Робоча програма навчальної дисципліни «біотехнологія харчових продуктів»Скачати 224.57 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір224.57 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

КАФЕДРА товарознавства і експертизи продовольчих товарів
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор ________Л.О.Омелянович

“_____”____________ 2014 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БІОТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ»

 Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»____________________________________                                                                                            


напрям підготовки __6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»____________
                                                                          (шифр і назва напряму підготовки)
спеціалізація 6.030510.01.02 «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна

діяльність» (шифр і назва професійного спрямування)

                                                                                             


факультет маркетингу, торгівлі та митної справи_______________________________________
                                              (назва факультету)

Курс ________3 (д/ф), 4 (з/ф) ____________________________________________________


Навчальний рік ____2014-2015 _______________________________________________________
ДонНУЕТ

Донецьк

2014
Робоча програма «Біотехнологія харчових продуктів» для студентів
                                                         (назва навчальної дисципліни) 
за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»,

спеціалізації 6.030510.01.02 «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність»

"10" 06 , 2014 року - 10 с.Розробники
: О.В. Кудінова, доцент, к.б.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів

Протокол від "_12_"__06_____ 2014 року N _37_

Завідувач кафедри

___________ В.Д. Малигіна
(підпис) (прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи

І.Х. Баширов

(підпис) (прізвище та ініціали)

«___»_________________2014 р.

Схвалено Навчально - методичною Радою університету

Протокол від "___"_______ 2014 року N ___

"___"___________ 2014 року

Голова

_________________
(підпис)

(Л.О.Омелянович)
(прізвище та ініціали)


  О.В. Кудінова, 2014 рік

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014 рік 


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS - 3


Галузь знань
0305 «Економіка та підприємництво»
(шифр і назва)

Вибіркова

Напрям підготовки
6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»
(шифр і назва)

Модулів - 1

Спеціалізація:
6.030510.01.02 «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність»

Рік підготовки:

Змістових модулів - 3

3-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
_______________________
               (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

5-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 3


самостійної роботи
студента – 2,35

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Бакалавр з товарознавства і торговельного підприємництва, товарознавець»

17 год.

8 год.

Практичні, семінарські

- год.

- год.

Лабораторні

34 год.

6 год.

Самостійна робота

40 год.

92 год.

Індивідуальні завдання:
17 год.

Вид контролю: екзаменПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

     для денної форми навчання – 51:57

     для заочної форми навчання – 14:109 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни „Біотехнологія харчових продуктів” полягає у наданні студентам спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для вирішення основних завдань торговельної діяльності, що пов’язані з організацією роботи щодо виробництва, зберігання, закупівлі і реалізації харчових продуктів, отриманих застосуванням біотехнології.

Завдання дисципліни: надання студентам необхідних для їх спеціальності знань, пов’язаних з вивченням біотехнологічних принципів, методів і підходів при виробництві груп і окремих харчових продуктів.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: принципи формування споживних властивостей «біотехнологічних» харчових продуктів; правила і специфіку зберігання харчових продуктів, отриманих біотехнологічними методами.
вміти: ідентифікувати якісні характеристики «біотехнологічних» харчових продуктів.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біотехнології.

Тема 1. Предмет «Біотехнологія харчових продуктів».

Предмет, об’єкт, мета і задачі біотехнології. Значення біотехнології для фахівців в області товарознавства і експертизи продовольчих товарів. Сучасний стан та перспективи розвитку біотехнології. Межі застосування біотехнології у харчовій промисловості. Міжгалузева природа біотехнології.Тема 2. Основи біотехнологічних процесів.

Жива клітина як основа біологічних систем: будова і функції субструктур, органоїди і їх характеристика. Загальні і відмінні риси клітин бактерій, грибів, рослин та тварин. Вимоги, що пред’являються до мікроорганізмів-продуцентів. Способи створення високоефективних штамів-продуцентів. Використання чинників зовнішнього середовища для регулювання життєдіяльності мікроорганізмів. Стадії та кінетика росту мікроорганізмів. Середовища для культивування мікроорганізмів. Принципи складання поживних середовищ. Загальна біотехнологічна схема виробництва продуктів мікробного синтезу.Змістовий модуль 2. Біотехнологія ензимів, харчових добавок і біологічно активних речовин.

Тема 1. Інженерна ензимологія.

Загальна характеристика ферментів. Активність та специфічність ферментів. Принципи дії ферментів та кінетика ферментативних реакцій. Джерела отримання ферментів: рослинна сировина, органи та тканини тварин, мікроорганізми. Номенклатура ферментних препаратів мікробного походження. Використання ферментних препаратів у харчовій промисловості.Тема 2. Біотехнологія отримання деяких харчових добавок і БАДів.

Загальна характеристика харчових добавок. Застосування харчових добавок та інгредієнтів, отриманих біотехнологічним шляхом. Особливості отримання харчових волокон. Біотехнологія отримання харчових кислот. Спрямований синтез лимонної кислоти. Отримання молочної та оцтової кислот біотехнологічним способом. Отримання ліпідів за допомогою мікроорганізмів. Отримання та використання амінокислот. Біотехнологія отримання вітамінів та їх використання. Генетично модифіковані джерела харчування.Змістовий модуль 3. Харчові аспекти біотехнології.

Тема 1. Проблема харчового білка і шляхи її вирішення.

Отримання маси мікроорганізмів в якості джерела білка. Вимоги до продуцентів білка. Промислове виробництво мікробного білка. Основні стадії виробництва мікробних білкових препаратів. Макро- та мікроміцети в харчуванні людини. Харчові водорості. Промислове виробництво хлібопекарських дріжджів та їх експертиза.Тема 2. Біотехнологія у молочному виробництві.

Використання заквасок при виробництві кисломолочних продуктів. Основні правила виготовлення заквасок. Класифікація кисломолочних продуктів в залежності від закваски, що використовується. Культури та функціональна роль мікроорганізмів, що використовують в кисломолочному виробництві. Процеси, що відбуваються при ферментації молока. Характеристика молочних продуктів, отриманих шляхом ферментації.Тема 3. Біотехнологічні процеси у виробництві м’ясних і рибних продуктів.

Використання ферментних препаратів при виробництві м’ясних продуктів. Способи обробки м’яса протеолітичними ферментами, їх переваги та недоліки. Вимоги до протеолітичних ферментів. Ферментні препарати тваринного, рослинного та мікробного походження для обробки м’язової тканини. Використання стартових культур та їх комбінацій для інтенсифікації дозрівання м’ясної сировини. Технологічні властивості стартових культур молочнокислих бактерій, що використовують у м’ясному виробництві. Переваги використання стартових культур при виробництві ковбас. Використання джерел білка різного походження в ковбасному виробництві. Переваги ферментації продуктів переробки тваринної сировини при ковбасному виробництві.Тема 4. Бродильне виробництво.

Особливості виробництва спирту, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива і вина.Тема 5. Переробка плодоовочевої сировини.

Застосування мікроорганізмів і ферментів при переробці свіжих плодів і овочів. Особливості процесів, що протікають при солінні, мочінні, квашенні плодів і овочів. Біотехнологія у виготовлення плодових і ягідних соків. Продукти з сої.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.с

л

п

лаб

інд

с.р.с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи біотехнології

Тема 1. Предмет «Біотехнологія харчових продуктів»

9

1
4

 2

 2

 9

 1

 

 

 

 8

Тема 2. Основи біотехнологічних процесів

 17

 3

 

 8

 2

 4

 13

 1

 

 2

 2

 8

Разом за змістовим модулем 1

26

4

 

12

4

6

 22

2

 

2

2

 16

Змістовий модуль 2. Біотехнологія ензимів, харчових добавок і біологічно активних речовин

Тема 1. Інженерна ензимологія

 13

3

 

4

2

4

 11

1

 
 2

 8

Тема 2. Біотехнологія отримання деяких харчових добавок і БАДів

 13

3

 

 4

2

4

 11

 1

 

 

 2

 8

Разом за змістовим модулем 2

 26

6

 

8

4

8

 22

2

 
 4

 16

Змістовий модуль 3. Харчові аспекти біотехнології

Тема 1. Проблема харчового білка і шляхи її вирішення

12

2
4

2

4

13

12

10

Тема 2. Біотехнологія у молочному виробництві

12

2
4

2

4

13

1
2

2

8

Тема 3. Біотехнологічні процеси у виробництві м’ясних і рибних продуктів

12

2
4

2

4

10,5

0,52

8

Тема 4. Бродильні виробництва

10

1
2

2

5

12,5

0,5

2

2

8

Тема 5. Переробка плодоовочевої сировини

10


1

9

9,5

0,52

7

Разом за змістовим модулем 3

56

7
14

9

26

79

4
4

11

60

Усього годин

108

17

 

34

17

40

123

8

 

6

 17

92

Модуль 2

ІНДЗ

 

 

-

-

 

-

 

 

-

-

-

 

Усього годин

108

17

 

34

17

40

123

8

 

6

 17

92

5. Теми семінарських занять – не передбачені навчальним планом

6. Теми практичних занять – не передбачені навчальним планом

7. Теми лабораторних занять


N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вивчення будови мікробної, рослинної та тваринної клітин.

4

2

Поживні середовища для культивування мікроорганізмів

2

3

Вплив факторів зовнішнього середовища на мікроорганізми.

4

4

Ферментні препарати в харчових технологіях

4

5

Біосинтез амінокислот і білків

4

6

Біохімічні процесі, що викликаються мікроорганізмами, та їх промислове використання

4

7

Порівняльна характеристика якості сирів різних способів виробництва за «біотехнологічними ознаками».

4

8

Ідентифікація мікробіологічних та ферментативних процесів у солоному м’ясі

4

9

Вплив мікробіологічних та ферментативних процесів на формування якості продуктів при квашенні та маринуванні

4

10

Вплив умов технологічного процесу на функціонування хлібопекарських дріжджів

8. Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Природа і різноманіття біохімічних процесів

3

2

Продуценти і їх селекція

3

3

Культивуваня мікроорганізмів

4

4

Інженерна ензимологія

3

5

Проблема харчового білка і шляхи її вирішення

4

6

Біотехнологія у молочному виробництві

3

7

Хлібопекарство

4

8

Бродильні виробництва

4

9

Переробка плодоовочевої сировини

4

10

Біотехнологія переробки м’яса і риби

4

11

Харчові добавки та інгредієнти

4

 

Разом

 40

9. Індивідуальні завдання


 1. Стан і перспективи застосування мікроміцетів у харчуванні людини.

 2. «Чисті» культури у молочній промисловості.

 3. Що таке «йогуртова» закваска?

 4. Шляхи вирішення проблеми харчового білка у світі.

 5. Порівняльна характеристика різних підкласів сичугових сирів (за вибором студента) за «біотехнологічними ознаками».

 6. Біотехнологія і харчова безпечність.

 7. Використання водоростей у харчуванні людини.

 8. Водорості як сировина для отримання харчових добавок.

 9. Новітні біотехнології у виробництві м'ясопродуктів.

 10. Характеристика «живих» і «мертвих» кисломолочних продуктів – «плюси» і «мінуси».

 11. Сучасний погляд на безпечність харчових добавок.

 12. Біотехнологія і дитяче харчування.


10. Методи навчання: лекції, лабораторні роботи, виконання індивідуальних завдань, підготовка реферату, самостійна робота.

11. Методи контролю: тестування по змістовим модулям, звіт про виконання лабораторної та самостійної роботи, екзамен.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума в балах

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль
3

60

100

Т1

Т2

Т1

Т2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

2

10

10

20

Т1, Т2... Т7 - теми змістових модулівШкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

80 - 89

B

добре

75 - 79

C

70 - 74

D

задовільно

60 - 69

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Навчальна література за списком.

2. Конспект лекцій «Біотехнологія харчових продуктів» – в електронному виді;

3. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт;

4. Тестові завдання для модульного поточного контролю.

5. Перелік тем рефератів та ессе.

6. Нормативні документи (ДСТУ, ГОСТи, ТУ, технологічні інструкції).

7. Екзаменаційні білети.8. Наочні матеріали з курсу.14. Рекомендована література
Базова

 1. Бекер М.Е. Биотехнология / М.Е. Бекер, Г.К. Лиепиньш, Е.П. Райнулис – М.: Агропромиздат, 1990. – 295 с.

 2. Волова Т.Г. Биотехнология – Новосибирск: СО РАН, 1999. – 253 с.

 3. Голубев В.Н., Пищевая биотехнология/ В.Н. Голубев, И.Н. Жиганов – М.: ДеЛи принт, 2001. – 122 с.

 4. Гореликова Г.А. Основы современной пищевой биотехнологии: Учебное пособие. - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2004. – 100 с.

 5. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология. Кн. 2. Переработка растительного сырья / Под ред. И.М. Грачевой. – М.: КолосС, 2008. – 472 с.

 6. Кислухина О.В. Биотехнологические основы переработки пищевого сырья/ О.В. Кислухина, И.И. Кюдулас – Каунас : Технология, 1997. – 182 с.

 7. Сартакова О.Ю. Промышленная биотехнология: учебное пособие по курсу «Основы микробиологии и биотехнологии» / О.Ю. Сартакова, Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 173 с.


Допоміжна


 1. Антипова Л.В., Глотова И.А., Жаринов А.И. Прикладная биотехнология. УИРС для специальности 270900. 2-е изд. – СПб: ГИОРД, 2003. – 288 с.

 2. Бекер М.Е. Введение в биотехнологию. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 231 с.

 3. Березин И.В. Инженерная єнзимология / Березин И.В., Колесов А.А., Швядос И.К. и др. – М.: Агропромиздат, 1998. – 227 с.

 4. Бирюков В.В. Оптимизация периодических процесссов микробиологического синтеза / В.В. Бирюков, В.М. Кантере – М.: Наука, 1985. – 292 с.

 5. Варфоломеев С.Д., Биотехнология. Кинетические основы микробиологических процесссов/С.Д. Варфоломеев, С.В. Калюжный – М.: Высшая школа, 1990. – 295 с.

 6. Верищев О.Ю. Получение пищевого белка: современные подходы – Минск: Дары, 2008. – 89 с.

 7. Готшалг Г. Метаболизм бактерий. – М.: Наука, 1990. – 273 с.

 8. Мальцев М.П. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая промышленность, 1980, 341 с.

 9. Лебедев А.Д. Клетка – основа всего живого/ А.Д. Лебедев, В.Г. Юзов – Пермь: Биология, 2007. – 170 с.

 10. Лиепиньш Г.К., Сырьё и питательные субстраты для промышленной биотехнологии/ Г.К. Лиепиньш, М.Є. Дунце – Рига: ДЛА, 2002. – 103 с.

 11. Мантель С.П. Биотехнология сельскохозяйственного сырья. – М.: Агропромиздат, 1995. – 199 с.

 12. Мосичев М.С. Общая технология микробиологических производств/ М.С. Мосичев, А.А. Складиев, В.Б. Котов – М.: Наука, 1982. – 208 с.

 13. Коробейник, А.Н. Технология переработки и товароведение рыбы и рыбных


Інформаційні ресурси
1. www.twirpx.com/file/332038/

2. www.fptl.ru/biblioteka/biotehnologiya/katlinskyj_biotehnology.pdfПримітки:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, Навчально-методичної ради університету, підписується завідувачем кафедри, директором інституту (деканом факультету), головою Навчально-методичної ради університету і затверджується першим проректором університету.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка