Робоча програма навчальної дисципліни «цивільний процес україни»Скачати 312.64 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір312.64 Kb.
Форма № Н - 3.04

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

загально правових дисциплін
______________ В.С. Шестак

“______”__________2015 року


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»


галузі знань 0304 «Право»

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

ОКР «магістр»

факультет права та соціального управління

форма навчання - денна

Маріуполь – 2015
Вступ
В умовах розбудови правової держави все більшого значення набувають соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян України. Одним з найважливіших засобів, що забезпечують реалізацію цих прав, є судова система держави. Сфера судового захисту суб’єктивних прав у правовій державі постійно розширюється, тому що саме суд забезпечує правильний і швидкий розгляд і вирішення цивільно-правових спорів, здійснення правосуддя по цивільних справах.

Правосуддя є вищою формою захисту порушених або оспорюваних суб’єктивних цивільних прав. Тому дослідження цивільного процесуального законодавства, з’ясування напрямів його вдосконалення і є предметом даної навчальної дисципліни.

Прийняття в 2004 році цивільного процесуального кодексу дозволило усунути в цивільному процесі деякі застарілі правові норми, краще унормувати розвиток цивільного процесу за стадіями та провадженнями, вирішити процесуальні питання виконання судових рішень.

Метою курсу «Цивільний процес» є формування у студентів системних знань з питань цивільного процесу. Навчити студентів вмінню застосовувати на практиці набуті теоретичні знання з навчальної дисципліни. Завдання навчальної дисципліни "Цивільний процес України":

- вивчення нормативно-правового матеріалу з питань цивільного судочинства для якнайефективнішого захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

- формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального

ставлення до виконання своїх обов'язків, дотримання приписів законів при здійсненні практичної діяльності;

- опанування порядку звернення до суду, порядку здійснення захисту порушених прав судом першої інстанції, апеляційним і касаційним судами, порядку виконання судових рішень.

Мета вивчення курсу "Цивільний процес України":

- формування у студентів системних знань з питань цивільного процесу;

- опанування сукупності знань для здійснення в майбутньому ефективної цивільно-процесуальної діяльності й досягнення економічних і соціальних результатів;

- формування практичних навичок опрацювання норм чинного законодавства, судової практики, наукової юридичної літератури, періодичних видань, навчити систематизовувати їх для використання у практичній діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

• знати базові основи цивільного судочинства в Україні, полооження законодавства України, що регулюють цивільно-процесуальну діяльність;

• вміти застосовувати норми чинного законодавства на практиці для ефективного здійснення своєї діяльності й захисту власних майнових і немайнових прав.


РОЗДІЛ І

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ ”

Робоча програма цієї навчальної дисципліни – це короткий перелік тем, їх змісту, завдань та стратегії курсу, які спонукають студентів приходити на лекції підготовленими, складати план своєї роботи та досягати успіху при вивченні матеріалу. Вона розроблена з урахуванням особливостей викладання курсу на юридичному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України. Зміст та обсяг курсу обумовив вибір активних форм навчання, які формують потребу і вміння самостійного поповнення правових знань.

Тема №1 Державні стандарти навчальної дисципліни

Поняття державних стандартів України. Вимоги державних стандартів. Поняття державних стандартів цивільного процесу. Види державних стандартів цивільного процесу.Тема №2 Загальні положення цивільного процесуального

права. Принципи цивільного процесуального права.

Не юрисдикційний та юрисдикційний способи захисту цивільних прав. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Форми захисту цивільних прав. Цивільне процесуальне право. Предмет і метод. Система цивільного процесуального права. Зв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями права. Джерела цивільного процесуального права. Дія норми цивільного процесуального права у часі, просторі та за колом осіб. Цивільне судочинство(процес).Провадження, стадії цивільного судочинства. Принципи цивільного процесуального права, поняття, ознаки, класифікація принципів.Тема№3 Цивільні процесуальні правовідносини.

Ознаки та поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави виникнення. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, поділ їх на групи. Цивільна процесуальна правосуб’єктність. Поділ прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу. Об’єкт, зміст цивільних процесуальних правовідносин.Тема№4 Суд як суб’єкт цивільного процесу.

Особливий статус суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи суду. Розмежування компетенції щодо розгляду та вирішення спорів. Поділ цивільної юрисдикції суду. Вирішення питання про юрисдикцію суду. Розмежування компетенції між окреемими ланками судової системи. Питання про дотримання правил про підсудність.Тема№5 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу.

Поняття сторін. Ознаки сторін. Процесуальна співучасть. Підстави для її виникнення. Неналежний відповідач. Можливість його заміни без припинення провадження у справі. Процесуальне правонаступництво. Підстави його виникнення.Тема№6 Треті особи в цивільному процесі.

Поняття третіх осіб, їх ознаки. Процесуальна характеристика третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Процесуальна характеристика третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.Тема№7 Представництво у цивільному процесі.

Поняття. Значення. Види представництв у цивільному процесі Процесуальний представник. Умови за яких може відбутися процесуальне представництво. Повноваження представника у цивільному процесі. Припинення представництва.Тема№8 Строки у цивільному процесі.

Поняття цивільного процесуального строку, ознаки цивільного процесуального строку. Класифікація цивільних процесуальних строків. Обчислення, зупинення, поновлення, продовження цивільних процесуальних строків.Тема№9 Судові витрати.

Види судових витрат. Судовий збір. Витрати пов’язані з розглядом справи. Розподіл судових витрат. Нормативна база, що регулює порядок сплати і розмір судових витрат.Тема№10 Докази та доказування.

Поняття доказів. Види доказів. Класифікація доказів за процесом формування даних про факти. Доказування. Складові доказування в цивільному процесі. Етапи доказування. Засоби доказування. Забезпечення доказів.Тема№11 Юридична відповідальність у цивільному процесі.

Поняття юридичної відповідальності у цивільному процесі. Класифікація видів юридичної відповідальності. Поняття заходів процесуального примусу, їх види.Тема№12 Загальна характеристика позовного провадження.

Поняття позовного провадження. Значення позовного провадження. Позов, елементи позову, види позовів. Об’єднання позовів, поєднання позовів. Заперечення проти позову. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення. Зміни в позовному спорі. Зміна предмета та підстави позову. Збільшення, зменшення позовних вимог, відмова від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода. Забезпечення позову. Заходи забезпечення позову. Забезпечення позову до подання позовної заяви


Тема№13 Відкриття провадження у справі.

Поняття. Передумови відкриття провадження у справі. Право на позов. Складові права на позов. Складові порядку відкриття провадження у справі. Відмова у відкритті провадження у справі. Повернення позовної заяви. Залишення заяви без руху. Процесуальні наслідки пред’явлення позову до суду.Тема№14 Підготовка справи до судового розгляду.

Мета стадії підготовки. Завдання підготовки до судового розгляду. Поняття стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Призначення і порядок проведення попереднього судового засідання. Ухвала суду про закінчення підготовки справи до судового розгляду.Тема№15 Судовий розгляд.

Поняття судового розгляду справи. Строки розгляду справи судом першої інстанції. Судові засідання. Головуючий в судовому засіданні. Частини(етапи) судового засідання, їх призначення та характеристика. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. Фіксування цивільного процесу.Тема№16 Судові рішення.

Поняття рішень суду. Суть та види судових рішень. Судовий наказ. Судове рішення як підсумок діяльності суду першої інстанції з розгляду та вирішення справи по суті. Види судових рішень. Основні і додаткові рішення. Неповні рішення. Умовні рішення суду. Вимоги до рішень суду. Законна сила рішення суду. Усунення недоліків рішення суду судом який його ухвалив. Ухвали суду першої інстанції. Вимоги до ухвали суду. Види ухвал суду. Окремі ухвали суду.Тема№17 Заочний розгляд цивільної справи.

Умови заочного розгляду справи. Поняття. Правила розгляду справи. Заочне рішення. Вимоги до заочного рішення суду. Заява про перегляд заочного рішення суду. Порядок надання та розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Законна сила заочного рішення.Тема№18 Наказне провадження.

Поняття. Предмет розгляду. Особи в наказному провадженні. Заява про видачу судового наказу. Рішення суду. Види рішень суду. Порядок прийняття судового рішення. Судовий наказ. Вимоги до судового наказу. Порядок набрання законної сили судовим наказом.Тема№19 Окреме провадження.

Поняття. Групи справ окремого провадження. Ознаки окремого провадження. Загальні правила розгляду справ окремого провадження. Правила судового провадження. Рішення та ухвали суду по справам окремого провадження.


Тема№20 Апеляційне провадження.

Поняття. Характерні риси. Завдання апеляційного провадження. Право на апеляційне оскарження. Порядок апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.Тема№21 Касаційне провадження.

Право касаційного оскарження. Суб’єкти касаційного оскарження. Об’єкти касаційного оскарження. Підстави порушення касаційного провадження. Касаційна скарга. Вимоги до змісту та форми касаційної скарги. Складові частини(етапи) касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст рішення, ухвали суду касаційної інстанції.Тема№22 Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.

Поняття, особливості провадження з винятковими обставинами. Підстави для порушення провадження. Суб’єкти права оскарження судових рішень у зв’язку винятковими обставинами. Порядок подання скарги до суду. Порядок підготовки справи до розгляду(допуску).Порядок судового рішення. Право суду при розгляді справи. Поняття та особливості провадження у зв’язку нововиявленими обставинами. Характерні риси нововиявлених обставин. Підстави для порушення провадження у зв’язку нововиявленими обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду у зв’язку нововиявленими обставинами.Тема№23 Процесуальні питання виконання судових рішень.

Нормативні акти з цього питання. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу. Види виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Поворот виконанняТема №24 Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Нормативні акти з цього питання. Види виконання судових рішень іноземними судами в Україні. Судовий контроль за виконанням судових рішень.РОЗДІЛ ІІ

КАЛЕНДАРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Назва теми

Всього,


год.

Кількість годин

лекції

практичні

Самостійна робота

1

Державні стандарти навчальної дисципліни

2

1

-

1

2

Загальні положення цивільного процесуального права. Принципи цивільного процесуального права.

6

2

-

4

3

Цивільні процесуальні відносини.

8

-

-

8

4

Суд як суб’єкт цивільного процесу.

10

-

2

8

5

Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного процесу.

12

2

2

8

6

Треті особи в цивільному процесі.

12

-

2

10

7

Представництво у цивільному процесі.

10

-

-

10

8

Строки у цивільному процесі.

9

2

-

7

9

Судові витрати.

9

-

-

9

10

Докази та доказування.

10

-

-

10

11

Юридична відповідальність у цивільному процесі.

10

-

-

10

12

Загальна характеристика

наказного провадження.12

2

-

10

13

Відкриття провадження у справі.

10

-

-

10

14

Підготовка справи до судового розгляду.

7

-

-

7

15

Судовий розгляд.

8

-

-

8

16

Судові рішення.

8

-

-

8

17

Заочний розгляд цивільної справи

9

-

-

9

18

Наказне провадження

12

2

-

10

19

Окреме провадження.

9

2

-

7

20

Апеляційне провадження.діяльності

9

-

-

9

21

Касаційне провадження.

8

-

-

8

22

Провадження у зв’язку з винятковими та ново виявленими обставинами

9

-

-

9

23

Процесуальні питання виконання судових рішень.

9

-

-

9

24

Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

10

-

-

10
ВСЬОГО:

218

13

6

199


РОЗДІЛ ІІI

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Лекції сприяють активізації мислення студентів, дозволяють висунути

проблемні питання навчального курсу, показати протиріччя, ознайомити студентів з історією наукового пошуку. Крім того, лекційні заняття дозволяють висунути проблеми для самостійного вивчення студентами. Практичні заняття передбачають послідовність підготовки до них і певний порядок проведення. За теоретичними питаннями студенти готують виступи або реферати. Виступи слід ілюструвати посиланнями на джерела римського права. У подальшому вони обговорюються групою.

Тема №1 Державні стандарти навчальної дисципліни

Поняття державних стандартів України. Вимоги державних стандартів.

Поняття державних стандартів цивільного процесу. Види державних стандартів

цивільного процесу.

План лекції

1.1. Лекція 1. Поняття державних стандартів України.

2. Державні стандарти цивільного процесу.

1.2. Практичні заняття -

1.3. Самостійна робота: 1. Визначити вимоги державних стандартів.

2. Визначити види державних стандартів цивільного

процесу

Тема №2 Загальні положення цивільного процесуального права.

Принципи цивільного процесуального права. Не юрисдикційний та юрисдикційний способи захисту цивільних прав. Система судів загальної юрисдикції в Україні. Форми захисту цивільних прав. Цивільне процесуальне право. Предмет і метод. Система цивільного процесуального права. Зв’язок цивільного процесуального права з іншими галузями права. Джерела цивільного процесуального права. Дія норми цивільного процесуального права у часі, просторі та за колом осіб. Цивільне судочинство(процес).Провадження, стадії цивільного судочинства. Принципи цивільного процесуального права, поняття, ознаки, класифікація принципів.

План лекції

2.1. Лекція 1. Способи захисту цивільних прав.

2. Поняття цивільного процесуального права.

3. Джерела цивільного процесуального права.

4.Цивільний процес: поняття, стадії провадження.

5.Поняття і система принципів цивільного процесуального

права

2.2. Практичні заняття -2.3. Самостійна робота: 1. Способи захисту цивільних прав.

2. Наука цивільного процесуального права.

3. Зміст окремих принципів цивільного процесуального права
Тема №3 Цивільні процесуальні правовідносини.

Ознаки та поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави виникнення. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, поділ їх на групи. Цивільна процесуальна правосуб’єктність. Поділ прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу. Об’єкт, зміст цивільних процесуальних правовідносин.

2.1. Лекція -

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.

2.Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних

процесуальних правовідносин.

3.Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

4.Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин _

Тема №4 Суд як суб’єкт цивільного процесу.

Особливий статус суду як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи суду. Розмежування компетенції щодо розгляду та вирішення спорів. Поділ цивільної юрисдикції суду. Вирішення питання про юрисдикцію суду. Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи. Питання про дотримання правил про підсудність.

2.1. Лекція -

2.2. Практичні заняття 1. Суд - обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних

правовідносин.

2.Склад суду. Відводи суду.

3.Цивільна юрисдикція суду.

4.Підсудність.

2.3. Самостійна робота: Питання про дотримання правил про підсудність

Тема №5 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники цивільного

процесу.

Поняття сторін. Ознаки сторін. Процесуальна співучасть. Підстави для її виникнення. Неналежний відповідач. Можливість його заміни без припинення провадження у справі. Процесуальне правонаступництво. Підстави його виникнення.

План лекції

2.1. Лекція 1. Поняття, статус, ознаки сторін.

2.Процесуальна співучасть.

3.Заміна неналежного відповідача

2.2. Практичні заняття 1. Процесуальне правонаступництво

2.3. Самостійна робота: 1. Інші учасники цивільного процесу


Тема №6 Треті особи в цивільному процесі.

Поняття третіх осіб, їх ознаки. Процесуальна характеристика третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Процесуальна характеристика третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

2.1. Лекція -

2.2. Практичні заняття 1. Поняття та ознаки третіх осіб.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет

спору.


2.3. Самостійна робота: Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору

Тема №7 Представництво у цивільному процесі.

Поняття. Значення. Види представництв у цивільному процесі. Процесуальний представник. Умови за яких може відбутися процесуальне представництво. Повноваження представника у цивільному процесі. Припинення представництва.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття, значення та види представництв у цивільному процесі.

2. Процесуально - правове становище представництв в цивільному

процесі.

Тема №8 Строки у цивільному процесі.

Поняття цивільного процесуального строку, ознаки цивільного процесуального строку. Класифікація цивільних процесуальних строків. Обчислення, зупинення, поновлення, продовження цивільних процесуальних строків.

План лекції

2.1. Лекція 1.Поняття, значення та види цивільних процесуальних строків.

2.Обчислення цивільних процесуальних строків

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних

строків._Тема №9 Судові витрати.

Види судових витрат. Судовий збір. Витрати пов’язані з розглядом справи. Розподіл судових витрат. Нормативна база, що регулює порядок сплати і розмір судових витрат.

2.1. Лекція

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та види судових витрат.

2. Судовий збір.

3. Витрати пов’язані з розглядом справи.

4. Розподіл судових витрат

5. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок сплати і

розмір судового збору.Тема №10 Докази та доказування.

Поняття доказів. Види доказів. Класифікація доказів за процесом формування даних про факти. Доказування. Складові доказування в цивільному процесі. Етапи доказування. Засоби доказування. Забезпечення доказів.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та види доказів.

2. Доказування.

3. Засоби доказування.

4. Забезпечення доказів.Тема №11 Юридична відповідальність у цивільному процесі.

Поняття юридичної відповідальності у цивільному процесі. Класифікація видів юридичної відповідальності. Поняття заходів процесуального примусу, їх види.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та види відповідальності за порушення норм

цивільного процесуального права.

2. Заходи процесуального примусу

Тема №12 Загальна характеристика позовного провадження.

Поняття позовного провадження. Значення позовного провадження. Позов, елементи позову, види позовів. Об’єднання позовів, поєднання позовів. Заперечення проти позову. Зустрічний позов, порядок його пред’явлення. Зміни в позовному спорі. Зміна предмета та підстави позову. Збільшення, зменшення позовних вимог, відмова від позову, визнання позову відповідачем. Мирова угода. Забезпечення позову. Заходи забезпечення позову. Забезпечення позову до подання позовної заяви.

План лекції

2.1. Лекція 1. Поняття та значення позовного провадження.

2. Поняття, види та елементи позову.

3. Способи захисту відповідача від заявленого позову.

4. Зміни в позовному спорі.

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Забезпечення позову

2. Заходи забезпечення позову.Тема №13 Відкриття провадження у справі.

Поняття. Передумови відкриття провадження у справі. Право на позов. Складові права на позов. Складові порядку відкриття провадження у справі. Відмова у відкритті провадження у справі. Повернення позовної заяви. Залишення заяви без руху. Процесуальні наслідки пред’явлення позову до суду.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та передумови відкриття провадження у справі.

2. Процесуальний порядок відкриття провадження у

справі.Процесуальні наслідки пред’явлення позову до суду.

Тема №14 Підготовка справи до судового розгляду.

Мета стадії підготовки. Завдання підготовки до судового розгляду. Поняття стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Призначення і порядок проведення попереднього судового засідання. Ухвала суду про закінчення підготовки справи до судового розгляду.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття, мета, значення та завдання підготовки справи до

судового розгляду.

2. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до

судового розгляду.Судові виклики та повідомлення.Тема №15 Судовий розгляд.

Поняття судового розгляду справи. Строки розгляду справи судом першої інстанції. Судові засідання. Головуючий в судовому засіданні. Частини(етапи) судового засідання, їх призначення та характеристика. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ. Фіксування цивільного процесу.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної

справи.


2. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та

вирішення цивільної справи.

3. Фіксування цивільного процесу.

Тема №16 Судові рішення.

Поняття рішень суду. Суть та види судових рішень. Судовий наказ. Судове рішення як підсумок діяльності суду першої інстанції з розгляду та ирішення справи по суті. Види судових рішень. Основні і додаткові рішення. Неповні рішення. Умовні рішення суду. Вимоги до рішень суду. Законна сила рішення суду. Усунення недоліків рішення суду судом який його ухвалив. Ухвали суду першої інстанції. Вимоги до ухвали суду. Види ухвал суду. Окремі ухвали суду.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття, суть та види судових рішень.

2. Рішення суду.

3. Вимоги до рішень суду.

4. Законна сила рішення суду.

5. Усунення недоліків рішення суду судом який його ухвалив.

6. Ухвали суду першої інстанції.

7. Окремі ухвали суду.

8. Ухвалення додаткового рішення.Тема №17 Заочний розгляд цивільної справи.

Умови заочного розгляду справи. Поняття. Правила розгляду справи. Заочне рішення. Вимоги до заочного рішення суду. Заява про перегляд заочного рішення суду. Порядок надання та розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Законна сила заочного рішення.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та особливості заочного розгляду цивільної

справи.


2. Перегляд заочного рішення суду.

3. Законна сила заочного рішення.

4. Оскарження заочного рішення суду.

Тема №18 Наказне провадження.

Поняття. Предмет розгляду. Особи в наказному провадженні. Заява про видачу судового наказу. Рішення суду. Види рішень суду. Порядок прийняття судового рішення. Судовий наказ. Вимоги до судового наказу. Порядок набрання законної сили судовим наказом.

План лекції

2.1. Лекція 1. Поняття та особливості судового наказу.

2. Розгляд справи в порядку наказного провадження.

3. Судовий наказ.

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Законна сила судового наказу.


Тема №19 Окреме провадження.

Поняття. Групи справ окремого провадження. Ознаки окремого провадження. Загальні правила розгляду справ окремого провадження. Правила судового провадження. Рішення та ухвали суду по справам окремого провадження.

План лекції

2.1. Лекція 1. Поняття та значення окремого провадження.

2. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого

провадження.

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання

фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та

поновлення цивільної дієздатності.

2. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення

її померлою.Тема №20 Апеляційне провадження.

Поняття. Характерні риси. Завдання апеляційного провадження. Право на апеляційне оскарження. Порядок апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Суть та значення апеляційного провадження.

2. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.

3. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.

4. Повноваження суду апеляційної інстанції.

5. Ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.


Тема №21 Касаційне провадження.

Право касаційного оскарження. Суб’єкти касаційного оскарження. Об’єкти касаційного оскарження. Підстави порушення касаційного провадження. Касаційна скарга. Вимоги до змісту та форми касаційної скарги. Складові частини(етапи) касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції. Зміст рішення, ухвали суду касаційної інстанції.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Суть та значення касаційного провадження.

2. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок

його реалізації.

3. Порушення касаційного провадження, підготовка та порядок

розгляду судом справи касаційної інстанції.
4. Повноваження суду касаційної інстанції.

Тема №22 Провадження у зв’язку з винятковими та нововиявленими

обставинами.

Поняття, особливості провадження з винятковими обставинами. Підстави для порушення провадження. Суб’єкти права оскарження судових рішень у зв’язку винятковими обставинами. Порядок подання скарги до суду. Порядок підготовки справи до розгляду(допуску).Порядок судового рішення. Право суду при розгляді справи. Поняття та особливості провадження у зв’язку нововиявленими обставинами. Характерні риси нововиявлених обставин. Підстави для порушення провадження у зв’язкунововиявленими обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду у зв’язку нововиявленими обставинами.

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Поняття та особливості провадження з винятковими

обставинами.

2. Поняття та особливості провадження у зв’язку

нововиявленими обставинами.

3. Повноваження Верховного суду при розгляді справи.

4. Характерні риси нововиявлених обставин.Тема №23 Процесуальні питання виконання судових рішень.

Нормативні акти з цього питання. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу. Види виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Поворот виконання.

План лекції

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття _

2.3. Самостійна робота: 1. Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу.

2. Суд у процесі виконання судових рішень.

3. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

4. Поворот виконання.

Тема №24 Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

Нормативні акти з цього питання. Види виконання судових рішень іноземними судами в Україні. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

План лекції

2.1. Лекція _

2.2. Практичні заняття

2.3. Самостійна робота: 1. Види виконання судових рішень іноземними судами в

Україні.

2. Судовий контроль за виконанням судових рішень.РОЗДІЛ IV.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ВКАЗІВКИ І ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З

ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»

Практичні заняття є однією з організаційних форм навчання у вищій формі. Вони покликані забезпечити розвиток творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації і

професійного виконання знань у навчальних умовах, сформувати у студентів інтерес до

науки і науково-правових досліджень.

Практичні заняття тісно пов’язані з усіма видами навчальної праці, зокрема з лекціями

і самостійною роботою, а також передбачають послідовність підготовки до них і певний

порядок проведення. За теоретичними питаннями студенти готують виступи або реферати.

Виступи слід ілюструвати посиланнями на джерельну базу. У подальшому вони

обговорюються групою.

Особливістю термінологічного завдання є самостійна робота студентів з понятійним

апаратом дисципліни історія держави і права зарубіжних країн. Дефініції понять студенти

отримують на лекціях чи у підручнику.Тема №4 Суд як суб’єкт цивільного процесу

Питання для обговорення

1. Суд - обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

2. Склад суду. Відводи суду.

3. Цивільна юрисдикція суду.

4. Підсудність цивільних справ.Тема №5 Сторони у цивільному процесі. Інші учасники

цивільного процесу

Питання для обговорення

1. Поняття, статус та ознаки сторін.

2. Процесуальна співучасть.

3. Заміна неналежного відповідача.

4. Процесуальне правонаступництво.

5. Інші учасники цивільного процесу.

Тема №6 Треті особи в цивільному процесі

Питання для обговорення

1. Поняття та ознаки третіх осіб.

2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

3. Треті особи, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору.


РОЗДІЛ V

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Для перевірки знань студентів юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України заочної форми навчання пропонуються тести, розроблені відповідно до навчальної програми з дисципліни “Цивільний процес України”. Метою тестів є оцінка рівня аналітичного мислення студентів, запасу теоретичних і практичних знань.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

1. Апеляційне провадження.

2. Відкладення розгляду справи.

3. Відповідач.

4. Визнання рішення іноземного суду.

5. Виконавча давність.

6. Гласність судового розгляду.

7. Диспозитивність права( процесу).

8. Доказування.

9. Докази.

10. Експерт.

11. Забезпечення доказів.

12. Забезпечення позову.

13. Законність судового рішення.

14. Законна сила судового рішення.

15. Закриття провадження у справі.

16. Залишення заяви без розгляду.

17. Заперечення проти позову.

18. Здійснення правосуддя судом.

19. Змагальність.

20. Зміст позову.

21. Зупинення провадження у справі.

22. Зустрічний позов.

23. Касаційне провадження.

24. Метод правового регулювання.

25. Наказне провадження.

26. Невизнання позову.

27. Неналежний позивач.

28. Неналежний відповідач.

29. Перекладач.

30. Підсудність.

31. Підстава позову.

32. Позов.

33. Позивач.

34. Попереднє судове засідання.

35. Процесуальне правонаступництво.

36. Предмет позову.

37. Представництво.

38. Предмет цивільного процесуального права.

39. Принципи цивільного процесуального права.

40. Принцип законності.

41. Процесуальні правовідносини.

42. Процесуальне провадження.

43. Процесуальний режим.

44. Процесуальна стадія(стадія процесу).

45. Процесуальний строк.

46. Процесуальні юридичні факти.

47. Речові докази.

48. Свідок.

49. Спеціаліст.

50. Співучасть.

51. Сторони.

52. Суб’єкти правовідносин.

53. Суди загальної юрисдикції.

54. Судовий збір.

55. Судовий наказ.

56. Судове рішення.

57. Секретар судового засідання.

58. Судовий розпорядник.

59. Судова цивільна юрисдикція.

60. Тотожні позови.

61. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору.

62. Треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору.

63. Ухвала суду.

64. Цивільне процесуальне право.

65. Цивільний процес.

66. Цивільного процесуальна форма.

67. Рішення суду.РОЗДІЛ VІ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно – правові акти

1. Конституція України,прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 року:Київ.-«Преса України»,С.23.

2. Цивільно-процесуальний кодекс України, прийнятий 18 березня

2004 року.

3. Цивільний кодекс України, К.-Юрінком,2004.

4. Закон України « Про нотаріат»: від 2 вересня 1993 р. // Відомості

Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — С. 383.

5. 3акон України „Про судову експертизу" від 25.02.1994 р.// Від.

Верховної Ради України. - 1994. - № 28.-232.

6. Закон України „Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року N

3018-Ш.// Відомості Верховної Ради (ВВР). -2002. -№ 27-28. -С.180.

7. Закон України "Про адвокатуру" від 19.12.1992 року // Відомості

Верховної Рада України.— 1993,— № 9.— Ст.62.

8. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних

справах та з загальних питань (1963 — 2000). —X.: Одіссей, 2001. — 384 с.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове

рішення» від 29 грудня 1976р. № 11 із змінами, внесеними постановами

Пленуму від 24 квітня 1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл.

законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову

експертизу в кримінальних і цивільних справах» від ЗО травня 1997 р. № 8 //

Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3. - С 2-5.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику

розгляду судами України кримінальних справ у касаційному порядку» від 12

жовтня 1989 р. зі змінами, внесеними Постановою Пленуму від 4 червня 1993

р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та

цивільних справах. — К., 1995. — С. 242.

12. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз:

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 №53/5

Офіційний вісник України. - 1098. - № 46. - Ст. 17,15.

13. Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних

дій нотаріусами України; Наказ Міністерства юстиції України від 14 червня

1994 р. № 18/5 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон»,«Нормативно-

правові акти України».

Підручники та навчально-методичні посібники

1. Авер'янов В.Б... та інші; голова редколегії: Шеменученко Ю.С.

„Юридична енциклопедія", — Київ: Видавництво „Українська

енциклопедія" ім. М. П. Бажана,-IV тому-2002.-524с.

2. Андрушко А.В., Білоусов Ю.В., Бондаренко Н.Л. Цивільний

процес: Навч. посіб. - К.: Наукова думка; Прецендент, 2004. - 262 с.


Безлюдько І. О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін.. Цивільне

процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С.

Бичкової. - К.: Атака, 2006. - 384 с.

4. Білоусов Ю. В. та інші Цивільне право України: Навчальний

посібник.-К.: «Прецедент». - Київ, 2004. - 448 с.

5. Васильєв С. Иммунитет свидетеля в гражданском

судопроизводстве Украины // Підприємництво, господарство і право.- 2003.-

№ 3.- С.40-44.

6. Варфоломеєва Т. В. Суб'єкти надання правової допомоги //

Адвокат. 2001.-№6.-С.З-5.

7. Дем'яненко О. Практика застосування Закону України «Про

виконавче провадження» та діючого законодавства при виконанні рішень, за

якими боржником є бюджетна установа // Журнал Юридичний Радник.-

№2(10) квітень 2006. –С. 12-14 .

8. Доказування та докази в господарському процесі України:

Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / Т.В. Степанова; НАН України. Ін-т

екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2002. — 18 с. 21. Загальнодержавна

програма адаптації законодавства України до законодавства

Європейського Союзу. Затверджена Законом України від 18 березня 2004 р, //

Офіційний вісник України. - 2004.- № 15.- Ст.1028

9. 3вягинцева Л. М., Плюхина М. А., Решетникова И. В. Доказывание

в судебной практико по гражданским делам: Учеб.-практ, пособие,-

М.:НОРМА-ИНФРА-М,1999.-288с.

10. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в

сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України.-

№6, 2004.-31-35 с.

11. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу.. - К.: Атака,

2005.-352 с.

12. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при

добровільному представництві // Право України. — 2002. —№9. - С-104-109.

13. Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. пос. — К.: Центр

навчальної літератури, 2006. — 384 с.

14. Мартин В. Довічне утримання - 20 грн. на місяць// Дзеркало

тижня. -№2 (631) 20 — 26 січня 2007.-С. 9.

15. Марчук В.П. Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. - К.:

МАУП,2003.- 128 с.

16. Мучник А. Г. Коментарій до Конституції України. - К.:

Парламентське видавництво, 2000. - 41 с.

17. Печений О.П. Прострочення виконання договірного зобов'язання. -

Автореф. дис. канд. юр. наук, Харків, 2002. - 20 с.

18. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.:

Вентурі,1997.-336 с.

19. Підопригора О. А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. -

К.: Юрінком Інтер, 2003. -512 с.

20. Ромовська З.Українське цивільне право: Загальна частина.-

Академічний курс.Підручник.-К.:Атака,2005.-560 с.

1. Рясенцев В. А. Договор об отчуждении строения на условии

пожизненного пользования // Социалистическая законность. - - 1945. — М 1-

2. — С. 23-26.

22. Сібільов М. Цивільно-правовий договір в механізмі правового

регулювання суспільних відносин в сфері приватного права // Юридичний

вісник. - 2002. - № 3.

23. Скловский К. И. Представительство в гражданском и

процессуальном праве. Автореф.... канд. дисс- X., 1982.-16с.

24. Смітюх А.В. Механізм винесення справедливих рішень,

заснованих на позитивному праві, із використанням загального застереження

про добросовісність // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 2. -

168-173 с.

25. Тертишніков В.І.„Цивільно-процесуальний кодекс України:

науково-практичний коментар: Консул. -Харьков.-2001. - 432 с.

26. Тертьштик В.М., Слинько СВ. Теория доказательств.— X.: Арсис,

1998.-256 с.

27. Треушников М.К. Судебньїе доказательства.- М:: Городец, 1997.-

320 с.


28. Фурса С.Я. Довіреність та інститут представництва в цивільному

законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України //Право

України. - 1999. - № 4. – С.94.

29. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі:

Науково-практичний посібник.-К.: КНТ, 2005.-С.8-9.

30. Фурса С.Я., Щербак СВ., Євтушенко О.І. Цивільний процес

України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.:

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 с.

31. Харитонов Є. О., Саніахметова Н.О.,[Цивільне право України:

Підручник.-К.: Істина, 2003.- 776с.

32. Цивільне право України. Частина перша. Підручник для студентів

юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов,

М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.]; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів

С.Н.Приступи, В.М.Ігматенка. — Харків: Право, 2000. – 518с.

33. Цивільний процес: Навч. посіб./ А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов,

Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. - За ред. Ю.В. Білоусова.-

К.:Прецендент,2006.-293с.

34. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В. І.,

Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової, І. В.

Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 1.-479с.

35. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг.

ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Видавничий Дім «Ін

Юре», 2006. — Т. 1. Загальна частина. — 696 с.

36. Чорнооченко С.І. цивільний процес: Навч. посіб. - К.: Центр

навчальної літератури, 2005. — 472с.

37. О.Ширшин В. Деякі новели цивільного кодексу

України//Юридичний журнал. - №2, 2005. - С. 16-18.

38. І.Штефан М.И. Цивільне процесуальне право України:Академічний курс: Підручник. - К.: Концерн Ін Юре, 2005. - 624 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка