Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна Пропедевтика терапевтичної стоматологіїСкачати 472.94 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір472.94 Kb.ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра терапевтичної стоматології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

_________________________

„____” __________ 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліна _____Пропедевтика_терапевтичної стоматології_

спеціальність _______14.01.22 стоматологія_____________

Факультет, курс Стоматологічний, ІІ курс_______________


Обговорено та ухвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

________________ 2015 р. з _________________дисциплін

Протокол № _11__ Протокол № ___

від „___” __________2015р. від „___” _________2015 р.

Завідувач кафедри Голова профільної методичної

професор Зубачик В.М. комісії професор Огоновський Р.З.

Львів-2015

І. Загальний розділ
Підготовка лікаря-стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових Галузевих стандартів вищої освіти 1101 „Медицина” за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія”.

Робоча програма складена за такими нормативними документами: • наказ № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія»;

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

 • наказ МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.»;

 • лист МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році;

 • лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 № 08.01-47/12037 Про затвердження скорегованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

 • новий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія” за №929 від 7.12.2009 р.;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 „Медицина”;

 • тимчасова програма навчальної дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія” (Київ, 2006 р.);

 • типовий план та наскрізна програма з виробничої практики для студентів стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110106 „стоматологія” (Київ, 2003 р.);

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

Головним завданням дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” є вивчення матеріалознавства в терапевтичній стоматології, засвоєння основних мануальних навичок по лікуванню зубів – препарування та пломбування каріозних порожнин (КП) І-V класів за Блеком різними пломбувальними матеріалами (цементи, амальгами, композитні матеріали), розкриття та препарування порожнини зуба, ампутація та екстирпація пульпи, медико-інструментальна обробка кореневих каналів (к/к) та їх обтурація та ін.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України (2010 р.) на викладання дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” за кредитно-модульною системою організації навчання відводиться (ІІ курс) - 4 кредити - 120 год. (10 год. - лекційних, 70 год. - практичних і 40 год. - самостійна робота студентів).

На ІІІ-ІV семестрах (фантомний курс) студенти опановують методику препарування каріозних порожнин, порожнини зуба, інструментальну обробку та обтурацію кореневих каналів. На фантомах відпрацьовують техніку пломбування підпрепарованих порожнин цементами, амальгамами та композиційними матеріалами.

Осінній семестр закінчується заліком. Наприкінці весняного семестру студенти складають диференційований залік.Опис навчального плану з дисципліни

«Пропедевтика терапевтичної стоматології»

для студентів стоматологічного факультету

за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія», кваліфікація – лікар

Структура

навчальної

дисципліни

кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання, семестр

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Пропедевтика терапевтичної стоматології

4 кредити

ECTS/ 120 год.

10 год.

70 год.

40 год.

ІІ курс,

ІІІ-IV семестри

диференційований залік

за семестрами

Змістовий модуль 1. Будова зубів та препарування каріозних порожнин

54 год. = 1,8

кредити

6 год.

32 год.

16 год.

III

семестр

залік

Змістовий модуль 2. Пломбувальні матеріали та ендодонтія

66 год. = 2,2 кредити

4 год.

38 год.

24 год.

IV

семестр

диференційований залік

Мета та завдання навчальної дисципліни5

Основною метою вивчення дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” є підготовка студентів до роботи в клініці при засвоєнні дисципліни „Терапевтична стоматологія” – метою якої є підготовка лікаря-стоматолога, здатного діагностувати і лікувати захворювання зубів, тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

Кінцеві цілі дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” встановлюється на основі ОПП підготовки лікаря за фахом „Стоматологія”. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до диференційованого заліку сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни: • вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики у клініці терапевтичної стоматології;

 • демонструвати на фантомах вміння користуватися основним стоматологічним інструментарієм та стоматологічним обладнанням;

 • демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця;

 • демонструвати на фантомах виконання стоматологічних маніпуляцій під час лікування зубів з приводу ускладненого та неускладненого карієсу.Програма навчальної дисципліни
Організація і обладнання стоматологічного кабінету

Стоматологічний кабінет. Вимоги до його організації. Типове оснащення. Стоматологічні установки і інструментарій, що використовується в терапевтичній стоматології. Асептика і антисептика. Стерилізація. Норми потреби медикаментів, пломбувальних матеріалів і основних стоматологічних інструментів.


Пропедевтика терапевтичної стоматології

У лекційному курсі висвітлюються питання історії розвитку терапевтичної стоматології, мета і місце терапевтичної стоматології в підготовці лікаря-стоматолога, значення праць вчених України, поняття про асептику і антисептику в стоматології, студенти знайомляться з клініко-анатомічними і особливостями будови зубів, зубною формулою, ознаками зубів тощо. Приділяється увага препаруванню І-V класів за Блеком та їх пломбування різними стоматологічними матеріалами. Розглядаються питання матеріалознавства в терапевтичній стоматології.

Класифікація пломбувальних матеріалів. Матеріали для постійних, тимчасових пломб і лікувальних пов’язок. Вимоги до пломбувальних матеріалів. Цементи. Фізико-механічні та хімічні властивості. Позитивні якості та недоліки. Показання до застосування. Технологія приготування та пломбування.

Амальгами. Склад, властивості. Позитивні якості та недоліки. Показання до використання. Технологія приготування та пломбування.

Композиційні пломбувальні матеріали. Класифікація. Склад, властивості. Показання до використання. Технологія приготування і методика пломбування. Адгезивна техніка. Фотополімеризатори.

Відновлення анатомічної форми зубів І-V класів різними пломбувальними матеріалами. Відновлення контактного пункту. Використання матриць та ін. аксесуарів. Кофердами. Шліфування та полірування пломб. Сучасні методики одонтореставрації. Ускладнення під час пломбування зубів.

Ендодонтія. Поняття. Клініко-топографічна характеристика порожнини зуба різців, ікол, премолярів та молярів.

Ендодонтичний інструментарій. Класифікація. Стандарти ISO. Призначення та використання сучасних інструментів і технологій. Хемоінструментальна обробка кореневих каналів. Пломбувальні матеріали та техніка обтурації кореневих каналів силерами за методикою центрального штифта (одного конуса) та холодної латеральної конденсації гутаперчі.

Методика організації пропедевтичних практичних занять передбачає:


 • вивчення стоматологічного обладнання та інструментарію;

 • знання топографо-анатомічних та гістологічних особливостей будови зубів;

 • оволодіння практичними навичками по методиці препарування каріозних порожнин 5 класів за Блеком на фантомах та видалених зубах;

 • вивчення матеріалознавства в терапевтичній стоматології, використання сучасних пломбувальних матеріалів для відновлення відпрепарованих каріозних порожнин та пломбування кореневих каналів.

Студентам рекомендується вести зошити для самопідготовки до практичних занять, в яких вони замальовують форми коронки та коренів зубів, форми жувальних поверхонь, топографію порожнини зуба та кореневих каналів, схематично відображають види каріозних порожнин та їх локалізацію за Блеком, описують етапи препарування КП під різні пломбувальні матеріали тощо.

Самостійна робота студентів передбачає: • опрацювання тем, які не входять до тем аудиторних занять;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до підсумкового модульного контролю.

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС до заліку, проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесені на самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час заліку.

Кафедри мають право вносити зміни до Навчальної програми в межах 15% залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ та ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.
Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н Л Е К Ц І Й

З ДИСЦИПЛІНИ „ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ”

2 курс, ІІІ семестр (6 годин)


п/п

Тема лекції

К-сть

годин

1.

Історія розвитку терапевтичної стоматології в Україні, зокрема в Галичині. Розділи терапевтичної стоматології і її зв'язок з іншими дисциплінами. Ергономіка у сучасній стоматології.

2

2.

Анатомо-топографічні особливості будови зуба. Класифікація каріозних порожнин. Принципи препарування каріозних порожнин відповідно до локалізації. Стоматологічні інструменти та їх призначення.

2

3.

Пломбувальні матеріали, їх властивості та класифікація. Особливості використання одонтом-реставраційних матеріалів, залежно від їх властивостей, локалізація дефекту твердих тканин зуба.

22 курс, ІV семестр (4 годин)


4.

Ендодонтія. Анатомо-фізіологічні особливості ендодонта. Ендодонтичні інструменти, стандарти ISO, основні методики та маніпуляції розпрацювання кореневих каналів. Медикаментні засоби.

2

5.

Матеріали для обтурації кореневих каналів, класифікація, склад, властивості силерів, показання до застосування. Сучасні технології пломбування кореневих каналів.

2


План занять із дисципліни

Пропедевтика терапевтичної стоматології”

2 курс, ІІІ семестр

Будова зубів та препарування каріозних порожнин -

1,8 кредити (54 год.)


№ п/п

Тема заняття

Практ. заняття

Самост. робота

Індив. робота

1.

Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, розділи. Внесок вчених України в її розвиток. Мета та завдання курсу пропедевтики

2


-

Огляд наукової літератури, підготовка рефератів, проведення наукових досліджень


2.


Будова зуба. Топографія тканин. Гістологія емалі.

Топографія та гістологія цементу і дентину.2

1

3.


Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни. Поняття пародонту, його функції. Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції.

2


1


4.

Зубна формула. Ознаки зубів. Клініко-анатомічні особливості будови різців верхньої та нижньої щелеп.

2

1


5.

Клініко-анатомічні особливості будови ікол.

2

1


6.

Клініко-анатомічна особливість будови премолярів верхньої та нижньої щелеп.

2

1

7.

Клініко-анатомічні особливості будови молярів верхньої та нижньої щелеп.

2

1

8.

Організація та обладнання стоматологічного кабінету. Бормашини, наконечники, правила експлуатації. Техніка безпеки. Поняття ергономіки. Стоматологічні інструменти, їх призначення. Ріжучі інструменти. Правила стерилізації.

2


19.

Шляхи поширення каріозного процесу в твердих тканинах зуба і на різних поверхнях

2

1


10.

Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Принципи та режим класичного препарування.

2

1


11.

Особливості препарування каріозних порожнин І класу за Блеком.

2

1

12.

Препарування каріозних порожнин V класу за Блеком.

2

1

13.

Особливості препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком.

2

1

14.

Особливості препарування каріозних порожнин ІІІ класу за Блеком.

2

1

15.

Особливості препарування каріозних порожнин ІV класу за Блеком.

2

1

16.

Методики препарування каріозних порожнин під сучасні пломбувальні матеріали: техніки препарування (М.І.-терапія), ART-методика (неінвазійна), тунельне препарування та інші.

2


2

Всього

32

16

2 курс IV семестр

Пломбувальні матеріали та ІІ ендодонтія -

2,2 кредити (66 год.)


17.

Пломбувальні матерали. Класифікації. Вимоги. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок.

2


1


Огляд наукової літератури, підготовка рефератів, проведення наукових досліджень18.

Лікувальні прокладки: групи, склад, властивості, показання до застосування, методика накладання. Ізолюючі прокладки.

2

1

19.

Стоматологічні цементи, їх класифікація. Склад, позитивні та негативні якості, показання та правила застосування.

2

1

20.

Склоіономерні цементи. Склад, властивості, позитивні та негативні якості, показання до застосування. Особливості пломбування.

2

1

21.

Амальгами: склад, властивості, позитивні та негативні якості, показання та правила застосування. Особливості шліфування та полірування пломб.

2

1

22.

Механізм адгезії різних пломбувальних матеріалів до твердих тканин зуба. Адгезивні системи: склад, принцип взаємодії з тканинами зуба, техніка застосування. Кондиціонування, мета, техніка. Помилки та ускладнення.

2


1

23.

Композиційні матеріали. Класифікація, склад. Композиційні матеріали хімічного способу твердіння: позитивні та негативні якості, показання, методика застосування.


2


1

24.

Фотополімерні композиційні матеріали (геліоматеріали), види, склад, властивості. Фотополімеризатори: призначення, фізико-технічна характеристика. Техніка безпеки у роботі з ними.

2


1

25.

Ендодонтія. Ендодонтичний інструментарій: класифікація, різновиди, призначення, правила застосування. Стандарти ISO.

2

1
26.

Анатомо-топографічні особливості будови порожнин та кореневих каналів всіх груп зубів.

2

1


27.

Видалення пломб, трепанація порожнин зуба, накладання девіталізуючих засобів. Герметична та пухка пов’язки. Показання до застосування. Помилки та ускладнення.

2


1


28.

Ампутація, екстирпація пульпи, видалення її розпаду: інструментарій, послідовність, особливості проведення кожної маніпуляції, ускладнення.

2

1


29.

Медикаментна обробка кореневих каналів: інструменти, лікарські засоби, класифікація. Механізм дії. Помилки та ускладнення.

2

1


30.

Сучасні методики механічної обробки кореневих каналів („Step-back”, „Crow-down”). Підготовка каналів до пломбування.

2

1


31.

Матеріали для пломбування кореневих каналів. Силери: класифікація, вимоги до них. Нетвердіючі матеріали: склад, властивості різних груп, показання до застосування.

2


1


32.

Тверднучі пломбувальні матеріали (силери) для кореневих каналів: групи, склад, позитивні та негативні якості, показання до застосування. Методики пломбування кореневих каналів.

2


1


33.

Тверді матеріали (філери) для пломбування кореневих каналів. Їх різновиди, позитивні та негативні аспекти. Сучасні технології, їх загальна характеристика.

2


2


34.

Особливості ендодонтичного втручання при інструментально недоступних кореневих каналах. Муміфікація та імпрегнація. Завдання та мета. Медикаментні засоби. Депофорез. Помилки та ускладнення.

2

2
35.

Особливості препарування та пломбування зруйнованих вітальних та депульпованих зубів, нетипових каріозних порожнин. Парапульпарні та всерединоканальні штифтові конструкції. Їх види, значення при відновленні анатомічної форми. Методики. Диференційований залік.

24Всього

38

24

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

2 курс, ІІІ семестр (16 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка.

9

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Опрацювання практичних навичок:

 • Анатомо-фізіологічні особливості будови твердих тканин зуба. Намалювати жувальну поверхню молярів і премолярів верхньої щелепи (малюнок).

 • Намалювати жувальну поверхню молярів і премолярів нижньої щелепи (малюнок).

 • Виготовити дві моделі коронки першого премоляра нижньої щелепи і на одній з них сформувати каріозну порожнину І класу за Блеком.

 • Виготовити дві моделі коронки першого премоляра верхньої щелепи і на одній з них сформувати каріозну порожнину V класу за Блеком.

 • Виготовити дві моделі коронки другого моляра нижньої щелепи і на одній з них сформувати каріозну порожнину II класу за Блеком.

 • Виготовити дві моделі коронки верхнього ікла і на одній з них сформувати каріозну порожнину IІІ класу за Блеком.

 • Виготовити дві моделі коронки верхнього центрального різця і на одній з них сформувати каріозну порожнину IV класу за Блеком.
1

1

1

1

1

1

1
Всього

16
2 курс, ІV семестр (24 год.)

п/п

Тема заняття

К-сть годин

Вид контролю

3.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка.

16

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Опрацювання практичних навичок:

 • Пломбувальні матеріали для герметизації фісур (фісурні герметики): види, властивості, методика роботи.

 • Компомери: склад, властивості, показання до використання.

 • Топографічна анатомія постійних зубів верхньої та нижньої щелеп (поперечний розтин, малюнок).

 • Топографічна анатомія постійних зубів верхньої та нижньої щелеп (поздовжній розтин, малюнок).
1

1

1


5.

Підготовка до диференційованого заліку

5Всього

24
Рекомендований вид індивідуальної роботи для студента

2 курс, ІІІ семестрп/п

Тема

1.

Опрацювати техніку препарування каріозних порожнин (М.І.-терапія)

2.

Опрацювати препарування каріозних порожнин (ART-методику)

3.

Опрацювати методику тунельного препарування каріозних порожнин2 курс, ІV семестрп/п

Тема

4.

Виготовлення різних конструкцій зубних пломб


5.

Освоєння методики накладання поліхромних пломб


6.

Порівняльна оцінка матеріалів і пломб різних конструкцій


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Викладання дисципліни забезпечується наступними методами: • вербальні, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

 • наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

 • практичні для застосування знань і набуття й закріплення умінь і навичок (різні види стоматологічних маніпуляцій на фантомах, виконання мануальних робіт (ліпка з пластиліну, різблення з пластичних мас);

 • перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок;

 • заохочення за наукові публікації або призові місця за участь у олімпіаді з дисциплін серед ВНЗ України, студентських конференціях тощо).

Максимальна ефективність навчання досягається за умови системного поєднання даних методів.

їМЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології».
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології». При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Для дисципліни «Пропедевтика терапевтичної стоматології» формою підсумкового контролю якої є диференційований залік:

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

�� = СА × 200

5

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

для дисциплін, що завершуються диференційованим заліком

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому контролі.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні та на окремих його завершених етапах за національною шкалою та шкалою ECTS. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента.
Диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни виключно на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною програмою. Диференційований залік виставляється за результатами поточного контролю.

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни.

Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є диференційований залік базується на результатах поточної навчальної діяльності та обчислюється в балах, відповідно до вищенаведеної таблиці 1.

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки. Бали студентів, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни ранжуються за шкалою ECTS таким чином:

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між оцінкою ECTS та оцінкою за національною шкалою).МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 1. Інструктивні методичні матеріали для самостійної роботи студентів на практичному занятті, включаючи матеріал для теоретичної підготовки та орієнтовні карти для оволодіння професійними вміннями та навичками, тести для самоконтролю відповідно до тем практичних занять.

 2. Матеріали для поточного контролю підготовчого та заключного етапів (тести для оцінювання вхідного та вихідного рівня знань за темами практичного заняття).

 3. Інструктивні матеріали для позааудиторної самостійної роботи за темами, що винесені на самостійне опрацювання.

 4. Методичні рекомендації для викладачів до практичного заняття згідно календарного плану.ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
Будова зубів та препарування каріозних порожнин”


 1. Теоретична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна, її розділи, зв’язок з іншими дисциплінами. Цілі та задачі пропедевтичного курсу.

 2. Історичні етапи розвитку терапевтичної стоматології. Внесок вчених України в її розвиток.

 3. Гістологічна будова, хімічний склад, фізіологічні особливості емалі.

 4. Поняття структурної та функціональної резистентності емалі.

 5. Гістологічна будова, хімічний склад, фізіологічні особливості дентину. Поняття первинного, вторинного та третинного дентину, особливості його утворення.

 6. Гістологічна будова, хімічний склад, фізичні особливості цементу.

 7. Будова пульпи зуба, її функції. Зміни в пульпі, пов’язані з віком.

 8. Будова періодонту, його функція. Вікові та патологічні процеси, що відбуваються в періодонті. Пародонт: поняття, будова.

 9. Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції.

 10. Зубні формули: анатомічна, клінічна, ВООЗ.

 11. Ознаки зубів: кута коронки, кривизни коронки, відхилення кореня, контактних поверхонь.

 12. Клініко-анатомічні особливості будови різців верхньої та нижньої щелепи.

 13. Клініко-анатомічні особливості будови премолярів верхньої та нижньої щелепи.

 14. Клініко-анатомічні особливості будови молярів верхньої та нижньої щелепи.

 15. Анатомо-фізіологічні особливості будови окремих ділянок слизової оболонки порожнини рота: губ, щік, ясен, дна порожнини рота, перехідних складок, твердого та м’якого піднебіння, язика.

 16. Організація та обладнання стоматологічного кабінету: гігієнічні та ергономічні вимоги.

 17. Охорона праці лікаря-стоматолога. Професійні захворювання та їх профілактика. Техніка безпеки в стоматологічному кабінеті.

 18. Сучасне обладнання стоматологічного кабінету. Види бормашин. Універсальні стоматологічні установки, крісла.

 19. Стоматологічний інструментарій для обстеження та лікування хворого, призначення та особливості застосування. Види стоматологічних наконечників.

 20. Інструментарій для препарування та пломбування каріозних порожнин. Стоматологічні бори: різновидність, розміри, матеріали для їх виготовлення.

 21. Класифікація каріозних порожнин за Блеком, варіанти локалізації їх для кожного класу, атипові каріозні порожнини.

 22. Принципи препарування КП: деонтологічний, анестезіологічний, біологічної доцільності, технічної раціональності, збереження тканин пародонту.

 23. Принципи виникнення болю під час препарування твердих тканин зубів та способи їх усунення. Поняття режиму препарування.

 24. Етапи класичного препарування каріозних порожнин, їх особливості та інструментарій.

 25. Особливості препарування каріозних порожнини 1 та 5 класів за Блеком.

 26. Особливості препарування каріозних порожнини 2 класу за Блеком залежно від локалізації, наявності чи відсутності сусіднього зуба.

 27. Особливості препарування каріозних порожнини 3 класу за Блеком залежно від локалізації, наявності чи відсутності сусіднього зуба.

 28. Особливості препарування каріозних порожнини 4 класу за Блеком залежно від локалізації, наявності чи відсутності сусіднього зуба.

 29. Особливості препарування КП під сучасні композиційні матеріали.

 30. Мікропрепарування (М.І.-терапія): показання, особливості проведення, переваги та недоліки.

Пломбувальні матеріали та ендодонтія”

 1. Класифікація пломбувальних матеріалів.

 2. Матеріали для тимчасових пломб та герметичних пов’язок. Вимоги до них. Склад, властивості, особливості приготування та використання.

 3. Тимчасова пломба та герметична пов’язка. Визначення. Методика накладання.

 4. Лікувальні прокладки: групи, склад, властивості, показання до застосування, методика накладання.

 5. Класифікація стоматологічних цементів.

 6. Фосфат-цемент: склад, властивості, показання до застосування, техніка замішування.

 7. Ізоляція пульпи: поняття. Види ізолюючих прокладок: лайнерна та базисна. Матеріали для ізоляції пульпи: склад, властивості, показання до застосування, методика накладання.

 8. Силіко-фосфатні стоматологічні цементи, їх склад, властивості, показання до застосування, техніка замішування та пломбування.

 9. Силікатні стоматологічні цементи, їх склад, властивості, показання до застосування, техніка замішування та пломбування.

 10. Склоіономерні цементи, їх склад, властивості, показання до застосування, техніка замішування та пломбування.

 11. Поняття контактного пункту при пломбуванні каріозної порожнини, значення його в патології пародонту, методи відновлення, вибір пломбувального матеріалу.

 12. Срібна амальгама: склад, позитивні та негативні якості, техніка замішування та пломбування, шліфовка та поліровка пломби.

 13. Класифікація композиційних пломбувальних матеріалів. Склад та властивості, показання до застосування.

 14. Протравлювання: мета, засоби і методика проведення. Можливі помилки та ускладнення.

 15. Адгезія. Визначення. Види адгезивних систем.

 16. Механізм адгезії композиційних пломбувальних матеріалів хімічного затвердіння. Адгезивні системи: склад, властивості, принцип взаємодії з тканинами зуба, техніка застосування.

 17. Характеристика адгезивних систем 5 та 6 поколінь. Особливості застосування. Поняття змазаного шару, гібридної зони, колапсу колагенових волокон.

 18. Макронаповнені композиційні пломбувальні матеріали: характеристика, показання, техніка пломбування, особливості шліфовки та поліровки пломби.

 19. Мікро наповнені та гібридні композиційні пломбувальні матеріали: порівняльна характеристика, показання, техніка пломбування, особливості шліфовки та поліровки пломб.

 20. Фотополімеризатори: призначення, фізико-технічні характеристики. Техніка безпеки під час роботи з ними.

 21. Пломбувальні матеріали для герметизації фісур (фісурні герметики): види, властивості, методика роботи.

 22. Компомери: склад, властивості, показання до використання. Техніка клінічного застосування.

 23. Ендодонтія, визначення. Топографо-анатомічні ендодонтичні терміни та маніпуляції.

 24. Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення та пломбування кореневих каналів: класифікація, призначення, правила застосування. Стандарти ISO.

 25. Анатомо-топографічні особливості будови порожнини зуба та кореневих каналів різців верхньої та нижньої щелеп.

 26. Анатомо-топографічні особливості будови порожнини зуба та кореневих каналів іклів верхньої та нижньої щелеп.

 27. Анатомо-топографічні особливості будови порожнини зуба та кореневих каналів премолярів верхньої та нижньої щелеп.

 28. Анатомо-топографічні особливості будови порожнини зуба та кореневих каналів молярів верхньої та нижньої щелеп.

 29. Трепанація коронки різців: показання, особливості, етапи, техніка, інструментарій, помилки та ускладнення.

 30. Трепанація коронки ікол: показання, особливості, етапи, техніка, інструментарій, помилки та ускладнення.

 31. Трепанація коронки премолярів: показання, особливості, етапи, техніка, інструментарій, помилки та ускладнення.

 32. Трепанація коронки молярів: показання, особливості, етапи, техніка, інструментарій, помилки та ускладнення.

 33. Методика накладання девіталізуючої пасти: інструментарій, лікарські речовини, помилки та ускладнення. Поняття герметичної пов’язки.

 34. Ампутація, екстирпація та видалення розпаду пульпи: інструментарій, особливості проведення. Можливості помилки та ускладнення.

 35. Препарування кореневих каналів: методико-інструментальна обробка кореневих каналів за методиками „Step-down” та „Crow-down” техніка.

 36. Препарування кореневих каналів. Інструменти для машинної обробки кореневих каналів: види наконечників, ендодонтичного інструментарію. Пристосування для видалення відламків інструментів з кореневих каналів.

 37. Медикаментозна обробка кореневих каналів: інструментарій, лікарські речовини, сучасні методики.

 38. Хімічне розширення кореневих каналів: медикаментозні засоби, особливості проведення. Можливості ускладнення. Підготовка каналів до пломбування.

 39. Класифікація матеріалів для пломбування кореневих каналів. Вимоги до них, порівняльна характеристика.

 40. Нетвердіючі пломбувальні матеріали для кореневих каналів, антимікробні та протизапальні пасти: показання до застосування, методика та етапи пломбування.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова


 1. Артельт Х.М., Дрожжина В.А., Федоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практике.– С.-Петербург – Куксхавен, 1996.

 2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия.– М.: АО Стоматология, 1999.

 3. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение: Пособие для врачей.– М.: АО Стоматология, 1997.

 4. Бризяно Б. Препарирование корневого канала. Основы препарирования // Клин. стоматология.– 1998.– №4.

 5. Востановление (реставрация) и пломбирование зубов современными материалами и технологиями /А.К. Николишин.- Полтава: Полтава, 2001.

 6. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы: практ. пособие /А.В. Борисенко, В.П. Неспрядько.- К.: Книга плюс, 2002.

 7. Композиционные пломбировочные материалы /А.В. Бондаренко.- К.: Книга плюс, 1998.

 8. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии: Учебное пособие для врачей.– СПБ, 1999.

 9. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача.- 3-е изд. перераб. и доп.- Полтава: Изд-во „Полтава”, 2003.

 10. Политун А.М. Эндодонтическая практика: инструментальная обработ­ка корневых каналов // Современная стоматология.- № 3.- 1998.

 11. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы: учеб. пособие для мед. вузов по специальности „Стоматология” /Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко.- К.: Книга плюс, 2002.- 2-е изд.

 12. Предсказуемая эндодонтия /А.П. Педорец, А.Г. Пиляев, Н.А. Педорец.- Донецк: Норд Пресс, 2006.

 13. Реставрационные материалы и основы практической эндодонтии /С.К. Суржановский, Ю.Н. Паламарчук, О.Н. Строяковская и др.- К.: Книга плюс, 2004.

 14. Терапевтическая стоматология: Учеб. пособие. /Под ред. проф. Л.А. Дмитриевой.– М.: МЕДпресс-информ, 2003.

 15. Терапевтична стоматологія: Підручник.– У 4 томах /М.Ф. Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун та ін.– К.: Здоров’я, 2004.– Т.2.– 400 с.

 16. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: Инструменты, материалы и методы.– К.: Книга плюс, 1999.Допоміжна


 1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные цементы в стоматологии.– К.: Книга плюс, 1999.

 2. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы.– К., Книга плюс, 1998.

 3. Боровский Е.В., Барер Г.М. Руководство к практическим занятиям по терапевтической стоматологии.– М.: Медицина, 1975.

 4. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и пломбировочные материалы.– Донецк: Лебедь, 1999.

 5. Николишин А.К. Современные пломбировочные материалы.– Полтава, 1996.

 6. Утворат Д. Новая концепция препарирования корневого канала // Клин. стоматология.– 1999.– №3.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  1. Офіційний сайт Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: http://www.meduniv.lviv.ua/

  2. Електронні інформаційні ресурси вузівської бібліотеки:

 • Електронний каталог бібліотеки.

 • Інформаційно-довідникові джерела: енциклопедії, довідники, словники.

 • Навчальні електронні видання і ресурси: посібники, що містять систематизований матеріал в рамках програми навчальної дисципліни.

  1. Інформаційні ресурси в мережі Інтернет:

 • http://bookmed.by/stomatologiya/propedevtika-stomatologicheskikh-zabolevanij-skorikova-l-a.html

 •  http://dentalss.org.ua/load/kniga_stomatologia/obshhaja_stomatologija/propedevtika_stomatologicheskikh_zabolevanij/6-1-0-422

 •  http://www.library.gov.ua/novi-nadkhodzhennia/stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2/802-stomatolohiia-eds-m-m-rozhok-liber-2

 • http://www.booksmed.com/stomatologiya/153-terapevticheskaya-stomatologiya-borovskij.html

 • http://stom.at.ua/load/ehlektronnye_knigi/terapevticheskaja_stomatologija/5

 • http://www.stomatkniga.ru/

 • http://fb2.booksgid.com/medicina/76513-k-kapustin-stomatologiya.html

 • http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1.html

 • http://vk.com/pages?oid=-4152612&p=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%90.%2C_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92.%D0%90.%2C_%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D.%D0%9F.%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D.%D0%92.%2C_%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%98.%D0%92._-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%

 •  http://www.webmedinfo.ru/borovskij-e-v-terapevticheskaya-stomatologiya-uchebnik-dlya-studentov-medicinskix-vuzov.htmlБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка