Робоча програма навчальної дисципліни адміністративно-деліктне правоСкачати 292.22 Kb.
Дата конвертації12.11.2016
Розмір292.22 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Національної академії внутрішніх справ

полковник міліції

С.Д. Гусарєв

___. ______________ 2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 2-го курсу ННІПП НАВС

Київ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право» за напрямом підготовки «Правознавство».

Розробник: Грянка Г.В. - професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС кандидат юридичних наук, доцент.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Протокол від ____ ________________ 20__ року № ___

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін

_____________________ Н.І. Мозоль


Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від ____.________________2014 року № ___
_____.________________ 2014 Голова _____________ С.Д. Гусарєв

 Грянка Г.В., 2014 рік

НАВС, 2014 рік


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0304 «Право»Нормативна

Модулів – 1

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401


Рік підготовки

Змістових модулів – 1

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 54

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента –18


Ступінь вищої освіти:

«Бакалавр»12 год.

Семінарські

24 год.

Практичні

год.

Самостійна робота

18 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/18

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктне право» є надання знань, умінь, здатностей:

знати:


 • сутність адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юрисдикційної діяльності;

 • основні теоретико-правові положення інституту адміністративної відповідальності;

 • систему та структуру чинного законодавства України про адміністративні правопорушення, зокрема КУпАП України;

 • характеристику юридичних складів окремих адміністративних проступків;

 • загальні правила накладення адміністративних стягнень;

 • особливості адміністративної відповідальності окремих категорій суб’єктів;

 • адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;

 • порядок здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення.

вміти:

 • застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;

 • тлумачити положення статей КУпАП України;

 • кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;

 • визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;

 • правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

 • складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення.

 • визначати роль органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо встановлення адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Таким чином, основним завданням курсу «Адміністративно-деліктне право» є засвоєння студентами основних теоретико-правових положень, що стосуються поняття, властивостей і принципів адміністративної відповідальності; усвідомити сутність, загальноправові ознаки і елементи юридичного складу адміністративного правопорушення; ознайомитися з системою й характеристиками адміністративних стягнень і специфікою їх накладення; навчитися аналізувати юридичні склади окремих адміністративних проступків і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Адміністративно-деліктного права» бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних завдань діяльності, пов’язаних з правильним застосовуванням нормативно адміністративно-процесуальних актів до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків, ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з адміністративно-процесуального права:Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 • володіння основними поняттями і категоріями адміністративно-деліктного права;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з адміністративно-деліктного права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм адміністративно-деліктного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм адміністративно-деліктного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративно-деліктного права та особливості окремих проваджень.

 • застосовувати правові акти у сфері адміністративно-деліктного права та спрямовувати свою діяльність у відповідності до їх вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність адміністративної відповідальності, її відмінність від інших видів юрисдикційної діяльності;

 • основні теоретико-правові положення інституту адміністративної відповідальності;

 • систему та структуру чинного законодавства України про адміністративні правопорушення, зокрема КУпАП України;

 • характеристику юридичних складів окремих адміністративних проступків;

 • загальні правила накладення адміністративних стягнень;

 • особливості адміністративної відповідальності окремих категорій суб’єктів;

 • адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної юрисдикції;

 • порядок здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення та заходів його забезпечення.

вміти:

 • застосовувати Кодекс та інше законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних правових ситуаціях;

 • тлумачити положення статей КУпАП України;

 • кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення;

 • визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;

 • правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

 • складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, зокрема протокол про адміністративне правопорушення.

 • визначати роль органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо встановлення адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.


3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності.

Поняття адміністративної відповідальності. Основні ознаки адміністративної відповідальності. Похідні ознаки адміністративної відповідальності. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та кримінальної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та дисциплінарної відповідальності. Розмежування адміністративної відповідальності та цивільно-правової відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Завдання адміністративної відповідальності. Характеристика адміністративно-деліктного законодавства. Джерела адміністративно-деліктного права.Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації щодо змісту адміністративно-деліктного права, його принципів, поняття відмежування адміністративно-деліктного права від інших галузей права.
Тема 2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

Поняття адміністративного проступку (правопорушення). Ознаки адміністративного проступку. Поняття та значення складу адміністративного правопорушення. Об'єкт адміністративного проступку. Класифікація об'єктів адміністративних правопорушень. Предмет адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика її основних та факультативних ознак. Суб'єктивна сторона адміністративного проступку. Характеристика основних та факультативних ознак суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення. Характерні риси адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб. Суб'єкт адміністративного проступку. Спеціальні суб'єкти адміністративних правопорушень. Особливі суб'єкти адміністративного проступку. Юридичні особи як суб'єкти адміністративних правопорушень.Професійна складова. Засвоїти поняття адміністративного проступку та його юридичний склад.
Тема 3. Види адміністративних стягнень.

Система адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання). Виправні роботи. Адміністративний арешт. Видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства. Правила (принципи) накладення адміністративних стягнень. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.Професійна складова. Засвоїти види адміністративних стягнень та загальні правила їх накладення.
Тема 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Адміністративно-правові заходи протидії в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Характеристика адміністративних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та розмежування злочинів та адміністративних правопорушень, в цій сфері. Юридичний склад адміністративних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.Професійна складова. Засвоїти характеристику адміністративних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин та їх кваліфікацію.
Тема 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення.

Характеристика адміністративних правопорушень що посягають на власність: порушення права державної власності на надра; порушення права державної власності на води; порушення права державної власності на ліси; порушення права державної власності на тваринний світ; дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати; ухилення від відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам, особи, зобов’язаної за вироком або рішенням суду відшкодувати таку шкоду; незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення. Кваліфікація корупційних правопорушень.Професійна складова. Засвоїти характеристику адміністративних правопорушень що посягають на власність та корупційні правопорушення.
Тема 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління.

Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку та встановлений порядок управління.Професійна складова. Засвоїти характеристику адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку та встановлений порядок управління.
4. Структура навчальної дисципліни


№ п/п

Назва теми

Нормативний обсяг годин

Кількість годин по видах занять:

Всього годин з викладачем

з них:

Самостійна тт. індиві-дуальна робота

з них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Загальні засади адміністративної відповідальності – 54 години

1

Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності

6

4

2

2

-


2

2

Тема 2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

8

6

2

2

2


2

3

Тема 3. Види адміністративних стягнень.

10

6

2

2

2


4

4

Тема 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів

8

6

2

2

2


2

5

Тема 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення

10

6

2

2

2


4

6

Тема 6. Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління

12

8

2

2

4


4
Разом за змістовим модулем 1

54

36

12

12

12


18
Усього годин

54

36

12

12

12


18
Форма підсумкового контролю – залік
5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності

2

2

Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

2

3

Види адміністративних стягнень

2

4

Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів

2

5

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення

2

6

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління

2
Разом

12


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності

-

2

Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

2

3

Види адміністративних стягнень

2

4

Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів

2

5

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення

2

6

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління

4
Разом

12


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності

2
2

Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

2
3

Види адміністративних стягнень

4
4

Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів

2
5

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення

4
6

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управління

4Разом

18

8. Індивідуальні завдання


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності
2

Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.
3

Види адміністративних стягнень
4

Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів
5

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на власність та корупційні правопорушення
6

Адміністративна відповідальність за правопорушення що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, встановлений порядок управлінняРазом

9. Методи навчання
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з адміністративного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, поточна й підсумкова бесіди).

Лекція це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Роботи з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація ― це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація ― метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
10. Методи контролю
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – залік.
11. Розподіл балів, що виставляються студентамПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль №1

Т.1

Т.2

Т.3

Т. 4

Т.5

Т.6

20

100

10

15

15

15

15

10

Т.1, Т. 2 ... Т. 6 – теми змістового модуля.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

1. У наведеному нижче переліку означена основна та додаткова література, а також електронні носії інформації, що є на кафедрі загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

2.Навчально-методичний комплекс з дисципліни, мультимедійні матеріали.
13. Рекомендована література

Базова

1. Конституція України 28 черв. 1996 р. / Офіційний вісник України вiд 01.10.2010. – № 72/1 – Спеціальний випуск. – стор. 15. – Ст. 2598.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.; – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655с.

3. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 берез. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011,- № 44,- ст.143.

4. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07 квіт. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011,- № 41,- ст.255.

5. Про Кабінет Міністрів України: закон України від 27 лют. 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. – №13– Ст. 222.

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 лип. 2010р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010,- № 35,- ст.345.

7. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лют.2006 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №29, ст.245.

8. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22 верес. 2005 року № 2899-1V// Урядовий кур'єр. –2005. – 2 листопада.

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму: Закон України від 3 черв. 2004 року № 1745-1V// Урядовий кур'єр. – 2004. – 26 червня.

10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року № 1835//Урядовий кур'єр. – 2000. – 30 серпня.

11. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII //Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1991. – № 4. – Ст. 20).

12. Про дорожній рух: Закон України від 30 черв. 1993 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 43. – Ст. 432.

13. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів": Закон України 22 груд. 2006 року N 530-V Офіційний вісник України вiд 22.01.2007 - 2007 р., № 2, стор. 26, стаття 65, код акту 38406/2007

14. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 трав. 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 37. – Ст.308.

15. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України    від 22 серп. 2011 р. / Відомості Верховної Ради – 2012 – № 19-20 – Ст.179.

16. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України вiд 11 груд. 2003 № 1382-IV//Урядовий кур'єр. – 2000. – 30 серпня.

17. Про внесення змін і доповнень у деякі законодавчі акти України про відповідальність за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 23 груд. 1993 р. //Урядовий кур'єр. – 1993. – 30 груд.

18. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 груд. 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст.455.

19. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України  вiд 01 черв. 2000 р. //Офіційний вісник України вiд 21 липн.2000 р – № 27 – Ст. 1109.

20. Про прокуратуру: Закон України від 5 листоп. 1991 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

21. Про службу безпеки України: Закон України від 25 берез.1992 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

22. Про державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квіт.2003 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

23. Митний кодекс України: Закон України від 13 берез. 2012 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення:Закон України від 03 берез. 1998 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

25. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 черв. 2000 р / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

26. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травн. 2003р. / Відомості Верховної Ради – 2003 – № 37 – Ст.308.

27. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовт. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47 – Ст. 257.

28. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: пост. Кабінету Міністрів України від 10 верес. 2014 р. № 442 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //zakon4.rada.gov.ua.

29. Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06 квіт. 2011 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

30. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення : Указ Президента України від 19 берез. 1997 р. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

31. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президент України від 12 лют. 2007 р. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

 32. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лист. 2000 р. № 1698.

33. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лист. 2000 р. № 1755.

34. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 04 лип. 2001 р. № 756 .

35. Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 10.2007 р. № 1285 .

36. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. № 49.

37. Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Постанова Верховної Ради України від 23 черв. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47 – Ст. 257.

38. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 черв. 1992 р. // Відомості Верховної Ради, -1992, - N 35, - ст. 517.

39. Правила дорожнього руху: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1306-2001-п від 10.10.2001 // Офіційний вісник України. – 2001. –№41. – Ст. 1852.

40. Про Концепцію розвитку Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1996 р. N 456.

41. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листоп. 2006 р. № 1673 // Урядовий кур'єр. –2006. – 7 груд..

42. Про затвердження типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 груд. 2000 р. № 1872.

43. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 груд. 2008 р. N 1103

44. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 груд. 2008 р. N 1086

45. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 груд. 2008 р. N 1102

46. Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 1997 р. № 341.

47. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 груд. 2008 р. N 1103.

48. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 черв. 1988 року № 6.

49. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 трав. 1998 р. №13.

50. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 груд. 2006 р. № 10.

51. Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України 11 листоп. 2010 р. № 550. // ОВУ. – 2010.

52. Про затвердження Інструкції про порядок узяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку осіб, які вчинили насильство в сім'ї: Наказ МВС України від 09 квіт. 2002 р. № 329.

53. Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Наказ МВС України від 26 лют. 2009 р. № 77.

54. Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13.10.2008 № 534: Наказ МВС України від 30 груд. 2008 р. N 697.

55. Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України: наказ МВС України від 04.10.2013 № 950 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

56. Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України: Наказ МВС України від 13 листоп. 2006 р. № 1111.

57. Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС України, МОЗ України від 09 верес. 2009 р. № 400/666.

58. Наказ МВС України 28.04.2009 р. № 181 Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

Допоміжна

1. Курс адміністративного права України // Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д.та ін.; НАВС. - Київ: Юрінком Інтер, 2013 р.- 869 с.

2. Авер’янов В. До питання про поняття так званих "управлінських послуг" //Право України. -2002. - №6. - С.125-127.

3. Афанасьев К. К.Види адміністративних (управлінських) послуг ОВС : окремі питання класифікації //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. -2010. - // К. К. Афанасьев. - С.164-172. Х Л-830

4. Афанасьєв К. К. Критерії оцінки якості надання ОВС адміністративних послуг //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. -РВВ ЛІВС. - Спец. випуск №5. // К. К. Афанасьєв. - С.352-360.

5. Афанасьєв К.К. Адміністративні послуги : Навч. посіб. // МВС України. ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2010 р. - 175 с.

6. Бабич Н.О. Різновидності адміністративних послуг та їх нормативно-правове забезпечення : Магістерська робота ... магістр за спец. "Правознавство" (8.060101) // МВС України. НАВС. Каф-ра адміністративного права і процесу. - Київ: 2007 р.- 118 с.

7. Кузьменко О. В.. Курс адміністративного процесу : навч. посіб. // НАВС. - Київ: Юрінком Інтер, 2013 р.- 207 с.

8. Співак М.В. Адміністративно-деліктне право. Адміністративний процес. Адміністративне судочинство. Обіг наркотиків в Україні - Київ: 2013 р. 272СД

9. Адміністративна відповідальність : навч. посіб. для студ.ВНЗ // МОН України. Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т"; За заг. ред. Т.О.Коломоєць. - Київ: Істина, 2011 р.- 184 с.

10. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення : навч.посіб./В.Д.Сущенко, С.Ф.Константінов, Ю.О.Єрмаков, І.О.Луговий, С.А.Мозоль // МВС України. НАВС.. - К.: 2012 р.- 183 с.
14. Інформаційні ресурси

1. Електронні матеріали.

2. Навчальні фільми.

3. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України.

4. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

5. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.6. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка