Робоча програма навчальної дисципліни англомовна писемна комунікація в дидактичному контексті: жанровий та лінгвостилістичний аспектиСкачати 174.85 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір174.85 Kb.


Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра лексикології і стилістики англійської мови іменіпрофесора О.М. Мороховського
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчально-виховної роботи

______________ доц. Соловей М.І.

"___" ____________ 20 __ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Англомовна писемна комунікація в дидактичному контексті: жанровий та лінгвостилістичний аспекти
напрям підготовки 6.020303 "Філологія"*

("Мова і література" – іноземна мова)
факультет германської філології

Київ – 2012 рік

Робоча програма з курсу Англомовна писемна комунікація в дидактичному контексті: жанровий та лінгвостилістичний аспекти для студенті за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія"* ("Мова і література" – іноземна мова),
"8"листопада, 2012 року. – 11 с.

Розробник: к.філол.н., доц. Ізотова Н.П.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М. Мороховського


Протокол від “8листопада, 2012 року № 6
Завідувач кафедри д.філол.н., проф. Воробйова О.П.

"26" листопада, 2012 року


Схвалено вченою радою факультету германської філології
Протокол від "19"листопада, 2012 року № 2
"___" _______20 __ року № ____ Голова ( )
© Ізотова Н.П., 2012 рік

© КНЛУ, 2012 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0203 "Гуманітарні науки"


Вибіркова

Напрям підготовки

6.020303 "Філологія"*
("Мова і література" – іноземна мова)Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

-

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

-

3 -й

Індивідуальне

науково-дослідне завдання:проектна робота

Семестр

-

VІІ -й / VIІІ -й

Загальна кількість годин – 54

Лекції
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"

-

4 год. /
-

Практичні, семінарські

-

- /
4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

-

46

Індивідуальні заняття:

-


Вид контролю:

усний залік


Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 8 год. / 46 год.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у студентів професійно-орієнтованої писемної компетенції у сфері сучасної англійської мови. В основу оволодіння англомовною писемною комунікативною компетенцію покладено такі принципи: 1) жанровий та лінгвостилістичний, що передбачає врахування при продукуванні писемних текстів їх жанрових, композиційно-мовленнєвих, лексичних, граматичних та стилістичних особливостей; 2) комунікативно-когнітивний; 3) принцип ситуативності; 4) опори на автентичний модельний текст; 5) поетапної побудови писемного твору.

Завдання:

1) засвоєння студентами знань про структуру та стиль різножанрових англомовних текстів;

2) вдосконалення навичок та вмінь писати лексично, граматично, орфографічно правильно, зв’язно, логічно використовувати стилістичні засоби емоційного впливу на читача;

3) формування методичних вмінь редагувати письмові роботи інших студентів, складати вправи для розвитку писемного мовлення;

4) розвиток творчих здібностей студентів та вдосконалення професійно-орієнтованих навичок англомовної писемної комунікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 1. базові теоретичні та методологічні засади англомовної писемної комунікації;

 2. мовні, стилістичні і композиційні особливості різножанрових англомовних письмових текстів;

 3. дидактичні основи роботи з англомовним писемним дискурсом;

 4. лінгвостилістичні засоби емоційного впливу на читача.

вміти:

 1. пояснювати основні теоретичні та методологічні засади англомовної писемної комунікації;

 2. визначати та аналізувати мовні, стилістичні і композиційні особливості різножанрових англомовних письмових текстів;

 3. висловлюватися чітко та точно у письмовій формі;

 4. чітко та логічно організовувати зміст кожного абзацу та тексту в цілому;

 5. структурно вибудовувати аргументи, докази та думки в тексті, що пишеться;

 6. систематизувати аргументи, виділяючи найважливіші моменти та наводячи ілюстративну та підкріплюючу інформацію;

 7. визначати власне ставлення до того, що пишеться, через використання вступних фраз та підрядних речень-коментарів;

 8. створювати англомовні письмові тексти для практичних і академічних цілей;

 9. писати орфографічно правильно, зв’язно, логічно, використовувати стилістичні засоби емоційного впливу на читача;

 10. редагувати письмові роботи інших студентів, складати різноманітні вправи для розвитку писемного мовлення.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Лінгвостилістичні та дидактичні основи вивчення англомовної писемної комунікації.

Тема 1. Спільні та відмінні риси англомовної писемної та усної комунікації: жанровий, лінгвостилістичний виміри.

Мета: Окреслити специфіку англомовної письмової комунікації в жанровій та лінгвостилістичній перспективі. Розкрити зміст комунікативної компетенції у письмі для студентів мовного вузу.

Основні поняття з теми: писемна комунікація, усна комунікація, письмові види мовленнєвої діяльності, комунікативна компетенція у письмі.

Тема 2. Написання параграфу. Механіка письма.

Мета: Навчити студентів писати параграф як структурну частину тексту. Пояснити різницю між параграфом та іншими структурними частинами писемного тексту. Виокремити та проаналізувати частини параграфу, принципи їх організації в межах параграфу. Продемонструвати типи параграфів.

Основні поняття з теми: параграф, тематичне речення, структура параграфа, ключові слова, слова-зв’язки, цілісність, зв’язність, оповідь, опис, роздум.

Тема 3. Типи письмового мовлення: expressive writing, explanatory or informative writing, persuasive writing. Жанри письма: професійно-орієнтоване письмо, академічне письмо. Слова-зв’язки та фрази-зв’язки в англійській мові.

Мета: Розкрити специфіку різних видів письма з огляду на їх мету, цільову аудиторію та предмет опису. Детально опрацювати стратегії написання тексті, що належать до різних жанрів.

Основні поняття з теми: академічне письмо, професійно-орієнтоване письмо, види процесуального письма, стратегії написання письмового тексту.

Тема 4. Аналітичне письмо. Функція впливу на читача та її вербалізація у текстах різних жанрів.

Мета: Встановити структурні, семантичні та стилістичні особливості текстів аналітичного плану. Пояснити принципи роботи з аналітичними текстами з метою уникнення плагіату.

Основні поняття з теми: аналітичне письмо, есе, фрагментація письмового тексту, лінгвістичні маркери впливу на читача, стилістично забарвлена лексика.

Тема 5. Професійно орієнтоване письмо. Стратегії написання усних презентацій.

Мета: Навчити студентів писати професійно-орієнтовані тексти шляхом детального аналізу текстів-зразків. Навчити студентів готувати усні презентації.

Основні поняття з теми: професійно орієнтоване письмо, анотація, реферат, тези доповідей, CV, резюме, презентація.

Тема 6. Редагування письмових робіт. Складання різноманітних вправ, які допомагають покращити стиль письмового мовлення.

Мета: Навчити студентів складати вправи на подолання орфографічних, лексичних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних труднощів.

Основні поняття з теми: редагування, вправи на подолання орфографічних, лексичних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних труднощів.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Лінгвостилістичні та дидактичні основи вивчення англомовної писемної комунікації.

Тема 1. Спільні та відмінні риси англомовної писемної та усної комунікації: жанровий, лінгвостилістичний виміри.

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

Тема 2. Написання параграфу. Механіка письма.

-

-

-

-

-

-

8

2

-

-

-

6

Тема 3. Типи письмового мовлення: expressive writing, explanatory or informative writing, persuasive writing. Жанри письма: професійно-орієнтоване письмо, академічне письмо. Слова-зв’язки та фрази-зв’язки в англійській мові.

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

10

Тема 4. Аналітичне письмо. Функція впливу на читача та її вербалізація у текстах різних жанрів.

-

-

-

-

-

-

8

-

2

-

-

6

Тема 5. Професійно-орієнтоване письмо. Стратегії написання професійно-орієнтованих усних презентацій.

-

-

-

-

-

-

8

2

-

-

-

6

Тема 6. Редагування письмових робіт. Складання різноманітних вправ, які допомагають покращити стиль письмового мовлення.

-

-

-

-

-

-

10

-

2

-

-

8

ІНДЗ-

-
--

-

-
Усього годин54

4

446


5. Теми семінарських занять.

Навчальним планом не передбачено


6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Написання параграфу. Обговорення та аналіз моделей організації інформації в параграфі.

2

2

Техніки редагування. Складання вправ, які допомагають покращити стиль письмового мовлення.

2


7. Теми лабораторних занять

Навчальним планом не передбачено


9. Індивідуальні завдання

Як індивідуальний вид діяльності в межах цього курсу студентам пропонується відібрати та проаналізувати різножанрові та різностильові писемні тексти з огляду на їх орфографічні, лексичні, граматичні, композиційні та стилістичні особливості. Іншим видом індивідуальної роботи є складання комплексу вправ для подолання орфографічних, лексичних, граматичних, пунктуаційних та стилістичних труднощів письма.


10. Методи навчання

Для досягнення поставленої мети і відповідно до завдань навчальної дисципліни застосовуються такі методи навчання, як словесні (бесіда, пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з підручником), наочні (ілюстрування, самостійне спостереження) та практичні (практичні й дослідні роботи), пошукова робота, проблемне навчання, комп’ютерне навчання, проектна робота, інтерактивне навчання.


11. Методи контролю

Для поточного контролю засвоєння пройденого навчального матеріалу студентам пропонується метод письмового контролю на лекціях та семінарах у вигляді тестів, а також метод усного опитування під час практичних занять. У кінці кожного семестру студенти виконують модульну контрольну роботу. Семестровий контроль полягає у складанні усного.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів І–V курсів однакова для всіх дисциплін. У структурі кожного модуля з усіх навчальних дисциплін оцінюються такі складники:Аудиторна

робота студента

Самостійна

робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг кожного модуля обчислюється однаково для всіх навчальних дисциплін.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0».

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 101. Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.

За рішенням кафедри згідно з установленими кафедрою критеріями поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна робота та самостійна робота) може здійснюватися за 10-бальною шкалою (від 0 до 10). У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види роботи з округленням до цілого числа. Цю оцінку викладач трансформує в рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 52.

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:


 • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі заліку:

«відмінно» – 50 балів;

«добре» – 40 балів;

«задовільно» – 30 балів;

«незадовільно» – 20 балів;

Неявка на МКР – 0 балів;
Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового бала за МКР.
Підсумковий контроль

Залік

Відмітка про залік у національній шкалі («зараховано», «не зараховано») та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90 – 100 балів – А

82 – 89 балів – В

74 – 81 бал – С

64 – 73 бали – D

60 – 63 бали – Е

59 балів і нижче – FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну.

Дисципліни за вибором Університету і за вільним вибором студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, курси за вибором, спецкурси, навчальні дисципліни, з яких передбачено лише лекційні заняття і підсумковий контроль у формі заліку, оцінюються таким чином. Вивчення кожної зазначеної дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи, під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС:

90 – 100 балів – А

82 – 89 балів – В

74 – 81 бал – С

64 – 73 бали – D

60 – 63 бали – Е

59 балів і нижче – FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його підсумковий рейтинговий бал за дисципліну.


Дисципліни за вибором Університету і за вільним вибором студента циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, курси за вибором, спецкурси, навчальні дисципліни, з яких передбачено лише лекційні заняття і підсумковий контроль у формі екзамену, оцінюються таким чином. Вивчення кожної зазначеної дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи (МКР), під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 10. Результат є семестровим рейтинговим балом з навчальної дисципліни.
13. Методичне забезпечення

 1. Бескровная Л.М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма (A Way From Analytical Reading to Analytical Writing): Навч. пос. – К.: Скарби, 2004 – 248 с.

 2. Методические рекомендации по развитию навыков письменной речи [Тема "Предложение и абзац"] / Сост. Л. Н. Бескровная. – К.: КГПИИЯ, 1989. – 52 с.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Методика навчання студентів вищих закладів письма англійською мовою. – Вінниця, 2008. – 288 с.

 2. Carino P. Basic Writing: A First Course. – N.Y.: Harper Collins Publishers Inc., 1991. – 461 p.

 3. Evans V. Successful Writing. Upper Intermediate. – Blackpill, Awansea: Express Publishing, 1998. – 116 p.

 4. Gleenberg K. L. Effective Writing. Choices and Conventions. – N. Y.: St. Martin’s Press. – 289 p.

 5. Voss R. F., Keene M. L. The Health Guide to College Writing. – Lexington: D. C. Health and Compony. – 711 p.

 6. Macdonald A., Macdonald G. Mastering Writing Essentials. – N. J.: Prentice Hall Regents. – 446 p.

 7. Reid J. M. The Process of Composition. – N. J. : Prentice Hall Regents. – 236 p.

 8. Raimes A. Exploring Through Writing. – N. Y.: St. Martin’s Press. – 398 p.


Допоміжна

1. Znamenskaya T.A. Stylistics of the English Language. Fundamentals of the Course. – учеб. пос. – М.: КомКнига, 2006.

2. Shakhovsky V.I. English Stylistics: учеб. пос. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

3. Pincas A. Teaching English Writing. – N.Y. : Oxford University Press, 1983 – 164 p.4. Tribble C. Writing. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 174 p.
15. Інформаційні ресурси

 1. Texts of all lectures on Stylistics presented in the computer programme Microsoft Power Point.

 2. Supplementary transparencies on lecture and practical classes points.

 3. Supplementary lecture tests presented in the computer programme Microsoft Power Point.

 4. Harward Collede Writing Center: isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword

 5. KU Writing Center: www.writing.ku.edu/guides/1


2
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка