Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист за спеціальностями «Судова експертиза» 18010003)Скачати 259.56 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір259.56 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра тактико-спеціальної підготовки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

___. ________ 2013РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 Цивільний захист

за спеціальностями «Судова експертиза» (8.18010003),

«Правознавство» (8.03040101), «Психологія» (8.03010201)

для денної та заочної форми навчання
Київ - 2013 рік

Робоча програма «Цивільний захист» для курсантів та слухачів магістратури денної форми навчання та слухачів ННІЗН НАВС галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза»; 0304 «Право» спеціальність 8.03040101 «Правознавство»; 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність 8.03010201 «Психологія» .


Розробники:

Молотай В.А., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадського безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук;

Грош В.І., старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадського безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки ННІПФПМГБВВ Національної академії внутрішніх справ

Протокол № 1 від 30 серпня 2013 року


Начальник кафедри тактико-

спеціальної підготовки

полковник міліції О.В. Каверін

30 серпня 2013 рокуСхвалено методичною радою НАВС

Протокол від «____»________2013 року № ___

_____.___________ 2013 Голова _____________________В.В. Чернєй

(підпис)

 Молотай В.А., Грош В.І., 2013


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

1801 «Специфічні категорії»

Нормативна


спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза»

0304 «Право»

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальність 8.03010201 «Психологія»

Модулів – 1

Професійне спрямування: для підрозділів міліції громадської безпеки, підрозділів карного розшуку, підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, експертів-криміналістів

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 36

1-й (2-й)

1-й (2-й)

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи курсанта (слухача, студента) –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


6 год.

4 год.

Семінарські

12 год.

6 год.

Практичні

-

-

Самостійна робота

18 год.

26 год.

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - аудиторні заняття - 50%, самостійна та індивідуальна робота – 50%;

для заочної форми навчання - аудиторні заняття - 28%, самостійна робота – 72%.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті курсантами та слухачами компетенційних знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, формування у курсантів відповідальності за особисту та колективну безпеку, здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" магістри у відповідних спеціалізаціях, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:


 • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

 • знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

 • здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

 • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;

 • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

 • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

 • інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.

 • забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

 • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками;

Місце в структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці»


 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Організація та планування заходів з питань цивільного захисту

Основні положення законодавства України з питань цивільного захисту. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, її основні завдання і функції, органи управління. Функціональні та територіальні підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

Нормативно-методичні документи із створення та управління діяльністю спеціалізованих служб та функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту. Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо).

Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру. Роль, місце та завдання цивільної оборони в структурі МВС України.

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечному об’єкті та пом'якшення їхніх наслідків.

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи.

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.
Тема 2. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

Концепція захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Мета, завдання захисту населення. Основні принципи й заходи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійному лиху та застосуванні засобів ураження. Гарантії прав громадян в умовах надзвичайного стану.

Заходи захисту населення і територій, які проводять завчасно. Заходи захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Завдання психологічного захисту. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі.

Організація укриття населення в захисних спорудах. Призначення та класифікація сховищ. Планувальні і конструктивні рішення сховищ і ПРУ, інженерно-технічне обладнання і вентиляція, опалення, каналізація і водопостачання, електропостачання, зв'язок. Системи життєзабезпечення захисних споруд.

Евакуаційні заходи, порядок їх планування та здійснення. Евакооргани та їх функції. Організація прийому евакуйованого населення, його розміщення, працевлаштування, забезпечення. Охорона громадського порядку при проведенні евакуаційних заходів.

Організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги та евакуації постраждалого населення із зон НС. Організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час евакуації. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС.

Забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ України, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф.
Тема 3. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Класифікація надзвичайних ситуацій. Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій.

Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Плани підприємств на випадок аварії. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Дестабілізуючі чинники в політичній, соціальній та економічній сферах. Класифікація соціальних небезпек. Політичні конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні: духовне гноблення; політичний, релігійний, національний фундаменталізм; тероризм; ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти малої інтенсивності; війни. Природно-соціальні небезпеки та соціально-техногенні небезпеки.
Тема 4. Організація і тактика дій сил ОВС України при виникненні надзвичайних ситуацій

Поняття надзвичайної обстановки для органів внутрішніх справ України, її ознаки. Класифікація обставин за яких найчастіше викликається надзвичайна обстановка. Перелік ситуацій, які класифікуються як особливі умови. Правові основи організації діяльності ОВС в особливих умовах. Класифікація особливих умов за характером та поширеністю. Обов’язки нарядів міліції на місці події при виявленні надзвичайної ситуації. Коло завдань і обсяг дій наряду міліції, який першим з’явився на місці події. Тактичні дії по охороні громадського порядку в особливих умовах.

Надзвичайний стан. Правова основа, умови і мета введення надзвичайного стану.

Порядок введення та припинення дії надзвичайного стану. Перелік заходів, що запроваджуються на території введеного надзвичайного стану. Додаткові заходи, що запроваджуються для забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Додаткові заходи у випадках виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Обов’язки нарядів патрульно-постової служби щодо охорони громадського порядку в умовах надзвичайного стану.


Тема 5. Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж, біологічного зараження.

Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому просторі. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші.

Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Особливості гасіння пожеж на об’єктах МВС України.

Протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його досягнення. Загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння.


Тема 6. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Організація і здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки у процесі поводження з небезпечними, радіоактивними і токсичними речовинами, дотримання умов безпечного розміщення та збереження небезпечних, токсичних та радіоактивних відходів.

Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР.

Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на об’єкті господарювання. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному об’єкті. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на території України. Організація оперативного контролю радіоактивного, хімічного та інших видів забруднення у зонах НС. Організація роботи, пов'язаної із запобіганням, виявленням і припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров'я населення. Організація і проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо ліквідації наслідків НС. 1. Структура навчальної дисципліни

«Цивільний захист»

Назви змістових тем

Кількість годин

денна форма (д)

заочна форма (з)

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

Пр.

інд

с.р.


л

с

пр

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 1. Організація та планування заходів з питань цивільного захисту.

6

2

2
2

8

2

2
4

Тема 2. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

6

2

2
2

10

2

2
6

Тема 3. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

6
2
4

4


4

Тема 4. Організація і тактика дій сил ОВС України при виникненні надзвичайних ситуацій.

6

2

2
2

4


4

Тема 5. Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж, біологічного зараження.

6
2
4

5
1
4

Тема 6. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

6
2
4

5
1
4

Усього годин


36

6

12

0

18

36

4

6

0

26


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


д

з

Тема 1.

Організація та планування заходів з питань цивільного захисту.

2

2

Тема 2.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

2

2

Тема 3.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

2
Тема 4.

Організація і тактика дій сил ОВС України при виникненні надзвичайних ситуацій.

2
Тема 5.

Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж, біологічного зараження.

2

1

Тема 6.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

2

1


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


д

з
Не передбачені
7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


д

з
Не передбачені
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


д

з

Тема 1.

Організація та планування заходів з питань цивільного захисту.

2

4

Тема 2.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.

2

6

Тема 3.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

4

4

Тема 4.

Організація і тактика дій сил ОВС України при виникненні надзвичайних ситуацій.

2

4

Тема 5.

Протипожежний захист, методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж, біологічного зараження.

4

4

Тема 6.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.

4

4

Основними завданнями самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів) є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також вивчення окремих розділів дисципліни при консультуванні з викладачем.9. Індивідуальні завдання

Тема 1. Основи цивільного захисту в Україні – підготувати доповідь «Історія розвитку цивільного захисту».

Тема 2. Забезпечення заходів в межах єдиної системи цивільного захисту – підготувати реферат на тему: «Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет міністрів України, - координатори діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту»

Тема 3. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу:

– розробити класифікацію стихійних лих, притаманних території України.

– розробити класифікацію промислових аварій, соціальних небезпек, притаманних території України.

Тема 4 Організація і тактика дій сил ОВС України при виникненні надзвичайних ситуацій – розробити рекомендації працівникам ОВС:


 • при виникненні пожежі;

 • при загрозі, виникненні повені;

 • при розливі ртуті;

 • у разі виникненні хімічної небезпеки;

 • у разі катастрофи на транспорті;

 • при дорожньо-транспортній пригоді.


10. Методи навчання

Проведення лекційних та семінарських занять з курсантами (слухачами, студентами), перегляд фільмів та розв’язання ситуаційних завдань.


11. Методи контролю

При вивченні дисципліни використовують такі методи контролю: опитування, перевірка, тестування.. З тематики змістового модулю дисципліни проводиться тестування (75 завдань).


12. Розподіл балів, які отримують курсанти (слухачі, студенти)
Для розрахунку оцінки рівня засвоєння дисципліни використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

Зараховано

85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Розрахунок бальної оцінки модуля (М) складається з наступних елементів:


М = Мо + К12 + К34, де
Мо — початкова максимальна “вартість” модуля в балах, яку можна отримати під час модульного поточного тестування.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання “вартості” коефіцієнтів (К12 + К34), які враховують якість аудиторної роботи та творчої діяльності.


Таблиця бальних коефіцієнтів


Поточні оцінки семінарських (практичних) занять

К1

Відвідування лекцій, семінарських та практичних занять

К2

“5” (відмінно)

+5

Постійно

+2

“4” (добре)

+4

Один та менше половини пропусків

0

“3” (задовільно)

+3

“2” (незадовільно)

-2

Відсутність на більше половини занять модуля

-1

Відсутність оцінок

-1

Ведення конспекту

К3

Термін складання модуля

К4

Змістовно, акуратно

+2

У строк

+1

Змістовно

+1

Поза терміном

0

Наявність конспекту

0

Повторне складання

-1

Відсутність конспекту

-1Підсумковий рейтинг (в балах) за навчальну дисципліну визначається за формулою:


Rd = М + ДБ + БВ, де
Rd — підсумковий (загальний) рейтинг за дисципліну

ДБ — додаткові бали за навчально-творчу діяльність (реферат, наукова робота у гуртках тощо). Їх види та “вартість” визначаються кафедрою.

Курсант (слухач, студент) протягом семестру може підготувати не більше одного реферату та наукової роботи з дисципліни.

БВ — “бальна вартість” заліку. Якщо підсумковий рейтинг за навчальну дисципліну складає більше 60 балів та з усіх модульних контролів отримана позитивна оцінка, то той, хто навчається, може отримати залік без його складання. У разі отримання меншої суми балів або наявності бажання підвищення рейтингу, складання заліку обов’язкове. У такому випадку БВ розраховується за формулою.

Відповідальність за об’єктивність оцінювання несе науково-педагогічний працівник, на якого покладені відповідні обов’язки.
За традиційною системою оцінювання

Оцінювання знань слухачів заочної форми навчання під час поточного та підсумкового контролю здійснюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо курсант (слухач, студент) виявляє глибоке розуміння суті поставлених завдань.

Оцінка «добре» виставляється, якщо курсант (слухач, студент) грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами тем, але допускає несуттєві помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо курсант (слухач, студент) поверхово розкриває суть навчального матеріалу, допускає суттєві помилки під час відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо курсант (слухач, студент) не розкрив поставлені запитання, допустив грубі помилки.


13. Методичне забезпечення

 1. Матеріали лекцій.

 2. Методичні розробки проведення семінарських занять.

 3. Нормативна документація.

 4. Мультимедійні презентації лекцій

 5. Навчальні відеофільми.

 6. Матеріали тестових завдань для проведення модульного контролю.14. Рекомендована література

Базова

 1. Кодекс цивільного захисту України // прийнятий Верховною радою України 2 жовтня 2012 року.

 2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 3. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 6. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 7. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 8. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 9. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 10. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 11. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 12. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України/Міністерства соціальної політики України/Міністерства охорони здоров’я України/ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1061/468/587/865 від 31.07.2012 "Про затвердження Порядку спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей"

 13. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. // Серія: Альма-матер - К.: , 2012. – 224с.

 14. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

 15. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

 16. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: Новий Світ., 2011. – 344 с.

 17. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб./7-е вид. перероб. і допов. – К.: Знання, 2011 – 334 с.

 18. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.


Допоміжна

 1. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 2. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

 4. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

 5. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

 6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

 7. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.

 8. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

 9. Чепкашин О.В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. /головне управління МНС України в Луган. обл. Луганськ-2010.-134 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Державна служба з надзвичайних ситуацій України http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка