?

 149. Захисна функція пульпи.

 150. Зміна будови пульпи з віком

 151. Які додаткові методи обстеження використовують при огляді пацієнтів з захворюванням пульпи?

 152. Перерахуйте зони ірадіації болю при пульпіті.

 153. Класифікація пульпітів.

 154. Назвіть причини, які викликають пульпіт

 155. Які основні методи обстеження необхідно провести для діагностики пульпіту?

 156. Які додаткові методи обстеження проводяться при діагностиці пульпіту?

 157. Які патологічні зміни спостерігаються при хронічних формах пульпітів?

 158. Дентикли і петрифікати.

 159. Механізм утворення дентиклів.

 160. Діагностика конкрементозного пульпіту.

 161. Шляхи проникнення інфекції в пульпу.

 162. Класифікація захворювань пульпи.

 163. Види знеболення при лікуванні пульпітів.

 164. Обгрунтування вибору методу лікування хворих з захворюванням пульпи.

 165. Пасти, які застосовують при лікуванні хворих з захворюванням пульпи.

 166. Методи і засоби, які використовують для зупинки кровотечі з кореневого каналу.

 167. Сучасні знеболюючі засоби.

 168. Покази до застосування методу повного видалення пульпи під знеболенням.

 169. Клініка гострих форм пульпітів.

 170. Клініка хронічних форм пульпітів.

 171. Медикаментні середники для обробки порожнини та каналів зубів.

 172. Матеріали, що використовуються для пломбування каналів.

 173. Диференційна діагностика пульпітів.

 174. Ендодонтичні інструменти.

 175. Що таке періодонт?

 176. Гістологічна будова періодонту.

 177. Особливості орієнтації колагенових волокон в періодонті, їх функція

 178. Клітинні елементи періодонту.

 179. Що таке острівці Малясе?

 180. Особливості кровопостачання періодонту.

 181. Особливості інервації періодонту.

 182. Функції періодонту.

 183. Класифікація періодонтиту на основі локалізації запального процесу.

 184. Класифікація гострих форм періодонтиту.

 185. Класифікація хронічних форм періодонтиту.

 186. Диференційна діагностика хронічних форм періодонтитів.

 187. Рентгенодіагностика хронічних періодонтитів.

 188. Які додаткові методи обстеження проводяться при діагностиці хронічних періодонтитів?

 189. Що таке травматичний періодонтит?

 190. Які травми можуть призвести до травматичного періодонтиту?

 191. В яких випадках може спостерігатися реакція зі сторони періосту?

 192. Яка картина зовнішньоротового обстеження хворого при періодонтиті, ускладненому гострим гнійним періоститом?

 193. Від чого залежить локалізація субперіостальних гнійників?

 194. Клінічна картина загострення хронічного періодонтиту.

 195. Характеристика хронічного гранулюючого періодонтиту.

 196. Клінічна картина, діагностика хронічного гранульоматозного періодонтиту.

 197. Основні принципи лікування гострого періодонтиту.

 198. Послідовність лікувальних маніпуляцій.

 199. Особливості лікування апікального періодонтиту.

 200. Характеристика пломбувальних матеріалів для заповнення кореневих каналів.

 201. Основні принципи лікування гострого періодонтиту.

 202. Послідовність лікувальних маніпуляцій.

 203. Які фізіотерапевтичні методи застосовуються для лікування періодонтитів?

 204. Коли (при яких станах перебігу) використовуються фізіотерапевтичні методи?

 205. Застосування діатермокоагуляції (коагуляції).

 206. Метод дарсонвалізації, механізм дії.

 207. Механізм дії електрофорезу лікарських речовин.

 208. Застосування електричного поля УВЧ, механізм дії.

 209. Метод денофорезу, механізм дії.

 210. Протипоказання до застосування фізіотерапевтичних методів.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка