Робоча програма навчальної дисципліни цивільний захист (нормативна)Скачати 243.21 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір243.21 Kb.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


__________Одеський національний університет імені І.І. Мечникова_________

(повна назва вищого навчального закладу)Кафедра медичних знань та безпеки життєдіяльності
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор


_________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільний захист» (нормативна)

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________05 соціальні та поведінкові науки__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 055_міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

(шифр і назва спеціальності (тей)


освітньо-кваліфікаційний рівень ____________________магістр______________________

інституту, факультету _________Інститут соціальних наук_______________________

(назва інституту, факультету)

2016 – 2017


Цивільний захист» (нормативна) Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055. „___” ________, 2016.- 14 с.

Розробник: Гвоздій Світлана Петрівна, к. пед. н., доцент

(вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)

____Медичних знань та БЖД біологічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова ___
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)____________________
___________________ (Гвоздій С.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”_______________ 20___ р

__________, 20__

 __________, 20__


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

05 соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


Нормативна

Модулів – 1

Спеціальність

055

Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин – 30

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


- год.

- год.

Практичні, семінарські

10 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

20 год.

- год.

ІНДЗ: -

Вид контролю: залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з нормативної дисципліни «Цивільний захист».

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») та типовими програмами, затвердженими МОН України та ДСНС України.

Дисципліна «Цивільний захист» є обов’язковим предметом навчання студентів денних та заочних відділень вузів і включається в навчальні плани як спеціальна й самостійна дисципліна. Курс «Цивільний захист» зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Навчальний процес організується з урахуванням завдань, що вирішуються ВНЗ як об’єктом господарчої діяльності з використанням його навчально-матеріальної бази.


Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій (НС), локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

 • знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

 • здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

 • проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах господарювання (ОГ) відповідно до своїх професійних обов’язків;

 • обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

 • розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

 • забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;

 • оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками.

У результаті вивчення програми студенти повинні:

а) знати:

- характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного і воєнного часу;

- способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів, аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

- порядок дій сил ЦЗ і населення в умовах надзвичайних обставин;

- призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю;

- методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної) біологічної обстановки;

- основи організації і здійснення заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні НС.

б) сформувати наступні вміння та навички:

- практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

- оцінювати радіаційну, хімічну біологічну обстановку;

- керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті господарчої діяльності відповідно до майбутньої спеціальності.

Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох складових - «Загальна підготовка» (1-3 теми) і «Профільна підготовка» (4-6 теми).
3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Цивільна захист у сучасних умовах.

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

Зміст теми. Роль і місце захисту населення відповідно до Кодексу цивільного захисту України (01.07.2013 року). Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часів, їх вплив на життєдіяльність людей та характеристика осередків ураження. Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні. Характеристика осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасних засобів ураження.

НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

Основні етапи аналізу НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки.
Тема 2. Планування з питань цивільного захисту. Методика підготовки і проведення занять, розробка плану-конспекту для проведення занять з ЦЗ.

Зміст теми. Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.

Організація навчання населення з цивільного захисту оборони, методика проведення занять з цивільного захисту. Навчання населення з цивільної оборони. Методика підготовки і проведення занять, розробка плану-конспекту для проведення занять з цивільного захисту. Методика розробки планів з попередження НС. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природного характеру.

Вимоги до складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.


Тема 3. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Захисні споруди ЦЗ. Засоби індивідуального захисту населення

Зміст теми. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями. Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії;

Протирадіаційний захист в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості.

Захист населення в надзвичайних ситуаціях. Основні принципи і способи захисту населення у надзвичайні ситуаціях. Захисні споруди цивільної оборони. Засоби індивідуального захисту населення.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Тема 4. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС.

Зміст теми. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд (греблі) водосховищ.

Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях. Розрахунок сил і засобів при затопленні (підтопленні) населених пунктів. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його видами.


Тема 5. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за умов НС.

Зміст теми. Медико-санітарне забезпечення населення на випадок НС. Засоби медичного захисту їх склад, умови накопичення, зберігання та використання за призначенням. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за умов НС. Завдання системи медичного захисту постраждалого населення внаслідок НС. Розробка, використання та забезпечення вдосконалення методів і засобів надання термінової медичної допомоги і лікування постраждалого населення з урахуванням характеру НС. Організація і координація робіт з надання термінової медичної допомоги та евакуації постраждалого населення із зон НС. Обмежувальні протиепідемічні медико-санітарні і адміністративні заходи. Комплекс заходів із запровадження на територіях карантину або обсервації.


Тема 6. Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в НС, Функції у сфері цивільного захисту

Зміст теми. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Завдання психологічного захисту. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб. Недопущення паніки та недобросовісного розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, людям похилого віку.

Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних порушень. Принципи та методи психологічної допомоги при посттравматичному стресі. Технології профілактики посттравматичних стресових розладів.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

з/п

Тема


Кількість годин

Очне відділення

Заочне відділення

Л

П

Ср

Л

П

СР

Змістовій модуль 1. Цивільний захист у сучасних умовах.

1

Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС. Роль і місце захисту населення відповідно до Кодексу цивільного захисту України (01.07.2013 року). Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей.

-

1

2

-

-

-

2

Планування з питань цивільного захисту. Методика підготовки і проведення занять, розробка плану-конспекту для проведення занять з ЦЗ.

-

1

4

-

-

-

3

Прогнозування, оцінка обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Захисні споруди ЦЗ.

Засоби індивідуального захисту населення. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.-

2

4

-

-

-

Змістовий модуль 2. Заходи і дії в межах єдиної системи Цивільного захисту

4

Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Осередок радіоактивного, хімічного та біологічного ураження

Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях. Методика оцінки збитків від наслідків НС.-

2

6

-

-

-

5

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за умов НС

-

2

2

-

-

-

6

Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в НС, Функції у сфері цивільного захисту. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС

-

2

2

-

-

-

Всього годин

-

10

20

-

-

-


5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття не передбачені
 1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей: особливості регіону та країни. Планування з питань цивільного захисту. Методика підготовки і проведення занять, розробка плану-конспекту для проведення занять з ЦЗ.

2

2.

Прогнозування, оцінка обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного та біологічного зараження.

Захисні споруди ЦЗ. Засоби індивідуального захисту населення. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.2

3

Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Осередок радіоактивного, хімічного та біологічного ураження

2

4.

Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. Концепція організації надання медичної допомоги населенню за умов НС

2

5

Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в НС, Функції у сфері цивільного захисту. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС

2


7. Теми лабораторних занять.

Лабораторні заняття не передбачені8. Самостійна робота

8.1. Завдання для самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів під час вивчення даного навчального курсу включає теоретичну підготовку з окремих тем курсу, що вивчаються в порядку самостійної роботи, а також підготовку до практичних занять з тем, що вказані нижче.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці, навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах.

№ з/п

Тематика

Кількість годин

1

Питання правового регулювання цивільного захисту у Кодексі цивільного захисту України від 01.07.2013р. Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні. Надзвичайні ситуації терористичного походження.

2

2

Розробка студентами плану-конспекту для проведення занять з цивільного захисту (відповідно до індивідуальних завдань, які передбачені програмою навчання населення).

4

3

Захисні споруди цивільного захисту. Класифікація захисних споруд і вимоги до них

Організація укриття населення в захисних спорудах. Засоби індивідуального захисту в надзвичайних ситуаціях.4

4

Практичне розв’язання типових задач щодо оцінки обстановки:

 1. Приведення рівнів радіації до одного часу після ядерного вибуху.

 2. Визначення можливих доз опромінення при діях на

місцевості, яка заражена радіоактивними речовинами.

 1. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості.

 2. Визначення меж осередку хімічного ураження, площі зон зараження типу ОР (СДОР).

 3. Визначення стійкості ОР на місцевості та техніці.

Визначення ймовірних втрат робітників, службовців, населення й особового складу формування в осередку хімічного ураження.

6

5

Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження.

Організація радіаційної розвідки, дозиметричного й хімічного контролю. Управління формуванням ЦЗ у ході робіт, взаємодія з сусідніми формуваннями.2

6

Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС

2
Всього годин

20

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання не передбачені10. Методи навчання

 1. Лекції з використанням наочних матеріалів, посібників, мультимедійних технологій;

 2. практичні заняття;

 3. робота з основною та додатковою літературою, періодичними виданнями;

 4. робота в Інтернеті.


11. Методи контролю

Поточне оцінювання студентів здійснюється: • усне опитування та результати практичних занять (в залежності від навчального плану факультету);

 • оцінюванням підсумкового письмового тесту.


12. Розподіл балів, що присвоюються студентам

(за модулями)

Модулі

навчального

процесу

та змістовімодулі

Модуль 1

Аудиторне заняття та поточне тестування


Сума


Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Доля у підсумковій оцінці знань з дисципліни


50

50

100

Т*., пр..р., к.р**Підсумкове

тестування

* скорочення: т - тест, пр.р. – практична робота, к.р. – контрольна робота.

** - у залежності від навчального плану факультетуПоточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест

Сума

Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3
Т4

Т5

Т6
100

15

15

30

20

15

15

25

25

50

100

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

 1. Тексти лекцій.

 2. www.nmr-czbjd.edukit.od.ua - Сайт Науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення Одеської області

 3. Гвоздій С.П., Поліщук Л.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Частина І. Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. Видавництво ОНУ, Одеса, 2013. – 32 с.

 4. Еннан А.А., Сахаров О.В., Абрамова Н.М., Гвоздій С.П. Методичні рекомендації «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Одеса: Б.В., 2012.

 5. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю з дисципліни «Цивільна оборона». Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Іванова І.В., Багаєва О.С., Бурденюк О.І., Гвоздій С.П., Козикін А.Г., Майданюк Є.С. – Одеса «Астропринт», 2006 – 34 с.

 6. Ілюстративний матеріал: мультимедійні презентації, таблиці, схеми, відеофільми, DVD – фільми, слайди, різноманітні прилади, засоби індивідуального захисту.

 7. Журнал: «Надзвичайна ситуація».


14. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

 2. Кодекс цивільного захисту України. – К., 2013.

 3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 4. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 5. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 6. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281.

 7. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.

 8. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43.

 9. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” від 15.04.97 року №338-027.

 10. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” від 29.01.98 року №100-03.

 11. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

 12. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру” від 5.10.98 №1599.


Основна література

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.

10 Самкнулов В.I. Цившльна оборона. Навчальний посібник. Одеса :Юридична лштература, Одеська національна юредична академія,2004,-120с.

11.Миценко І.М.,Мезенцева О.М. Цивільна оборона.-Чернівці:Книги ХХІ,2004.-404с.

12.Шоботов В.М. Цивільна оборона:Навчальний посібник.-Київ: "Центр навчальної літератури ,2004.-439с.

13.Кодекс цивільного захисту України . "01.07.2013р
Додаткова література


 1. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. – 1998. – 526с.

 2. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. - Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005-338 с.

 3. Методичні вказівки з курсу "Цивільна оборона" для студентів магістратури денної форми навчання / Укл.: О.І. Бабенко, Р.І. Черевко. – К.: КДЕУ, 1997. –136 с.

 4. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

 5. Програма дій “ Порядок денний на XXI сторіччя”. К.:” Інтерсфера”., 2000.-359 с.


15. Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 9. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 10. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 11. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Автори: доц., к.пед.н. Гвоздій С.П.


Зав. кафедрик.п.н., доцент Гвоздій С.П.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка