Робоча програма навчальної дисципліни аналітична геометрія та лінійна алгебра­­­Сторінка1/5
Дата конвертації25.05.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Радіофізичний факультет
Кафедра математики та теоретичної радіофізики
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________________Аналітична геометрія та лінійна алгебра­­­_________


(повна назва навчальної дисципліни)

для студентів
напрям підготовки 6.04020304 ­– Фізика­­­­­_______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.04020304 ­– Фізика____________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація ______________________________________________________

(назва спеціалізації)
КИЇВ – 2013

Робоча програма з „Аналітичної геометрії та лінійної алгебри”

для студентів напряму підготовки 6.04020304 ­– Фізика­­­­­,спеціальності 6.04020304 ­– Фізика­­­­­.
«____» ______________ 20___ року - ___с.
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

кандидат фізико-математичних наук, доцент Зайцева Людмила Леонтіївна


Робоча програма дисципліни „Аналітична геометрія та лінійна алгебра” затверджена на засіданні кафедри математики та теоретичної радіофізики
Протокол № 6 від “24” травня 2013 року
Завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики

_____________________ ( Висоцький В.І. )

(підпис) (прізвище та ініціали)
«_____» ___________________ 20__ року
Протокол № .....від “....” 20___ року
Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року
Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)______

_____________________________________________________________________


Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік
Робоча програма з „Аналітичної геометрії та лінійної алгебри”

для студентів напряму підготовки 6.04020304 ­– Фізика­­­­­,спеціальності 6.04020304 ­– Фізика­­­­­.
«____» ______________ 20___ року - ___с.
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

кандидат фізико-математичних наук, доцент Зайцева Людмила Леонтіївна


Робоча програма дисципліни „Аналітична геометрія та лінійна алгебра” затверджена на засіданні кафедри математики та теоретичної радіофізики
Протокол № 6 від “24” травня 2013 року
Завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики

_____________________ ( Висоцький В.І. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року


Протокол № .....від “....” 20___ року
Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ________________________

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна)

_____________________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ___________________ 20___ року
Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)_____________________

_________________________________________________________________________


Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна „Аналітична геометрія та лінійна алгебра” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань природничі науки з напряму підготовки 6.04020304 ­– Фізика­­­­­, спеціальності - 6.04020304 ­– Фізика­­­­­. Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) 6.04020304 ­– Фізика­­­­­. Викладається у 1 та 2 семестрах першого курсу в обсязі – 216 год. (6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 68 год., практичні 34 год., самостійна робота – 114 год. У курсі передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом (проміжний контроль - залік).Мета дисципліни – ознайомлення та оволодіння сучасними теоретичними положеннями і математичними методами аналітичної геометрії та лінійної алгебри.

Завдання – практичне застосування теоретичних положень і математичних методів аналітичної геометрії та лінійної алгебри для розв’язування задач; створення математичної бази для подальшого вивчення нормативних та спеціалізованих дисциплін.

Структура курсу: "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" включає основні теоретичні положення і методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри з тем: векторна алгебра в просторі, прямі і площини, криві і поверхні другого порядку, теорія матриць, визначників, систем лінійних рівнянь, векторних просторів, лінійних операторів, векторних просторів зі скалярним добутком, функцій на векторних просторах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: основні поняття, теоретичні положення і методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри

вміти: вибирати математичні методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри для розв’язання математичних і фізичних задач, дослідження фізичних систем та набути навичок самостійного використання і вивчення літератури з математичних дисциплін.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Нормативна навчальна дисципліна "Аналітична геометрія та лінійна алгебра" є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "математичний аналіз", "диференціальні рівняння", загальних та спеціальних курсів фізики, тощо.

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

І семестр.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 -5. Обов’язковим для заліку є виконання модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю:


ЗМ1

ЗМ 2
Min. – 30_ балів

Max. – 50__ балів

Min. – 30__ балів

Max. – 50__ балів

Активність студента на практичних заняттях

6

10

6

10

Виконання домашніх робіт

7

10

7

10

Самостійна робота

7

10

7

10

Модульна контрольна робота 1

10

20Модульна контрольна робота 210

20

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 60 балів для одержання заліку обов’язковим є перескладання модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

30

30

0

60

Максимум

50

50

0

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59

не зараховано


ІІ семестр.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 3 (ЗМ3) входять теми 6 - 8, а у змістовий модуль 4 (ЗМ4) – теми 9 - 11. Обов’язковим для заліку є виконання модульних контрольних робіт.

Оцінювання за формами контролю:


ЗМ3

ЗМ 4
Min. – 15_ балів

Max. – 25__ балів

Min. – 15__ балів

Max. – 25__ балів

Активність студента на практичних заняттях

3

5

3

5

Виконання домашніх робіт

4

5

4

5

Самостійна робота

3

5

3

5

Модульна контрольна робота 1

5

10Модульна контрольна робота 25

10

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 30 балів для одержання іспиту обов’язковим є перескладання модульних контрольних робіт.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль3

Змістовий модуль4

іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

15

15

30

60

Максимум

25

25

50

100

При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 8465 – 74

3

задовільно

60 – 6435 – 59

2

не задовільно

1 – 34


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка