Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка1/3
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра терапевтичної стоматології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

_________________________

„____” __________ 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліна _____ _терапевтична стоматологія _

спеціальність _______14.01.22 стоматологія_____________

Факультет, курс Стоматологічний, ІІІ курс_______________


Обговорено та ухвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

________________ 2015 р. з _________________дисциплін

Протокол № _11__ Протокол № ___

від „___” __________2015р. від „___” _________2015 р.

Завідувач кафедри Голова профільної методичної

професор Зубачик В.М. комісії професор Огоновський Р.З.

Львів-2015
І. Загальний розділ
Підготовка лікаря-стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових Галузевих стандартів вищої освіти 1101 „Медицина” за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія”.

Робоча програма складена за такими нормативними документами: • наказ № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія»;

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

 • наказ МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.»;

 • лист МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році;

 • лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 № 08.01-47/12037 Про затвердження скорегованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

 • новий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія” за №929 від 30.06.2010 р.;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 „Медицина”;

 • програма навчальної дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія” (Київ, 2011 р.);

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

В загальній системі підготовки лікаря-стоматолога терапевтична стоматологія є найбільш важливою дисципліною. Головне завдання кафедри терапевтичної стоматології підготувати лікаря-стоматолога здатного вирішувати питання діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань.

Викладання терапевтичної стоматології в більшості вузів України проводиться на кафедрах пропедевтики терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології шляхом читання лекцій, проведення практичних занять та проходження виробничої практики.

В лекціях необхідно висвітлювати дані етіології та патогенезу стоматологічних захворювань, їх клінічний перебіг, лікування та профілактику з урахуванням сучасних досягнень медицини і біології, виходячи з ідеї цілісності організму та його нерозривного зв’язку з навколишнім середовищем.

На практичних заняттях і при проходженні виробничої практики студент повинен оволодіти практичними навичками обстеження хворого, навчитись проводити диференційну діагностику та виконувати основні способи лікування і профілактики захворювань зубів.

На I курсі студенти проходять на кафедрі дисципліну «Ергономіка в стоматології»: 1,5 кредити, 4 год – лекції, 16 год – практичні заняття, 25 год – СРС. Заняття закінчуються складанням заліку. Після вивчення дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” (4 кредити – 120 год.), студент приступає до вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” на ІІІ-V курси, а саме:


 • одонтологія – ІІІ курс;

 • пародонтологія – ІV курс;

 • хвороби слизової оболонки порожнини рота – V курс.

Згідно з наказу № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації України (2010 р.) на третій рік викладання дисципліни „Терапевтична стоматологія” відводиться – 7 кредитів, 210 год. (30 год. - лекційних, 120 год. - практичних і 60 год. - самостійна робота).

На V-VІ семестрах студенти вивчають обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією, етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування, профілактику карієсу, некаріозних уражень твердих тканин зуба, а також хвороби ендодонта (пульпіт, періодонтит).В кінці VІ семестру студенти складають залік. Третій рік навчання завершується виробничою лікарською практикою з терапевтичної стоматології у літній період – 2 тижні.Опис навчального плану з дисципліни

«Терапевтична стоматологія (3 курс)»

для студентів стоматологічного факультету

за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія», кваліфікація – лікар

Структура

навчальної

дисципліни

кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання, семестр

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Терапевтична стоматологія.

Захворювання твердих тканин зуба та ендодонта.

Змістових модулів 4

7 кредитiв

ECTS/ 210 год.

30 год.

120 год.

60 год.

ІІІ курс,

V-VI семестри

залік

за семестрами

Змістовий модуль 1-2.

90 год. = 3

кредити

16 год.

51 год.

23 год.

V

семестр
Змістовий модуль 3-4.

120 год. = 4 кредити

14 год.

69 год.

37 год.

VI

семестр

залік


Мета та завдання навчальної дисципліни

Основною метою вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” є підготовка студентів до роботи в клініці, яка полягає у підготовці лікаря-стоматолога, здатного діагностувати і лікувати карієс, пульпіт, періодонтит та некаріозні ураження зубів.

Кінцеві цілі дисципліни „Терапевтична стоматологія” встановлюється на основі ОПП підготовки лікаря за фахом „Стоматологія”. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до заліку сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни: • висвітлювати застосування принципів асептики та антисептики у клініці терапевтичної стоматології;

 • знати етіологію та патогенез стоматологічних захворювань та їх клінічний перебіг;

 • проводити лікування та профілактику з урахуванням сучасних досягнень медицини;

 • на практичних заняттях і при проходженні виробничої практики студент повинен оволодіти практичними навичками обстеження хворого, навчитись проводити диференційну діагностику та виконувати основні способи лікування і профілактики захворювань зубів.


Програма навчальної дисципліни

Відповідно до закону України „Про освіту”, реформи вищої медичної освіти України, нового навчального плану та програми з дисципліни „Терапевтична стоматологія” передбачає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” за спеціальністю 7.110106 „стоматологія” вищими начальними медичними закладами України ІV рівня акредитації.

Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна. Завдання терапевтичної стоматології. Взаємозв’язок терапевтичної стоматології з теоретичними, загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Досягнення терапевтичної стоматології.

Історичні етапи розвитку терапевтичної стоматології. Внесок вчених України в розвиток терапевтичної стоматології (Ю.М. Гофунг, А.Т. Цешинський, І.О. Новік, І.П. Бегельман, М.Ф. Данилевський, П.Т. Максименко та інші). З’їзди стоматологів і їх значення в розвитку вітчизняної стоматології. Розвиток сучасної стоматологічної освіти в Україні. Вища стоматологічна освіта.


КЛІНІЧНИЙ КУРС

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО

Діагностика. Визначення. Складові компоненти діагностики, їх зміст. Діагноз. Визначення і його складові компоненти. Семіотика і діагностика захворювань в терапевтичній стоматології.

Суб’єктивний та об’єктивний методи обстеження хворого. Особливості обстеження хворих із захворюваннями зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини рота.

Суб’єктивні методи: скарги, анамнез хвороби та анамнез життя хворого, алергологічний анамнез. Їх значення в діагностиці захворювань зубів, пародонта та слизової оболонки. Об’єктивні методи діагностики: основні клінічні та допоміжні - лабораторні й інструментальні із застосуванням сучасної діагностичної апаратури.

Додаткові методи обстеження в стоматології. ЕОД, рентгенологічне, люмінесцентне та трансілюмінаційне дослідження. Діагностичні тести. Лабораторні методи.

Медична стоматологічна документація. Амбулаторна історія хвороби стоматологічного хворого – медичний, науковий та юридичний документ.

Знеболення в терапевтичній стоматології, види, методи, засоби, показання до використання. Допомога при невідкладних станах.


КАРІЄС ЗУБА

Карієс зуба. Визначення поняття. Епідеміологія карієсу: поширеність, інтенсивність карієсу, приріст інтенсивності. Карта епідеміологічного обстеження ВООЗ. Вплив факторів навколишнього середовища на поширеність та інтенсивність карієсу. Роль внутрішніх факторів у виникненні і розвитку карієсу зубів.

Частота ураження окремих груп зубів. Роль мікрофлори у виникненні карієсу. Теорія виникнення карієсу зубів Міллера. Переваги і недоліки. Значення робіт Д.А. Ентіна, І.Г. Лук омського з проблеми етіології і патогенезу карієсу.

Експериментальний карієс. Основні закономірності розвитку та їх значення для клініки. Внесок Н.С. Нікітіна, М.Г. Бугайової, І.А. Бегельмана, А.Є. Шарпенака у створенні експериментальної моделі карієсу.

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. Карієсогенні чинники загального характеру, місцеві карієсогенні чинники. Роль мікроорганізмів у розвитку карієсу.

Поняття карієсрезистентності твердих тканин зуба.

Патологічна анатомія карієсу зуба в залежності від перебігу каріозного процесу за даними променевої, світлової, електронної та поляризаційної мікроскопії. Зміни в пульпі зуба при карієсі.

Класифікація карієсу за клініко-анатомічними та топографічними ознаками каріозного процесу, МКХ-10 (1998). Клініка, діагностика, диференційна діагностика карієсу.

Лікування карієсу. Загальне лікування та місцеві втручання у вогнище ураження залежно від стадії каріозного процесу. Ремінералізуюча терапія карієсу. Оперативне лікування карієсу зубів (плобування). Знеболення при препаруванні каріозних порожнин. Вибір матеріалів пломбування зубів сучасними матеріалами і технологіями. Особливості лікування глибокого карієсу.

Фізичні фактори в діагностиці і комплексному лікуванні карієсу зубів.

Помилки і ускладнення, що виникають під час лікування карієсу, після лікування. Помилки та ускладнення, що виникають у разі використання композиційних матеріалів.


НАШАРУВАННЯ НА ЗУБАХ

М’які та тверді нашарування на зубах (зубний наліт, зубний камінь). Види. Механізм утворення, структура, хімічний склад, причини виникнення. Роль слини в утворенні нашарувань. Вплив нашарувань на виникнення карієсу та захворювань пародонта. Способи видалення. Інструментарій. Методи видалення зубного каменю: механічні, хімічні, ультразвукові.

Професійна гігієна порожнини рота, оцінка її ефективності та значення у профілактиці стоматологічних хвороб.
УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ НЕКАРІОЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Ураження зубів не каріозного походження. Класифікація. Некаріозні ураження, що виникають до прорізування зубів. Гіпоплазія. Гіперплазія емалі. Ендемічний флюороз зубів. Класифікація А.К. Ніколішина (1989). Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування. Методи відбілювання. Профілактика.

Ураження зубів некаріозного походження, що виникають після прорізування: стирання твердих тканин зубів, клиноподібний дефект, ерозія емалі, некроз твердих тканин зубів, травма зубів. Гіперестезія твердих тканин зубів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

Дисколорити. Відбілювання зубів. Систематизація методів. Показання і протипоказання для різних видів відбілювання.

Фізичні методи в діагностиці та лікуванні некаріозних уражень зубів.
ЗАХВОРЮВАННЯ ПУЛЬПИ

Анатомічні, гістологічні та фізіологічні властивості пульпи. Внесок Є.В. Ковальова. Зімни в пульпі, пов’язані з віком, загальними стоматологічними хворобами.

Пульпіт. Визначення поняття. Етіологія. Патогенез. Патологічна анатомія різних форм пульпіту. Класифікація пульпіту за Ю.М. Гофунгом (1928), КМІ (1964), МКХ-10 (1998), їх позитивні якості і недоліки. Нові сучасні підходи до класифікації пульпітів.

Систематика методів лікування пульпітів. Знеболення. Методи повного і часткового збереження пульпи, покази, ефективність, можливі ускладнення. Характеристика медикаментних засобів. Методи вітальної та девітальної екстирпації пульпи, покази, ефективність, можливі ускладнення. Особливості механічної та медикаментної обробки кореневих каналів при лікуванні пульпітів. Пломбування кореневих каналів, методики, матеріали.

Використання фізичних засобів для діагностики і лікування пульпіту.

Помилки в діагностиці та лікуванні пульпіту та методи їх усунення.


ПЕРІОДОНТИТ

Періодонтит: етіологія, патогенез, класифікація.

Гострі верхівкові періодонтити. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

Хронічні верхівкові періодонтити. Етіологія, патогенез, патоморфологія, клініка і диференційна діагностика.

Покази та протипокази до консервативного методу лікування. Схема лікування гострих верхівкових періодонтитів. Сучасні технології інструментальної та медикаментної обробки кореневих каналів. Лікарські препарати.

Принципи і схема лікування хронічних верхівкових періодонтитів. Заапікальна терапія. Лікарські препарати.

Особливості механічної та медикаментної оборобки кореневих каналів при лікуванні періодонтитів. Пломбування кореневих каналів, методики, матеріали. Прискорені та консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту.

Особливості відновлення коронки зуба після ендодонтичного лікування. Використання внутрішньоканальних штифтів. Відбілювання.

Фізіотерапевтичні методи лікування хвороб ендодонта. Покази та протипокази.

Помилки і ускладнення в діагностиці і лікуванні пульпіту та періодонтиту, причини, профілактика та шляхи усунення.План занять з дисципліни

Терапевтична стоматологія”3 курс (5, 6 семестри)

Ураження твердих тканин зуба та ендодонта”– 7 кредитів (210 годин): лек. – 30 год, практ. – 120 год, самостійна робота – 60 год.V семестр (осінній)

3 кредити (90 год): практичні заняття: 17 (51 год), лекції – 16 год, СРС – 23 год.
Тема

Практ. заняття

Самост. робота

1

Структура та обладнання стоматологічної клініки. Етика та деонтологія в стоматології. Техніка безпеки.

3

2

2

Методи клінічного обстеження стоматологічного хворого, їх значення для діагностики хвороб порожнини рота. Характеристика больового синдрому при різних видах патології.

3

1

3

Додаткові методи обстеження в стоматології. ЕОД, рентгенологічне, люмінесцентне та трансілюмінаційне дослідження. Діагностичні тести. Лабораторні методи.

3

1

4

Медична стоматологічна документація. Амбулаторна історія хвороби стоматологічного хворого – медичний, науковий та юридичний документ.

3

2

5

Зубні відкладення, їх види. Механізм утворення, структура, хімічний склад, мікрофлора. Професійна гігієна порожнини рота, оцінка її ефективності та значення у профілактиці стоматологічних хвороб.

3

2

6

Знеболення в терапевтичній стоматології, види, методи, засоби, показання до використання. Допомога при невідкладних станах. Змістовий модуль №1.

3

2

7

Карієс зуба. Визначення. Статистичні показники карієсу зуба. Класифікація карієсу.

3

1

8

Сучасні погляди на етіологію та патогенез карієсу зубів.

3

1

9

Гострий та хронічний карієс на стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Медикаментні засоби і методи ремінералізувальної терапії.

3

1

10

Гострий та хронічний поверхневий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

3

1

11

Гострий і хронічний середній карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

3

1

12

Гострий та хронічний глибокий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Одно- та двосеансні методи лікування. Лікувальні пасти для непрямого покриття пульпи: групи, властивості, особливості застосування. Загальне лікування карієсу.

3

1

13

„Квітучий” (генералізований) карієс. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування. Вторинний карієс депульпованих і недепульпованих зубів. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, особливості лікування. Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу.

3

1

14

Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу.

3

1

15

Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Методи і засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів у вагітних. Оцінка ефективності.

3

1

16

Спадкові та природжені ураження твердих тканин зуба. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування.

3

2

17

Набуті ураження твердих тканин зуба некаріозного походження. Класифікація, етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування. Змістовий модуль №2.

3

2
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка